بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

هدف كلي:

    آنچه با تحقيق به آن دست خواهيم يافت. به طور كلي همان عنوان طرح است.

هدف جزئي ، ويژه يا اختصاصي:

   اهداف ويژه در واقع اجزاي كوچكتري از هدف كلي مي باشند كه در عين حال با يكديگر ارتباط منتطقي دارند.

هدف كاربردي

اسلاید 2 :

vهرچه تعداداهداف ويژه بيشتر باشد،دامنه كار پژوهش وسيعتر، تعدادمتغيرها، زمان لازم، حجم نمونه، امكانات و...بيشتر و پيچيده تر خواهد بود.

v

vاهداف ويژه را درحدي تعيين كنيم كه:

                  1- توانايي دستيابي به آنها را داشته باشيم.

                  2-به لحاظ علمي درست وارزش بررسي هم داشته باشد.

اسلاید 3 :

نگارش اهداف
اهداف با کلمات عملی مانند تعیین، مقایسه، شرح دادن و ... نوشته می شوند

اسلاید 4 :

.1متمركز كردن مطالعه و محدود كردن آن به جنبه هاي اساسي.

.2از گردآوري اطالاعاتي كه براي تحقيق غير ضروري است جلوگيري مي كند.

.3كمك ميكند به سازمان دهي و تنظيم نيروها و امكانات براي آنچه كه اميدواريم به آن نائل شويم.

.4ترتيب نوشتن گزارش تحقيق مشخص مي گردد.

.5ارزشيابي مطالعه بهتر صورت مي گيرد.

اسلاید 5 :

فرضيه:

پيش گويي رابطه يك يا چند عامل با مسئله مورد مطالعه مي باشد و به كمك آزمايش عملي سنجيده مي گردد.

يك فرضيه خوب بايد:

.1ساده باشد

.2قابل فهم باشد

.3واژه هاي آن دقيق باشد

.4قابل آزمايش باشد

.5بر مبناي واقعيت باشد

اسلاید 6 :

H0 (Null  hypotheses )

   خنثي، بي طرف ، عدم وجود و يا تساوي: در اين فرضيه هيچ ارتباطي بيان نمي شود.

  مثلا جنس با كانسر معده ارتباط ندارد.

H1 (Alternative hypotheses )

   جهت دار، وجود، عدم تساوي: كه به وجود رابطه علت و معلولي اشاره مي كند. كه دو نوع است:

اسلاید 7 :

الف - يك دامنه:

     فرضيه داراي جهت باشد.( مثلا افزايش و يا كاهش)

     مثال: مصرف نمك فشار خون را افزايش مي دهد.

ب - دو دامنه:

     فرضيه فقط ارتباط را بيان ميكند .

     مثال: مصرف نمك بر فشار خون موثر است.

اسلاید 8 :

اهداف و جهت مطالعه

ارتباط بین پپتیک اولسر و مصرف NSAID

تعیین میزان مصرف NSAID در مبتلایان به پپتیک اولسر

تععیین بروز پپتیک اولسر در مصرف کنندگان NSAID

اسلاید 9 :

هدف اصلي:

تعيين اثر درماني زنجبيل در كاهش سطح ليپيد خون بيماران مبتلا به هيپرليپدمي

اهداف فرعي:

1- تعيين اثر درماني زنجبيل در ميزان تري‌گليسريد خون

2- تعيين اثر درماني زنجبيل در ميزان كلسترول خون

3- تعيين اثر درماني زنجبيل در ميزان ليپوپروتئينهاي خون

فرضیات:

1- زنجبيل بر ميزان تري‌گليسريد خون موثر است

2- زنجبيل بر ميزان كلسترول خون موثر است

3- زنجبيل بر ميزان ليپوپروتئينهاي خون موثر است

یا

1- زنجبيل سبب کاهش ميزان تري‌گليسريد خون می شود

2- زنجبيل سبب کاهش ميزان كلسترول خون می شود

3- زنجبيل سبب کاهش ميزان ليپوپروتئينهاي خون می شود

اسلاید 10 :

فرضیات:

صفر یا خنثی:

1- زنجبيل بر ميزان تري‌گليسريد خون تاثیر ندارد

2- زنجبيل بر ميزان كلسترول خون تاثیر ندارد

3- زنجبيل بر ميزان ليپوپروتئينهاي خون تاثیر ندارد

دو دامنه:

1- زنجبيل بر ميزان تري‌گليسريد خون موثر است

2- زنجبيل بر ميزان كلسترول خون موثر است

3- زنجبيل بر ميزان ليپوپروتئينهاي خون موثر است

یک دامنه:

1- زنجبيل سبب کاهش ميزان تري‌گليسريد خون می شود

2- زنجبيل سبب کاهش ميزان كلسترول خون می شود

3- زنجبيل سبب کاهش ميزان ليپوپروتئينهاي خون می شود

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید