بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

نكاتي در مورد روش Hartree :

1) در تابع پيشنهادي Hartree توابع تك الكتروني متعامد نيستند.

2) در تابع پيشنهادي Hartree اصل طرد پاؤلي رعايت نشده است.

3) در دسته معادلات تك ذره به دست آمده هاميلتوني وابسته به تابع موج است.

4) پتانسیل موجود در معادلات یک عملگر موضعی است.

5) جمع روي     ها انرژي كل سيستم را بدست نمي دهد.

اسلاید 2 :

جهت رفع عيوبي كه تابع پيشنهادي Hartree داشت دراين تقريب تابع موج سيستم چند الكتروني بصورت دترمينان Slater در نظر گرفته ميشود : 

كه در آن                                            و             بخش اسپيني تابع موج و            بخش مكاني تابع موج است. انتخاب تابع موج سيستم بس الكتروني بد ينگونه ضمن برقراري اصل طرد پاؤلي باعث برقراري خاصيت پادتقارني نيز مي باشد. توابع تک الکترونی در اینجا متعامد بهنجار هستند.

اسلاید 3 :

بنابراین کافیست مانند روش Hartree ابتدا        را محاسبه کرده و سپس با استفاده از اصل وردش به دسته معادلا تی موسوم به Hartree-fock برسیم.

که در آن    عملگر جایگشت                          است و بر مختصه های الکترونی اثر کرده و تابعیت       ها را نسبت به       های مختلف تغییر میدهد.

اسلاید 4 :

نکاتی در مورد تقریب Hartree-Fock :

1) دسته معادلات بدست آمده غیر خطی هستند و باید به روش خود سازگار حل شوند.

2) پتانسیل موجود در معادلات یک عملگر غیر موضعی است.

3) انتخاب تابع موج سیستم بس الکترونی بصورت دترمینان              هنوز هم نوعی انتخاب خاص است وموجب محدودیت فضایی میشود.  لذا اصل وردش ما را مطمئناً  به مینیموم انرژی نمی رساند.

    به طور کلی می توان گفت:

 

اسلاید 5 :

سیستمی N الکترونی در نظر بگیرید که      ویژه مقادیردسته معادلات HF آن باشند. بنابراین قضیه با جدا کردن الکترونk  ام از سیستم تغییری در انرژی تبادلی و انرژی کولنی و ویژه مقادیر دیگر الکترونها در سیستم N-1) ) ذره ای ایجاد نمیشود.

اسلاید 6 :

باید دقت داشت که در اینجا اسپین دو الکترون یکسان در نظر گرفته شد. اگر اسپین الکترونها متفاوت باشد عملگر تبادلی در دسته معادلاتHF  حذف میشود و مساله تفاوتی با تقریب هارتری نخواهد داشت . 

اسلاید 7 :

در این مدل بلوربه صورت نوعی مانند شکل روبرو در نظر گرفته میشود که در آن یونها ثابت والکترونها دور آنها در حال حرکت هستند. بطوریکه :

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید