دانلود مقاله بررسی امکان پذیر بودن استفاده از سیستم رادیوگرافی نوترونی برای تحقیق هم محوری قرص های سوخت

word قابل ویرایش
5 صفحه
21700 تومان

مقدمه:

رادیوگرافی نوترونی به عنوان یکی از روشهاي آزمون غیرمخرب مواد، به سرعت در حال توسعه و پیشرفت بوده و داراي مزیتهاي بارزي نسبت به رادیوگرافی پرتوي ایکس (یا پرتوي گاما) معمول است. نوترون با هسته اتم اندرکنش میکند، لذا بر اساس سطح مقطع اندرکنش که حتی در دو ایزوتوپ متفاوت است می تواند برایتشخیص مواد با عدد اتمی یکسان، مواد با عدد اتمی پائین و یا مواد سبک پوشانده شده با مواد باعدد اتمی بالا استفاده شود1]و.[2 اجزاي سیستم رادیوگرافی نوترونی در شکل 1 (الف)آمده است. اصول پایهاي همه روشهاي رادیوگرافی(اشعه ایکس، پرتو گاما و نوترون) تضعیف باریکه در عبور از نمونه میباشد. نمونه، در مسیر باریکه هم سو شدهاي از نوترونهاي حرارتی قرار میگیرد و باریکه فرودي بر اثر اندرکنش با هستههاي اتمی موجود در عناصر نمونه، تضعیف میشود و در نهایت باریکه عبوري از شئ آشکارسازي و ثبت میشود ]٣.[

راکتور تحقیقاتی تهران (TRR) از نوع استخري و ناهمگن،براي حداکثر قدرت 5MW طراحی شده است.موقعیت قرارگیري قلب، ستون حرارتی و بیمتیوبهاي آن در شکل )1ب) آورده شده است .[4]


21st Iranian Nuclear Conference 25-26Feb 2015 University of Isfahan

الف ب

شکل )1الف) نحوه چیدمان در رادیوگرافی نوترونی .[3] (ب) موقعیت قلب، ستون حرارتی و بیمتیوبها در راکتور تحقیقاتی تهران.[4]


تجهیزات مربوط به رادیوگرافی نوترونی در تیوب 6 اینچی سراسري (بیم تیوب (Hکه در مجاورت لبه بالایی قلب قرار گرفته است، نصب شده است. در شکل 2، قسمتهاي مختلف همسوساز نصب شده در بیم تیوب 6 اینچی Hنشان داده شده است 5]و.[6

شکل2 شماي قسمتهاي مختلف همسوساز نصب شده در داخل بیمتیوب سراسري (ابعاد به ] (cm۵[

روش کار

سوخت مجازي جهت تستهاي پیش راهاندازي راکتور از قبیل تستهاي هیدرولیکی و هیدرودینامیکی، شارژ مجتمع سوخت در راکتور، بارگذاري، تعویض سوختهاي مصرف شده با سوخت تازه مورد استفاده قرار میگیرد. تنها تفاوت این مجتمعها با سوخت اصلی، استفاده از قرصهاي سربی به جاي قرصهاي اکسید اورانیوم میباشد. نمونه کوچکی از میله سوخت مجازي در شکل 3 (الف) نشان داده شده است.


21st Iranian Nuclear Conference 25-26Feb 2015 University of Isfahan

(الف) (ب)

شکل)3الف) نمونه کوچکی از میله سوخت مجازي (مقایسه ابعادي) (ب) دهانه خروجی هم سوساز سیستم نوترون رادیوگرافی در TRR

لازم به ذکر است که در پژوهش قبل [7]، امکانپذیر بودن رادیوگرافی نوترونی میله سوخت و مقایسه آن با رادیوگرافی ایکس با شبیه سازي با کدMCNPXنشان داده شد که مبین تفاوت تصویر ایجاد شده با دو روش و قابلیت رادیوگرافی نوترون براي ثبت جزئیات داخل میله سوخت مجازي بود.

از نوترونهاي خروجی سیستم رادیوگرافی نوترونی براي تصویربرداري استفاده شده است. بعلت شار نوترونی پائین، ثبت تصویر با روش مستقیم که جزء روش هاي تأخیري محسوب میشود، انجام شده است.در اتاقتاریک، فیلم اشعه ایکس _ _ _ _ محصول شرکت آگفا (Agfa) که از نوع سریع و تک پوششی میباشد، به همراه مبدل گادولینیوم به ضخامت 25میکرومتر، کاملاً متصل بهم در داخل کاست رادیوگرافی ضد نور قرار گرفتند و سپس میله سوخت مجازي و غلاف ( _ _ _ − )به کاست رادیوگرافی چسبانده شدند. مجموعه، در فاصله40 سانتیمتري از دهانه خروجی همسوساز نصب شده در بیمتیوب )Hشکل 3 (ب)) که مربوط به رادیوگرافی نوترونی میباشد، به مدت 60 دقیقه پرتودهی شد.پس از اتمامپرتودهی، فیلم در یک اتاقتاریک به دقت از مبدل جدا شده و پس از طی مراحل شیمیایی ظهور، ثبوتو خشک کردن، قابل مشاهده و آماده بررسی شد.لازم به ذکر است که براي توان 4 مگاواتراکتور، شارنوترون و آهنگ معادل دز گاما در محل نمونه به ترتیب . × _ _ . _ و

_ . میباشد.

از دستگاه اشعه ایکس نوع ! − به عنوان چشمه براي رادیوگرافی اشعه ایکس استفاده شده است. میله سوخت مجازي (شکل (4، بین تیوب اشعه ایکس(ولتاژ 220kV ، جریان (2/5mA و فیلم اشعه ایکس ( % _ − ( _ ) به مدت 3:45 دقیقه قرار داده شد تا تصویر نهفته، روي فیلم ایجاد شود، سپس براي تبدیل تصویر نهفته به تصویر قابل رؤیت، عملیات ظهور، ثبوت و خشک کردن در اتاقتاریک انجام شد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 5 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله بررسی حادثه تزریق راکتیویته در راکتور زیربحرانی آب سبک طراحی شده با استفاده از مجتمع های سوخت میله ای ساخته شده در ایران

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته فیزیک
مقدمهراکتورهای زیربحرانی، راکتورهاییکاملاً آموزشی و تحقیقاتی هستند. ایمنی ذاتی بالا، کم حجم بودن و تأسیسات جانبی کم مورد نیاز، ساخت این راکتورها را در موسسات دانشگاهی و پژوهشی امکان پذیر ساخته و به تحقق دانش هسته ای در ایران کمک زیادی خواهد کرد. با توجه به مزیت های ذکر شده در مورد این نوع از راکتورها، یک راکت ...

بررسی امکان سنجی استفاده از مطلب عرضه شده ناشر

دیزلر-تیدمن (۱۹۹۶) امکان سنجی استفاده از مطلب عرضه شده ناشر" (مثلاً بر روی جلد کاغذی کتاب ")، به عنوان منبعی برای اطلاعات فصل ها، زمینه، گونه، و موضوع، را موردتوجه قرار داده است. به طور کلی او دریافت که در اغلب مدارک رضایتمندی حاصل خواهد آمد، اما نمونه ای که او بر آن تکیه داشت بسیار کوچک بوده است. داون" (۱۹۹ ...

د انلود فایل پاورپوینت تضمین تحمل پذیری خطا در سیستم های بی درنگ با استفاده ازافزونگی زمانی

PowerPoint قابل ویرایش
78 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : 1) مقدمه 2) مفاهيم بنيادي زمان بندي و تحمل پذيري خطا در سيستم هاي بي درنگ 3) ارائه پيشنهاد:  استفاده از افزونگي زماني جهت تضمين تحمل پذيري خطا در سيستم هاي بي درنگ 4)ارزيابي تكنيك تحمل پذيري خطاي ارائه شده  5) نتيجه گيري و زمينه هاي تحقيقاتي آينده اسل ...

مقاله بررسی عوامل موثر در پذیرش تکنولوژیهای جدید با استفاده از مدل پذیرش تکنولوژی TAM1

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی عوامل موثر در پذیرش تکنولوژیهای جدید با استفاده از مدل پذیرش تکنولوژی TAM1 چکیده: امروزه پذیرش سیستمها و تکنولوژی های جدید مهمترین پارامتر برای داشتن موفقیت در حوزه های مختلف خصوصا در حوزه اقتصادی در جهان امروز است، با توجه به این مهم پیش بینی پذیرش تکنولوژیهای جدید توسط ارائه دهندگان آنها میتواند باع ...

مقاله بررسی عوامل حسابرسی بر روی شکاف مالیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی عوامل حسابرسی بر روی شکاف مالیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چکیده در این پژوهش به بررسی تاثیر عوامل حسابرسی بر شکاف مالیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. این ارزیابی از طریق بررسی رابطه ی بین مکانیزم های حسابرسی شامل اظهارنظر حسابرس، تغییر ...

مقاله تشخیص پولشویی درسیستم بانکی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** تشخیص پولشویی درسیستم بانکی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی چکیده امروزه مجرمان از طریق ارتکاب اعمال مجرمانه میکوشند در فاصله زمانی کوتاه، ثروت هنگفتی تحصیل کنند و مبنای پولشویی را در جرمی مثل سرقت، به واسطه درآمدی که برای سارق د ...

مقاله تحمل خطا بوسیله ی کپی برداری پایگاه داده توزیع شده در سیستم نظیر به نظیر با استفاده از رویکرد عامل

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تحمل خطا بوسیله ی کپی برداری پایگاه داده توزیع شده در سیستم نظیر به نظیر با استفاده از رویکرد عامل   چکیده اصطلاح کپی برداری در پایگاه داده توزیع شده به عملیات کپی و نگهداری اشـیاء پایگـاه داده در سیسـتم توزیـع شـده ای اشاره دارد که لحظه ای1، تبادلی 2 و ادغامی 3 هستند. نقص جزئی ممکن است بر عملیات مناسـب مو ...

مقاله بررسی کاربردی استفاده از پیل های سوختی در زیر سیستمها و اجزای خودروهای هیبریدی

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی کاربردی استفاده از پیل های سوختی در زیر سیستمها و اجزای خودروهای هیبریدی چکیده : با توجه به بحران انرژی و محیط زیست در عصر حاضر ، نیاز به تولید انرژی های پاک ارزان قیمـت روز بـه روز بیشتر احساس می گردد. در همین راستا پیل هیدروژنی به عنوان منبعی برای تولید انرژی می تواند مورد توجه قرار گیرد که علاوه ...