دانلود مقاله بررسی ضریب تخلخل و ضریب بهره دهی در یکی از مخازن جنوب غربی با استفاده از تکنیک زمین آمار و کریجینگ توسط نرم افزار +GS

word قابل ویرایش
19 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده

میدان مورد مطالعه در جنوب غربی ایران قرارگرفته وشامل سازندهای آسماری وبنگسـتان مـی باشد.بررسـی جـامع مخـزن

ومدیریت آن مستلزم شناخت مخزن ونحوه عملکرد آن می باشدتابتوان رفتار بعدی مخزن را پیش بینی نمودکـه لازمـه ایـن

موضوع بدست آوردن داده های صحیح سنگ وسیال مخزن است که به روشهای گونـاگون امکـان پـذیر مـی باشـد.تخلخل و

تراوایی به عنوان پارامترهای بسیار مهم و اساسی در تعیین ویژگیهای یک میدان نفتـی دارای اهمیـت خاصـی در دانـش

مهندسی نفت می باشد.به طور معمول برای تعیین تخلخل و درصد اشباع آب از آزمایشات مغزه (اندازه گیری مستقیم) و یـا

نمودارهای چاه نگاری(اندازه گیری غیرمستقیم)استفاده می شودکه در مورد دوم با استفاده از روابط تجربی وریاضـی خـاص

وایجاد ارتباط بین متغییرهای مختلفی که توسط نمودارهای مذکور اندازه گیری مـی شـوند مقـدارتخلخل و تراوایـی سـنگ

٢عھده دار مکاتبات: فرشاد فرھبد-ساختمان مھندسی شیمی-واحد فیروزآباد-دانشگاه آزاد اسالمی-فیروزآباد-فارس-ایران-کدپستی:١١٧۵٧١۴٧-تلفن:٢٣۵۴٢٢۶٠٠٩٨٧١٢-فاکس:٠٢۴۴٢٢۶٠٠٩٨٧١٢-ایمیل:mf_fche@iauf.ac.ir

١

مخزن مورد ارزیابی قرار می گیرد.استفاده از آزمایشات مغزه ودر حقیقت مغزه گیری از چاههای حفاری شده به دلیل هزینـه

بربودن ووقت گیری آنها برای تمام چاهها انجام نمی گیرد.ازنتایج تجربی نیز به دلیل تغییـری کـه در نقـاط مختلـف ایجـاد

می کنند غالبا نمی توان بعنوان یک راه حل کاملا قابل اعتماد استفاده نمود. روشهای زمین آماری یکی ازتکنیکهای جدیـد

برای تخمین توزیع تخلخل و تروایی و یا هر پارامتر دیگر کیفیت مخزن می باشـد. در ایـن تحقیـق بـا اسـتفاده از دادههـای

تخلخل و ضریب بهره دهی ۴۵چاه به کمک روشهای زمین آماری وکریجینگ به تخمین تخلخل و تراوایی در نقاط مجهـول

اقدام نموده متغییر مورد بررسی دارای توزیع نرمال بوده وپس ازتعیین نرمال بودن، واریوگرافی انجام شـدکه دارای سـاختار

قوی بوده وپارامترهای کریجینگ جهت تخمین محاسبه شد سپس این متغییر به کمک نرم افزار،یحنتخمین زده شد.

-۱مقدمه

به طور کلی بررسی جامع مخزن و مدیریت آن مستلزم شناخت مخزن و نحوه عمل کرد آن می باشد.

در این میان شناخت و تعیین پارامترهای پتروفیزیکی سنگ مخزن برای شبیه سازی مخزن به منظور طراحی برنامه توسعه میادین هیدروکربوری و تحلیل رفتار آنها در پروژه های اکتشاف و بهره برداری و هم چنین مطالعات و شبیه

سازی انواع فرایندهای ازدیاد و برداشت امر ضروری به شمار می رودبذم.

برای این منظور استفاده از روشهای زمین آماری بهترین گزینه خواهد بود که علاوه بر تخمین مقدار پارامتر از هر

نقطه از فضای مورد نظر با کمترین خطای ممکن میزان عدم قطعیت یا خطای تخمین را نیز به دست می دهدبلم.

روش های زمین آمار به طور روز افزون در مدل سازی مخازن نفتی استفاده می شود و تا کنون توضیحات تئوری روشها و مطالعات موردی و جزئیات کاربرد تجاری آن به صورت های گوناگون شامل مجلات علمی و کتاب ها و نرم

افزارها انتشار یافته استبخ ,صم.

توسعه میادین نفتی و صیانت از مخازن اصلی ترین هدف بلند مدت شرکت های نفتـی اسـتبزم. مهمتـرین عامـل در دستیابی به این هدف داشتن شناخت کافی از پارامترهای سنگ و سیال مخزن می باشد تا بتوان عملکرد مخزن را برای

شرایط بعدی پیش بینی نمودب، ,خم. علم آمار فضایی با شناسایی مقدماتی الگوهای توزیع طـلا در معـادن آفریقـای جنوبی معرفی گردید آمار فضایی به مراتب کلی تر از مفهوم آمار کلاسـیک مـی باشـد تفـاوت آمـار فضـایی بـا آمـار کلاسیک در دخالت دادن موقعیت هندسی داده در تخمین و بررسی پارامترهای آماری مانند میانگین و انحراف معیـار

٢

استبنم. در حالی که آمار کلاسیک بدون در نظر گرفتن توزیع فضایی دادهها به مطالعه آنها می پردازد. اگر چه عمده زمینه های رشد و توسعه زمین آمار تخمین ذخایر معدنی بوده است. ولی در زمینه های ژئوشیمی، ژئوفیزیک، مکانیـک سنگ، تخمین ذخایر مخازن هیدروکربوری تحقیقات کاربردی زیادی انجام شده است. بدلیل داشتن اطلاعـات نـاقص

درباره مخزن و رسوب گذاری پیچیده و تغییر خصوصیات سنگ (مانند: تخلخـل – تراوایـی و درصـد اشـباع آب) و در اختیار داشتن تنها قسمتی از اطلاعات مخزن و رابطه غیر معلوم بین خصوصیات سنگ و راحتی و افزایش سرعت کـار، تکنیک های زمین آماری برای توصیف مخزن کاربرد دارند.مدل های آماری مخازن ناهمگن در تولید یک مدل دقیـق از مخزن نقش مهمی دارند . این مدل ها در واقع یک مجموعه از دستگاه های آنـالیز داده هـا هسـتند کـه بـه عنـوان زبـان احتمال بین زمین شناس، ژئوفیزیکدان و مهندس مخزن مشترک بوده و یک وسیله برای جمـع آوری انـواع اطلاعـاتی غیر قطعی است. تخمین زمین آماری در دو مرحله صورت می گیرد در مرحله اول شناخت ساختار فضایی کمیـت بـه کمک واریوگرام ومرحله دو تخمین زمین آماری به روش کریجینگ است که به مشخصات مدل واریوگرام برازش شـده در مرحله اول وابسته است.در این تحقیق سعی شده با استفاده از داده های پارامترتخلخل و تراوایی در چاههای نفت که بااستفاده ازنمودارهای چاه نگاری وچاه آزمایی گرفته شده اند به تخمین توزیع تخلخل وترآوایی درنقاط نامعلوم مخزن پی برد. روش کار به این صورت است که با ورود داده های قابل قبول پارامتر تخلخل و ضریب بهـره دهـی در ۴۵ چـاه و استفاده از روش زمین آمار و کریجینگ نسبت به تعیین توزیعاین پارامتر در سایر نقاط مخزن اقدام شد.

در این پروژه ما با استفاده از داده های بدست آمده از مخزن به روشهای گوناگون و مورد اعتماد مانند داده های بدست آمده از پتروفیزیک و چاه آزمایی استفاده کرده برای تعیین توزیع پارامترهای کیفیت مخزن در سایر نقاط نا معلوم که در نتیجه به پیش بینی کیفیت مخزن در تمام نقاط مخزن و تعیین بهترین منطقه از نظر کیفیت مخزن جهت توسعه میدان می شود، که این مهم به کمک زمین آمار و کریجینگ مقدور می باشد.

مخزن نفتی مورد نظر در جنوب غربی ایران در سطحی به وسعت هفتاد و پنج کیلومتر طول و پنج تا پانزده کیلومتر عرض گسترش یافته است و شامل سازند های شکافدار آسماری و بنگستان می باشد.

بررسی جامع مخزن و مدیریت آن مستلزم شناخت مخزن و نحوه عملکرد آن می باشد تا بتوان با نگاهی دقیق تر به تجزیه و تحلیل پارامترهای نقاط مجهول مخزن جهت توسعه میدانی آن پرداخت که برای این منظور با استفاده داده های بدست آمده از مخزن به روشهای گوناگون و مورد اعتماد مانند داده های بدست آمده از پتروفیزیک و چاه آزمایی استفاده کرد.

٣

۲-میدان مورد مطالعه

۲-۱-معرفی میدان و اهداف تحقیق

میدان مورد مطالعه در۱۵۰کیلومتری جنوب شرقی اهواز قرارگرفته اسـت. ابعـاد میـدان بـه طـور متوسـط ۷۰ در ۶

کیلو متر مربع و شامل سازندهای شکافدار آسماری، بنگستان و خامی بوده که در طاقدیس های میادین نفتی جنوب ایران واقع شده است. اکتشاف میدان در سال ۱۳۴۳ با حفر چـاه شـماره یـک انجـام گرفـت و تولیـد از آسـماری و بنگستان به ترتیب در سالهای ۱۳۴۵ و ۱۳۵۲ شروع شده است. تا انتهای سـال ۱۳۸۷، ۱۲۸ حلقـه چـاه در میـدان حفاری شده که از این تعداد ۱۱۱ حلقه چاه نفتی می باشد کـه ۹۰ حلقـه در آسـماری و ۲۱ حلقـه آن در بنگسـتان تکمیل شده است. چاههای عمودی، انحرافی و افقی در میدان موردمطالعه به ترتیب ۷۴، ۱۷ و ۲۰ حلقـه هسـتند و

۷۰ درصد از کل چاهها به صورت حفره باز تکمیل شده انـد. دبـی متوسـط هـر چـاه در حـدود ۱۸۰۰ بشـکه در روز تخمین زده می شود. براساس مطالعه پتروسیم میزان نفت درجای آسماری و بنگستان به ترتیب ۱۰/۶ و ۵/۸ میلیارد بشکه و میزان گاز درجای اولیه ۱۷/۵ (تریلیون فوت مکعب) برآورد شده است و با احتسـاب ضـرایب بازیافـت اولیـه، ذخیره بازیافت اولیه در آسماری و بنگستان به ترتیب ۲/۴ و ۱ میلیارد بشکه بدست می آید. تا انتهـای سـال ۱۳۸۷، ۱/۹۸ میلیارد بشکه معادل ۵۸ درصد ذخیره اولیه تولید شده است.
فشارهای اولیه گاز و نفت در کل میدان و مخازن آسماری و بنگستان همخوانی خوبی داشته و در سرتاسر میـدان در اعماق مبنای گاز و نفت به ترتیب برابر با ۳۷۷۴ و ۴۰۱۶ پام اندازه گیری شده است.ولی فشـار آب در آسـماری یـال شمالی و آسماری یال جنوبی و بنگستان با هم متفاوت بوده و به ترتیب در عمق مبنای آب به ترتیب برابر با ۴۶۱۱

و ۴۵۰۲ پام برآورد شده است.

-۲-۲اهداف مطالعه

همانگونه که میدانیم پارامترهای تخلخل و تراوایی و ضریب بهره دهی و توزیع آنها در مخزن، جهـت محاسـبات آتـی مخزن و مدل سازی آن امری ضروری می باشد. در این مطالعه تخمین توزیع تخلخل و ضریب بهره دهـی در مخـزن آسماری یکی از میادین جنوب غربی ایران با استفاده از روش های زمین آمار تخمین زده شده است. ابتدا به بررسـی نرمال بودن داده ها پرداخته می شود. متغیر مورد مطالعه دارای توزیعی نرمال بوده است. حال با داشتن توزیع نرمال این متغیر اقدام به واریو گرافی شده است. با انجام واریو گرافی وجود ساختار فضایی محرز گردیده و ایـن سـاختار از استحکام قویی برخوردار بـوده اسـت. بـا انجـام واریـوگرافی پـارامتر کریجینـگ شـامل مشخصـات بیضـی جسـتجو

۴

ومشخصات واریو گرام برازش شده همچنین ابعاد بلوک مخزن جهت تخمین تعیین گردیده است. بعد از فراهم شدن

کلیه شرایط تخمین با استفاده از نرم افزار،یحن به تخمین ایـن متغیـر پرداختـه مـی شـود. در کسـب داده هـای پارامترتخلخل و تراوایی وتعیین توزیع تخلخل و موارد ذیل مدنظربوده است.

الف-با توجه به تأثیر نوع تکمیل چاه (افقی/ عمودی/ انحرافی) بر روی پارامترتخلخل، در این پروژه از پارامترتخلخـل چاه های با تکمیل نوع عمودی استفاده شده است.

ب-به تعیین توزیع تخلخل درمخزن آسماری پرداخته شده است ج-تعیین توزیع تخلخل همواره درمحاسبه ذخیره درجای هیدروکربور،بررسی تغییرات رخساره، برنامـه ریـزی بهینـه

جهت توسعه میدان،کاهش ریسـک وهمچنـین حفـر تعـداد کمتـری چـاه ودرنتیجـه کـاهش هزینـه هـای حفـاری

بسیارحائزاهمیتاستح

-۳نتایج و بحث

۳-۱-تخمین توزیع تخلخل

۳-۱-۱- تخمین توزیع تخلخل دریکی ازمیادین جنوب غربی

ابتدا مختصات چاهها در سیستم لامبرت شامل مختصات شرقی و شمالی چاه به همراه پارامترتخلخل بـه تعـداد ۴۵
داده دریافت شد. شکل ۱ نیز محل چاههایی که دارای توزیع تخلخل می باشند را نشان میدهد.

نشعد۱لقش

نشع۱حAغ

چاهها شکل )-۱محل )

۵

جدول شماره ۱ دادههای اولیه را نشان میدهد.

 

-۲-۱-۳بررسی نرمال بودن دادهها

همانگونه که مشاهده می شود، نمودار شماره ۱ هیستو گرام دادهها را نشان میدهد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 19 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد