بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

هدف استاندارد هاي تماس

هدف استاندارد OSHA كنترل سرطان در اثر كروم است.

Permissible Exposure Limit

اسلاید 2 :

مفهوم حد عمل

در شرايطي كه مطالعات نشان دهد كه در كارگاهي غلظت ماده شيميايي خاصي بيش از نصف حد مجاز تماس باشد، نميتوان مطمئن بود كه كارگر در معرض هيچ خطري نيست. بنابراين در چنين شرايطي بايد با انجام يك سري از اقدامات خطر را كاهش داد.

اسلاید 3 :

مديريت تماس پوستي

سازماني مانند OSHA معياري را براي خطرناك خواندن كروم از لحاظ وستي ارائه نداده است اما گفته هر گاه اين خطر موجود باشد بايد از لباس حفاظتي لازم استفاده گردد.

البته OSHA بيان داشته كه از راهكار هاي زير به عنوان راهنما ميتوان استفاده نمود:

داده هاي بيماري هاي شغلي گذشته و ارتباط با كروم

بررسي در كارگاه

نمونه برداري پوستي

اسلاید 4 :

مديريت تماس

هر كارفرمايي كه در كارگاه يا صنعت خود با چنين سناريو هايي روبرو است بايد ميزان تماس 8 ساعته كارگران خود با كروم شش ظرفيتي را اندازه گيري نمايد.

پايش دوره اي و مکرر.

اسلاید 5 :

پايش دوره اي و مکرر

انجام اندازه گيري اوليه

بر اساس نمونه گيري به تعداد کافي

براي تعيين تعداد کافي نمونه ميتوان ازSEG استفاده کرد.

در صورت كم بودن امكانات ميتوان از بدترين وظعيت نمونه گرفت

تعيين TWA

اندازه گيري دوره اي

اگر اندازه گيري هاي اوليه نشان داد که تماس بيشتر يا مساوي AL است بايد اندازه گيري دوره اي انجام داد.

اسلاید 6 :

مديريت تماس

اگر پس از نمونه برداري هوا از كارگاه هاي مد نظر معلوم گرديد كه:

غلظت در محيط كار كمتر از حد عمل باشد بايد پايش قطع گردد

غلظت در محيط كار بزرگتر مساوي حد عمل باشد بايد پايش هر شش ماه تكرار گردد

غلظت در محيط كار بيشتر از حد تماس باشد بايد پايش هر سه ماه انجام گردد

هر گاه فرايند نيز تغيير كرد بايد پايش انجام شود.

 

 

اسلاید 7 :

اگر در اندازه گيري اوليه معلوم گرديد که غلظت کروم بالاتر از حد محاز است بايد پس از سه ماه اندازه گيري تكرار گرد. نتايح اين اندازه گيري به سه صورت مي تواند باشد:

1)بالاتر از حد مجاز است

2) بالاتر از AL اما کمتر از خد مجاز است.

3) کمتر از AL است.

اسلاید 8 :

پايش هاي بيشتر

اگر فرايند تغيير کند يا فرايند جديدي که حاوي کروم است اضافه گردد و يا کارفرما به اين نتيجه برسد که شرايط جديد تماس با کروم را تغيير داده است بايد دوباره پايش ها انجام شود.

نمونه  اي از تغييرات:

تغيير پرسنل، مواد اوليه، تجهيزات و ....

اسلاید 9 :

در استاندارد هاي OSHA مفهومي وجود دارد به عنوان affected employees ; كه به افرادي اطلاق مي گردد كه نتايج اندازه گيري ها نشان داده است كه غلظت كروم شش ظرفيتي در هواي تنفسي آنها بيشتر از حد مجاز است. OSHA بيان كرده است كه نتايج اين اندازه گيري بايد در ظرف مدت 5 روز در پرونده اين افراد ثبت گردد.

اسلاید 10 :

مثال 1

کارگاهي که در آن عمليات آبکاري انجام مي شود، در سال گذشته انداره گيري را انجام داده و غلظت کروم در آن 2 ميکروگرم بر متر مکعب بوده است، کارگاه مذکور دبي فن سيستم تهويه خود را تغيير داده است به نظر شما اندازه گيري بعدي بايد در چه زماني انجام شود؟

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید