بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تشکیل دندان

 • در حدود ششمین هفته زندگی جنینی تشکیل دندان آغاز می شود به این صورت که پرولیفراسیون لوکالیزه اکتودرم که زواید ماندیبولار و ماکزیلار را پوشانده است باعث تشکیل دو ساختمان به شکل نعل اسبی در هر یک از زائده ها می شود. که به دنتال لامینای اولیه موسوم است از هر دنتال لامینای اولیه دو قسمت تیغه وستیبولار و تیغه دندانی منشعب می شود.

اسلاید 2 :

 • تشکیل دندان یک پروسه پیوسته است که به سه مرحله تقسیم می شود: جوانه ، کلاهک و زنگوله .
 • Bud stageمرحله شروع تکامل دندان است که در این مرحله سلولهای اپی تلیال دنتال لامینا تکثیر می یابند. و برجستگی جوانه مانند بداخل اکتومزانشیم مجاور ایجاد می نمایند.مرحله Cap stage وقتی فرا می رسد که سلولهای دنتال لامینا پرولیفراسیون یافته تشکیل یک تقعر را می دهند. که ظاهر کلاهک مانند ایجاد می کند.

اسلاید 3 :

 • سلولهای خارجی کلاهک مکعبی بوده اپی تلیوم مینای خارجی (DEE) را تشکیل می دهند سطح مقعر که اپی تلیوم مینایی داخلی (IEE) نامیده می شود که از سلولهای اپی تلیالی بلند با هسته های پولاریزه تشکیل می شود که بعداً در اثر تمایز بافتی به آملوبلاستها تبدیل می شوند. بین اپی تلیوم مینایی داخلی و خارجی شبکه ای از سلولها بنام رتیکولوم ستاره ای وجود دارد. بخاطر شبکه های شاخه شده ای که اطراف عناصر سلولی ترتیب یافته اند حاشیه ارگان مینایی یعنی جایی که اپی تلیوم مینایی داخلی و خارجی بهم
  می رسند بنام سرویکال لوپ Cervical-l نامیده می شود.

اسلاید 4 :

 • وقتی سلولها حلقه را تشکیل دادند به تکثیر ادامه می دهند و ارگان مینایی تورفتگی بیشتری بداخل مزانشیم پیدا می کند. ارگان مینایی به شکل یک زنگوله در می آید و تکامل دندان وارد مرحله
  stage Bell می شود. در طول این مرحله اکتومزانشیم دنتال پاپیلا قسمتی بوسیله تورفتگی اپی تلیوم بسته می شود. همچنین در این مرحله عروق خونی در پاپیلای دندانی تثبیت می شوند. اکتومزانشیم متراکم که کمپلکس ارگان مینایی و دنتال پاپیلا را احاطه کرده Dental sac را تشکیل می دهد و نهایتاً بدرون PDL گسترش می یابد.

اسلاید 5 :

 • بافت های تشکیل دهنده دندان عبارتند از :

.1مینای دندان ( Enamel) :

                سخت ترین ماده بدن است که 96-92 % آن را موادمعدنی تشکیل می دهد بیشترین ماده معدنی مینا هیدروکسی آپاتیت و پس از آن سدیم 1% ، منیزیم 1% و کربنات 3% است که با مقادیر اندکی منگنات فلوئور و آهن همراه است ماده آلی مینا به صورت ژله ای و فاقد شبکه و یا ساختمان است و به آن آملوژنین می گویند.

اسلاید 6 :

 • و مواد معدنی به صورت بلورهایی در زمینه ماده آلی قرار گرفته اند. سطح مینا سخت تر از قسمت داخلی آن است و کمتر قابل حل است و فلورایدی که در سطح قرار دارد 10-5 مرتبه بیشتر از مقدار فلورایدی است که در لایه های داخلی تر مینا است. مواد سازنده بلورهای هیدروکسی آپاتیت در سطح مینا طوری قرار گرفته اند که گروههای فسفات سطحی تر و گروههای کلسیم عمیق تر قرار دارند و در نتیجه بار الکتریکی موجود در سطح مینا منفی است وقتی سطح مینا با بزاق تماس می گیرد بلافاصله مواد دارای بار مثبت مثل کلسیم موجود در بزاق بار منفی سطح مینا را خنثی می کنند لایه یون های مخالفی را که بلافاصله بعد از آغشته

اسلاید 7 :

        شدن مینا به بزاق در مجاورت آن قرار می گیرند Hydration layer می نامند که غالباً شامل یون کلسیم به مقدار زیادتر و فسفات به مقدار کمتر است. مینای دندان تا حدودی نفوذ پذیر است و نفوذ مواد غالباً از طرف بزاق بعه داخل مینا است و انجام این تبادل یونی در سطح مینا با محیط اطرافش ممکن است راهی برای پیشگیری از پوسیدگی دندان باشد.

.2Dentin  (عاج) :

 • حدود 65% عاج را مواد معدنی که تقریباً همه آن از کریستالهای هیدروکسی آپاتیت است تشکیل می دهد

اسلاید 8 :

 • کلاژن حدود 20% عاج را تشکیل می دهد. پروتئین ، لاکتات و لیپید هم حدود 2% آن را شامل می شود، 13% باقیمانده عاج را آب تشکیل می دهد. از نظر حجمی مواد معدنی 45% ، مولکول های آلی 33% و آب 22% حجم عاج را تشکیل می دهد. یک ویژگی عاج انسان وجود توبول هایی است که 30-20% حجم عاج سالم را اشغال می کند این توبول ها بیشتر زواید سلول های ادنتوبلاست را در خود جای می دهند و الاستسیته عاج قابلیت انعطاف برای مینای شکننده و پوشاننده خود را فراهم می کند . مینا و عاج در DEJ بطور خیلی نزدیک به هم باند می شوند و عاج در DCJبه سمان متصل می شود.از نظر کلنیکی DEJ ناحیه فوق العاده حساس است که دلیل آن احتمالاً در اثر وجود شاخه های توبولهای عاجی در ناحیه DEJ است.

اسلاید 9 :

انواع عاج

.1عاج اولیه (Developmental) :                                                                 در طول تکامل دندان تشکیل می شود.

.2عاج ثانویه : 

         بطور فیزیولوژیک بعد از تکامل کامل ریشه ایجاد می شود.

 • ِِDentinal sclerosis :

       انسداد نسبی یا کامل توبول های عاجی در اثر افزایش سن به جهت پاسخ به تحریکات مثل سایش سطح دندان یا پوسیدگی دندان اتفاق می افتد. وقتی توبول ها با رسوب معدنی پر شوند عاج اسکلروتیک می گردد.

اسلاید 10 :

.3PULP

 • بافت حساسه و تغذیه ای دندان است که حاوی عروق خونی بزرگ و اعصاب می باشد . سلولهای اصلی پالپ عبارتند از ادنتوبلاستها ، فیبرو بلاستها سلولهای آندیفرانسیه و سلولهای دفاعی از قبیل ماکروفاژها و گاهی لنفوسیتها . سلولهای آماسی مثل پلی مورفونوکلئرها ، پلاسماسلها و ماست سل ها به دنبال تحریک و آماس ناشی از آن در پالپ دیده می شوند. اعصاب حساسه پالپ از عصب سه قلو (تری ژمینال) منشعب می شوند و از طریق فورامنی که در ارتباط نزدیک با شریانها و وریدهای کوچک است به صورت دسته ای وارد پالپ ریشه ای می شوند.
 • عروق خونی پالپ انشعابی از شریان آلوئولار تحتانی و فوقانی و یا شریان اینفرا اربیتال می باشد که این شریان ها از شریان ماگزیلار داخلی منشعب می شود.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید