بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

اندیکاسیونها

مشاهده متاستازها,توده های ریوی,ناف ریه(افتراق توده از عروق وگره لنفاوی),جنب(تومور,پلورال افیوژن,افتراق توده جنبی از انفارکت ریوی)

دیواره قفسه ریه: تعیین وشناخت گسترش تومور به استخوان,عضله,بافت نرم,حفره توراکس ,کانال نخاعی)

دیافراگم:ارزیابی آبسه های ساب واپی فرنیک,تایید هرنی دیافراگماتیک,توده های کلیوی وفوق کلیه

تایید ضایعات مشکوک مدیاستین(لنفادنوپاتی بیماران مشکوک به کارسینوم برونکوژنیک,لنفوم)

بررسی وسعت تهاجم برونکوژنیک کارسینوم به دیواره قفسه سینه,مدیاستین ,دیافراگم,متاستازهای خارج توراکس(کبد,آدرنال)

اسلاید 2 :

بکمک کنتراست بررسی آنوریسم ها ,پارگی آئورت وتفکیک عروق از توده های مدیاستین امکان پذیر است

CTروشی حساسی در تعیین متاستازهای ریوی وتعین stagi g تومور بررسیهای تعقیبی پس از جراحی ,رادیوتراپی وشیمی درمانی است

CTدر افتراق ضایعات خوش خیم از ضایعات متاستاتیک(نودلهای ریوی ناشی از استئوژنیک سارکوما) مفید است.

HRCT دربررسی انتشار وگسترش بیماریهای ریوی(آسبستوزیس,سلیکوز وفیبروزهای ریوی) کارسینوم عروق لنفاوی وندولهای مشکوک کالسیفه مفید است

 

 

اسلاید 3 :

HRCTروشی مطمئن در ارزیابی بهترین محل بیوپسی وپلانینگ رادیوتراپی است ودر تشخیص آمفیزم ریوی از گرافی بسیار دقیق تر است.روش انتخابی در برونشکتازی بوده وجانشین برونکوگرافی شده است.

CT spiral در مقایسه با اسکن تهویه ای وپرفیوژن خصوصا در تشخیص آمبولی ریوی روش بسیار دقیقی است.

اسلاید 4 :

نحوه اجرا:

-وضعیت بیمار سوپاین بازوها بالا می آید اسکنوگرام pAتهیه سطوح اسکن ازسطح فوقانی کلاویکول شروع وتا زاویه کوستوفرنیک با برشهای ضخیم 10-7 وفواصل برش10-7 میلیمتر(برشهای 3 درارزیابی ناف راهای هوایی فیشرها)تعیین می شود.

-در ارزیابی برونشکتازی وبیماری انفیلتراتیو منتشر ریه غالبا برشهای 1تا2 با فواصل 10 میلیمتری تهیه می شود.

-در بیماران مشکوک به نئوپلاسم اسکن ریه شامل کبد(با کنتراست) و غدآدرنال هم می شود.

-در اسکن با کنتراست ابتدا از جهت پایین به بالا اسکن کبد ,آدرنال انجام وسپس از قسمت فوقانی باقی ریه که غلظت کنتراست در آن اهمیتی ندارد انجام شود.

 

اسلاید 5 :

-اسکن در دم انجام میشود فاز یکنواخت تنفسی در حصول تصاویر دقیق ومنظم آناتومیک بسیار مهم است(دراسپیرال بعلت سرعت وانجام اسکن دریک بار تنفس مشکل حل شده).

-اسکن انتخابی گاهی در بازدم عمیق جهت ارزیابی air trappi g  انجام می شود

-در بررسی آسبستوزیس cT  معمولا شامل 8-5 اسکن در فضای میانی و پایینی توراکس می باشد.

 

اندیکاسیونهای اسکن در وضعیت پرون:افتراق مایعات لوکالیته از آزاد وتومورهای جنبی,شناسایی مایعات داخل ریوی,دیدن پاتولوژی مخفی درتجمع مایع , بعضی بایوپسی تحت هدایت cT

اسکن توراکس بایستی با دو شریط وپنجره سازی متفاوت(یکی برای مدیاستین ودیواره ریه ویکی برای پارانشیم ریهHRCT) انجام شود.بعلاوه در صورت نیاز الگوریتم استخوانی نیز تهیه می شود.

 

اسلاید 6 :

HRCT آنالیزبهتر جزئیات فرآیندهای پاتولوژی لوکال ومنتشرریه رافراهم می کند البته CT spiral  بعنوان تکنیک برتر با یک تنفس قادربه بررسی مناسب ندولها در تکنیک MPR است  .

الگوریتم HRCT تمایل به تشدیدضخامتهای پلورال داشته لذا در بیماران آزبستوزیس بایستی مد نظر باشدوبعلاوه ندولهای ریز را با دانسیته بیشتر وبطور کاذب کالسیفیکاسیون را شبیه سازی می کند.

CT spiral قادر به گرفتن سری تصاویر در کمتر از ثانیه با یک حبس تنفس هست ,ضخامت مقاطع بین 10-1 وپیچ 1تا2  انجام می شود.

اسلاید 7 :

                               CHEST, GE ERAL

I dicatio s:

-suspected or k ow pulmo ary, pleural or lymph ode disease, i cludi g metastatic eoplasms, i fectio , traumatic lesio s a d focal diseases

-Advisable prelimi ary i vestigatio s: chest radiography

-Patie t preparatio : i formatio about the procedure; restrai t from food, but ot fluid, is recomme ded, if i trave ous co trast media are to be give

-Sca projectio radiograph: fro tal from eck to upper abdome

اسلاید 8 :

EXAMPLES OF GOOD IMAGI G TECH IQUE

1.Patie t positio   :supi e, arms above the head

2.Volume of i vestigatio   :from lu g apex to the base of the lu gs

3. omi al slice thick ess  :7-10 mm serial or preferably helical

4.I ter-slice dista ce/pitch  :co tiguous or a pitch = 1.0; 4-5 mm or pitch up to 1.5 may be used for large lesio s or detectio of lymphade opathy alo e; eve larger i ter-slice dista ce/pitch may be applied i critically ill patie ts

5.FOV  :adjusted to largest thoracic diameter withi the volume of i vestigatio

6.Ga try tilt: o e                7. (kV)  :sta dard

  1. (mAs) :should be as low as co siste t with required image quality

9.Reco structio algorithm  :soft tissue/sta dard

10.Wi dow width  :300-600 HU (soft tissue) 800-1.600 HU (lu g pare chyma)

11.Wi dow level  :0-30 HU (soft tissue, u e ha ced exami atio )

30-60 HU (soft tissue, e ha ced exami atio ) -500 - -700 HU (lu g pare chyma)

اسلاید 9 :

  CLI ICAL CO DITIO S WITH IMPACT O GOOD IMAGI G

1.Motio   :                                                                                                                                       moveme t artefact deteriorates the image quality. This is preve ted by a sta dard breath-hold tech ique; alter atively if this is ot possible sca duri g quiet respiratio

2.I trave ous co trast media:                                                                                                                      may be used to characterise lesio s or to disti guish them from vessels

3.Problems a d pitfalls:                                                                                                           -a atomical misregistratio due to variatio i the phase of respiratio

 -focal atelectasis may obscure pathology

-motio artefact due to cardiac pulsatio or respiratio

4.Modificatio to tech ique:                                                                                                               -pro e positio may be used to elucidate pleural lesio s or focal spaces

 -the exami atio may be co fi ed to a specific area of i terest

 -4 mm slices may be used for specific exami atio of hilar pathology a d subtle pulmo ary lesio s

اسلاید 10 :

پلور ودیواره قفسه سینه

بعد گرافی cT تکنیک استاندارد بررسی ضایعات دیواره قفسه سینه وپلور است.

cT قادر به تفکیک ضایعات پلورال وپارانشیمال ریه می باشد.

از تکنیک استاندارد ریه با برشهای 10از مدخل تا غددآدرنال درپوزیشن سوپاین وبا حبس تنفس انجام می شود.

بکمک اسپیرال ضمن بحداقل رسیدن آرتیفکتهای حرکتی با MPRبازسازی کرونال وساجیتال بررسی بهتر جنب ودیواره را ممکن می کند.

کاربرد کنتراست اطلاعات بهتری را در افتراق آمپیم از آبسه ریوی ,ضایعات کیستیک از غیر کیستیک و شناسایی نواحی نکروزه را فراهم می کند.

تصاویر با الگوریتم های ریوی,مدیاستینال واستخوان وتصاویرHRCTبا مقاطع mm1والگوریتم High spatial Freque cyدربررسی آزبستوزیس کاربرد دارد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید