whatsapp call admin

مقاله بررسی تصفیه خانه فاضلاب شهری شهرستان مرودشت استان فارس به روش لاگون هوادهی برای ارائه الگوی بی او دی خروجی جهت کاربرد پساب در فضای سبز

word قابل ویرایش
14 صفحه
10700 تومان
107,000 ریال – خرید و دانلود

بررسی تصفیه خانه فاضلاب شهری شهرستان مرودشت استان فارس به روش لاگون هوادهی برای ارائه الگوی بی او دی خروجی جهت کاربرد پساب در فضای سبز
چکیده
یکی از روشهای مهم مورد استفاده جهت تصفیه فاضلاب در کشورهای توسعه یافته ، استفاده از لاگون می باشد.وقتیکه فاضلاب تصفیه شده خروجی از لاگون با کیفیت بالا مد نظر باشد، لاگون هوادهی می تواند این مشکل را حل کند. لاگون هوادهی به صورت هوازی و هم اختیاری مورد استفاده قرار می گیرد. در لاگون هوازی با هوادهی تمام جامدات معلق نگهداشته شده و اکسیژن محلول در تمام محتویات لاگون پخش و پراکنده می شود .لذا می توان انتظار داشت غلظت مواد معلق خروجی نسبتا”زیاد باشد.از این رو وجود لاگون زلال ساز بعد از هوادهی ضروری به نظر می رسد.
از آنجا که می توان از لاگون هوادهی ٧٠تا٩٠درصد آلودگی ها و تا٩۵درصد کاهش کلیفرم های مدفوعی را انتظار داشت ؛از این رو با بررسی پارامترهای موثر در لاگون هوادهی و در واحد های مختلف تصفیه خانه و میزان تاثیر هرکدام ،با تغییر در کاربری و پارامترهای در دسترس و اقتصادیمانند تنظیم اکسیژن محلول ،حفاظت از سیستم برق ،انتخاب زمان ماند مناسب ،استفاده از لاگون های با سطح کوچکتر به جای یک لاگون با سطح بزرگ ،تنظیم پی اچ و انتخاب روش مناسب گندزدایی و غیره ؛می توان راندمان مناسبی از این سیستم انتظار داشت .
این پروژه طی یک دوره ١٢ماهه انجام شده که از لحاظ نوع کار تحقیقاتی کاربردی محسوب می گردد. در این پروژه پارامتر های متداول یک تصفیه خانه به روش لاگون هوادهی انتخاب و نمونه برداری گردید. نمونه برداری به صورت مرکب و هفتگی انتخاب شد که البته برای بررسی جامع تر در پاره ای موارد نمونه هاروزانه انتخاب گردید. طی این دوره ١٢ماهه پارامتر های زیر مورد مطالعه قرار گرفت :
دماو COD وDO وpH وTSSو BOD با استفاده از آزمون شفه (Scheffe)در مقایسه میانگین متغیر های نرمال
نتایج زیر در خصوص پارامترهای مورد مطالعه در فصول مختلف حاصل گردید٠١.»P-value.
در انجام آنالیز رگرسیون متغیر های BOD ورودی وPH ودما وTSS ورودی و BODout با ۵% خطا بدست آمده است :
BODout=676.04+(.293*TSS in)-(1.541*K)-79.01*PHin) R2= 0.855
درصد حذف =K بررسی مدل Fitting نشان می دهد که BOD باقی مانده خروجی با TSS in و pHin ارتباط داشته است . با آنالیز دقیق داده های پارامترهای مورد مطالعه به صورت فصلی ، سالیانه ، ورودی، خروجی و لاگونها به صورت جداگانه ، میزان شدت آلودگی فاضلاب وروند کمی و کیفی تصفیه خانه به طور دقیق مورد مطالعه قرار گرفت ؛ که بر اساس آن توانستیم عملکرد تصفیه خانه را طی این ١٢ماه ارزیابی نموده و ضمن بیان مشکلات مشاهده شده ، پیشنهادات و راههای ارتقاء این سیستم را برای استفاده در ادامه بهره برداری در سالهای آتی ارائه نماییم . همچنین با بررسی و مطالعه در مورد پساب خروجی به صورت اجمالی مناسب بودن آن را جهت آبیاری فضای سبز ارزیابی نمودیم .
کلمات کلیدی :فاضلاب شهری ، لاگون هوادهی ، بی او دی ، فضای سبز

مقدمه
نیاز به تصفیه فاضلاب در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه بیشتر به این علت است که تخلیه فاضلاب خام در جریانهای آب و محیط زیست باعث آلودگی های شدید می گردد.در کشورهای جهان سوم کمبودو فقدان افراد کارآمد در بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب باعث شده تا به روشهای کم خرج تر که بهره برداری و نگهداری آنها نیاز به تخصص زیادی ندارد،توجه بیشتری مبذول گردد.
لاگون حوضچه خالی یا بتونی است با عمق معینی که در انواع لاگون ها متفاوت است .که با بهره گیری از اتمسفر ،نور خورشید به منظور توسعه فعالیت آلکهای سبز از طریق فتوسنتز و تولید اکسیژن کافی برای فعالیتهای حیاتی کافی برای فعالیتهای حیاتی تصفیه فاضلاب عمل تصفیه را انجام می دهد.در حقیقت در اثر فعل و انفعالات تجزیه مواد الی به منظور تصفیه فاضلاب در لاگون همواره موازنه معقولی بین باکتریها و مواد الی فاضلاب بوجود می اید.فعل و انفعالات تصفیه فاضلاب در لاگون به مراتب پیچیده تر از سایر روشهای تصفیه فاضلاب است . ولی عوامل موثر در این فعل و انفعالات که مهمترین آنها باکتریهای هوازی و غیر هوازی می باشد،در روشهای مدرن تصفیه در لاگون مشترک می باشد.به عنوان مثال همانطور که در روشهای تصفیه هوازی فعالیت باکتریها در حضوراکسیژن محلول باعث اکسید شدن آلوده کننده های فاضلاب می گردد و در روشهای مدرن تصفیه اکسیژن مورد نیازاز طریق هوادهی به فاضلاب تزریق می شود.(٧)
در تصفیه از طریق لاگون نیز اکسیژن محلول عامل مهم فعالیت باکتریهای هوازی است .منتها این اکسیژن از طریق تماس سطح لاگون با اتمسفربا فعل و انفعالات آلکهای سبز داخل لاگون در برابر نور خورشید تامین خواهد شد.درلایه های زیرین لاگون که نمی تواند متاثر از نفوذ نور خورشید یا اکسیژن اتمسفر باشد باید انتظار داشت فعل وانفعالات حیاتی بصورت غیر هوازی باشد و همانطور که می دانیم مواد حاصل از این فعل و انفعالات مثل متان امونیاک،هیدروژن سولفوره اغلب با پیدایش بوهای نامطبوع است .(٧)
مرودشت شهری است نوساز که پیدایش آن کمتر از یک قرن می باشد.اما به دلیل توسعه فیزیکی بی رویه و نرخ رشد جمعیت بالا از یک طرف و از طرف دیگر خشکسالی های چند سال اخیر باعث شده تا از قاعده جلوگیری از اتلاف منابع مستثنی نباشد.به منظور جلوگیری از آلودگی منابع آب آشامیدنی و تامین بهداشت ساکنین احداث تصفیه خانه ضرورت یافت .(٨)
هم اکنون نیز این شهر دارای تصفیه خانه با روش لاگون هوادهی می باشد که روند کمی وکیفی آن در یک بازه یکساله مطالعه شد تا عملکرد آن بررسی گردد.لذا داشتن الگوی بی او دی خروجی با داشتن پارامترهای در دسترس می تواند کمک زیادی در ادامه راهبری سیتم داشته باشد.

مواد و روشهااین پروژه طی یک دوره ١٢ماهه انجام شده که از لحاظ نوع کار تحقیقاتی کاربردی محسوب می گردد. در این
پروژه پارامتر های متداول یک تصفیه خانه به روش لاگون هوادهی انتخاب و نمونه برداری گردید.
نمونه برداری به صورت مرکب و هفتگی انتخاب شد که البته برای بررسی جامع تر در پاره ای موارد نمونه هاروزانه انتخاب گردید.
اطلاعات مورد نظر در این پروژه از طرق زیر جمع آوری گردید:
١-تجارب استاد راهنما و استاد مشاور و رهنمایی های ایشان
٢-مراجعه به سایت های مختلف علمی
٣-مطالعات کتابخانه ای و استفاده از مقالات و مجلات
۴-مراجعه به تصفیه خانه مرودشت و جمع آوری اطلاعات لازم طی این دوره ١٢ماهه پارامتر های زیر مورد مطالعه قرار گرفت : دماBOD،TSS،PH،DO،CODنمودارهای مربوط به ورودی و خروجی های هر یک از این پارامترها در ادامه ارائه گردیده است .لازم به ذکر است جهت ارائه الگوی مناسب داشتن حجم مناسبی از نمونه برداری ها ضروری به نظر می رسید و با انالیز داده ها به مدلی مناسب با خطای کمتری دست پیدا می کنیم .
داده های بدست امده از طریق نرم افزار آماری پردازش نموده و در نهایت ضرایب بدست آمده وارد مدل پیشنهادی شد که با ۵%خطا ارائه گردید.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 10700 تومان در 14 صفحه
107,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد