بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 فهرست مطالب

 مقدمه

  مبانی طراحی، گسترش و مدیریت شبکه هاي گاز رسانی شهري

 نقش GIS در شبکه گاز رسانی شهري

  • GIS – Geodatabase طراحی و پیاده سازي

Gas GIS (GGIS)   توسعه سیستم

  اجراي مراحل طراحی، گسترش و مدیریت شبکه گاز رسانی شهري در

GGIS  سیستم

 نتیجه گیري و پیشنهادات

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید