دانلود فایل پاورپوینت مبانی بیوشیمی

PowerPoint قابل ویرایش
13 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مبانی بیوشیمی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مبانی بیوشیمی قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

چرخه اسید سیتریک یا چرخه اسید تری کربوکسیلیک

این چرخه یک سری واکنشهای بیوشیمیایی کاتالیز شده با آنزیمها است که در موجودات هوازی با مصرف اکسیژن موجب تبدیل قندها، چربی ها و پروتئینها به  CO2و  H2Oو آزاد شدن انرژی میشود. اجزاء و واکنشهای چرخه اسید سیتریک اولین بار توسط هانس کربس (۱۹۸۱-۱۹۰۰) و آلبرت زنت گیورگی (۱۹۸۶-۱۸۹۳) مطرح شد.

کربس در سال ۱۹۱۰ مشخص کرد که مکانیسم تبدیل پیرووات به ترکیبات ساده تر طی یک سری واکنشهای چرخه ای صورت می گیرد این چرخه به نام چرخه کربس معروف است. کربس این چرخه را چرخه تری کربوکسیلیک اسید TCAنامید.

اسلاید ۲ :

تنفس سلولی :

دارای دو مرحله کلی است : گلیکولیز ( بی هوازی ) و هوازی 

۱- تبدیل گلوکز به پیرووات  و تولید اندک ATP  و NADH

در حضور اکسیژن از پیرووات و گیرنده های الکترونی برای ساختن مقادیر فراوان ATP استفاده می شود

در صورت عدم اکسیژن پیرووات به لاکتات یا اتانول و کربن دی اکسید تبدیل می شود 

اسلاید ۳ :

گلیکولیز :

گلوکز به دو مولکول پیرووات سه کربنه تبدیل می شود و مولکولهای پر انرژی  ATP و NADH تولید می شود 

در این مسیر دو مولکول ATP  مصرف و چهار مولکول ATP  تولید می شود

اسلاید ۴ :

تشکیل کوآنزیم A :

پیرووات حاصل وارد میتوکندری می شود

در صورت وجود اکسیژن  به استیل کو آنزیم A تبدیل می شود

استیل کو آنزیم A در ماتریکس میتوکندری به ترکیبات ساده تر تبدیل می شود

اسلاید ۵ :

مرحله اول :

واکنشی است که بوسیله آنزیم سیترات سنتتاز کاتالیز می‌شود. در این مرحله، استیل کوآنزیم A با اگزالواستات که ترکیبی چهار کربنی است ترکیب می‌شود و تشکیل سیترات با شش اتم کربن می‌دهد.

مرحله دوم :

سیترات حاصل تحت اثر آنزیم آکونیتاز به ایزوسیترات تبدیل می‌شود. برای ایجاد فرآورده واکنش باید از یک واکنش واسطه بگذرد. بدین معنی که ابتدا سیترات با از دست دادن یک مولکول آب به سیس آکونیتات تبدیل می‌شود و پس این ترکیب با پذیرش یک مولکول آب، ایزوسیترات می‌سازد.

اسلاید ۶ :
مرحله سوم :

ایزوسیترات حاصل تحت اثر آنزیم ایزوسیترات دهیدروژناز، دو هیدروژن متصل به C-5 را از دست می‌دهد و به شکل کتو درمی‌آید. همچنین گروه کربوکسیل (C-3) را نیز به صورت CO2 آزاد ساخته و آلفاکتوگلوتارات تولید می‌کند. این واکنش در واقع نخستین واکنش از چرخه است که طی آن CO2 ساخته می‌شود.

مرحله چهارم :

کمپلکس آنزیمی آلفاکتوگلوتارات دهیدروژناز، یک مولکول CO2 از آلفاکتوگلوتارات برمی‌دارد و با اتصال کوآنزیم A به آن سوکسینیل کوآنزیم A می سازد. در این واکنش، NAD به عنوان کوآنزیم شرکت می‌کند. این مرحله دومین مرحله از ساخته شدن CO2 طی چرخه کربس است.

اسلاید ۷ :

مرحله پنجم :

مرحله بعد تبدیل سوکسینیل کوآنزیم A به سوکسینات است که بوسیله آنزیم سوکسینیل کوآنزیم A سنتتاز کاتالیز می‌شود. اهمیت این واکنش در ایجاد ترکیب پر انرژی در شکل GTP است. پیوند تیواستر موجود در سوکسینیل کوآنزیم A بر اثر آبکافت با آزادسازی کوآنزیم A مقداری انرژی آزاد می‌کند که برای سنتز GTP مورد استفاده قرار می‌گیرد. GTP سریعا فسفات خود را به ADP می‌دهد و ATP می‌سازد.

مرحله ششم :

در مرحله بعد سوکسینات حاصل تحت تاثیر کوآنزیم FAD دو پروتون از دست می‌دهد و به فومارات تبدیل می‌شود. آنزیم سوکسینات دهیدروژناز واکنش را کاتالیز می‌کند.

اسلاید ۸ :
مرحله هفتم:

با اضافه شدن مولکول آب به محل پیوند دو گانه که بوسیله آنزیم فوماراز کاتالیز می‌شود،اسید مالیک ایجاد می‌گردد.

مرحله هشتم:

در این مرحله آنزیم مالیک دهیدروژناز دو هیدروژن از اسید مالیک بر می‌دارد و آن را به اگزالواستات تبدیل می‌کند و اگزالواستات وارد دو مسیر می شود

۱- در واکنش با استیل کو آنزیم A دوباره وارد چرخه کربس می شود

۲- تحت تاثیر آنزیم فسفوانول پیرووات کیناز به فسفو انول پیروویک  تبدیل می شود و دوباره گلوکز را تولید می کند .

اسلاید ۹ :

در این چرخه :

دو مولکول CO2  

چهار مولکول H2O

و به ازای هر مولکول استات دوازده ATP  تولید می شود   

اسلاید ۱۰ :

و اگر خدا آسیبی به تو رساند آن را جز او بر طرف کننده ای نیست

و اگر برای تو خیری خواهد فزون بخشی اش را دفع کننده ای نیست

آیه ۱۰۷ سوره ی هود

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 13 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد