بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

انتخاب تجهیزات

روش اندازه گیری

ارزشیابی نتایج

 

 

اسلاید 2 :

تعریف: میدانهای الکترومغناطیس خطوط نامرئی هستند که هنگام تولید و یا استفاده از نیروی برق در اطراف آن ایجاد میشوند.

مشخصه مهم در میدانهای الکترومغناطیس فرکانس میباشد که با واحد هرتز (Hz) یا سیکل بر ثانیه اندازه گیری میشوند.

اسلاید 3 :

سندرم خستگی مزمن (Chro ic Fatigue Sy drome)

تغییرات در سلولها و بیوشیمی خون

کمک در پیشرفت سرطان

اثر بر روی منحنی های الکتروکاردیوگرام و الکتروآنسفالوگرام

اختلال در عملکرد میتوکندریها و هورمون انسولین

اسلاید 4 :

1- تجهیزات اندازه گیری میدانهای الکترومغناطیس پایا

2-  تجهیزات اندازه گیری میدانهای الکترومغناطیس در محدوده  ELF

3- تجهیزات اندازه گیری میدانهای الکترومغناطیس در محدوده VLF

اسلاید 5 :

حدود مجاز تماس میدانهای الکتریکی با فرکانس   KHz 30 و کمتر از آن :

پرتوگيري شغلي در فركانس صفر هرتز (D C  ) تا 100 هرتز نبايد از شدت ميدان KV/m 25  بيشتر باشد.

در فركانسهاي KHZ  100 تا KHZ 4 مقدار سقف شدت ميدان از رابطه زير بدست  مي آيد :

 حد تماس شغلي بر حسبV /m 

اسلاید 6 :

حد تماس براي فركانسهاي KHZ 4 تا KHZ 30 مقدار سقف V / m 625  مي باشد.

میزان تماس با افراد حامل دستگاه ضربان ساز و سایر وسایل مشابه پزشکی باید kv/m 1 نگهداشته شود.

اسلاید 7 :

پرتوگيري شغلي در گستره فركانس بي نهايت كم

( Extremely- Low Freque cy  ) از يك تا 300 هرتز ، از مقدار سقف  ارائه شده در رابطه زير نبايد تجاوز نمايد :

f/ 60=  B حد تماس شغلي  بر حسب ميلي تسلا  

اسلاید 8 :

پرتوگیری شغلی در گستره فرکانس Hz 300 تا KHz 30 (شامل باند فرکانس محتوی (VF) از Hz 300 تا KHz 3 و باند فرکانس خیلی کم ( VIF) از KHz 3 تا KHz 30 است) نباید از مقدار سقف mT 2/0 تجاوز کند.

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید