بخشی از مقاله

مقدمه:
Automationstudio يك طرح نرم‌افزاري انيميشني و شبيه‌سازي است. آن در صنعت اتوماتيكي ايجاد كرد راه‌حل‌هاي خاصي براي نيازهاي آموزشي و هندسي. نرم‌افزارهاي Workshop با دقت كمي با نرم‌افزاري كه عكس عادت متداول در صعنت است متحد شدند و ارتباط پيدا كردند. شبيه‌سازي سودمند Automationstudio را يك ابزار لايق و كارآمدي براي تصديق فرآيند و برنامه‌هاي اتوماتيكي ساخت.


در محيط Automationstudio تمام ابزارهاي طراحي در دسترس و حاضر و آماده هستند. محتواي هسته سيستم سه فايده (قسمت) دارد:
يكDiagramEditor (ويراستار طرح)، يك ProjectExplorer و يك Library Explorer .
DiagramEditor به شما اجازه مي‌دهد كه توليد و شبيه سازي كنيد طرح‌ها را معرفي كنيد توليدات را تا زماني كه ProjectExplorer مديريت فايل را كنترل مي‌كند .و طبقه‌بندي مي كند همه پوشه‌هايي را كه به شبيه‌سازي يك پروژه و طرح ارتباط پيدا مي‌كند. Library Explorer نمونه‌هايي از منابع لازم را براي ايجاد طرح‌هايي كه صفحه بندي مي كند پروژه‌هاي شما را عرضه مي‌كند.
سرانجام اين نرم‌افزار اجازه مي‌دهد به شما كه پروژه‌تان را به صورت سند و پوشه درآوريد . شما مي‌توانيد چاپ كنيد و صادر كنيد طرح‌هايتان را همراه با فهرست‌هاي ارتباطي مختلف و گزارشات به اجتماع يك فايل كاري كامل و واقعي.
حدود (در مورد) Automation Studio :
Automation Studio يك بسته نرم‌افزاري شبيه‌سازي است كه به صورت مدل‌هاي مختلف ممكن قرار داده شده است .
هر مدل همچنين يك Workshop ناميده مي‌شود. كه شامل يك منبع قطعات مي‌شود كه شما مي‌توانيد انواع مختلفي از مدارها را به عنوان مثال: هيدروليك، هوايي ، الكتريكي و غيره ايجاد كنيد. اين مدارات مي توانند ايجاد شوند و به وسيله خودشان و يا با تركيب كردن با انواع مدارات ديگر. Automation Studio تنظيمات و تصحيحات، شبيه‌سازي ، فايل و مديريت طرح،چاپ و نمايش عملكردها را كنترل مي‌كند.
اطلاعات عمومي و كلي:
ارائه اسناد و پوشه‌ كاري Automation Studio يك سبك مقياسي دارد. محتواي راهنماي كاربر، Automation Studio معمولي و رايج (اطلاعاتي در مورد عملكردهاي مهمي از , Library Explorer , ProjectExplorer DiagramEditor در نرم‌افزارهاي Workshop استاندارد، (هيدروليك،پنماتيك ، كنترل‌هاي الكتريكي، عددي، طرح هاي درآمده) و چگونگي شبيه‌سازي مي‌باشد. براي هر نرم‌افزار Workshop غير استاندارد شما پيدا خواهيد كرديك راهنماي كاري كه تأمين مي‌كند اطلاعات مخصوص و معيني كه شامل يك شروع سريع است. راهنمايي كه سرعت كمك مي‌كند به شما كه آشنا شويد خودتان با عملكردهاي مختلف وابسته به Workshop.
رشته اي از وظايف:
رشته اي از وظايف شرح داده شده ‌در اين بخش و انعكاسي مي‌دهد از رشته ‌اي كه معمولا در زير است زمانيكه مورد استفاده هسته سيستم مي باشد. در حقيقت در شدت جريان يك پروژه، اغلب تجهيزاتي كه تعدادي مراحل تكرار مي‌شود يا درباره شروع‌سازي مي‌شود تغيير مي‌دهد و اصطلاح مي‌سازد. به علاوه اين بخش هاي راهنما تنها به صورت عمومي و كلي از Automation Studio مي باشد و بنابراين عملكردهاي مخصوص در نرم‌اقرارهاي Workshop. در اين پوشه شرح داده نمي‌شوند. (شكل 1-1)
مرحله 1: ايجاد يك طرح و پيشنهاد جديد
مرحله 2: ايجادكردن طرح‌هاي پروژه
مرحله 3: شبيه‌سازي
مرحله4: گزارشات توليد، ذخيره پروژه، صدور چاپ پروژه.

محتواي پوشه:
راهنماي كاربر نرم‌افزار Workshop، مكمل اين راهنماي هسته سيستم است. Workshop. ، پوشه ها را به صورت تئوري و استفاده كردن از نرم‌افزار را با اجرا و مثال ها شرح و توضيح مي‌دهد كه بنابراين نرم‌افزار Workshop.تكنولوژي است كه به آساني قابل فهم مي‌باشد. رجوع كردن به راهنماي كاري نرم‌افزار‌هاي Workshop. براي بدست آوردن اطلاعاتي در مورد عملكردهاي مختلف، اجزاء قطعات و مثال‌هايي از درخواست نيازها است براي يادگرفتن و استفاده كردن از Automation Studio .
همه نيازهاي آموزشي كه استفاده مي‌شود در عملكردهايي كه شركت دارند در همه نرم‌افزارهاي Workshop مي توانيد بفهميد در اين راهنماي كاربر به ويژه كه اينها گنجانده شده‌اند در محيط‌هاي , ProjectExplor The Librany Explorer و DiagramEditor همراه با دستورات و جعبه‌هاي ديالوگشان. آموزشهايي كه لازم و ضروري هستند در شبيه‌سازي تكنولوژي نرم‌افزارهاي مختلف Workshop. نيز شرح داده شده است.


آموزش‌هايي معرفي شده‌اند به ترتيبي كه كار بايد اجرا شود. مضمون و محتوا تشكيل داده شده به طوريكه هر مرحله در هر بخش، مرحله بعدي را با دقت فراوان دنبال مدل مي‌كند. در واقع سيستم Automation Studio اصلي واساسي مي‌تواند ياد دهد به وسيله تفسير اين راهنما و رشته‌اي از فصول كه آنها ارائه شده‌اند. براي وظايف ويژه و مخصوص يك Workshop. شما بايد بخوانيد راهنماي كاربر را كه عرضه و تأمين كرده Workshop. مخصوص شما ممكن همچنين اطلاعات لازم را به وسيله مشاور شاخص و فهرست و ضميمه پاياني اين پوشه براي يك خلاصه از داده اشاره شده فراهم كنيد.

آيين هاي‌ قراردادي استفاده شده در اين پوشه:
اين مهم است كه آيين‌هاي قراردادي استفاده شده در اين راهنما را بدانيد. آنها براي نشان‌دادن اطلاعات اين پوشه يك راه ساخت يافته و واضح را معرفي مي‌كنند اينها همانند آيين‌هاي قراردادي استفاده شده در راهنماهاي كاربر همه نرم‌افزارهاي Workshop. مختلف مي‌باشد.


عقايد اصلي و آيين‌هاي قراردادي اصطلاحات :
و به موارد دو اصطلاح قراردادي كه در اين پوشه استفاده مي‌شود. يكي براي شرايط اتصالي و ارتباطي با استفاده از موس دومي براي استفاده از آيكون‌ها در اين پوشه مي‌باشد.

شرايط اتصال و ارتباط بااستفاده از موس:
شرط: توصيف:
1- اشاره به يك گزينه ياعنصر: قراردهيد اشاره‌گر موس را روي يك عنصري از صفحه
2- كليك كردن: فشار دهيد و بلافاصله رها كنيد شستي موس را، مگر اينكه اشاره به آن طور ديگري باشد. كليك كنيد با شستي چپ موس
3- 2 بار كليك كردن: شستي موس را 2 بار به سرعت و به صورت متوالي فشار دهيد . اين عمل و استفاده از شستي چپ موسا نجام مي شود.
4- عمل كشيدن: فشار دهيد و نگه داريد شستي چپ موس را و حركت دهيد نشانگر موس را از يك طرف به طرف دلخواهتان در صفحه
اخطار و راهنمايي:
كمك رايج و معمولي پوشه استفاده كردن از ايكون هايي كه نشان مي دهنده يادداشت هاي مهم و او راهنمايي هايي كه آسان مي كننددستوراتي را كه مي تواند استفاده كند.

راه اندازي
اين صل روشهايي اصل و اساسي در حالت و كاربرد واسط و مياني را شرح مي دهد.
* شروع Automation studio
وجود اين تكنيك هاي مختلفي براي شروع Automation studio شما ممكن است انتخاب كنيد شروع دلخواهتان را كه بهترين مناسبت را با نيازتان دارد. بعد از اينكه Automation studio نصب شد يك آيكون آن را در ميز كار ويندوز نمايش مي دهد.
براي شروع Automationstudio:
1- كليك كنيد روي منوي استارت كه قرار گرفته در پايين صفحه
2- انتخاب كنيد قسمت C program
3- انتخاب كنيد قسمت Automationstudio :
4- Commond


نكته: 2 بار كليك كنيد رو ي آيكون Automationstudio كه روي ميزكار و فيروزتان قرارگرفته است.
پنجره مهم Automationstudio بازمي شود كه نشان داده شده درشكل 2-1 .
با بازشدن پنجره Automationstudio يك طرح و دياگرام خالي نمايش داده مي‌شود.
آن همچنين DiagramEditorو ProjectExplor و Library Explorer و نوارابزارهاي پيوسته اش را معرفي مي‌كند.
محتواي فصل زير را مفصل و جزء به جزء پنجره مهم Automationstudio را شرح مي‌دهد . در محتواي اطلاعات راهنما، عملكردهاي ظاهرشده در منوها، نوارابزارها و منوهاي pop-up كه به تنهايي شزح خواهند داد و داخل منوها را اشاره خواهند كرد از همه جهت به راهنماي كاربر از سختي زيادي پرهيز شده است.


ويراستار طرح(DiagramEditor):
اين بخش را با شرح مفصلي از ساختمان هر يكي از آيتم‌هاي پنجره مهم Automationstudio آغاز مي‌كنيم. آيتم ها در اين پنجره مهم به دو دسته تقسيم مي‌شوند: (طبق شكل 1-3)
1- استاتيك 2- ديناميك
o A نوار عنوان (استاتيك)
o B نوا منو(استاتيك)
o C نوار ابزارهاي مختلف(استاتيك)
o D Library Explorer (ديناميك)
o E ProjectExplor (ديناميك)
o F مثالي از منوي pop- up (ديناميك)


منوي View:
اين منو شامل همه دستوراتي است كه مربوط مي‌شود به تغيير اصلاح ديد و نظر مي‌كرد كه ملاك يك طرح است.
Grid اين دستور اجازه مي‌دهد به كاربر كه كاربرد شبكه را در بردن نمونه‌ها به داخل مكان مورد نظر نمايش مي‌دهد.
Rulers :اين دستور اجازه مي‌دهد كه كاربر خط‌هاي عمودي و افقي را نمايش دهد يا ندهد.
Contactpoints : اين گزينه اجازه مي‌دهد به كاربر كه نقاط برخورد و اتصال هر نمونه روي طرح را ببيند.
Connection ports: اين گزينه اجازه مي‌دهد به كاربر كه وضعيت ‌هاي اتصالي هر نمونه را روي طرح ببيند.


Connection ports name: اين گزينه اجازه مي‌دهد به كاربر كه نام همه وضعيت ‌هاي ارتباطي و اتصالي هر نمونه روي طرح را ببيند.
Component snap: اين گزينه در زمان تطبيق بدست مي‌آورد نمونه‌هايي از منابع را كه جداسازي خواهند شد در شبكه روي طرح.
منوي Insert: اين منو شامل دستوراتي است كه مربوط به ايجاد عناصر طراحي و فضاي متن در يك طرح ‌مي‌شود مي‌باشد. اين منو تنها زمانيكه يك طرح فعال است نمايان و فعال مي‌باشد.


Line: اين گزينه اجازه مي‌دهد به كاربر كه خطوط را روي يك طرح استفاده كند.
Rectanye: اين گزينه اجازه مي‌دهد به كاربر كه مربع و مستطيل را روي يك طرح استفاده و طراحي مي‌كند.
Arc: اين گزينه اجازه مي‌دهد به كاربر كه قوس‌ها و كمان‌ها را روي يك طرح استفاده و طراحي كند.
Ellipse: اين گزينه اجازه مي‌دهد به كاربر كه بعضي ها را در اندازه‌هاي مختلف روي يك طرح طراحي و استفاده كند.
Polygom: اين گزينه اجازه مي‌دهد به كاربر كه چند ضلعي را در اندازه ‌هاي مختلف روي يك طرح استفاده و طراحي كند.
Text : اين گزينه اجازه مي‌دهد به كاربر كه فضاي متن را در يك طرح وارد كند.


Picture: اين گزينه اجازه مي‌دهد به كاربر كه يك JPGو BMP را به شكل عكس در يك طرح وارد كند.
Field: اين گزينه اجازه مي‌دهد به كاربر كه فضاهاي اتوماتيكي و خودكار حاوي طرح‌هاي معمولي را وارد كند.
Bill of materials: اين گزينه اجازه مي‌دهد به كاربر كه در يك طرح يك آگهي از ماده حاوي مقدار و نام حقيقي قطعه را وارد كند.


منوي layout:
اين منو شامل همه دستوراتي مي‌شود كه به تغيير جهت‌يابي و موقعيت و قسمت‌بندي عناصر داخل يك طرح مربوط است.
اين منو تنها در زمانيكه يك طرح فعال است، نمايان و مرئي است.
در اين نمونه يك موضوع مي‌تواند يك نمونه، يك گروه، يا يك مجموعه متعدد و گوناگوني از اين عناصر مي‌باشد.
اگر مجموعه يك گروه است، تقسيم‌بندي عملكردها‌، عملي وقابل اجرا خواهد بود روي محور تقارن و روي محور چرخشي گروه- اگر آن يك مجموعه متعدد و گوناگون است، تقسيم بندي عملكردها عملي و قابل اجرا خواهد بود به صورت مجزا و اختصاصي روي هر عنصر مجموعه.


منوي Simulation:
اين منو شامل دستورات مربوط به شبيه‌سازي يك پروژه يا نقشه است. شبيه‌سازي جست‌و جو مي‌كند. . شبيه‌سازي موتوري قسمت انتخاب شده از طرح مدار را تخمين مي‌زند و رفع مي‌كند به رفتار و نمونه‌هاي انيميشني‌ عكس‌العمل نشان مي‌دهد.


Normal:
اين گزينه به كاربر اجازه مي‌دهد كه يك مدار را به روش نرمال شبيه‌سازي كند. اين روش مطابق با حداكثر سرعت شبيه‌سازي بدل بر اساس نصب مي‌باشد.


Stepby step:
اين دستور به كاربر اجازه مي‌دهد كه يك مدار را به روش مرحله به مرحله شبيه‌سازي كند.


Slow Motion:
اين گزينه به كاربر اجازه مي‌دهد كه يك مدار را به روش حركت تدريجي شبيه‌سازي كند.


Pause:
اين گزينه به كاربر اجازه مي‌دهد كه عمل شبيه‌سازي مدار را موقتا متوقف كند و بعد دوباره آغاز كند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید