بخشی از مقاله

خلاصه

هدف از این تحقیق یافتن نحوه توزیع فشار خاك مناسب پشت دیوار حائل عمیق ( اندرکنش مابین خاك با دیوار حائل عمیق تحت بار زلزله با ارتفاع 10 متر به بالا )

جهت طراحی مناسب دیوار حائل عمیق در برابر فشارهاي جانبی افزایشی در اثر نیروي زلزله است . در این تحقیق ما چند نمونه دیوار حائل عمیق را با ارتفاع متفاوت مورد بررسی قرار می دهیم و با مقایسه و تلفیق نتایج مربوطه مناسبترین توزیع فشار خاك را که از روي اندرکنش خاك و سازه در حین زلزله بدست می آید را بدست می آوریم همچنین در این تحقیق می خواهیم مناسبترین روشی را که توزیع فشار خاك مطلوب ، پشت دیوار حائل عمیق را به ما می دهد ، بدست آوریم . که در این تحقیق روش مونونوبه- اکابه و روشهاي اصلاحی آن مورد بررسی قرار می گیرد . در نهایت به بررسی تاثیر طول مدت زمان زلزله در توزیع تنش در خاك پشت دیوار می پردازیم.

کلمات کلیدي: دیوار حائل عمیق , اندر کنش خاك و دیوار حائل, خستگی دیوار حائل

مقدمه:

دیوار حائل از جمله سازه هاي مهم در حفظ و نگهداري خاك و سایر مصالح ریزشی در مقابله با فشار جانبی وارده می باشد. فشار جانبی ناشی از مصالح ریزشی در پشت دیوار حائل موجب پدید آمدن حالت هاي مختلفی از ناپایداري و گسیختگی در این نوع سازه ها می گردد. هر چند یک دیوار حائل ساختار سازه اي دارد، اما طراحی آن به دلیل مراحل متعدد سعی و خطا جهت ارضاء پایداري سازه می تواند علاوه بر وقت گیر بودن به یک فرآیند پیچیده تبدیل گردد. تعیین ابعاد مناسب با توجه به محدودیت هاي از قبل تعیین شده همچون محدودیت در عمق دیوار یا ابعاد فنداسیون به منظور پایداري سازه و همچنین یافتن بهینه ابعاد در این زمان حائز اهمیت می باشد. در شکل 1 شماتیک یک دیوار حائل به تصویر کشیده شده است.


شکل .1 شماتیک یک دیوار حائل

دیوار حائل بر حسب نحوه تامین پایداري به انواع زیر طبقه بندي می شوند:

دیوار حائل وزنی، دیوار حائل طره اي،فدیوار حائل پشت بند دار ، دیوار حائل صندوقه اي، دیوار حائل نیمه وزنی، دیوار پایه پل ها .


-2 تعریف مسئله و روش تحقیق

-1- 2 فرضیات اساسی

-1 مشخصات مصالح دیوار غیر خطی می باشد.
-2 زلزله اولیه بر طبق نموار ارائه شده توسط آقاي فوتاکی اعمال می گردد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید