بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

نقش پرستار

—فراگیری نام عوامل دارویی، کاربرد و نقش آنها در درمان ضروری است

—زیرا مقایسه و دانش مربوط به چگونگی کارآیی آنها در موقعیت های بالینی مختلف ضروری است

اسلاید 2 :

فارماکولوژی

—علم تاثیرات مواد شیمیایی بر مواد بیولوژیک است

—فارماکولوژی پزشکی به استفاده ازمواد شیمیایی در پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری ها می پردازد

اسلاید 3 :

—فارماکودینامیک: بررسی اثر دارو بر روی بدن

—فارماکوکینتیک: بررسی اثر بدن بر روی دارو

اسلاید 4 :

دارو 

—یون غیر آلی

—مولکول آلی غیر پپتیدی

—پپتید کوچک

—پروتئین

—لیپید

—اسیدهای نوکلئیک

—کربوهیدرات

اسلاید 5 :

—اندازه و وزن مولکولی دارو: متغیر

—پیوندهای دارو-گیرنده:

کووالانس: پیوند قوی و برگشت ناپذیر

الکترواستاتیک (پیوندهای هیدروژنی)

واندروالس هیدروفوبیک: ضعیف و برگشت پذیر

اسلاید 6 :

جابجایی داروها در بدن: دارو برای رسیدن به محل اثر خود باید از محل ورود تا محل اثر حرکت کند

—نفوذ دارو

(1انتشار در آب

(2انتشار در چربی

(3انتقال توسط حامل های ویژه (حامل گلیکوپروتئینی)

(4اندوسیتوز و پینوسیتوز

اسلاید 7 :

قانون فیک در مورد انتشار

میزان عبور متناسب است با:

—اختلاف غلظت در دو سوی غشاء

—سطح: جذب دارو از ارگان هایی با سطح وسیع تر بیشتر است (روده کوچک>معده) 

—ضخامت: جذب از ارگان هایی با غشاء نازک بیشتر است (ریه>پوست)

اسلاید 8 :

قابلیت انحلال دارو در آب و چربی

—قابلیت انحلال در آب رابطه مستقیمی با بار الکتریکی (قطبی بودن دارو) دارد

—داروی یونیزه                انحلال در آب بیشتر

—داروی غیریونیزه              انحلال در آب کمتر

— pH محیط عامل مهم تعیین کننده میزان یونیزاسیون مولکول های دارو است

 

اسلاید 9 :

مسمومیت دارویی

در مسمومیت با داروی اسیدی، قلیایی کردن ادرار سبب قطبی شدن دارو می گردد

تسریع دفع کلیوی

اسلاید 10 :

در مسمومیت با داروی قلیایی، اسیدی کردن ادرار سبب قطبی شدن دارو می گردد

تسریع دفع کلیوی

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید