بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 • فراگیر قادر باشد تحقیق علمی را تعریف نماید.
 • فراگیر قادر باشد مشکلات محیط خود را با استفاده از فنون مساله یابی فهرست نماید.
 • فراگیر قادر باشد حداقل 4 مورد از معیارهای انتخاب یک عنوان مناسب پژوهشی را نام ببرد.
 • فراگیر اصول صحیح نوشتن بیان مساله را توضیح دهد.
 • فراگیر قادر باشد با تکیه بر اصول انجام تحقیق علمی، یک عنوان مناسب انتخاب و بیان مساله آن را بنویسد.
 • فراگیر قادر باشد عنوان و بیان مساله یک طرح پژوهشی را نقد و بررسی نماید.

اسلاید 2 :

معناي تحقيق

 • تحقيق: به معناي درست گردانيدن، پيدا کردن، يافتن يا جستجوي حقيقت
 • تحقيق به روش علمي: مجموعه مقررات و قواعدي که چگونگي جستجو براي يافتن حقايق مربوط به يک موضوع را نشان مي دهد.

– تحقيق: عملي منظم است که در نتيجه آن پاسخ هائي براي سوالات مندرج در موضوع تحقيق بدست خواهد آمد .

–Research : systematic in estigation to establish facts

اسلاید 3 :

سابقه تحقيق

 • همراهي تحقيق با آدمی در طول تاريخ
 • شيوه ها و روش های مختلف انجام آن
 • ضرورت تحقيق از ديدگاه فردی و ديدگاه اجتماعی  
 • ضرورت انجام تحقيق از ديدگاه علمی
 • تحقيق را  مايه حيات علم دانسته اند و بدون انجام تحقيق علم همچون آبی که در جائی مانده باشد دچار گنديدگی و به لجنزار تبديل خواهد شد. 

اسلاید 4 :

اهمیت تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش نیروی محرک توسعه پایدار در تمامی حوزه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ... است.

پژوهش، محقق و پژوهشگر را بر آن می دارد تا به جستجوی حقیقت بپردازد و از تعصب و مطلق گرایی بپرهیزد.

تحقیق و پژوهش، عنصر نجات دهنده انسان و عامل بلوغ و دست یافتن وی به زندگی آرمانی است.

پژوهشگری زاییده فطرت پرسشگر انسان و در ذات او نهادینه است.

       اهمیت تحقیق و پژوهش

تصمیم گیری و عمل بر مبنای پژوهش از اتلاف منابع و امکانات جلوگیری کرده و با افزایش دقت و سرعت باعث بهبود بهره وری در حوزه های مختلف کاری می شود.

پژوهش مولد علم است و باعث رشد شتابان علم می شود.

همانطور که فردوسی می سراید: توانا بود هر که دانا بود، اساس قدرت علم و دانایی است و نظریه پردازان امروز دنیا نیز معتقدند: قدرت = دانایی .

تقویت روحیه کار گروهی و استفاده از مشاوران

 

اسلاید 5 :

کاربردهاي تحقيق

–حل مسئله خاص

–کاربرد آموزشي

–پيشگيري از حوادث و اتفاقات

–کاهش هزينه ها (سازمانها و جامعه)

–ارزش باليني و درماني

–توسعه دانش و علم

–ترکيبي از موارد فوق

اسلاید 6 :

مراحل انجام یک تحقیق علمی

 • انتخاب موضوع
 • بیان مساله
 • مروری بر متون
 • اهداف، فرضیات و سوالات
 • تبیین و تعریف متغیرها
 • نوع و روش مطالعه
 • جامعه پژوهش و حجم نمونه
 • روش نمونه گیری
 • ابزار گردآوری داده ها
 • پایایی و روایی ابزار گردآوری
  • محدودیت ها و مشکلات
  • ملاحظات اخلاقی
  • جدول گانت اجرایی
  • منبع نویسی
  • بودجه بندی

  تصویب طرح پژوهشی

  اجرا

  تجزیه و تحلیل داده ها

  ارائه گزار ش نهایی طرح

اسلاید 7 :

آغاز تحقيق

جان ديوئي معتقد است:" اولين مرحله تحقيق احساس وجود يک مشکل  است؛

به اين معني که پژوهشگر در کار خويش با مانع يا مشکلي روبرو شده است، در حل آن ابهام يا ترديد دارد و

 نمي تواند در مقابل آن ساکت بماند.”

مساله :

 • مسأله يا مشكل پديده اي است غيرعادي، كه در روند كار سيستم وجود دارد و چون اخلال و بي نظمي ايجاد مي كند سبب افت يا كاهش كمي و كيفي جريان كارها و بازده سيستم مي گردد.
 • مسأله يا مشكل عبارت است از شكاف بين وضعيت موجود و آنچه بايد باشد.(GAP)

اسلاید 8 :

شناسايي مشکل

 • آغاز يک تحقيق با احساس وجود يک مشکل همراه است.
 • در اين مرحله آن احساس بايد به صورت ” يک پرسش " درآيد و بيان شود.
 • اين پرسش می تواند از مسائل روزمره تا مباحث و فرضيات پيچيده علمي را دربرگيرد، مهم آن است که به شيوه اي علمي و صحيح بيان شود.
 • با در نظر گرفتن دو تقسيم بندي مهم در زمينه علائق علمي و احتياج عملي شما ممکن است تحقيقي بنيادي يا کاربردي را در نظر بگيريد

اسلاید 9 :

روش هاي پيداكردن مساله

 • روش هاي غيرفعال

– كنترل و ارزيابي توسط سرپرستان

–  بازرسي

– واقعه بحراني

– بروز شكايت و انتقاد  

روش هاي پيداكردن مساله

 • روش هاي فعال

–   ساده كردن كارها

–   كنترل آماري

 • مقايسه آمار ادواري
 • مقايسه با ساير سازمانها
 • مقايسه با شاخص ها

اسلاید 10 :

روش هاي پيداكردن مساله (ادامه)

 • نيازسنجي

–  مصاحبه افراد كليدي

–  مصاحبه گروهي

–  مصاحبه جمعي

– مشاهده مستقيم  

روش هاي پيداكردن مساله (ادامه)

 • استفاده از تجارب
 • استنتاج از نظريه ها و فرضيه ها
 • استفاده از متون درسي و مجلات تخصصي
 • دولت ها ، دانشگاه ها و موسسات پژوهشي خصوصي
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید