بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 

شاخه :  تک یاخته

زیرشاخه :مژکداران

معروفترین عضو :بالانتیدیوم کلی

پراکنش :  سراسر جهان

میزبانان :خوکها و گهگاه دام های دیگر مانند گاو و انسان

زیستگاه :روده بزرگ

اسلاید 2 :

حفره غذایی

حفره انقباضی

هسته بزرگ

هسته کوچک

مژکها

سایتو ستوم

اسلاید 3 :

تروفوزوئیت

 

 

کیست

اسلاید 4 :

زخم شدن مخاط ( روده بزرگ )

دیسانتری

اسلاید 5 :

      جنسی

کونژوگاسیون

لقاح

   غیر جنسی

تقسیم ساده دوتایی

 و چند تایی

شیزوگونی

اسلاید 6 :

انگل شناسی دامپزشکی – مترجم : دکتر فضل الله شاد دل

انگل شناسی دامپزشکی – تألیف : دکتر علی لویی منفرد

www.google .com

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید