بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

زمانبندي فازهاي اجرايي :

فازهاي اول ، دوم و سوم  : حداكثر 3 هفته بعد از اعلام 

فاز چهارم : حداكثر 5 هفته بعد از اعلام

فاز پنجم : حداكثر 1 هفته قبل از امتحان 

اسلاید 2 :

نحوه ارزيابي :

1 نمره حضور

3 نمره Home work در کلاس حل و تمرین

 6 نمره پروژه

 10 نمره ميان ترم و پايان ترم

 + 3 نمره نماینده کلاس

اسلاید 3 :

حیطه کاری :

بررسی

بار گذاری متریال، ناشی از نیروهای درونی و ممانها

تغییر فرم قطعات ناشی از بارهای وارد بر آن

اسلاید 4 :

کاربرد  :

 تعیین ابعاد قطعه (در فاز طراحی)

      - ابعاد نسبت به استحکام

      - ابعاد نسبت به سختی و سفتی قطعه

نشانه تنش و فرم پذیری

      -  نشانه نسبت به استحکام

      -  نشانه نسبت به سختی و سفتی

محاسبه میزان بار قابل تحمل

       - میزان بارکذاری براساس استحکام

       - میزان بارگذاری بر اساس سختی و سفتی

اسلاید 5 :

فرضیات :

  جسم صلب نبوده بلکه فرم پذیر است

تغییر فرم ها در مقایسه با ابعاد قطعه کار ناچیز هستند

مواد بایستی هموژن و ایزوتروپ باشند  (خواص یکسان در نقاط و جهات)

خطی بودن تغییر فرم  و میزان بارهای وارده بر جسم (قانون هوک)

هیچ نیروی اولیه ای در داخل سازه ها قبل از بار گذاری وجود ندارد

 

توضیح : سیستم های نامعین ایستایی درجه یک را می توان با توافق مباحث مقاومت مصالح حل نمود.

 

اسلاید 6 :

مدلهای پایه :

مدلهای پایه ،  مدلهایی با ساختار هندسی ساده هستند. برای این نوع مدلها میتوان شرایطی را بطور تقریبی در نظر گرفت.  

این نوع مدلها میتوانند بصورت سطحی و یا خطی باشند.

اسلاید 7 :

مدل قطعات سطحی که از جمله مدلهای دو بعدی با ضخامت کم می باشند،  عبارتند از :

پوسته                      ورق                    صفحه

 

تئوری پوسته ای       تئوری ورق           تئوری صفحه ای

اسلاید 8 :

مبانی  بار گذاری در اجسام خطی

اسلاید 9 :

مدل های اجسام خطی، از جمله مدلهای تک بعدی هستند که در آنها انبساط  طولی جسم در برابر ابعاد عرضی خود بیشتر میباشد.

اسلاید 10 :

مبانی بار گذاری در اجسام خطی

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید