دانلود مقاله بررسی اثر پلاسمای سرد آرایهای هلیوم و هلیوم اکسیژن در فشار اتمسفر بر باکتری Escherichia coli O157

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان

1 مقدمه

رفعآلودگیهای میکروبی از ادوات و لوازم پزشکی در بیمارستانها و مراکز درمانی یک مسئلهی مهم در حفظ بهداشت و جلوگیری از انتقال بیماریها میباشد و همچنین رفعآلودگیهای میکروبی، شیمیایی و رادیواکتیو در جنگهای میکروبی، شیمیایی و رادیواکتیو یک مسئلهی مهم در درگیریهای نظامی و یا اقدامهای ضد تروریسم است. در گذشته رفع آلودگی با سفید کنندهها یا محلولها صورت میگرفت که فرآیندی خطرناک بود. محلولهای رفع آلودگی اغلب برای مواد فلزی، پلاستیکی، لاستیکی، رنگ، چرم و البته پوست انسان مضر بودند. از طرف دیگر نیز استفاده از روشهای تر برای لوازم الکترونیکی، تجهیزات حساس مناسب نیستند .[1] همچنین این روشها نیازمند حمل و نگهداری مواد شیمیایی جهت استفاده در رفع آلودگی میباشند که آزاد شدن تدریجی آنها میتواند برای محیط زیست مضر باشد. استفاده از پلاسمای غیرحرارتی میتواند تمام این نقصها را برطرف کند و تنها محدودیت آن عملیات تحت خلاء آن است که آن هم با استفاده از پلاسمای فشار اتمسفر برطرف میشود. پلاسمای غیرحرارتی که به آن پلاسمای غیر تعادلی یا سرد هم گفته میشود از الکترونها، یونها و ذرات خنثی تشکیل شده است. در پلاسمای غیرحرارتی، گونههای موجود در پلاسما در تعادل دمایی با یکدیگر نیستند و الکترون بیشترین دما را بین آنها دارد 1) تا 10 الکترونولت) در حالی که دمای

398


یونها و به طور تقریبی دمای پلاسما در حدود دمای اتاق میباشد و الکترونها سهمی در افزایش دمای پلاسما ندارند. پلاسمای سرد فشار اتمسفری، یک نوع پلاسمای غیرتعادلی است که بهوسیلهی یونیزه شدن گاز عامل و در فشار اتمسفر تولید میشود. آزمایشهای انجام شده نشان دادهاند که پلاسمای تولید شده قادر به از بین بردن آلودگیهای میکروبی و شیمیایی است [2]، [3] و .[4]

-2 روش کار


-1-2 کشت و آمادهسازی باکتری

با توجه به مطالعات انجام شده و انتظاری که از اثربخشی آنتیمیکروبیال پلاسمای سرد بر روی باکتریهای گرم منفی وجود دارد شمارش اولیه این باکتری در حد 1×107 cfu/ml در نظر گرفته شد[5] و .[6] نمونه سوسپانسون اسپور باکتری در این آزمایشات در ظروف 6 خانهای استریل کشت سلولی ریخته شده و تحت تیمار با پلاسما قرار میگیرد. قطر و ارتفاع هر خانهی ظرف به ترتیب معادل 3/5 و 1/7 سانتیمتر بود و در هر بار آزمایش سوسپانسیون باکتری با کانت معین در آن ریخته شد. در هر خانه ضخامت سوسپانسیون در حجم 3 میلیلیتر برابر با 3 میلیلیتر بود. با توجه به ابعاد هر خانه طی نتایج تجربی مشخص شد که چنانچه حجم 3 میلیلیتر از سوسپانسیون اسپور استفاده شود، نمونه در کف ظرف به طور یکنواخت پخش خواهد شد و در اثر تماس با جریان پلاسما و ایجاد دوران مناسب، کل نمونه در واحد زمان به طور یکنواخت تحت تاثیر پلاسما قرار خواهد گرفت. درحالیکه اگر سوسپانسیون اسپور با حجم کمتر از 3 میلیلیتر در ظرف مذکور ریخته شود، یکنواختی تاثیر پلاسما بر نمونه از بین میرود و در صورتی که از سوسپانسیون اسپور با حجم بیشتر از 3 میلیلیتر استفاده گردد، با افزایش ضخامت نمونه، موجب کاهش تاثیر پلاسما تا عمق نمونه خواهد شد.

-2-2 شرح دستگاه پلاسما جت و منبع تغذیهی آن

در این آزمایشها از دستگاه پلاسما جت تک الکترودی برای تولید پلاسما استفاده شده است. سیستم تک الکترودی دارای مزایای بسیاری است. مهمترین مزیت سیستم تک الکترودی قابلیت حمل دستگاه و عدم نیاز به الکترود دوم (زمین) است. این دستگاه شامل منبع تغذیه، پلاسما جت آرایهای با 7 آرایه و کپسول گاز مولد پلاسما میباشد. پلاسما جت شامل هفت نازل شیشهای مجزا است که یکی در مرکز دایره و ششتای دیگر در محیط دایرهای به قطر حدود 2 سانتیمتر قرار دارد. پلاسما جت آرایهای جهت استفاده پلاسمای گاز هلیوم و ترکیب آن با اکسیژن طراحی و ساخته شده است. قطر داخلی هر کدام از نازلهای شیشهای 2 میلیمتر میباشد و الکترود آنها از جنس مس است. الکترود مسی با قطر 0/5 میلیمتر به صورت یک حلقه درون شیشهی نازل گاز قرار گرفته است و با استفاده از قانون القای فارادی گاز شارش شده در نازل شیشهای یونیزه شده و پلاسمای


399


حاصل، از دستگاه خارج میشود. شلنگخور گاز در انتهای دستگاه روی بدنه نصب شده است. این سیستم برای تزریق گاز از بالای نازل به داخل آن طراحی شده است و از مزیت آن میتوان به یکنواختی گاز شارش شده داخل نازل اشاره کرد. برای تولید پلاسمای سرد فشار اتمسفری از یک منبع تغذیه با محدودهی ولتاژ زیر بار 2 تا 4 کیلوولت، ولتاژ بدون بار 15 تا 20 کیلوولت، محدودهی جریان از 1 تا 10 میلیآمپر و محدودهی فرکانسی منبع تغذیه 20 تا 45 کیلوهرتز استفاده شده است. طول پلاسمای حاصل از تخلیهی الکتریکی در هر یک از آرایهها در حدود 4 الی 6 سانتیمتر خواهد بود و دمای آن به حداکثر 40 درجه سانتیگراد میرسد. شکل 1 پلاسمای تولید شده توسط دستگاه را نشان میدهد.

شکل :1 پلاسمای تولید شده توسط پلاسما جت آرایهای با 7 آرایه.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 6 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله استفاده از پلاسمای سرد فشار اتمسفری در باکتری زدایی اشرشیاکولی از شیر

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
چکیدهامروزه از تلاش های مهم محققان، دسترسی به روش های نوین غیر حرارتی با هدف تولید مواد غذایی دارای حداقل بار پاتوژنی است. از این رو بهینه سازی استفاده گازهای یونیزه پلاسمای سرد فشار اتمسفری به عنوان یکی از فناوریهای نوین غیرحرارتی برای سترون سازی و فرآوری مواد غذایی بخصوص محصولات لبنی مورد توجه می باشد. شیر ...

بررسی و مقایسه فشار اولیه و مقدار افزایش فشار مخزن در اثر ژئومکانیکی

تولید گاز از اوایل دهه 1950 میلادي آغاز شد و به مدت 22 سال ادامه داشت که در پایان این 22 سال فشار منفدي به حدوداً نصف (% (50 فشار منفذي اولیه کاهش یافت (به 8 MPa رسید). تولید در اوایل دهه 1970 میلادي متوقف شد. پس از آن با ورود جریان طبیعی از آبده اطراف به داخل مخزن فشار افزایش یافت. شروع تزریق CO2 در شبیهسازي ...

مقاله بررسی اثر افسردگی بر اشعار فروغ فرخزاد

word قابل ویرایش
17 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی اثر افسردگی بر اشعار فروغ فرخزاد   چکیده اگر نگاهی عمیق بهآثار ادبی نویسندگان و شاعران بیندازیم تأثیر و ارتباط تنگاتنگ ادبیات و روانشناسی را بهخوبی میتوان مشاهده کرد. روحیات و حالات روانی خالق اثر ادبی بر آن اثر تأثیر گذار است. بهواقع میتوان گفت آثار ادبی بیان کنندهي جلوههاي برونی روان آفریننده اثر ه ...

مقاله بررسی اثربخشی معنادرمانی مذهب محور در افزایش رضایت از زندگی دانش آموزان پسر دبیرستانی مبتلا به افسردگی

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی اثربخشی معنادرمانی مذهب محور در افزایش رضایت از زندگی دانش آموزان پسر دبیرستانی مبتلا به افسردگی چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی معنادرمانی مذهب محور برافزایش رضایت از زندگی در دانش آموزان پسر مبتلا به افسردگی پایه اول دبیرستان های ناحیه4 اهواز درسال 90-91 بوده است. طرح پژوهش حاضر از نوع نیمه تجر ...

مقاله کلونینگ و بیان ژن آنزیم پنی سیلین آسیلاز از باکتری Arthrobacter viscosus در Escherichia coli

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
کلونينگ و بيان ژن آنزيم پني سيلين آسيلاز از باکتري Arthrobacter viscosus در Escherichia coli چکيده پني سيلين آسيلاز (پني سيلين آميداز يا ١١ .١. ٥ .٣ PAC; EC) آنزيمي کليدي است که در توليد صنعتي آنتي بيوتيک هاي نيمه سنتتيک بتا لاکتام نقش دارد. اين آنزيم واکنش تبديل پني سيلين G (بنزيل پني سيلين ) را به APA ...

مقاله بررسی اثر طول پله بر استهلاک انرژی در سرریز پلکانی توری سنگی با صفحات نفوذناپذیر در پله ها

word قابل ویرایش
7 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی اثر طول پله بر استهلاک انرژی در سرریز پلکانی توری سنگی با صفحات نفوذناپذیر در پله ها   چکیده امروزه طراحی و اجرای بناهای بتنی، سنگی، خاکی یکی از راههای مناسب برای بهره برداری، انحراف و استحصال آب رودخانهها میباشد. سرریزهای گابیونی یا توریسنگی پلکانی، پلههایی متشکل از مصالح توری فولادی نرم گالوانیزه و ...

مقاله ارزیابی توان تثبیت نیتروژن سویا در همزیستی با سویه های باکتری Bradyrizpbium japonicum با استفاده از روش ترقیق ایزوتوپی واثر آن بر عملکرد دانه و شاخص های فیزیولوژیکی رشد

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ارزیابی توان تثبیت نیتروژن سویا در همزیستی با سویه های باکتری Bradyrizpbium japonicum با استفاده از روش ترقیق ایزوتوپی واثر آن بر عملکرد دانه و شاخص های فیزیولوژیکی رشد چکیده مقاله: به منظور بررسی توان تثبیت نیتروژن توسط ارقام سویا در همزیستی با سویه های باکتری Bradyrizpbium japonicum و اثر آن بر شاخص های فی ...

مقاله طراحی سامانه تولید پلاسمای سرد به وسیله ی مایکروویو و بررسی اثر سترون کنندگی آن روی باکتری Salmonella enteric subsp . Enterica

word قابل ویرایش
6 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
طراحی سامانه تولید پلاسماي سرد به وسیله ي مایکروویو و بررسی اثر سترون کنندگی آن روي باکتري Salmonella enteric subsp. Enterica   چکیده: در یک دههي اخیر اثرات سترونکنندگی پلاسماي سرد روي مواد غذایی مورد توجه قرار گرفته است. لذا با توجه به جدید بودن این روش و عدم وجود تجهیزات تجاري، در این بررسی امکان طراحی ...