دانلود مقاله بررسی امکان پذیر بودن استفاده از سیستم رادیوگرافی نوترونی برای تحقیق هم محوری قرص های سوخت

word قابل ویرایش
5 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
5700 تومان

مقدمه:

رادیوگرافی نوترونی به عنوان یکی از روشهای آزمون غیرمخرب مواد، به سرعت در حال توسعه و پیشرفت بوده و دارای مزیتهای بارزی نسبت به رادیوگرافی پرتوی ایکس (یا پرتوی گاما) معمول است. نوترون با هسته اتم اندرکنش میکند، لذا بر اساس سطح مقطع اندرکنش که حتی در دو ایزوتوپ متفاوت است می تواند برایتشخیص مواد با عدد اتمی یکسان، مواد با عدد اتمی پائین و یا مواد سبک پوشانده شده با مواد باعدد اتمی بالا استفاده شود۱]و.[۲ اجزای سیستم رادیوگرافی نوترونی در شکل ۱ (الف)آمده است. اصول پایهای همه روشهای رادیوگرافی(اشعه ایکس، پرتو گاما و نوترون) تضعیف باریکه در عبور از نمونه میباشد. نمونه، در مسیر باریکه هم سو شدهای از نوترونهای حرارتی قرار میگیرد و باریکه فرودی بر اثر اندرکنش با هستههای اتمی موجود در عناصر نمونه، تضعیف میشود و در نهایت باریکه عبوری از شئ آشکارسازی و ثبت میشود ]٣.[

راکتور تحقیقاتی تهران (TRR) از نوع استخری و ناهمگن،برای حداکثر قدرت ۵MW طراحی شده است.موقعیت قرارگیری قلب، ستون حرارتی و بیمتیوبهای آن در شکل )۱ب) آورده شده است .[۴]

۲۱st Iranian Nuclear Conference 25-26Feb 2015 University of Isfahan

الف ب

شکل )۱الف) نحوه چیدمان در رادیوگرافی نوترونی .[۳] (ب) موقعیت قلب، ستون حرارتی و بیمتیوبها در راکتور تحقیقاتی تهران.[۴]

تجهیزات مربوط به رادیوگرافی نوترونی در تیوب ۶ اینچی سراسری (بیم تیوب (Hکه در مجاورت لبه بالایی قلب قرار گرفته است، نصب شده است. در شکل ۲، قسمتهای مختلف همسوساز نصب شده در بیم تیوب ۶ اینچی Hنشان داده شده است ۵]و.[۶

شکل۲ شمای قسمتهای مختلف همسوساز نصب شده در داخل بیمتیوب سراسری (ابعاد به ] (cm۵[

روش کار

سوخت مجازی جهت تستهای پیش راهاندازی راکتور از قبیل تستهای هیدرولیکی و هیدرودینامیکی، شارژ مجتمع سوخت در راکتور، بارگذاری، تعویض سوختهای مصرف شده با سوخت تازه مورد استفاده قرار میگیرد. تنها تفاوت این مجتمعها با سوخت اصلی، استفاده از قرصهای سربی به جای قرصهای اکسید اورانیوم میباشد. نمونه کوچکی از میله سوخت مجازی در شکل ۳ (الف) نشان داده شده است.

۲۱st Iranian Nuclear Conference 25-26Feb 2015 University of Isfahan

(الف) (ب)

شکل)۳الف) نمونه کوچکی از میله سوخت مجازی (مقایسه ابعادی) (ب) دهانه خروجی هم سوساز سیستم نوترون رادیوگرافی در TRR

لازم به ذکر است که در پژوهش قبل [۷]، امکانپذیر بودن رادیوگرافی نوترونی میله سوخت و مقایسه آن با رادیوگرافی ایکس با شبیه سازی با کدMCNPXنشان داده شد که مبین تفاوت تصویر ایجاد شده با دو روش و قابلیت رادیوگرافی نوترون برای ثبت جزئیات داخل میله سوخت مجازی بود.

از نوترونهای خروجی سیستم رادیوگرافی نوترونی برای تصویربرداری استفاده شده است. بعلت شار نوترونی پائین، ثبت تصویر با روش مستقیم که جزء روش های تأخیری محسوب میشود، انجام شده است.در اتاقتاریک، فیلم اشعه ایکس _ _ _ _ محصول شرکت آگفا (Agfa) که از نوع سریع و تک پوششی میباشد، به همراه مبدل گادولینیوم به ضخامت ۲۵میکرومتر، کاملاً متصل بهم در داخل کاست رادیوگرافی ضد نور قرار گرفتند و سپس میله سوخت مجازی و غلاف ( _ _ _ − )به کاست رادیوگرافی چسبانده شدند. مجموعه، در فاصله۴۰ سانتیمتری از دهانه خروجی همسوساز نصب شده در بیمتیوب )Hشکل ۳ (ب)) که مربوط به رادیوگرافی نوترونی میباشد، به مدت ۶۰ دقیقه پرتودهی شد.پس از اتمامپرتودهی، فیلم در یک اتاقتاریک به دقت از مبدل جدا شده و پس از طی مراحل شیمیایی ظهور، ثبوتو خشک کردن، قابل مشاهده و آماده بررسی شد.لازم به ذکر است که برای توان ۴ مگاواتراکتور، شارنوترون و آهنگ معادل دز گاما در محل نمونه به ترتیب . × _ _ . _ و

_ . میباشد.

از دستگاه اشعه ایکس نوع ! − به عنوان چشمه برای رادیوگرافی اشعه ایکس استفاده شده است. میله سوخت مجازی (شکل (۴، بین تیوب اشعه ایکس(ولتاژ ۲۲۰kV ، جریان (۲/۵mA و فیلم اشعه ایکس ( % _ − ( _ ) به مدت ۳:۴۵ دقیقه قرار داده شد تا تصویر نهفته، روی فیلم ایجاد شود، سپس برای تبدیل تصویر نهفته به تصویر قابل رؤیت، عملیات ظهور، ثبوت و خشک کردن در اتاقتاریک انجام شد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 5700 تومان در 5 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد