دانلود فایل پاورپوینت مقایسه ی برش های میکروسکوپی گیاهان

PowerPoint قابل ویرایش
17 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مقایسه ی برش های میکروسکوپی گیاهان توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مقایسه ی برش های میکروسکوپی گیاهان قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مقدمه

— در مباحث گیاهی کتاب های زیست شناسی دوره ی متوسطه ، به علت محدودیت های خاص کتاب های درسی  به صورت جسته و گریخته به گیاهان تک لپه ای و دولپه ای اشاره شده و به صورت خلاصه ، در بخش های مختلف ، مقایسه هایی نیز بین برش های ساقه وریشه صورت گرفته است ،  در مراحل مختلف مسابقات آزمایشگاهی ، به ویژه مرحله ی کشوری ، سؤالات متنوعی در این خصوص مطرح می شود که گاه دبیران محترم زیست شناسی در پاسخ به آن ها مطالب متفاوت و گاهی متضاد هم بیان می کنند.

—

اسلاید ۲ :

مقایسه ی ساقه و ریشه

ü۱- در ساقه حجم پوست از استوانه ی مرکزی کمتر در حالی که در ریشه معمولا” حجم پوست از استوانه مرکزی بیشتر است؛یا به عبارتی در ریشه استوانه ی مرکزی مشخص تر است .

ü۲- درساقه آوندها  مقابل هم و به نحوی قرار گرفته اند که آوندهای چوبی به سمت مرکز  و آوند های آبکش به سمت روپوست قرار گرفته اند ؛ در صورتی که در ریشه آوند ها یک در میان قرار گرفته اند.       

اسلاید ۳ :

مقایسه برش های ساقه و دمبرگ

۱- درساقه دسته های آوندی روی یک یا چند دایره قرار گرفته اند ، یا در همه جای ساقه پراکنده هستند ، ولی در دمبرگ روی یک کمان قرار گرفته اند .

۲- آوند های چوبی ساقه به سمت  داخل و آوند های آبکش آن به سمت  خارج قرار دارند ، ولی در دمبرگ آوند های چوبی در بالا و آوند های آبکش در زیر آن ها  قرار گرفته اند .

۳- در دمبرگ ها تقارن دوطرفی وجود دارد و خط تقارن ازوسط شیار دمبرگ ( بخش مقعر ) می گذرد ولی در ساقه  تقارن معمولا” به صورت شعاعی است .                                                                

 

اسلاید ۴ :

 مقایسه برش های  ساقه ی گیاهان تک لپه ا ی و دو لپه ای

۱- تعداد دسته های آوندی در ساقه ی گیاهان تک لپه ای فراوان تر است و روی دوایر تقریبا” هم مرکز قرار دارند، درصورتی که این دسته ها در گیاهان  دو لپه ای کم تر و روی یک دایره قرار گرفته اند .

۲- در ساقه ی گیاهان دولپه ای پوست مشخص تر، ولی در ساقه ی گیاهان تک لپه ای پوست نازک و گاهی مرز آن با استوانه ی مرکزی نامشخص است .

اسلاید ۵ :

مقایسه برش های  ریشه ی گیاهان  تک لپه ای  و دولپه ای

۱- در ریشه ی گیاهان تک لپه ای استوانه ی مرکزی بزرگ تر و حجم پوست کم تر است ، در صورتی که در ریشه ی گیاهان دولپه ای استوانه ی مرکزی کوچک تر و حجم پوست بیش تر است .

۲- در گیاهان تک لپه ای  وسط ریشه معمولا” بافت پارانشیم مغزی وجود دارد ، که در بیش تر گیاهان دولپه ای دیده نمی شود .

۳- در گیاهان دولپه ای ها معمولا” تعداد دسته ها کم تر ازتک لپه ای هاست .

۴- در گیاهان  دولپه ای  دسته های آوندی در کنار هم قرار گرفته اند و شکل ضربدر را می سازند ، ولی درگیاهان  تک لپه ای  دسته های آوندی ازهم فاصله دارند و بین آن ها بافت پارانشیم مغزی ادامه می یابد و اشعه ی مغزی را می سازد .

۵- حلقه ی کاسپاری در سلول های آندودرم گیاهان تک لپه ای در برش عرضی نعلی شکل به نظر میرسد ، ولی در گیاهان دولپه ای این حلقه به صورت یک خط در طول یک سلول یا نقطه دربین سلول های مجاور دیده می شود .

۶- در لایه ی آندودرم بعضی گیاهان تک لپه ای  سلول های معبر وجود دارند این سلول ها در گیاهان دولپه ای کم تر دیده می شوند .

اسلاید ۶ :

مقایسه ی برش عرضی برگ گیاهان تک لپه ای  و دولپه ای

۱- تفاوت چندانی بین برگ های بسیاری از گیاهان تک لپه ای  و دولپه ای وجود ندارد :  هر دو دارای پارانشیم های نرده ای و حفره ای هستند ، ولی در گیاهان دو لپه ای که برگ به صورت افقی قرار گرفته است ، پارانشیم نرده ای در بالا و پارانشیم اسفنجی در پایین دیده می شود،  در صورتی که در اکثر گیاهان تک لپه ای که برگ ها به صورت عمودی هسنند ،  میانبرگ فقط ازنوع پارانشیم اسفنجی است .

۲- در سطح زیرین برگ های افقی تعداد روزنه ها بیشتر است ، ولی در برگ های عمودی مثل برگ های گیاهان تک لپه ای تعداد روزنه ها در هر دوطرف یکسان است .

 

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 17 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد