دانلود فایل پاورپوینت طبقه‌بندهای مبتنی‌بر تئوری بیز

PowerPoint قابل ویرایش
55 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت طبقه‌بندهای مبتنی‌بر تئوری بیز توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت طبقه‌بندهای مبتنی‌بر تئوری بیز قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

رئوس مطالب

1- تئوری تصمیم بیز

2- توابع تمایز و سطوح تصمیم

3- طبقه‌بندی بیزین برای توزیع‌های نرمال

4- تخمین توابع چگالی احتمال نامعلوم

5- قاعده نزدیکترین همسایه

6- شبکه‌های بیزین

اسلاید 2 :

1- تئوری تصمیم بیز

هدف طراحی طبقه‌بندی جهت قراردادن یک الگوی ناشناس در محتمل‌ترین کلاس

فرض M کلاس از ω1، ω2، ...، ωM موجود بوده و یک بردار ویژگی ناشناس x داریم.

M احتمال شرطی بصورت P(ωi|x), i =1, 2, …, M را تشکیل می‌دهیم، این توابع احتمال شرطی را احتمالات پسین نیز می‌نامند

هر احتمال‌پسین بیانگر میزان تعلق بردار x به کلاس ωi می‌باشد

محتمل‌ترین کلاس می‌تواند برابر اندیس احتمال شرطی بیشینه باشد و x به آن تعلق دارد

کار طراحی با تخمین توابع چگالی احتمال (pdf) از روی بردارهای ویژگی مجموعه داده آموزش شروع می‌شود

برای سادگی، مسئله دو کلاسه را در نظر بگیرید (ω1، ω2) و احتمال‌ پیشین اتفاق هر کلاس نیز معلوم فرض می‌شود

حتی اگر اینگونه نبود، به آسانی قابل تخمین‌زدن می‌باشند (غیر دقیق)

اسلاید 3 :

توابع چگالی احتمال شرطی کلاس، P(xi), i =1, 2، بیانگر توزیع هر بردار ویژگی در کلاس مربوطه، قابل تخمین توسط داده آموزش؛ این تابع بعنوان تابع همانندی (likelihood function) نیز شناخته می‌شود

طبق قاعده بیز

قاعده طبقه‌بندی بیز

با جایگزینی قاعده بیز در رابطه طبقه‌بندی، داریم

همانطور که می‌بینیم، به P(x) در رابطه نهایی احتیاجی نیست و اگر احتمال پیشین وقوع کلاسها را برابر در نظر بگیریم داریم:

اسلاید 4 :

طبق قاعده تصمیم بیز، بازای تمام مقادیر x در R1 بردار ویژگی متعلق به کلاس یک و در غیر اینصورت به کلاس دو تعلق دارد

بوضوح از روی شکل، خطاهای تصمیم‌گیری غیرقابل اجتناب می‌باشند

اسلاید 5 :

باتوجه بشکل، خطای تصمیم برابر است با

هدف در طراحی طبقه‌بند بیز، حداقل کردن خطای تصمیم‌گیری می‌باشد

حداقل کردن احتمال خطای طبقه‌بندی

از لحاظ کمینه احتمال خطا، طبقه‌بند بیز بهینه می‌باشد

P(.,.) احتمال توام دو رویداد، طبق قانون بیز

خطا کمینه است اگر R1 و R2 بصورت زیر تعریف شوند

اسلاید 6 :

از سویی دیگر، R1 و R2 کل فضای ویژگی را پوشش می‌دهند و داریم

بدیهی است، تنها در صورتی خطا کمینه خواهد بود که در ناحیه R1

در حالت M کلاسه، بردار ویژگی x متعلق به کلاس ωi می‌باشد هرگاه

حداقل کردن متوسط خطرپذیری (Average risk)

احتمال خطای طبقه‌بندی همواره بهترین معیار نیست

اسلاید 7 :

بدلیل نسبت‌دادن اهمیت یکسان به تمام خطاها، مثال خطر تشخیص اشتباه یک بیمار با تومور بدخیم بعنوان خوشخیم (منجر به مرگ بیمار و بالعکس خیر)

راه حل، اختصاص یک جریمه (پنالتی) بعنوان وزن برای هر خطا؛ فرض ω1 کلاس بیماران سرطانی و ω2 افراد سالم، همچنین نواحی مربوطه بترتیب R1 و R2

هدف کمینه کردن تابع خطرپذیری زیر

انتخاب منطقی بصورت λ12> λ21 خواهدبود

در مسئله M کلاسه با نواحی تصمیم Rj, j = 1, 2, …, M فرض می‌کنیم بردار x از کلاس ωk در Ri, i≠k قرار گیرد.

مقدار جریمه λki بنام تلفات به این تصمیم اشتباه اختصاص می‌یابد، ماتریس تلفات L با درایه‌های (k,i) مبین مقدار جریمه تشکیل‌می‌شود، و مقدار خطرپذیری یا تلف کلاس k

اسلاید 8 :

در رابطه قبلی، احتمال قرارگیری بردار ویژگی x از کلاس k در کلاس i محاسبه می‌شود

هدف انتخاب یک یک ناحیه تصمیم Rj جهت کمینه کردن متوسط rk می‌باشد

رابطه بالا کمینه است اگر هریک از انتگرالها کمینه باشد

اگر λki= 1- δki باشد، آنگاه حداقل‌متوسط‌خطرپذیری معادل با حداقل احتمال طبقه‌بندی خواهدبود. در حالت دو کلاسه داریم

آنگاه x به ω1 اختصاص دارد، اگر l1 < l2 باشد

اسلاید 9 :

طبیعی است که λij>λii باشد، قاعده تصمیم بنام نسبت همانندی برای دو کلاس

بطور معمول، عناصر قطری ماتریس تلفات را صفر در نظر می‌گیرند، حال اگر بخواهیم طبقه‌بندی اشتباه الگوهای کلاس 2 در کلاس 1 عواقب وخیم بهمراه داشته باشد، آنگاه بایستی λ21>λ12

در رابطه بالا، احتمال وقوع کلاس‌ها برابر فرض شده‌اند.

مثال: برای یک مسئله دوکلاسه، با فرض احتمال گوسی برای بردار ویژگی x با σ2 = ½ و میانگین صفر و یک بترتیب برای هر کلاس، مقدار آستانه را برای کمینه احتمال خطا و خطرپذیری با ماتریس تلف زیر حساب نمایید.

اسلاید 10 :

الف) کمینه احتمال خطای طبقه‌بندی

ب) کمینه متوسط خطرپذیری

نتیجه: آستانه در حالت دوم کوچکتر شده و ناحیه تصمیم گسترش یافت. بوضوح، برای محتمل‌ترین کلاس خطای کمتری خواهیم‌داشت

2- توابع تمایز و سطوح تصمیم

کمینه کردن توابع هدف در تصمیم‌گیری معادل با قسمت‌بندی صفحه ویژگی به M ناحیه بمنظور کار طبقه‌بندی M کلاسه می‌باشد

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 55 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله عوامل مؤثر بر مصرف غذاهای فوری در زنان بر اساس تئوری شناختی اجتماعی

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته تغذیه
مقدمهامروزه بـا وجـود فشـارها و محـدودیت هـایی از قبیـل کـار، مسئولیت های خانوادگی، مسئولیت های اجتماعی و نداشتن زمان کافی افراد با سرعت بیشتر و تلاش کمتر غـذای خـود را آماده میکنند تـا در زمـان و انـرژی صـرفه جـویی کننـد* نویسنده مسئول: اکرم کریمی شاهنجرینی، دکتری آموزش بهداشت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤث ...

دانلود مقاله اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر تئوری عمل منطقی در انتخاب نوع زایمان در بین زنان باردار شهرستان فسا

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
مقدمهبر اساس دستورالعمل ها انجام عمـل سـزارین بـه مـواردی محدود میشـود کـه زایمـان از راه مسـیر طبیعـی میسـر نباشد، یا با مخاطرههای جدی برای مـادر و جنـین همـراه باشد .(1) امروزه سزارین به عنوان شایعترین عمل جراحـی مامایی در سراسر دنیا محسوب میشود. انجام این عمل در شرایط و با علل خاص خود، باعث نجـات جـان بسـی ...

دانلود مقاله میزان تبعیت دختران دبیرستانی شهر همدان از برنامه پنج نوبت مصرف میوه و سبزیجات : کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزیشده

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
مقدمه بیماری کم خونی قلب ، سـکته، چـاقی، دیابـت، فشـارخون، یکی از اصول اصلی رژیم غذایی سالم، مصرف میوه و سندرم - متابولیک و پوکی استخوان را کاهش میدهـد (2) سبزیجات به میزان کافی است .(1) بهطوریکه افزایش مطابق گزارش سـازمان جهـانی بهداشـت، بـرای بهـره وری میزان مصرف میوه و سبزی 20 درصد خطر بیماریهای از فواید ح ...

دانلود مقاله کاربرد الگوها و تئوریهای آموزش و ارتقاء سلامت در مداخلات فعالیت جسمانی برای زنان : یک مرور نظاممند

word قابل ویرایش
18 صفحه
21700 تومان
مقدمهفعالیت جسمانی یکی از مهم ترین مؤلفه های ارتقاء سـلامت زنان است که میتواند باعث بهبود سـلامت آنـان شـده و از بسیاری از بیماریها و شرایطی کـه باعـث مـرگ و نـاتوانی* نویسنده مسئول: مهدی خزلی ، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.تلفن: 09189344760 ایمیل: khezelimeh ...

دانلود مقاله مطالعه تئوریک مدیریت دانش

word قابل ویرایش
14 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقدمهامروزه و در عصر اطلاعات، تسریع تبادل اطلاعات و دانش و روزآمدی آن یکی از نیازهای اساسی سازمانها میباشد. با کمی دقت در روند رشد سازمانها درخواهیم یافت که علت افول و پایان چرخه حیات اکثر سازمانها، روزآمد نبودن دانش و اطلاعات و عدم همگانی با شرایط روز جهانی و از سوی دیگر، مقاومت کارکنان در برابر تغییر، عدم ت ...

دانلود مقاله مدلسازی تخلخل توسط رویکرد تئوری بیزین ترکیب اطلاعات و مقایسه آن با شبکه عصبی چندلایه و رگرسیون خطی چندگانه در میدان نفتی آزادگان

word قابل ویرایش
18 صفحه
21700 تومان
مقدمه تخلخل یک سنگ را میتوان به دو دسته اولیه و ثانویه تقسیم بندی کرد. تخلخل اولیه در حین رسوبگذاری و تخلخل ثانویه در اثر فرآیندهای پس از رسوبگذاری شکل میگیرد. تخلخل وابسته به اندازه دانهها و نحوه قرارگیری دانه ها و همینطور به مقدار سیمان یا مواد پرکننده و عمق تدفین بستگی دارد. تخلخل یک سنگ مخزن توسط مطالعا ...

دانلود فایل پاورپوینت تئوری های اخلاقی

PowerPoint قابل ویرایش
25 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : —اخلاق کاربردی —اخلاق حرفه ای —اخلاق سازمانی —اخلاق بازاریابی —...  اسلاید 2 : —مدیریت منابع انسانی (اخلاق پزشکی همان اخلاق پزشکان است) —مدیریت استراتژیک (اخلاق پزشکی فراتر از اخلاق پزشکان است) ◦ممیزی اخلاقی قانون ◦ممیزی اخلاقی منابع انسانی ◦ ...

دانلود فایل پاورپوینت طبقه‌بندهای مبتنی‌بر تئوری بیز Classifiers based on Bayes Decision Theory

PowerPoint قابل ویرایش
55 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : 1- تئوری تصمیم بیز هدف طراحی طبقه‌بندی جهت قراردادن یک الگوی ناشناس در محتمل‌ترین کلاس فرض M کلاس از ω1، ω2، ...، ωM موجود بوده و یک بردار ویژگی ناشناس x داریم. M احتمال شرطی بصورت P(ωi|x), i =1, 2, …, M را تشکیل می‌دهیم، این توابع احتمال شرطی را احتمالات ...