بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

žدر شمال شرقی آفریقا و در سواحل دریای مدیترانه واقع شده  است. اقتصاد مصر، وابستگی شدیدی به رود نیل دارد. زیرا  میزان بارش سالانه از 20 سلانتی متر در شمال تا 5/0  سانتی متر در صحراها در نوسان است.

žبه همین دلیل،  فعالیتهای كشاورزی، منحصر به دلتای نیل شده كه در آن غله  - میوه – برنج – نیشكر و سبزیجات به عمل می آیند. كتان و شبدر مصری، دو محصول عمده صادارتی هستند.

žپرورش  گاو – گوسفند – بز و شتر نیز در این كشور متداول است. صنعت توریسم و دریافت عوارض از كشتیهای عبوری از كانال سوئز، از منابع عمده درآمد دولت است.

žمعادن فسفات – سنگ آهن –منگنز و كروم در این كشور یافت می شوند. صنایع مهم مصر، شامل: سیمان – فولاد – صنایع چوب و موادغذایی است

اسلاید 2 :

نام

žنام مصر از ریشهٔ سامی است و با نام‌های دیگر زبان‌های سامی برای مصر از جمله מִצְרַיִם (میتزراییم) عبری هم‌ریشه است.

žنام مصر به معنی "دو تنگه" است و به جدایی میان دو دودمان بخش‌های شمالی و جنوبی مصر اشاره دارد.

žواژهٔ‌ مصر در اصل خود معانی تمدن، کلان‌شهر و زمین و مرز هم می‌داده است. در پارسی باستان مصر را مودرایا می نامیده اند.

ž

اسلاید 3 :

جغرافیا

žمصر، سرزمین و کشوری است در شمال و شمال شرقی قاره آفریقا که مساحت آن ۱٬۰۰۱٬۴۴۹ کیلومتر مربع بوده

žو از دیدگاه وسعت بیست و هشتمین کشور جهان

žمحسوب می‌گردد . پایتخت کشور مصر قاهره است

žکه با داشتن حدود 14 میلیون نفر جمعیت،

žبزرگترین شهر محسوب   می شود .

اسلاید 4 :

ž در شمال مصر دریای مدیترانه و در شرق آن دریای سرخ قرار دارد.

ž از سمت جنوب با سودان و از سوی غرب با کشور لیبی همسایه‌است.

žالبته از ناحیه صحرای سینا به فلسطین نیز مرتبط می‌باشد.

žپایتخت مصر شهر قاهره ‌است .

žاز دیگر شهرهای مهم آن می‌توان به اسکندریه، اسوان، جیزه، فیوم و پورت سعید اشاره کرد.

ž شهرهایی مانند سلوم، بردیا، سیدی برانی، مطروح و العلمین نیز به سبب وقایعی که طی جنگ جهانی دوم در آنها به وقوع پیوست مشهور گشته‌اند.

ž

اسلاید 5 :

žدر شرق و شمال شرقی این کشور شبه جزیره‌ای است که شبه جزیره سینا خوانده می‌شود و تا قبل از قرن نوزدهم در قسمتی به خاک مصر متصل بود.

žاما در سده بیستم کانالی حفر کردند که آن را از خاک مصر جدا کرد و دریای سرخ را به دریای مدیترانه متصل می‌نمود.

žنام آن، کانال سوئز است که ۱۶۸ کیلومتر طول دارد و چون مسیر ارتباطی میان سه قاره اروپا، آسیا و آفریقا می‌باشد، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

اسلاید 6 :

žسرزمین مصر به سه قسمت تقسیم می‌شود:

ž

ž۱. صحرای شرقی یا عربی.

ž۲. شبه جزیره سینا و زمینهای نیل.

ž۳. صحرای غربی.

ž

ž

اسلاید 7 :

جغرافیای انسانی

žاز نظر پراکندگی جمعیت در مصر ، 47 درصد در شهرها و 52 درصد در روستاها اسکان دارند،

žدر بعد فرهنگی تنها 44 درصد از مردم مصر با سواد هستند و 56 درصد باقی بی سوادمی باشند که در میان بیسوادان 21 درصد زن و 42 درصد مرد وجود دارد.

žنژاد مردم مصر از قرنها پیش یعنی از زمان فراعنه بیشتر سفید پوست و از نژادهای (مصری، بدوی و نوبه ای) بوده اند.

ž

اسلاید 8 :

žمردم روستایی مصر از صحرانشینان و از نظر جثه بزرگ می باشند و رنگ چهره آن ها گندمگون است .

žنژاد مصریان: عرب مصری1/84 % , عرب سودانی 5/5 % , ربرهای عرب 2 % , بقیه 4/8 %

žبافت جمعیتی در مصر روستایی و شهری است که وجه تمایز آن را فرهنگ روستا مشخص می کند. همچنین شهرهای دور از مرکز تا اندازه ای همچنان متأثر از فرهنگ بومی مربوط به خود هستند. لذا مردم مصر با یکدیگر روابط عاطفی خوبی دارند.

اسلاید 9 :

جغرافیای سیاسی

žجمهوری عربی مصر از لحاظ وسعت، موقعیت جغرافیایی، تعداد جمعیت و پیشرفت مهمترین کشور عربی و مصر از نظر تاریخی از کشورهای با قدمت تاریخی است.

žحکومت فراعنه به حدود 60 قرن قبل از میلاد باز می گردد که بعد از آن دوره، ایرانی ها، یونانی ها و اعراب بر آن حکومت کرده اند.

žمهمترین نقش تعیین کننده از عوامل طبیعی و جغرافیایی در مصر، کانال سوئز است.

žموقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی مصر سبب شده این کشور در منطقه خاورمیانه و قاره آفریقا نقش مهمی ایفا نماید.

žاز دیگر مشخصه های عمده مصر، رود نیل است که بر بسیاری از جنبه های زندگی مردم از جمله سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی، تأثیر گذاشته است.

ž

اسلاید 10 :

ادیان و مذاهب

žدین رسمی کشور مصر اسلام و اکثریت مردم ( 89 درصد ) پیرو آن هستند.

žبه رغم اینکه مسیحیان 11 درصد جمعیت مصر را تشکیل می دهند ولی سوابق تاریخی چنان نشان می دهد که مسلمانان با دیگر مذاهب و به ویژه قبطی ها در کنار یکدیگر زندگی آرامی داشته و به حقوق یکدیگر احترام می گذارند.

ž

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید