دانلود فایل پاورپوینت طبقه‌بندهای مبتنی‌بر تئوری بیز Classifiers based on Bayes Decision Theory

PowerPoint قابل ویرایش
55 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت طبقه‌بندهای مبتنی‌بر تئوری بیز Classifiers based on Bayes Decision Theory توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت طبقه‌بندهای مبتنی‌بر تئوری بیز Classifiers based on Bayes Decision Theory قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

۱- تئوری تصمیم بیز

هدف طراحی طبقه‌بندی جهت قراردادن یک الگوی ناشناس در محتمل‌ترین کلاس

فرض M کلاس از ω۱، ω۲، …، ωM موجود بوده و یک بردار ویژگی ناشناس x داریم.

M احتمال شرطی بصورت P(ωi|x), i =1, 2, …, M را تشکیل می‌دهیم، این توابع احتمال شرطی را احتمالات پسین نیز می‌نامند

هر احتمال‌پسین بیانگر میزان تعلق بردار x به کلاس ωi می‌باشد

محتمل‌ترین کلاس می‌تواند برابر اندیس احتمال شرطی بیشینه باشد و x به آن تعلق دارد

کار طراحی با تخمین توابع چگالی احتمال (pdf) از روی بردارهای ویژگی مجموعه داده آموزش شروع می‌شود

برای سادگی، مسئله دو کلاسه را در نظر بگیرید (ω۱، ω۲) و احتمال‌ پیشین اتفاق هر کلاس نیز معلوم فرض می‌شود

حتی اگر اینگونه نبود، به آسانی قابل تخمین‌زدن می‌باشند (غیر دقیق)

اسلاید ۲ :

توابع چگالی احتمال شرطی کلاس، P(xi), i =1, 2، بیانگر توزیع هر بردار ویژگی در کلاس مربوطه، قابل تخمین توسط داده آموزش؛ این تابع بعنوان تابع همانندی (likelihood function) نیز شناخته می‌شود

طبق قاعده بیز

قاعده طبقه‌بندی بیز

با جایگزینی قاعده بیز در رابطه طبقه‌بندی، داریم

همانطور که می‌بینیم، به P(x) در رابطه نهایی احتیاجی نیست و اگر احتمال پیشین وقوع کلاسها را برابر در نظر بگیریم داریم:

اسلاید ۳ :

طبق قاعده تصمیم بیز، بازای تمام مقادیر x در R1 بردار ویژگی متعلق به کلاس یک و در غیر اینصورت به کلاس دو تعلق دارد

بوضوح از روی شکل، خطاهای تصمیم‌گیری غیرقابل اجتناب می‌باشند

اسلاید ۴ :

باتوجه بشکل، خطای تصمیم برابر است با

هدف در طراحی طبقه‌بند بیز، حداقل کردن خطای تصمیم‌گیری می‌باشد

حداقل کردن احتمال خطای طبقه‌بندی

از لحاظ کمینه احتمال خطا، طبقه‌بند بیز بهینه می‌باشد

P(.,.) احتمال توام دو رویداد، طبق قانون بیز

خطا کمینه است اگر R1 و R2 بصورت زیر تعریف شوند

اسلاید ۵ :

از سویی دیگر، R1 و R2 کل فضای ویژگی را پوشش می‌دهند و داریم

بدیهی است، تنها در صورتی خطا کمینه خواهد بود که در ناحیه R1

در حالت M کلاسه، بردار ویژگی x متعلق به کلاس ωi می‌باشد هرگاه

حداقل کردن متوسط خطرپذیری (Average risk)

احتمال خطای طبقه‌بندی همواره بهترین معیار نیست

اسلاید ۶ :

بدلیل نسبت‌دادن اهمیت یکسان به تمام خطاها، مثال خطر تشخیص اشتباه یک بیمار با تومور بدخیم بعنوان خوشخیم (منجر به مرگ بیمار و بالعکس خیر)

راه حل، اختصاص یک جریمه (پنالتی) بعنوان وزن برای هر خطا؛ فرض ω۱ کلاس بیماران سرطانی و ω۲ افراد سالم، همچنین نواحی مربوطه بترتیب R1 و R2

هدف کمینه کردن تابع خطرپذیری زیر

انتخاب منطقی بصورت λ۱۲> λ۲۱ خواهدبود

در مسئله M کلاسه با نواحی تصمیم Rj, j = 1, 2, …, M فرض می‌کنیم بردار x از کلاس ωk در Ri, i≠k قرار گیرد.

مقدار جریمه λki بنام تلفات به این تصمیم اشتباه اختصاص می‌یابد، ماتریس تلفات L با درایه‌های (k,i) مبین مقدار جریمه تشکیل‌می‌شود، و مقدار خطرپذیری یا تلف کلاس k

اسلاید ۷ :

در رابطه قبلی، احتمال قرارگیری بردار ویژگی x از کلاس k در کلاس i محاسبه می‌شود

هدف انتخاب یک یک ناحیه تصمیم Rj جهت کمینه کردن متوسط rk می‌باشد

رابطه بالا کمینه است اگر هریک از انتگرالها کمینه باشد

اگر λki= 1- δki باشد، آنگاه حداقل‌متوسط‌خطرپذیری معادل با حداقل احتمال طبقه‌بندی خواهدبود. در حالت دو کلاسه داریم

آنگاه x به ω۱ اختصاص دارد، اگر l1 < l2 باشد

اسلاید ۸ :

طبیعی است که λij>λii باشد، قاعده تصمیم بنام نسبت همانندی برای دو کلاس

بطور معمول، عناصر قطری ماتریس تلفات را صفر در نظر می‌گیرند، حال اگر بخواهیم طبقه‌بندی اشتباه الگوهای کلاس ۲ در کلاس ۱ عواقب وخیم بهمراه داشته باشد، آنگاه بایستی λ۲۱>λ۱۲

در رابطه بالا، احتمال وقوع کلاس‌ها برابر فرض شده‌اند.

مثال: برای یک مسئله دوکلاسه، با فرض احتمال گوسی برای بردار ویژگی x با σ۲ = ½ و میانگین صفر و یک بترتیب برای هر کلاس، مقدار آستانه را برای کمینه احتمال خطا و خطرپذیری با ماتریس تلف زیر حساب نمایید.

اسلاید ۹ :

الف) کمینه احتمال خطای طبقه‌بندی

ب) کمینه متوسط خطرپذیری

نتیجه: آستانه در حالت دوم کوچکتر شده و ناحیه تصمیم گسترش یافت. بوضوح، برای محتمل‌ترین کلاس خطای کمتری خواهیم‌داشت

۲- توابع تمایز و سطوح تصمیم

کمینه کردن توابع هدف در تصمیم‌گیری معادل با قسمت‌بندی صفحه ویژگی به M ناحیه بمنظور کار طبقه‌بندی M کلاسه می‌باشد

 

اسلاید ۱۰ :

اگر نواحی Ri و Rj مجاور هم در فضای ویژگی باشند، آنگاه یک سطح تصمیم ایندو را از هم جدا می‌نماید. این سطح جهت حداقل خطای احتمال بصورت زیر توصیف می‌شود

بجای کار با توابع چگالی احتمال، از توابع جایگزین استفاده می‌کنیم

در رابطه بالا، f (.) یک تابع صعودی یکنواخت، و gi(.) نیز تابع تمایز (Discriminant function) نام دارد

مسئله طبقه‌بندی بصورت تصمیم‌گیری زیر خلاصه می‌شود

سطوح تصمیم جداکننده نواحی مجاور نیز بصورت

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 55 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد