بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

اهداف برنامه كنترل عفونت در سل

 • كاهش خطر انتقال مايكوباكتريوم توبركلوزيس در واحد هاي بهداشتي درماني از

بيمار به بيمار

بيمار به پرسنل

پرسنل به بيمار

پرسنل به پرسنل

اسلاید 2 :

طبقات يك برنامه كنترل عفونت تنفسي

اقدامات كنترلي اجرايي

اقدامات كنترلي در محيط

حفاظت هاي  تنفسي

اسلاید 3 :

طبقات برنامه كنترل عفونت سل

 • اقدامات كنترلي اجرايي

وضع و ابلاغ قوانين و دستورالعملهايي كه هدفشان عبارتست از:

–  پيشگيري از توليد قطرات تنفسي آلوده به باسيل 

–پيشگيري از مواجهه پرسنل و مراجعين واحدهاي بهداشتي درماني با ميكروب سل

–تشخيص بموقع و درمان موثر بيماران

 • اقدامات كنترلي در محيط

اقدامات منتج به كاهش غلظت هواي آلوده به باسيل ( شامل كاربرد لامپ UV، فيلتر هپا، سيستم هاي تهويه مصنوعي و طبيعي)

 • حفاظت تنفسي

     كاربرد ماسك براي بيماران  و رسپيراتور براي پرسنل

اسلاید 4 :

طبقات برنامه كنترل عفونت سل
اقدامات كنترلي اجرايي

وضع و ابلاغ قوانين و دستورالعملهايي كه هدفشان عبارتست از:

–  پيشگيري از توليد قطرات تنفسي آلوده به باسيل 

 • رعايت اصول اخلاق در سرفه كردن و بهداشت تنفسي (ارائه آموزش به بيماران و عموم مردم)
 • مشخص كردن و ابلاغ سطح ايمني زيستي مورد نياز براي بخش هاي با خطر بيشتر

پيشگيري از مواجهه پرسنل و مراجعين واحدهاي بهداشتي درماني با ميكروب سل

 • پاكسازي و ضد عفوني كردن تجهيزات پزشكي داراي قابليت انتقال فرد به فرد باسيل سل
 • آموزش پرسنل
 • اعمال نرياژ لازم در ميان مراجعه كنندگان (فرآيند شناسايي و جداسازي افراد مشكوك مراجعه كننده از سايرين
 • تشكيل كميته كنترل عفونت در واحدهاي بهداشتي درماني و ارزيابي خطر در آن واحدها
 • اعمال برنامه هاي مشترك TB/HIV

اسلاید 5 :

طبقات برنامه كنترل عفونت سل
اقدامات كنترلي اجرايي (ادامه)

وضع و ابلاغ قوانين و دستورالعملهايي كه هدفشان عبارتست از:

تشخيص بموقع، ايزولاسيون و درمان موثر بيماران

 • تبعيت از اصول پايه اي راهنماي كشوري براي تشخيص و درمان
 • بيماريابي فعال ادواري پرسنل در معرض خطر بيشتر
 • بيماريابي فعال در گروه هاي در معرض خطر بيشتر
 • كاربرد روشهاي تشخيص سريع مقاومت دارويي
 • ايجاد شرايط ايزولاسيون تنفسي براي بيماران
 • جدا سازي ساختاري اتاق بستري بيماران SS+ از SS-، بيماران حساس به دارو از مقاوم به دارو، و افراد HIV+ غير مبتلا به سل از بيماران و نيز تبيين اصئل جداسازي نظير زمان آغاز و طول مدت آن (به لحاظ آيين نامه اي و عملي)

اسلاید 6 :

طبقات برنامه كنترل عفونت سل
اقدامات كنترلي اجرايي

 • در هر واحد بهداشتي درماني، بايد فرد يا تيم مسئول كنترل عفونت مشخص باشد.

هر يك از واحدهاي بهداشتي درماني بايد از نظر ميزان خطر سل ارزيابي و طبقه بندي شوند تا بر آن اساس فاصله زماني ميان بيماريابي هاي فعال پرسنل شاغل در آنها تعيين گردد.

اسلاید 7 :

طبقه بندي واحد هاي بهداشتي درماني
از نظر ارزيابي خطر سل

 • واحدهاي با خطر پايين
 • واحدهاي با خطر متوسط
 • واحدهاي با خطر بالا (زندان ها در اين گروه قرار دارند)

اسلاید 8 :

حفاظت تنفسي

 • سطح سوم كنترل عفونت سل است كه جايگزين سطوح قبلي نمي باشد.

مخصوص افرادي  است كه:

 • به اتاق افراد مشكوك به سل يا مبتلايان قطعي تردد دارند
 • به اتاق هاي با پتانسيل ايجاد آئروسل (مثل برونكوسكوپي يا القاء خلط) تردد دارند
 • در آزمايشگاههاي تشخيصي سل (بويژه آزمايشگاه هاي كشت) اشتغال دارند

اسلاید 9 :

بالغین بدون نقص ایمنی

 • در صورت داشتن علایم بالینی: بیماریابی
 • درصورت نداشتن علامت بالینی:

.1آموزش علایم خطر

.2ویزیت یک ماه بعد

.3ویزیت هر6 ماه تا دو سال(چرا تا دو سال؟)

اسلاید 10 :

بالغین با نقص ایمنی

 • مشابه کودک زیر 6 سال
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید