دانلود مقاله اصول و مبانی سرپرستی و مدیریت سازمانها و مراکز

word قابل ویرایش
26 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

گروهی متشکل از دو یا چند تن که در محیطی با ساختار منظم و از پیش تعیین شده برای نیل به ‌‍‎‏‍اهداف گروهی با یکدیگر همکاری می‌کنند.
انواع سازمان‎‎‎ها:
۱٫ سازمان‎های انتفاعی و غیر انتفاعی
۲٫ سازمان‎‎های تولیدی و خدماتی
۳٫ سازمان‎‎های دولتی و خصوصی

• سازمان‌های انتفاعی:
سازمان‌هایی هستند که با هدف کسب سود تشکیل می‌شوند.
• سازمان‌های غیر انتفاعی:
این سازمان‌ها، با اهداف اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و سیاسی تشکیل می‌شوند مانند اتحادیه‌های کارگری و انجمن‌های مذهبی.

• سازمان‌های تولیدی:
این سازمان‌ها از مواد خام یا مواد اولیه برای تولید کالا استفاده می‌کنند.مانند کارخانه‌های تولید کفش و تلویزیون.
• سازمان‌های خدماتی:
این نوع از سازمان‌ها خدمات ارائه می‌کنند مانند خدمات مشاوره عمومی و خدمات پزشکی.
• سازمان‌های دولتی:
این نوع سازمان‌ها تحت کنترل دولت هستند.
• سازمان‌های خصوصی:
این نوع سازمان‌ها بجای کنترل دولت توسط افراد یا بخش دولتی کنترل می‌شوند.

 

• تعریف مدیریت:
فرآیند برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت و نظارت بر کار اعضای سازمان و کاربرد کلیه منابع قابل دسترسی برای رسیدن به هدف‌های تعیین شده سازمان.
• انواع محیط سازمانی:
۲)محیط خارجی:
مواد اولیه
پول
انرژی
اطلاعات

نیروی انسانی
۱)محیط داخلی:
عواطف
ارزشها
اعتقادات
منافع کارکنان
منافع سهامداران

 

• انواع مدیران:
۲) ازنظر فعالیت‌های سازمانی:
مدیران وظیفه ای
مدیران عمومی
۱) از نظر سطح سازمانی:
مدیران عملیاتی
مدیران میانی
مدیران عالی

تعاریف مدیران عملیاتی، میانی و عالی
• مدیران عملیاتی(خط اول):
مدیران در این سطح مستقیما مسئول تولید کالا و خدمات هستند مانند سرپرستان.
• مدیران میانی:
این مدیران به طور مستقیم به مدیران رده بالا گزارش می‌دهند و پل ارتباطی میان مدیران عالی و عملیاتی هستند.

• مدیران عالی:
گروه کوچکی از مدیران را تشکیل می‌دهند. واین مدیران اهداف، خط‌مشی‌ها و راهبردهای سازمان را تشکیل می‌دهند.
تعاریف مدیران وظیفه‌ای و مدیران عمومی:
• مدیران وظیفه‌ای(تخصصی) :
کارکنانی با مهارت‌های ویژه در زمینه خاص مانند حسابداری، امور پرسنلی و غیره.
• مدیران عمومی:

مسئول کلیه وظایف و فعالیت‌هایی هستند که در یک واحد یا یک سازمان انجام می‌شود مانند تولید، بازاریابی و امورمالی.

مهارت‌های مورد نیاز مدیران:
۱)مهارت‌های ادراکی
۲)مهارت‌های انسانی
۳)مهارت‌های فنی
• مهارت‌های ادراکی:
این مهارت به مدیر امکان می‌دهد که سازمان را به صورت یک کل در نظر بگیرد و روابط متقابل بخش‌های مختلف و چگونگی تاثیر تغییر هر قسمت در کل سازمان را پیش‌بینی کند.
• مهارت های انسانی:
این مهارت به مدیر امکان می‌دهد تا با افراد، در کنار آنها و به طور موثر با آنها کار کند. مدیران در همه سطوح به این مهارت نیازدارند.
• مهارت‌های فنی:
این مهارت‌ها به معنی توانایی به کار بردن ابزار، شیوه‌ها و دانش مورد نیاز برای اجرای یک زمینه تخصصی است.
• رابطه بین سطوح مدیریت و مهارت‌های موردنیاز:

• اصول مدیریت در نظریه مدیریت اداری
۱٫ تقسیم کار
۲٫ اختیار
۳٫ انضباط
۴٫ وحدت فرماندهی

 

۵٫ وحدت جهت
۶٫ الویت منافع عمومی بر منافع فردی
۷٫ جبران خدمات کارکنان

• وظایف مدیر:
۱)برنامه‌ریزی
۲)سازماندهی

۳)هدایت
۴)نظارت
۵)خلاقیت
• تعریف نقش:
نقش یعنی الگوهای رفتاری مورد انتظار از هر فرد در یک واحد اجتماعی.
• نقش‏های مدیریتی

• سیر تحول اندیشه مدیریت:
۱)نظریه‌های کلاسیک
۲)نظریه‌های نئوکلاسیک
۳)نگرش کمی مدیریت
۴)نگرش سیستمی
۵)نگرش اقتضایی
۶)جنبش جدید در روابط انسانی
• نظریه‌های کلاسیک
۱)مدیریت علمی
۲)مدیریت اداری
۳)مدیریت بوروکراتیک
• هدف نظریه مدیریت علمی:
تعریف جنبه‌های مختلف رابطه میان ماشین –کارگر. برای رسیدن به این هدف، بجای تاکید بر روش‌های سنتی کار، مجموعه‌ای از مشاغل کارگری را تحلیل وزمان و ابزارهای لازم برای انجام کار را نیز مطالعه کردند.
• شعار مدیریت علمی

انتخاب بهترین روش برای انجام هر کار
• شیوه‌های لازم برای تعیین بهترین روش انجام کار:
مطالعات زمان و حرکت
سرپرستی تخصصی
انگیزه‌های فردی
• اصول مدیریت علمی:

۱)ایجاد علم واحدی برای اجرای هر جزء کار
۲)گزینش علمی کارکنان و آموزش و تربیت آنان
۳)همکاری صمیمانه مدیریت با کارکنان
۴)تقسیم تقریبا مساوی کار و مسولیت بین مدیران و کارکنان

• در نظریه مدیریت اداری فعالیت سازمان عبارتنداز:
۱)فعالیت‌های فنی
۲)فعالیت‌های بازرگانی
۳)فعالیت‌های مالی
۴)فعالیت‌های امنیتی
۵)فعالیت‌های حسابداری
۶)فعالیت‌های مدیریتی

• طبق نظریه مدیریت اداری توانایی‌های لازم برای مدیران بر اساس فعالیت‌های شش‌گانه عبارتنداز:

توانایی‌های عام شامل فعالیت‌های شش‌گانه
توانایی‌های خاص مدیریت
توانایی‌های فنی و تخصصی

• مشخصات مدیریت بوروکراتیک:
قوانین و مقررات
غیرشخصی بودن
تقسیم کار
ساختار سلسله مراتبی
تعهد برای کار مادام‌العمر
ساختار اختیار
منطقی بودن
• تعریف اختیار:
حق دستور دادن و به اجرا درآوردن آن را با کمک پاداش یا تنبیه گویند.

• اختیار به سه طریق صورت مشروعیت پیدا می‌کند:
اختیار سنتی
اختیار شخصیتی
اختیار عقلایی-قانونی

• نهضت روابط انسانی(نظریه نئوکلاسیک):
مطالعات هاثورن
نگرش رفتاری
• نتیجه‌گیری از مطالعات هاثورن:
۱)انسانها اساسا بوسیله نیازهای اجتماعی برانگیخته می‌شوند.
۲)انسانها از فشار اجتماعی گروه همکاران بیشتر از تشویق و کنترل متاثر می‌شوند.
۳)انسانها به همان اندازه که مدیریت سازمان به ارضای نیازهای اجتماعی می‌پردازند نسبت به آن پاسخگو و متعهدند.

• نهضت روابط انسانی مبلغ اندیشه‎های زیر شد:
۱)حرمت و شان انسان باید در محیط کار احیا شود.
۲)هدف‌های کارکنان باید درجهت رفاه کارکنان باشد.

۳)در مدیریت و تصمیم‌گیری از مشارکت گروهی افراد استفاده شود.
۴)با تغییر در ساختار سازمان امکان آزادی عمل و ابتکار داده شود.
۵)اهمیت و جایگاه گروهها در محیط کار بدرستی شناخته شود.

• نگرش کمی مدیریت:
۱٫ علم مدیریت
۲٫ مدیریت عملیاتی
۳٫ سیستمهای اطلاعاتی مدیریت
• نگرش سیستمی:
این نگرش تقریبا از سال ۱۹۶۰ به بعد در مدیریت مرسوم شد . طرفداران این نظریه معتقدند که نگرش سیستمی بهترین طریق برای وحدت بخشیدن مفاهیم و نظریه‌های مدیریت و دستیابی به نظریه‌ای جامع است.

• عناصر کلیدی در نگرش سیستمی:
۱٫ تعریف سیستم
۲٫ سیستمهای فرعی
۳٫ سیستمهای باز و بسته
۴٫ مرز سیستم
۵٫ هم‌افزایی

۶٫ جریان
۷٫ بازخورد
• تعریف سیستم:
مجموعه ای از اجزاست که با ارتباط و پیوند متقابل یک کل واحد را تشکیل می‌دهند و نقش معینی ایفا می‌کنند.
• سیستمهای فرعی:
اجزایی که کل سیستم را می‌سازند سیستمهای فرعی می‌نامند.
• سیستمهای باز و بسته:

سیستمی که با محیط اطراف خود کنش متقابل داشته باشد سیستم باز نامیده می‌شود.
سیستمی که با محیط اطراف خود کنش متقابل نداشته باشد سیستم بسته نامیده می‌شود.
• مرز سیستم:
هر سیستمی مرزی دارد که آن را از محیط اطرافش جدا می‌کند.
• بازخورد:
کلید نظارت سیستم است و برای حفظ تعادل پویای سیستم ضروری است.

• هم‌افزایی:
یعنی اینکه هر مجموعه بزرگتر از اجزای تشکیل دهنده آن است.

• نگرش اقتضایی(نگرش موقعیتی)
اساس نگرش اقتضایی بر این استوار است که یک الگوی مدیریت برای همه موقعیتها به عنوان بهترین راه وجود ندارد.
• متغیرهای اقتضایی:
۱)الزامات محیط خارجی سازمان
۲)فناوری

۳)افرادی که برای سازمان کار می‌کنند
• تصمیم‌گیری:
انتخاب یک راه از میان راههای مختلف و در حقیقت بهترین راه برای نیل به اهداف.
• خط‌مشی:
خط‌مشی ها راهنمای تصمیم‌گیری‌اند و چارچوب وسیعی را ایجاد می‌کنند که مدیران باید در محدوده آنها تصمیم های آتی را اتخاذ کنند.
• روشها:
روشها شیوه‌های مشخص،یا گامهایی معین را برای اجرای فعالیت‌های آینده تعیین می‌کنند و راهنمای عمل‌اند.
• قوانین:

اقدامات الزامی ویژه ای را معین می‌کنند(بایدها و نبایدها).

• فرآیند تصمیم‌گیری:
۱-تعریف مسئله
۲-ارزیابی راه‌حلها
۳-اتخاذ تصمیم(انتخاب راه‌حلها)
۴-اجرای تصمیم
۵-ارزیابی نتایج
• انواع مسئله:
۱-خوش ساختار
۲ – بدساختار

• انواع تصمیمات:

۱-برنامه‌ریزی شده
۲-برنامه‌ریزی نشده

• رابطه انواع تصمیمها و مسائل و سطوح سازمانی

• شرایط محیطی تصمیم‌گیری:

۱٫ اطمینان
۲٫ مخاطره
۳٫ عدم اطمینان
۴٫ ابهام
شرایط تصمیم‌گیری
• شرایط اطمینان:
در شرایط اطمینان مدیران درباره یک مسئله،راه‌حلهای جایگزین و نتایج احتمالی آن راه‌حلها کاملا آگاهی دارند، بنابراین می‌توانند وقایع موثر بر آنها یا نتایج آنها را نظارت کنند.
• شرایط مخاطره:
مدیر مسئله‌ای را می‌شناسد، اطلاعات کافی برای شناخت راه‌حلهای ممکن در اختیار دارد و براساس این اطلاعات احتمال کسب نتیجه مطلوب از هر راه‌حل را تخمین می‌زند.
• روش اخذ تصمیم در شرایط مخاطره:
۱)یک راه از میان راههای ممکن انتخاب شود.
۲)تمام نتایج حاصل از راه انتخاب شده با توجه به شرایط محیطی مختلف ارزیابی شود.
۳)هر یک از نتایج در احتمال وقوع شرایط محیطی آن ضرب شود.
۴)نتایج حاصل از مرحله (۳)با هم جمع شوند تا ارزش مورد انتظار برای راه انتخابی در مرحله(۱)به دست آید.
۵)مراحل (۱) تا (۴)برای بقیه راههای ممکن تکرار شود.
۶)اکنون راه‌حلی که بالاترین ارزش مورد انتظار(برای سود)را دارد به عنوان راه‌حل انتخابی برگزیده شود.

• مثالی از تصمیم‌گیری در شرایط عدم مخاطره:
مدیریت یک فروشگاه متوجه این موضوع شد که سوددهی فروشگاه جدید در ده سال آینده با افزایش جمعیت در محلهای مورد نظر مرتبط است و این عاملی است که تعیین آن از حیطه قدرت سازمان خارج است.

• در شرایط عدم اطمینان از سه شیوه می‌توان استفاده کرد:
۱)حداکثر حداکثرها
۲)حداکثر حداقلها
۳)ارزش مورد انتظار با احتمال یکسان

• حداکثر حداکثرها:
در این شیوه بهترین نتیجه از بین بهترین نتایج راههای ممکن در شرایط محیطی مورد نظر انتخاب می‌شود.
• حداکثر حداقل‌ها:
در این شیوه با بدبینی این طور فرض می‌شود که برای راه‌حلهای ممکن بدترین نتیجه در شرایط محیطی مورد نظر حاصل خواهد شد، و بنابراین باید به عنوان بهترین تصمیم، بهترین را از میان بدترینها انتخاب کرد.
• ارزش مورد انتظار با احتمال یکسان:
در این شیوه به علت نبود اطلاعات کافی، احتمال برای وقوع شرایط مختلف یکسان فرض می‌شود و بر اساس ارزش مورد انتظار تصمیم‌گیری به عمل می‌آید.

تعریف مدل:
مدل الگویی است که از واقعیت گرفته شده‌است و روابط بین متغیرها را نشان می‌دهد و می‌توان از آن برای پیش بینی در تصمیم‌گیری استفاده کرد.
• مدلهای تصمیم‌گیری:

۱)مدل کلاسیک
۲)مدل اداری
• مدل کلاسیک:
مدل کلاسیک بر این فرض استوار است که نگرش مدیران در تصمیم‌گیری عقلایی و عینی است و در نتیجه آنان همیشه تصمیمهایی را اتخاذ می‌کنند که به نفع سازمان است.
• براساس مدل کلاسیک مدیران باید هنگام تصمیم‌گیری موارد ذیر را رعایت کنند:
اطلاعات کاملی درباره مسئله داشته باشند.
اهداف تصمیم‌گیری را به روشنی تعریف کنند.
کلیه راه‌حلها را برای حل مسئله بشناسند.
کلیه اطلاعات درباره تمام راه‌حلها را جمع آوری کنند.
نتایج کلیه راه‌حلها را به طور عقلایی ارزیابی کنند.

• انواع مدل اداری تصمیم‌گیری:

۱)عقلانیت محدود
۲)رضایت‌مندی
• عقلانیت محدود:
مدیر به سبب محدودیتهای زمانی و محدودیت ظرفیت فراگیری، حفظ و تحلیل حجم زیادی از اطلاعات، توانایی کافی برای اتخاذ تصمیمهای کاملا عقلایی ندارد.
• رضایت‌مندی:
انتخاب بهترین راه‌حل در شرایط موجود نه بهترین و عالیترین راه‎حل.

• ابزارهای تصمیم‌گیری:
۱)ماتریس سود
۲)تحلیل نقطه سر به سر
۳)درخت تصمیم
• ماتریس سود(ماتریس تصمیم‌گیری):
یکی از ابزارهای کمی است و نتایج احتمالی دو یا چند راه‌حل را که با توجه به شرایط متفاوت آینده می‌تواند اختلاف داشته باشند با هم مقایسه می‌کند.
• مثالی از ماتریس سود:
مالک یک کارخانه نان ماشینی برای گسترش حیطه کار خود می‌خواهد تصمیم بگیردکه:
۱)یک کامیون برای تحویل نان بخرد.
۲)دو کامیون برای تحویل نان بخرد.
۳)سه کامیون برای تحویل نان بخرد.
• راه‌حلهای ارائه شده

۶۰۰/۲۵=(۲۰۰۰۰)۵/+(۳۲۰۰۰)۳/+(۳۰۰۰۰)۲/
۵۰۰/۳۰=(۳۱۰۰۰)۵/+(۳۴۰۰۰)۳/+(۲۴۰۰۰)۲/
۲۲۵۰۰=(۴۰۰۰۰)۵/+(۱۵۰۰۰)۳/+(۱۰۰۰۰)۲/

• تحلیل نقطه سر به سر:
رابطه بین میزان تولید، و هزینه درآمد ناشی از آن را در سازمان نشان می‌دهد و به مدیر امکان می‌دهد تا دریابد در چه سطحی از تولید درآمد و هزینه‌ها برابرند.
• پیش دانسته‌های تحلیل نقطه سر به سر:
هزینه ثابت:
شامل هزینه‌هایی است که بدون توجه به میزان تولید همواره وجود دارد مانند: هزینه‌های اداری، اجاره.
هزینه متغیر:
هزینه‌هایی که مستقیما با میزان تولید ارتباط دارد مانند: هزینه مواد اولیه.

• مثال:
اگر هزینه ثابت تولید کالایی ۵۰۰۰ ریال و فروش واحد آن ۲۰ ریال و هزینه متغییر برای هر واحد از آن ۱۰ ریال باشد تعداد کالا و میزان فروش را در نقطه سر به سر به دست آورید.

• درخت تصمیم:
ابزاری تحلیلی است که نتایج منطقی هزینه‌ها و راه‌حلهای مربوط به راه‌حل را از راه ترسیم تصویر می‌کند.

• مزایای تصمیم‌گیری گروهی:
۱)فراهم کردن اطلاعات بیشتر و کامل‌تر
۲)ایجاد راه‌حلهای بیشتر
۳)پذیرش بهتر یک راه‌حل
۴)افزایش مشروعیت

• معایب تصمیم‌گیری گروهی:
۱)صرف وقت بیشتر
۲)تسلط اقلیت
۳)فشار برای هماهنگی
۴)مسئولیت مبهم
• فنون تصمیم‌گیری گروهی:
۱٫ طوفان مغزی
۲٫ گروه اسمی
۳٫ فن دلفی
۴٫ ملاقاتهای الکترونیکی
• طوفان مغزی:

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 26 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد