بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

منابع

1- Jerry Banks, John S. Carson, Discrete-Event System Simulation,1986.
2- Robert
Okeefe, Simulation Modeling with Pascal, 1989.
3- James A.
Chisman, Introduction to Simulation Modeling Using       GPSS, 1992.
4- James A. Payne, Introduction to Simulation: Programming Technique and Method of Analysis,1988.
5- Robert E. Shannon, System Simulation, The Art and Science,1975.
6- Fred
Maryski, Digital Computer Simulation,1980.
7-
Ghrisios G. Cassandrasm, Discrete Event System(Modeling and Performance Analysis), 1993.

1- جری بنکس و جان کارسن ،شبیه سازی سیستمهای گسسته - پیشامد ، ترجمه

 دکتر هاشم محلوجی ، موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف ، 1376

اسلاید 2 :

عنوان مطالب

- مفاهیم شبیه سازی و انواع شبیه سازی
- تعریف سیستم و اجزای آن
، مدلهای شبیه سازی و ویژگیهای مدلها
- سیستمهای پیوسته، گسسته و مختلط
- شبیه سازی مدلهای گسسته و مثالهایی از سیستمهای صف و انبار
- روشهای شبیه سازی کامپیوتری و مراحل آن
- مفاهیم آماری در شبیه سازی
- تجزیه و تحلیل نتایج و احراز اعتبار مدل شبیه سازی
- معرفی یکی از زبانهای متداول شبیه سازی
GPSS

اسلاید 3 :

ارزیابی درس

- امتحان میان ترم             30%
- امتحان پایان ترم      40-30%

- پروژه درس                    20%
- تمرین                       20-10%

اسلاید 4 :

شبیه سازی

تقلیدی از عملکرد فرآیند یا سیستم واقعی با گذشت زمان

مدل شبیه سازی

مجموعه ای از فرضهای مربوط به عملکرد سیستم در قالب روابط ریاضی، منطقی و نمادین

معیارهای سنجش عملکرد سیستم

          مدلهای ساده ß  حل از طریق  روشهای ریاضی و تحلیلی

         مدلهای واقعی و پیچیده ß شبیه سازی عددی کامپیوتری 

         

اسلاید 5 :

- شبيه ساز(Simulator)
 
- انواع شبيه سازي
                            
- شبيه سازي هماني
                           - شبيه سازي نيمه هماني
                           - شبيه سازي كامپيوتري

-مزاياي شبيه سازي ؛ چرا از سيمولاتورها استفاده كنيمِ؟
                            
- قدرت فشرده سازي زمان
                           - قدرت گسترش زمان
                           - قدرت توقف زمان و از سرگیری
                            - قابليت تكرار و دوباره سازی
                           - قابليت تغيير پذيري و گسترش
                           - امکان تشخیص و مهار منابع تغییر(پراکندگی)
                           - امکان آزمایش با سطوح مختلف دقت و تقریب
                           - کاهش هزینه و ايمني محيط تجربه
                           - ارزيابي كارآموزان و افزايش اعتماد به نفس و سرعت عمل آنان

 -معایب شبيه سازي
                     
- عدم انطباق با واقعیت در سیستمهای پیچیده
                           - وابستگی بیش از حد به روشهای تحلیلی
اسلاید 6 :

مراحل شبيه سازي                           
                        - تعریف صورت مسئله
                            - تعيين هدف و تعريف سيستم
                           - مدلسازي يا مدل كردن سيستم
                           - جمع آوري اطلاعات و تعيين مقدار پارامترها
                           - کد کردن مدل (برنامه نویسی)
                           - تست و وارسی عملکرد برنامه
                           - احراز اعتبار مدل
                           -  طرح آزمایشی
                           - اجرای مدل و تجزيه و تحليل نتايج
                           - مستندسازی برنامه و گزارش نتایج
                           - اجرای شبیه سازی

 مثالهای کاربردی                           
                    - سیستم سرویس ارایه خدمات شرکتهای هواپیمایی در فرودگاه
                            - سیستم پرواز جهت آموزش خلبانان جوان

                            - سيستم ترافیک شهر تهران

                            - بررسی تصمیمات سیاسی و اجتماعی بر روی سیستم اقتصاد کشور
                            - کنترل تولید با هدف برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا و حفظ بازار

اسلاید 7 :

سیستم

مجموعه ای از اشیاء مرتبط و وابسته که به منظور تحقق هدف معین، با نظم خاصی کار میکنند.

اجزای سیستم

- نهاد(Object)

- خصیصه (Property)

- فعالیت (Activity)

حالت سیستم

          مجموعه متغیرهای لازم برای توصیف سیستم در هر لحظه، با توجه به

          اهداف بررسی آن سیستم 

         

اسلاید 8 :

پیشامد

رویداد لحظه ای که قابلیت ایجاد تغییر در حالت سیستم را دارد.

انواع پیشامد

- درونزا ß فعالیتها و پیشامدهایی که در درون سیستم رخ می دهد

- برونزا ß فعالیتها و پیشامدهایی که درمحیط پیرامونی سیستم را  تحت تاثیر قرار می دهد

اسلاید 9 :

بررسی چند مثال

          - سیستم sms

          - سیستم فرودگاه

          - سیستم بانک             

         

اسلاید 10 :

انواع سیستم

- سیستم گسسته(Discrete System)

  سیستمی که متغیر یا متفیرهای حالت در آن تنها در مقاطع گسسته از زمان تغییر کند   

- سیستم پیوسته (Continuous System)

  سیستمی که متغیر یا متفیرهای حالت در آن به صورت پیوسته با زمان تغییر کند

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید