بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

عفونت هاي بیمارستانی همواره ازمعضلات و مشکلات گروه پزشکی بیماران وبیمارستانها وحدتی تمامی کشور بوده است میزان وقوع این عفونتها از حداقل 1.9% تابیش    از25%گزارش شده .عفونتهای بیمارستانی نه تنها به بیماران بلکه به هر فردی که با بیمارستان تماس دارد اعم از کارمندان وعیادت کنند گان و غیره انتقال می یابد.در این رابطه نقش آزمایشگاه درشناسایی، کنترل و پایش این عفونت ها از اهمیت ویژه اي برخوردار است.

اسلاید 2 :

        عفونت بیمارستانی به عفونتی اطلاق میشود که شخص قبل اززما ن بستری شدن به آن  دچار نبوده و48تا72 ساعت پس از بستری شدن به آن دچار میشود به شرط آنکه در دوره کمون آن هم نبوده باشد. و یا علائم آن به صورت آ شکاردروی و جود نداشته باشد. همچنین معیارهای تعریف عفونت را داشته باشد.

          مهمترین دلیل ابتلا به عفونتهای بیمارستانی میکروارگانیسمهای بدن بیمارو سرایت آن به مناطق استریل بدن است .مثلا بیماری که در ICU بستری میشود لوله های متعددی به وی وصل میشود که هر کدام از این لوله ها میتوانند میکروبهایی را وارد بدن  کنند   این میکروارگانیسمها بر روی وسایل و تجهیزات درمانی نیز قرار گرفته و به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم به بیمار منتقل میشوند.بیمارانی که به مدت طولانی تری بستری میشوند و یا عملیات تهاجمی بیشتری روی آنها صورت می گیرد بیشتر در معرض عفونت قرار دارند.         

اسلاید 3 :

ضدعفونی وسایل و ابزارهای پزشکی قبل از استریل کردن

شستشوی دست توسط پرسنل وبه تعداد مکرر.

استفاده از وسایل یک بار مصرف و دستکش استریل و....

جداسازی و ایزوله کردن بیماران از یکدیگر

جمع آوری و ضد عفونی زباله های عفونی

ضدعفونی سطوح واحدهای درمانی.

فشار منفی

پایش و آموزش مداوم پرسنل

 

اسلاید 4 :

   اخیرا سازمان بهداشت جهانی عبا رت عفونتهای ناشی از خدمات

   بهداشتی درمانی را جایگزین عفونتهای بیمارستانی کرده است .

   این امر نشان میدهد که این عفونتها نه تنها در بیمارستانها بلکه

   در کلیه مراکز خدمات بهداشتی درمانی نیزبوجود می آیند.

   این عفونتها غیرقابل اجتناب نیستند بلکه میتوان با رعایت موارد بهداشتی و اصول کنترل عفونت میزان آنها را براحتی کاهش داد.

   رعایت بهداشت دستها مسئله بسیار مهمی است که تاثیر مستقیمی در کاهش عفونتهای بیمارستانی دارد که از راحتترین و کم هزینه ترین راههای مقابله با این معضل میباشد.

 

 

اسلاید 5 :

نقش آزمایشگاه میکروب شناسی در شناسایی، کنترل و پایش عفونت هاي بیمارستانی انکارناپذیر است. این مهم هنگامی محقق خواهدشد که فرآیندهاي پیش از آزمون، حین آزمون و پس از آزمون با تکیه بر منابع و مراجع معتبر و به روز شناسایی،تعریف و تدوین شوند و به ارتقاي مداوم دانش، مهارت و شایستگی نیروي انسانی درسایۀ برنامه ریزي هاي آموزشی توجه شود.بدیهی است فعالیت کمیته هاي کنترل عفونت بیمارستانی متأثر از نتایج میکروب شناسی و ارتباط متقابل و تنگاتنگ متخصصان ذي ربط با دیگر اعضاي علمی و اجرایی این کمیته است.

اسلاید 6 :

.1جمع آوري، انتقال و نگهداري صحیح نمونه هاي بیولوژیک:

از آنجا که بسیاري از عفونت هاي بیمارستانی توسط میکروارگانیسمها ي فرصت  طلب و کم  ویرولانس که در سطوح پوستی و مخاطی کلنیزه هستند،ایجادمی شود، جمع آوري صحیح ودقیق نمونه ها از محل تعیین شده به شناسایی دقیق عوامل بالقوه بیماري زا یا قطعاً بیماري زا کمک شایانی مینماید. ارزیابی کیفیت نمونه ها و تصمیم گیري درخصوص قبول یا رد آنها مستقیماً برصحت نتایج آزمون تأثیر خواهدگذاشت.

اسلاید 7 :

امروزه دامنۀ بیماري زاهایی که باعث بیماري هاي خطیر می شوند روبه گسترش است. از دیگرسو، توان علمی و عملیاتی واحدهاي میکروب شناسی به تناسب زیرساخت هاو منابع انسانی در سطوح مشخص، محدود و تعریف شده اي قراردارد. بنابراین،در مواردي که ارگانیسم بیماري زا از انواع غیرشایع باسیل هاي گرم منفی غیرتخمیري و برخی قار چها، مایکوباکتریوم ها و ویرو سها است، نگهداري وانتقال صحیح نمونه به آزمایشگاه مرجع قویاً توصیه می شود.3. گزارش و تفسیر نتایج:

 براي ارائۀ یک تفسیر دقیق آگاهی از یافته هاي بالینی،عوامل زمینه ساز و اقدام هاي تشخیصی  درمانی انجام شده ضروري است. ایجاد بستر مناسب و تأکید بر ارائه و انتقال اطلاعات از سوي پزشکان و سا یر کارکنان واجد صلاحیت از اهم وظایف کمیتۀ عفونت هاي بیمارستانی است. بدیهی است ارائۀ یک تفسیر جامع که متضمن توصیه ها و نظریات مشورتی   مناسب باشد، در چارچوب برقراري ارتباطات مؤثر محقق خواهدشد.    

  1. ایجاد آگاهی و اطلاع رسا نی به کمیتۀ کنترل عفونت نسبت به امکانات موجود،توانمندي ها و محدودیت هاي متدولوژیک، کاربري وسایل و تجهیزات و روش هاي تشخیصی جاري در آزمایشگاه که براي تشخیص ارگانیسم هاي

بیماري زا به کار گرفته می شوند.

اسلاید 8 :

5 . مسئول بخش میکروب شناسی موظف است تا دستگاه ها و تجهیزات مناسب ومدرن یا آزمایشها و کیت هاي آزمایشگاهی جدید که به پاسخ دهی صحیح، سریع و دقیق منجر   می شوند را معرفی کند ویا دستیابی به آنها را خواستار شود.                                                                                        

  1. انجام دادن آزمون تعیین حساسیت میکروبی به روش استاندارد، مطالعۀ روند

مقاومت هاي آنتی بیوتیکی موجود و شناسایی تغییرات احتمالی در روند مقاومت ها یا ظهور مقاومت هاي جدید و گزارش دوره اي آنها. همچنین، شناسایی و گزارش آنها به کمیتۀ (MDR) و جستجوي بیماري زاهاي مقاوم به چند دارو به کمیته کنترل عفونت هاي بیمارستانی از دیگر وظایف این واحد است.

  1. شناسایی منابع و راه هاي احتمالی انتقال عفونت توسط نمونه برداري از ناقلین
  2. تعیین و انتخاب نوع و محل نمونه برداري مشکوك در موارد بروز طغیان .
  3. 9. حفظ و پایش شرایط استریلیتی در دستگاه استریلیزاسیون با حرارت خشک و مرطوب.

اسلاید 9 :

10. مشارکت با دیگر اعضاي کمیتۀ کنترل عفونت بیمارستانی درخصوص تصمیم گیري درباره آزمایشهاي میکروبیولوژیک و اقلام مصرفی خاص همچون کیسه های خون، مایعات دیالیز و بافت هاي  پیوندي.

   لازم به تأکید است که حصول موارد فوق جز با حمایت و پشتیبانی مدیریتاجرایی واحد درمانی، تأمین زیرساختها و منابع مالی  انسانی و رعایتاستانداردهاي استخدام و آموزش کارکنان فنی متصور نیست. بنابراین، مدیر اجراییبیمارستان مسئولیت حسن اجراي اهداف کمیتۀ عفونت هاي بیمارستانی رابرعهده دارد.

اسلاید 10 :

عفونتهای سیستم  ادراری

عفونتهای تنفسی واسهال

عفونت بدنبال جراحی و زخم

عفونتهای خون وفراورده های خونی بانک خون ومایعات همودیالیز

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید