بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

¡بهينه سازي ترکيبي شاخه اي از بهينه سازي در رياضيات کاربردي و علوم کامپيوتر است که بين هوش محاسباتي، رياضي و مهندسي نرم افزار، مشترک است.

¡الگوريتم هاي بهينه سازي ترکيبي، به اين ترتيب مساله را حل مي کنند که فضاي حالت را براي يافتن يک پيکربندي جستجو مي کنند که تابع هدف از پيش تعريف شده، روي متغيرهاي مساله را بهينه کند و در ضمن محدوديتهاي تعريف شده بين متغيرهاي مساله را هم نقض نکند.

اسلاید 2 :

¡الگوريتم هاي مورچه، سيستم هاي چندعامله اي هستند كه هر عامل، يك مورچه مصنوعي است.

¡الگوريتم هاي مورچه نمونه هاي موفقي از سيستم هاي هوش گروهي هستند و از TSP سنتي تا مسيريابي در شبكه هاي ارتباطي راه دور را دربرمي گيرند.

¡ايده : مورچه ها در مسير خود ماده شيميايي به نام فرومون ترشح مي كنند. وقتي سر دوراهي ( مسيركوتاهتر و طولاني تر ) قرار مي گيرند، براساس ميزان فرومون استشمام شده از هر مسير، يك انتخاب مسير احتمالي انجام مي دهند. به اين ترتيب احتمال انتخاب مسيرهاي داراي فرومون زياد، به تدريج افزايش مي يابد (اثر autocatalytic).

اسلاید 3 :

Ant Colony Optimization

¡ديده مي شود كه بعد از يك فاز گذرا، اكثر مورچه ها كوتاهترين شاخه را انتخاب مي كنند و اين احتمال با افزايش تفاوت طول مسيرها، افزايش مي يابد. اين رفتار توسط نوعي ارتباط غير مستقيم به نام stigmergy به وسيله اصلاحات محلي در محيط، توضيح داده مي شود.

¡براي اجتناب از همگرايي سريع به مسيرهاي زيربهينه از مكانيزم تبخير (evaporation) استفاده مي شود. فراموش كردن (تبخير) باعث كاوش نواحي خوب جديد مي گردد.

اسلاید 4 :

Ant Colony Optimization

¡روشهاي ACO فقط وقتي كه الگوريتم هاي كلاسيك نمي توانند به نحو موثري اعمال گردند، جالب توجهند مثل:

lمسايل NP-hard  كه بعد گراف فضاي حالت، نمايي است.

lويژگيهاي گراف مساله همزمان با فرايند بهينه سازي تغيير مي كند (وقتي نرخ تغيير هزينه ها افزايش مي يابد يا دانش مربوط به فرايند تغيير كاهش مي يابد، ACO مناسب تر مي شود)

lمعماري محاسباتي از لحاظ فضايي توزيع شده است.


اسلاید 6 :

Ant Colony Optimization

¡به طور كلي سه نوع موازي سازي وجود دارد:

lموازي سازي در سطح مورچه ها: NC گروه را درنظر مي گيرد كه هر كدام روي نمونه مساله مشابهي اجرا مي شوند.

lموازي سازي در سطح داده : تقسيم مساله و حل هر كدام با يك گروه مورچه .

lموازي سازي در سطح تابع: تبخير ، daemon و فعاليت مورچه ها، به طور همزمان انجام شوند.

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید