بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

١. سرعت سوئيچينگ بالا: در مقايسه با کليدهاي مكانيكي از سرعت بالايي برخوردارند .

٢. طول عمر زياد : بدليل نداشتن کنتاکت مكانيكي و عدم نفوذ آب ، روغن و گردوغبار داراي طول عمر زيادي هستند .

٣. عدم نياز به نيرو وفشار : با توجه به عملكرد سنسور هنگام نزديك شدن به نيرو وفشار نياز نيست .

۴. عدم ايجاد نويز در هنگام سوئيچينگ : به دليل استفاده ازنيمه هادي ها در طبقه خروجي نويزهاي مزاحم ايجاد نمي شود .

اسلاید 2 :

فرکانس سوئيچينگ:

حداکثر تعداد قطع و وصل يک سنسور در ثانيه می باشد .(واحد آن HZ می‌باشد.)

فاصله سوئيچينگ (S) :

فاصله بين قطعه استاندارد و سطح حساس سنسور به هنگام عمل سوئيچينگ می باشد.

فاصله سوئيچينگ نامی (Sn) :

فاصله ای که در حالت متعارف و بدون در نظر گرفتن پارامترهای متغير از قبيل درجه حرارت ، ولتاژ تغذيه و ... تعريف شده است .

فاصله سوئيچينگ موثر (Sr) :

فاصله سوئيچينگ تحت شرايط ولتاژ نامی و حرارت C20 می باشد.در اين حالت تلرانس ها و پارامترهای متغير نيز در نظر گرفته شده است

(0.9Sn<Sr<1.1Sn)

اسلاید 3 :

فاصله سوئيچينگ مفيد (Su):

فاصله ای است که در رنج حرارت و ولتاژ مجاز، عمل سوئيچينگ انجام می‌شود.

(0.81Sn<Su<1.21Sn)

فاصله سوئيچينگ عملياتی (Sa):

فاصله ای که تحت شرايط مجاز، عملکرد سنسور گارانتی شده است

(0<Sa<0.81Sn)

هيسترزيس (H) :

فاصله بين نقطعه وصل شدن (هنگام نزديک شدن به سنسور) و نقطعه قطع شدن (هنگام دور شدن از سنسور) می باشد. حد اکثر اين مقدار ١٠ % فاصله نامی می باشد.

ولتاژ تغذيه :

حداکثر و حداقل ولتاژی است که در آن محدوده سنسور عملکرد مطمئنی خواهد داشت.

اسلاید 4 :

نرمال باز :

در حالت عادی ، خروجی سنسور قطع می باشد و در زمانی که قطعه در مقا بل سنسور قرار می‌گيرد خروجی سنسور از حالت قطع به حالت وصل تغيير وضعيت می‌دهد.

نرمال بسته:

در حالت عادی ، خروجی سنسوروصل می باشد و در زمانی که قطعه در مقابل سنسور قرار می‌گيرد خروجی سنسور از حالت وصل به حالت قطع تغيير وضعيت می‌دهد.

مکمل :

اين نوع سنسورها دارای دو نوع خروجی نرمال باز و نرمال بسته می باشند.

سنسور آنالوگ :

در اين نوع سنسورها خروجی به صورت ولتاژ و يا جريان پيوسته بوده و تابع فاصله قطعه از سنسور می باشد.

سنسور نامور:

سنسورهای دو سيمه هستند که جريان آن متناسب با فاصله قطعه از سنسور تغيير می کند. به عبارت ديگر می توان گفت مقاومت داخلی سنسور تغيير می کند .

اسلاید 5 :

از سنسورهای بدون تماس هستند که تنها در مقابل فلزات عکس العمل نشان می دهند و می توانند فرمان مستقيم به رله ، شيربرقی ، سيستم های اندازه گيری و مدارات کنترل الکترونيکی ارسال نمايند .

اسلاید 6 :

اين سنسورها از قسمت های زير تشکيل شده اند :

oاسيلاتور

oدمدولاتور

oاشميت تريگر

oتقويت خروجی

اسلاید 7 :

سنسورهايی هستند که به منظور اندازه گيری سرعت از آن ها استفاده می شود .خروجی اين سنسورها سلفی می باشد و تغييرات ميدان به صورت پالس هايی در خروجی ظاهر می‌شوند.

کاربرد : اندازه گيری سرعت موتور، لوکوموتيو،چرخ دنده ، پمپ ، توربين و ...

اسلاید 8 :

سنسورهای بدون تماس و بدون کنتاکت الکتريکی اند که در مقابل فلزات و اغلب غير فلزات عمل می نمايند .

اسلاید 9 :

اين سنسورها از قسمت های زير تشکيل شده اند :

oاسيلاتور

oدمدولاتور

oاشميت تريگر

oتقويت خروجی

اسلاید 10 :

قسمت اساسی اسيلاتور از دوقطعه فلزی تشکيل شده ، وضعيت قرارگيری اين قطعات نسبت به هم طوری است که باعث ايجاد يک ظرفيت خازنی می شود . هرگاه قطعه ای با ضريب دی‌الکتريکE  به صفحه حساس نزديک گردد باعث تغيير ظرفيت خازنی بين صفحات می شود . اين تغيير ظرفيت خازنی باعث تغيير دامنه خروجی اسيلاتور می شود .

دمدولاتور دامنه اسيلاتور را آشکار می کند و اين مقدار را با سطح مرجع مقايسه می نمايد . هرگاه دامنه اين مقدار از دامنه مرجع بيشترباشد ، خروجی سنسور تحريک می شود .

در عملکرد سنسورهای خازنی عواملی مانند رطوبت هوا ، گرد و غبار و غيره بر فاصله سوئيچينگ تاثير می گذارد .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید