بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تعریف مقاطع مخروطی

 • دایره: مجموعه نقاطی از صفحه مختصات که فاصله آنها از یک نقطه به نام مرکز دایره یکسان باشد.

 

اسلاید 2 :

 • فرمول معادله دایره را اثبات کنید.
 • نشان دهید x2+y2+2x-6y+7=0 نمودار یک دایره است.

اسلاید 3 :

 • تعریف :فرض کنید نقطه ای چنان حرکت کند که فاصله اش از یک نقطه ثابت نسبت به فاصله اش از یک خط ثابت نسبتی ثابت باشد
 • نقطه ثابت را کانون مقطع مخروطی گویند
 • خط ثابت را خط هادی گویند
 • نسبت ثابت را با e نشان داده وآن را خروج از مرکز گویند

اسلاید 4 :

 • اگرe<1 مقطع مخروطی یک بیضی است.
 • اگر e=1 مقطع مخروطی یک سهمی است.
 • اگرe>1 مقطع مخروطی یک هذلولی است.

اسلاید 5 :

 • cc’ را وتر کانونی می گویند و طول آن 4a است.یعنی همان ضریب جمله درجه اول.
 • اگر کانون در سمت چپ خط هادی باشد شکل معادله به شکل y2=-4axخواهد بود.   

اسلاید 6 :

اگر کانون روی محورyها باشد و بالای خط هادی باشد شکل معادله به شکل  y2=4axخواهد بود.   

اگر کانون روی محورyها باشد و پایین خط هادی باشد شکل معادله به شکل  y2=-4axخواهد بود.   

اسلاید 7 :

 • اگر مرکز سهمی (h,k) باشد و خط هادی موازی محور yها وسمت چپ کانون باشد :(y-k)2=4a(x-h)     
 • اگر مرکز سهمی (h,k) باشد و خط هادی موازی محور yها وسمت راست کانون باشد :(y-k)2=-4a(x-h)              
 • اگر مرکز سهمی (h,k) باشد و خط هادی موازی محور xها وپایین تر ازکانون باشد :(x-k)2=4a(y-h)              
 • اگر مرکز سهمی (h,k) باشد و خط هادی موازی محور xها وبالاتر از کانون باشد :(x-k)2=-4a(y-h)              
 • به طور کلی معادلات زیر سهمی را نشان می دهد:

Y=ax2+bx+c                   x=ay2+by+c ,     

اسلاید 8 :

 • مسیر نقطه ای که مجموع فواصلش از دو نفطه ثابت مقداری ثابت باشد یک بیضی است .دو نقطه ثابت کانون های بیضی هستند.

اسلاید 9 :

خروج از مرکز بیضی برابر e=c/a  است.

اگر کانون ها روی محور y ها باشند (بیضی عمودی ) معادله آن به فرم زیر است:

اگر مرکز بیضی نقطه (h,k)باشد

 • بیضی افقی:
 • بیضی عمودی:

اسلاید 10 :

 • مسیر نقطه ای که تفاضل فواصلش از دو نفطه ثابت مقداری ثابت باشد یک هذلولی است .دو نقطه ثابت کانون های هذلولی است.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید