بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

فهرست مباحثی که مورد بررسی قرار می گیریند:

1- جمع و تفریق

2- ضرب و تقسیم

3- طریقه مخرج مشترک گرفتن 2 عدد کسری (ک.م.م)

4- طریقه پیداکردن اعداد بین دو کسر

5- قاعده تلسکوپی اعداد

اسلاید 2 :

برای جمع و تفریق اعداد کسری ابتدا باید مخرج مشترک آن را بدست آوریم و سپس صورت ها را در عددی که مخرج ضرب شده ، ضرب نماییم و حاصل را محاسبه کنیم.

اسلاید 3 :

برای ضرب کردن اعداد گویا کافی است آن ها را ساده کرده و در آخر در هم ضرب کنیم .

در اینجا مشاهده می شود که عدد 25 با 5 ساده می شود و عدد 12 با 3 ساده می شود و حاصل آن را مشاهدا می نمایید .

اسلاید 4 :

برای تقسیم هم کافی است کسر اول را در معکوس کسر دوم ضرب نماییم و آن ها را ساده کرده و بقیه مراحل را انجام دهیم.

در اینجا می بینیم که کسر اول در معکوس کسر دوم ضرب شده است و نتیجه حاصل از آن قابل مشاهده است.

اسلاید 5 :

از این روش زمانی استفاده می گردد که مخرج دو کسر بزرگ باشند و به صورت ذهنی ک.م.م آنها قابل محسابه نباشد.ابتدا مخرج هر کسر را به صورت جداگانه  تجزیه می کنیم.

P {2,3,5,7,11,…}

اسلاید 6 :

برای این کار باید دو کسر را با روش مخرج مشترک مقایسه کنیم. برای مثال می خواهیم 3کسر بین 2 کسر زیر را بیابیم.

همانطور که دیدید نمی توان 4 کسر را بین این کسرها بدست آورد، برای همین صورت و مخرج را در n+1 (تعداد اعداد کسری خواسته شده) ضرب می کنیم.

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید