بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

گفتار اول : کلیات                                                                      صفحه 3

گفتار دوم : کربوهیدرات ها                                                           صفحه 46

گفتار سوم : لیپیدها                                                                     صفحه 66

گفتار چهارم : پروتئین ها                                                             صفحه 80

گفتار پنجم : آنزیم ها                                                                   صفحه 94

گفتار ششم : اسیدهای نوکلئیک                                                       صفحه 117

گفتار هفتم : ویتامین ها و کوآنزیم ها                                                صفحه 135

گفتار هشتم : اصول بیو انرژیک                                                    صفحه 153

گفتار نهم : متابولیسم کربوهیدرات ها                                               صفحه 162

گفتار دهم : متابولیسم لیپیدها                                                         صفحه 182

گفتار یازدهم : زنجیره تنفسی ، چرخه کربس                                      صفحه 199

گفتار دوازدهم : زنجیره تنفسی ، انتقال الکترون و فسفوریلاسیون اکسیداتیو    صفحه 208

گفتار سیزدهم : فتوسنتز                                                              صفحه 219

گفتار چهاردهم : متابولیسم ترکیبات نیتروژن دار                                  صفحه 227

گفتار پانزدهم : بیوسنتز اسیدهای نوکلئیک و پروتئین ها                          صفحه 238

اسلاید 2 :

هدف آموزشی كلی :

    آشنايی با تاريخچه دانش بيوشيمی ، عناصر و تركيبات اصلی سازنده ماده زنده و برخی پديده های شيميایی مهم درگير در واكنش های زيستی .

اسلاید 3 :

هدف های آموزشی جزیی :

 معنا و مفهوم دانش بيوشيمی ، خلاصه ای از تاريخچه و شكل گيری آن .

 عناصراصلی تشكيل دهنده ماده زنده و اهمیت عنصر کربن .

 چگونگی تنوع ترکیبات کربن ، دلایل و اهمیت آن در مولکول های آلی .

 مشخصات و ویژگی های انواع ایزومرهای فضایی و انواع پیوندهای شیمیایی .

 خواص فیزیکی و شیمیایی مهم آب که سبب اهمیت آن در ماده زنده      می شود .

 چگونگی تفییرات یون های H و OH که میزان PH محلول ها و خاصیت اسیدی و بازی آن ها را مشخص می سازد .

 نقش و اهمیت نمک ها و ماکرو مولکول های زیستی در ساختار و عملکرد ماده زنده .  

اسلاید 4 :

تاریخچه دانش بیوشیمی:

     سنتز آزمایشگاهی بعضی از ترکیبات زیستی مانند اوره توسط وولر    ( 1828) برخی از دانشمندان را بر آن داشت تا اختصاصات زیستی   را با دانش شیمی توجیه و تفسیر کند .

اسلاید 5 :

وان لی بیگ  با مطالعه شیمی فیزیولوژی ثابت کرد :

  گرمای بدن نتیجه سوختن مواد غذایی است و نه نیروی زیستی .

اسلاید 6 :

هوپ سیلر ، برای نخستین بار هموگلوبین ، یعنی ماده سرخ رنگ خون را جدا سازی و شناسایی کرد .

    او در سال 1877 ، کلمه بیوشیمی را به عنوان یک دانش مستقل و جدا از دانش فیزیولوژی مطرح و معرفی کرد .

اسلاید 7 :

دوران توسعه دانش بیوشیمی :

  کشف مخمرها که تخمیر الکلی را انجام می دهند

  کشف آنزیم ها به عنوان کاتالیست های زیستی

  کشف اسیدهای آمینه به عنوان واحدهای ساختاری پروتئین ها 

  شناسایی هورمون ها ، لیپیدها ، ویتامین ها

  متبلور کردن آنزیم ها

  کشف چرخه اوره

  کشف چرخه کربس

  کشف ساختار ماده ژنتیکی یاخته توسط واتسون و کریک در سال 1953

اسلاید 8 :

عناصر تشکیل دهنده ماده زنده

مقایسه عناصر اصلی موجود در بدن انسان و در پوسته زمین

اسلاید 9 :

چهار عنصر فراوان در موجودات زنده :

هیدروژن  H

اکسیژن  O

کربن      C

نیتروژن   N

در مجموع 99 درصد کل توده یاخته را تشکیل می دهند .

اسلاید 10 :

گوگرد S  و فسفر P  نیز دو عنصر مهم زیستی هستند .

 و یون های Cl ، Mg ، Ca ، K و Na

  در فرایندهای زیستی موجود و ضروری هستند .

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید