مقاله بررسی تصفیه خانه فاضلاب شهری شهرستان مرودشت استان فارس به روش لاگون هوادهی برای ارائه الگوی بی او دی خروجی جهت کاربرد پساب در فضای سبز

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان

بررسي تصفيه خانه فاضلاب شهري شهرستان مرودشت استان فارس به روش لاگون هوادهي براي ارائه الگوي بي او دي خروجي جهت کاربرد پساب در فضاي سبز
چکيده
يکي از روشهاي مهم مورد استفاده جهت تصفيه فاضلاب در کشورهاي توسعه يافته ، استفاده از لاگون مي باشد.وقتيکه فاضلاب تصفيه شده خروجي از لاگون با کيفيت بالا مد نظر باشد، لاگون هوادهي مي تواند اين مشکل را حل کند. لاگون هوادهي به صورت هوازي و هم اختياري مورد استفاده قرار مي گيرد. در لاگون هوازي با هوادهي تمام جامدات معلق نگهداشته شده و اکسيژن محلول در تمام محتويات لاگون پخش و پراکنده مي شود .لذا مي توان انتظار داشت غلظت مواد معلق خروجي نسبتا"زياد باشد.از اين رو وجود لاگون زلال ساز بعد از هوادهي ضروري به نظر مي رسد.
از آنجا که مي توان از لاگون هوادهي ٧٠تا٩٠درصد آلودگي ها و تا٩٥درصد کاهش کليفرم هاي مدفوعي را انتظار داشت ؛از اين رو با بررسي پارامترهاي موثر در لاگون هوادهي و در واحد هاي مختلف تصفيه خانه و ميزان تاثير هرکدام ،با تغيير در کاربري و پارامترهاي در دسترس و اقتصاديمانند تنظيم اکسيژن محلول ،حفاظت از سيستم برق ،انتخاب زمان ماند مناسب ،استفاده از لاگون هاي با سطح کوچکتر به جاي يک لاگون با سطح بزرگ ،تنظيم پي اچ و انتخاب روش مناسب گندزدايي و غيره ؛مي توان راندمان مناسبي از اين سيستم انتظار داشت .
اين پروژه طي يک دوره ١٢ماهه انجام شده که از لحاظ نوع کار تحقيقاتي کاربردي محسوب مي گردد. در اين پروژه پارامتر هاي متداول يک تصفيه خانه به روش لاگون هوادهي انتخاب و نمونه برداري گرديد. نمونه برداري به صورت مرکب و هفتگي انتخاب شد که البته براي بررسي جامع تر در پاره اي موارد نمونه هاروزانه انتخاب گرديد. طي اين دوره ١٢ماهه پارامتر هاي زير مورد مطالعه قرار گرفت :
دماو COD وDO وpH وTSSو BOD با استفاده از آزمون شفه (Scheffe)در مقايسه ميانگين متغير هاي نرمال
نتايج زير در خصوص پارامترهاي مورد مطالعه در فصول مختلف حاصل گرديد٠١.»P-value.
در انجام آناليز رگرسيون متغير هاي BOD ورودي وPH ودما وTSS ورودي و BODout با ٥% خطا بدست آمده است :
BODout=676.04+(.293*TSS in)-(1.541*K)-79.01*PHin) R2= 0.855
درصد حذف =K بررسي مدل Fitting نشان مي دهد که BOD باقي مانده خروجي با TSS in و pHin ارتباط داشته است . با آناليز دقيق داده هاي پارامترهاي مورد مطالعه به صورت فصلي ، ساليانه ، ورودي، خروجي و لاگونها به صورت جداگانه ، ميزان شدت آلودگي فاضلاب وروند کمي و کيفي تصفيه خانه به طور دقيق مورد مطالعه قرار گرفت ؛ که بر اساس آن توانستيم عملکرد تصفيه خانه را طي اين ١٢ماه ارزيابي نموده و ضمن بيان مشکلات مشاهده شده ، پيشنهادات و راههاي ارتقاء اين سيستم را براي استفاده در ادامه بهره برداري در سالهاي آتي ارائه نماييم . همچنين با بررسي و مطالعه در مورد پساب خروجي به صورت اجمالي مناسب بودن آن را جهت آبياري فضاي سبز ارزيابي نموديم .
کلمات کليدي :فاضلاب شهري ، لاگون هوادهي ، بي او دي ، فضاي سبز


مقدمه
نياز به تصفيه فاضلاب در کشورهاي پيشرفته و در حال توسعه بيشتر به اين علت است که تخليه فاضلاب خام در جريانهاي آب و محيط زيست باعث آلودگي هاي شديد مي گردد.در کشورهاي جهان سوم کمبودو فقدان افراد کارآمد در بهره برداري و نگهداري از تصفيه خانه هاي فاضلاب باعث شده تا به روشهاي کم خرج تر که بهره برداري و نگهداري آنها نياز به تخصص زيادي ندارد،توجه بيشتري مبذول گردد.
لاگون حوضچه خالي يا بتوني است با عمق معيني که در انواع لاگون ها متفاوت است .که با بهره گيري از اتمسفر ،نور خورشيد به منظور توسعه فعاليت آلکهاي سبز از طريق فتوسنتز و توليد اکسيژن کافي براي فعاليتهاي حياتي کافي براي فعاليتهاي حياتي تصفيه فاضلاب عمل تصفيه را انجام مي دهد.در حقيقت در اثر فعل و انفعالات تجزيه مواد الي به منظور تصفيه فاضلاب در لاگون همواره موازنه معقولي بين باکتريها و مواد الي فاضلاب بوجود مي ايد.فعل و انفعالات تصفيه فاضلاب در لاگون به مراتب پيچيده تر از ساير روشهاي تصفيه فاضلاب است . ولي عوامل موثر در اين فعل و انفعالات که مهمترين آنها باکتريهاي هوازي و غير هوازي مي باشد،در روشهاي مدرن تصفيه در لاگون مشترک مي باشد.به عنوان مثال همانطور که در روشهاي تصفيه هوازي فعاليت باکتريها در حضوراکسيژن محلول باعث اکسيد شدن آلوده کننده هاي فاضلاب مي گردد و در روشهاي مدرن تصفيه اکسيژن مورد نيازاز طريق هوادهي به فاضلاب تزريق مي شود.(٧)
در تصفيه از طريق لاگون نيز اکسيژن محلول عامل مهم فعاليت باکتريهاي هوازي است .منتها اين اکسيژن از طريق تماس سطح لاگون با اتمسفربا فعل و انفعالات آلکهاي سبز داخل لاگون در برابر نور خورشيد تامين خواهد شد.درلايه هاي زيرين لاگون که نمي تواند متاثر از نفوذ نور خورشيد يا اکسيژن اتمسفر باشد بايد انتظار داشت فعل وانفعالات حياتي بصورت غير هوازي باشد و همانطور که مي دانيم مواد حاصل از اين فعل و انفعالات مثل متان امونياک،هيدروژن سولفوره اغلب با پيدايش بوهاي نامطبوع است .(٧)
مرودشت شهري است نوساز که پيدايش آن کمتر از يک قرن مي باشد.اما به دليل توسعه فيزيکي بي رويه و نرخ رشد جمعيت بالا از يک طرف و از طرف ديگر خشکسالي هاي چند سال اخير باعث شده تا از قاعده جلوگيري از اتلاف منابع مستثني نباشد.به منظور جلوگيري از آلودگي منابع آب آشاميدني و تامين بهداشت ساکنين احداث تصفيه خانه ضرورت يافت .(٨)
هم اکنون نيز اين شهر داراي تصفيه خانه با روش لاگون هوادهي مي باشد که روند کمي وکيفي آن در يک بازه يکساله مطالعه شد تا عملکرد آن بررسي گردد.لذا داشتن الگوي بي او دي خروجي با داشتن پارامترهاي در دسترس مي تواند کمک زيادي در ادامه راهبري سيتم داشته باشد.

مواد و روشهااين پروژه طي يک دوره ١٢ماهه انجام شده که از لحاظ نوع کار تحقيقاتي کاربردي محسوب مي گردد. در اين
پروژه پارامتر هاي متداول يک تصفيه خانه به روش لاگون هوادهي انتخاب و نمونه برداري گرديد.
نمونه برداري به صورت مرکب و هفتگي انتخاب شد که البته براي بررسي جامع تر در پاره اي موارد نمونه هاروزانه انتخاب گرديد.
اطلاعات مورد نظر در اين پروژه از طرق زير جمع آوري گرديد:
١-تجارب استاد راهنما و استاد مشاور و رهنمايي هاي ايشان
٢-مراجعه به سايت هاي مختلف علمي
٣-مطالعات کتابخانه اي و استفاده از مقالات و مجلات
٤-مراجعه به تصفيه خانه مرودشت و جمع آوري اطلاعات لازم طي اين دوره ١٢ماهه پارامتر هاي زير مورد مطالعه قرار گرفت : دماBOD،TSS،PH،DO،CODنمودارهاي مربوط به ورودي و خروجي هاي هر يک از اين پارامترها در ادامه ارائه گرديده است .لازم به ذکر است جهت ارائه الگوي مناسب داشتن حجم مناسبي از نمونه برداري ها ضروري به نظر مي رسيد و با اناليز داده ها به مدلي مناسب با خطاي کمتري دست پيدا مي کنيم .
داده هاي بدست امده از طريق نرم افزار آماري پردازش نموده و در نهايت ضرايب بدست آمده وارد مدل پيشنهادي شد که با ٥%خطا ارائه گرديد.
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 27700 تومان در 14 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله ارائه الگوی بهینه مکان یابی فضای سبز شهری

word قابل ویرایش
24 صفحه
21700 تومان
ارائه الگوي بهينه مكان يابي فضاي سبز شهريبا استفاده از GISچكيده داشتن زندگي سالم در محيط شهري لازمه ي توجه به فضاهاي سبز شهري و دست يابي به سرانه مطلوب در مورد اين كاربري خاص مي باشد. شهر مرند با جمعيت 122400 نفري و سرانه فضاي سبز 18/8 متر مربعي در سال 1939، با سرانه ي اعلام شده از سوي محيط زيست سازمان ملل مت ...

دانلود مقاله بررسی کارایی لاگون های هوادهی تصفیه خانه فاضلاب شهر ایلام و ارائه راهکار های لازم به منظور ارتقاء آن

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده :از روش هاي ارزان قیمت تصفیه فاضلاب لاگونهاي هوادهی هستند که کاربرد آنها در مناطق داراي آب و هواي گرم و شاید سرد در صورت وجود زمین کافی و ارزان قیمت بسیار مناسب می باشد همچنین باتوجه به تکامـل تدریجی و سختگیرانه استاندارد هاي محیط زیستی ، کمبود منابع آبـی و ضـرورت اسـتفاده مجـدد از پسـاب ، بهبود کیفیت پ ...

دانلود مقاله مشکلات بهره برداری از تصفیهخانههای فاضلاب به روش لاگونهای هوادهی در استان آذربایجانغربی و ارائهی راهکارهای ارتقاء

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
چکیدهاستان آذربایجان غربی داراي 5 تصفیه خانه با فرایند لاگون هوادهی در حال بهرهبرداري میباشد. تجربه بهرهبرداري از تصفیهخانههاي فاضلاب به روش لاگونهاي هوادهی در این استان 10 سال میباشد. این مقاله به اصول علمی و مبانی طراحی لاگونهاي هوادهی و مشکلات و موانع موجود در بهرهبرداري از آنها در این استان اشاره دارد . ه ...

دانلود مقاله تعیین پارامترهای کیفی مهم در پساب تصفیه خانه فاضلاب شهری با استفاده از روشهای تحلیل سلسه مراتبی ( AHP )

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهتعیین کیفیت پساب تصفیه خانه شهری جهت استفاده مجدد و یا دفع همواره با اهمیت بوده و بدین منظور آزمایشات گوناگونی صورت می گیرد. تدوین شاخص کیفی پساب نیاز به شناخت پارامترهای کیفی مهم و موثر دارد، لذا مشخص کردن پارامترهای کیفی پساب شهری با استفاده از ابزارهای تصمیم گیری چند معیاره و تعیین اوزان این پارامترها ...

مقاله بررسی عملکرد سیستم تصفیه فاضلاب پتروشیمی مبین و استفاده مجدد از پساب جهت آبیاری فضای سبز

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسي عملکرد سيستم تصفيه فاضلاب پتروشيمي مبين و استفاده مجدد از پساب جهت آبياري فضاي سبز چکيده بررسي ميزان بارش در ايران بيانگراين واقعيت است که ميزان منابع آب تجديد پذير در کشور،محدود بود و ميانگين بارندگي در ايران در حدود يک سوم ميانگين آسيا است . محدوديت منابع آب ،رشد جمعيت و توسعه صنعت و تکنولوژي در ط ...

مقاله بررسی نیازهای اطلاعاتی مدیران شرکت های آب و فاضلاب و ارائه ی الگوی مفهومی مطالعه موردی استان آذربایجان شرقی

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده اين پژوهش که به منظور بررسي نيازهاي مديران آب و فاضلاب انجام شده تلاش کرده است ضمن بررسي نظريه ها و روش هاي نيازسنجي اطلاعاتي، اطلاعات مورد نياز رده هاي مختلف مديران در شرکت آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقي را با استفاده از مطالعه استراتژي و اهداف سازماني و بررسي وظايف مديران و هم چنين تعيين عوامل بحر ...

مقاله بررسی روش بیولاک در تصفیه فاضلاب شهری

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده با توجه به ضرورت شناخت فرآيندهاي کاربردي تصفيه ي فاضلاب شهري و اينکه فرآيند بيولاک در حال حاضر يکي از مهمترين گزينه هاي انتخاب روش تصفيه در کشور ميباشد، تصميم به مطالعه ي اين فرآيند گرفته شد. دراين مطالعه نياز به ساخت پايلوت بيولاک احساس ميشد، که بعد از طراحي و پيش بيني تجهيزات مورد نياز اقدام به ساخ ...

مقاله بررسی نیازهای اطلاعاتی مدیران شرکت های آب و فاضلاب و ارائه ی الگوی مفهومی مطالعه موردی استان آذربایجان شرقی

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده اين پژوهش که به منظور بررسي نيازهاي مديران آب و فاضلاب انجام شده تلاش کرده است ضمن بررسي نظريه ها و روش هاي نيازسنجي اطلاعاتي، اطلاعات مورد نياز رده هاي مختلف مديران در شرکت آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقي را با استفاده از مطالعه استراتژي و اهداف سازماني و بررسي وظايف مديران و هم چنين تعيين عوامل بحر ...