بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

نگاهي گذرا به كليهي مطالب مورد بحث

تاريخچه مصر

پادشاهي مصر

لوح تشريفاتي پادشاه نارمر

مصطبه

هرم پله اي زوسر (جوسر)

ايم حوتب

اهرام ثلاثه

ابوالهول

معبد دره اي هرم خضرع

مقبرههاي صخره اي

مقبره خنوم حوتپ

معبد من حوتپ

مقبره حتشپ سوت

پلان مقبره حتشب سوت

معبد صخرهاي رامسس

پلان مقبره رامسس

معبد القصر

معبد آمون رع كرنگ

نتيجهگيري

اسلاید 2 :

يكي از مهمترين تمدنها و در نتيجه معماري واردي نيل است.

جردن نويسنده انگليسي: داستان زندگي مدرن زماني آغاز شد كه يونان پا به صحنه تاريخ ميگذارد و براي 30 قرن صنعتگران مصري پيكرهها را حكاكي كردند.

از  كناره رود نيل تا سودان امروزي را مصر ميناميدند. ساكنين مصر شامل:

 1. منطقه شمالي: مصر سفلي، چوپاني، چادرنشيني، مردهها را در خارج خانه در خاك دفن ميكردند.
 2. منطقه جنوبي: مصر عليا، كشاورزي، محل سكونت ثابت، مردهها را داخل محل سكونتشان دفن ميكردند.

اسلاید 3 :

تمدن مصر جزء خامدترين و محافظهكارترين تمدنهاي روي زمين شناخته شده است. به گفته افلاطون، مصر در مدت 10000 سال تغيير نيافتند، گرچه ....

تاريخ مصر:

ا. تاريخ مستند و رسمي  2. پادشاهي كهن

 1. پادشاهي ميانه 4. پادشاهي جديد
 2. پادشاهي متاخر 6. هجوم اسكندر مقدوني
 3. سلسله بطالسه 8. مصرف تحت حكومت روميان
 4. حكومت بيزانس 10. از آن پس دوره اسلامي

اسلاید 4 :

از سلسلهي 1 آغاز و با انقراض سلسلهي ششم پايان يافت.

فرعون از همهي پادشاهان برتر بود و داراي نقشي غيرقابل انكار در هنر است.

حدود سه هزار سال پيش:

مصر سفلي

به  دست پادشاهي به نام نارمر اتحاد يافت (پيشگام دورهاي از ابهت در آثار معماري مصر)

مصر عليا

اسلاید 5 :

به افتخار پيروزيش بر مصر سفلي.

نخستين تصوير از شخصي با هويت تاريخي

متعلق به شهر هيراكونپوليس

اسلاید 6 :

اين مقابر امتياز معدودي خاص از درباريان بود.

ويژگيهاي مصطبه:

 1. سكوي بلند و مستطيل شكل
 2. ديوارههاي پرشيب و مفروش
 3. محوطه تدفين در عمق زياد در زمين

اسلاید 7 :

در دورهي سلسلهي سوم

نخستين و مشهورترين مقبره عظيم پادشاهي

شهر سقاره يا گورستان ممفيس

ساخت آن 30 سال طول كشيد.

61 متر ارتفاع، داراي 6 مصطبه به تدريج كوچك شده با ارتفاعي يكسان، با زاويه ديد 72 درجه.

شبيه زيگوراتهاي چغازنبيل

اسلاید 8 :

زيگوراتها (معبد)  مصطبهها (مقبره)

كاركرد دوگانه مقبره زوسر:

 1. حفاظت از موميايي و اشياء مدفون
 2. تجسم قدرت مطلق و صلابت خويش

اسلاید 9 :

جزء عجايب هفت گانه

حدود 270. ق.م.

جيزه

مظهر پايداري ابدي در مزوفنون.

هر سه هرم به شيوهي مالوف داراي سطح جانبي صافاند كه در اصل با غلافي از سنگ تراشيده و يك دست پوشيده شده بود.

اسلاید 10 :

طول ضلع قاعده 277 متر، طول هر يالش 217 متر، ارتفاع كنوني 138 متر و قاعدهاش بيش از 5 هكتار است. چهار گوشه هم به سوي چهار جهت قطب نما.

خوفو دومين پادشاه سلسله چهارم، پايهگذار مجموعهي گيزا.

5 عنصراصلي مجموعه گيزا

 1. هرم خوفو
 2. هرم خضرع
 3. هرم منكورع
 4. هرم ابوالهول
 5. معبد درهاي هرم خضرع

هرم خوفو معروف به هرمي است كه مكان طلوع و غروب خورشيد است. در ساخت هرم 2300000 قطعه سنگ در 210 رديف سنگچين بكار رفته است. اتاقك تدفين در نزديكي مركز هرم قرار دارد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید