دانلود مقاله بررسی ویژگی های ترمولومینسانس نانو ذره LiF : Mn , Cu سنتز شده با کمک تکنیک ته نشینی و امواج مایکروویو

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان

مقدمه

بیش از 100 سال از زمانیکه ویدمن1 و اشمیت2 در قرن 19 از عبارت ترمولومینسانس در نوشتههای علمی خود استفاده کردند، میگذرد. برای اولین بار فارینگتون دنیلز3 و گروه تحقیقاتیاش پیشنهاد استفاده از مواد گرمالیان در دُزسنجی تابش را مطرح کردند. این گروه بیان کردند که مواد تابش دیده حاوی انرژی ذخیره شدهای هستند که با حرارت دیدن آزاد میشود. دنیلز از LiF برای اندازهگیری تابش، بعد از آزمایش بمب اتمی دراوایل دهه 1950 استفاده کرد LiF .[1] ساختار کریستالی یونی دارد و زمانی که ناخالصی خاصی مانند منگنز را به ساختار آن بیافزاییم، میتوان از آن در اندازهگیری تابشهای یوننده بسیاری استفاده کرد. چون عدد اتمی موثر این ماده نزدیک به عدد اتمی بافت نرم بدن میباشد، جذب انرژی در LiFتقریباً معادل با جذب انرژی در بافت نرم بدن بوده و این امر موجب گسترش مطالعات گرمالیانی پیرامون این ماده شده است. در سالهای اخیر استفاده از نانو مواد در شاخههای مختلف علمی و صنعتی، رشد بسیار زیادی داشته است. خصوصیات مواد در اندازه نانو، بسیار متفاوت از حالت میکرو میباشد. کاهش اندازه ذرات باعث افزایش نسبت سطح به حجم و نسبت

1Weidman 2Schmit 3Farrington Daniels


1281


بازترکیب حاملهای بار میشود. این امر موجب ایجاد تفاوت در خصوصیات مختلف آنها نظیر خواص اپتیکی نانو مواد نسبت به حالت تودهای آنها میشود. مطالعات انجام شده بر روی نمونههای نانومواد ترمولومینسانس نشان میدهد که خواص دزیمتری و پارامترهای سینتیک این مواد تا حد زیادی با حالت تودهای آنها متفاوت است .[3-2] نانو ذرات LiF با روش همرسوبی، با ناخالصیهای مختلف ساخته شدهاند .[6-4] در این تحقیق نانو ذرات LiF:Mn, Cu برای نخستین بار در جهان با کمک روش رسوبگذاری و امواج مایکرویوو ساخته شدهاند و

برخی از خواص دزیمتری آنها مورد مطالعه قرار گرفته است.

×روش کار

مواد اولیه مورد استفاده عبارتند از: NH4F، CuCl2، MnCl2، LiCl، اتانول و پایدارکننده .Polyvinylpyrrolidone برای سنتز نمونه با غلظت 0/02 N، ابتدا مقدار مناسب از LiCl و پایدار کننده Polyvinylpyrrolidone را در 25 ml آب دو بار یونیزه ریخته و بر روی همزن قرار میدهیم سپس مقدار مناسب از NH4F را در آب 25 ml دو بار تقطیر و اتانول به نسبت 1:1 حل کرده سپس با کمک بورت و با

سرعت Sec 0/25 ml به محلول در حال به هم زدن LiCl اضافه میکنیم، پس از افزودن کامل محلول

NH4F، مقادیر مناسب از CuCl2 و MnCl2 را به محلول نهایی میافزاییم. برای سنتز نمونه با غلظت 0/ 04 N، مقادیر اولیه را دو برابر میکنیم پس از تهیه نمونهها برای تشکیل رسوب، به مدت 48 ساعت محلول حاصل را در دمای 60℃ قرار میدهیم. برای سنتز به کمک امواج مایکروویو پس از تهیه محلول آن را در دستگاه مایکروویو خانگی با توان 1300 وات به مدت یک دقیقه قرار داده و برای خشک کردن به مدت 24 ساعت محلول حاصل را در دمای 60℃ قرار میدهیم. از میکروسکوپ الکترونی روبشی و دستگاه پراش پرتو ایکس برای مشاهده و تعیین ساختار نمونه استفاده کردهایم. در این پژوهش از میکروسکوپ الکترونی روبشی مدل

KYKY-EM 3200 با ولتاژ 25 k V، و دستگاه پراش پرتو ایکس مدل X'PertPro، با آند مس استفاده شده

است. برای برسی خواص ترمولومینسانس، از مقدار 3/2 mgr از نمونهها استفاده شده است و پس از تابشدهی با کمک چشمه کبالت-60 موجود در مرکز پرتو پزشکی شهید رمضان زاده یزد، برای خوانش نمونهها از دستگاه خوانش ساخت کمپانی REXON مدل UL- Rexon 3200 واقع در آزمایشگاه تحقیقات هستهای دانشگاه یزد
و با آهنگ C Sec o 10 استفاده شده است. و به منظور گرفتن منحنی پاسخ4 نمونهها را در معرض اشعه گاما

از 50 Gy تا 103Gy قرار دادهایم.

×نتایج

تصاویر SEM نانو ذرات LiF:Mn, Cu سنتز شده، در شکل 1 نشان داده شده است.


4Dose Response Curve


1282


شکل :1 تصویر SEM نانو ذره LiF:Mn,Cu الف)سنتز شده با محلول 0/02 N LiCl ، ب) سنتز شده با محلول .0/04N LiCl

پس همانگونه که از شکل 1 مشخص است، ذرات تشکیل شده، به صورت مکعبهایی در اندازه نانو میباشند. الگوی پراش پرتو ایکس نانو ذرات سنتز شده در شکل 2 نشان داده شده است. برای نمونهی سنتز شده با محلول 0/04 LiCl نسبت به نمونهی سنتز شده با محلول 0/02 LiCl کاهش شمارش و افزایش در پهنای پیکها را داریم که هر دو عامل نشان دهندهی کاهش اندازه ذره است. همچنین برای نمونه سنتز شده با کمک امواج مایکروویو نسبت به هر دو ذره کاهش در شمارش را داریم و اندازه این ذرات از دو نمونه دیگر کوچکتر

است. در محاسبه سایز میانگین ذرات از فرمول دبای شرر استفاده شده طبق این رابطه :
1× 0 .9 λ d =
β Cos(θ) ×
که در آن، d ، سایز میانگین کریستال، β ، پهنا در نیم ماکزییم ( برحسب رادیان)، θ، زاویه براگ و λ طول
موج خط K برای مس، /15406 A) ( است. سایز میانگین نانو ذرات سنتز شده با محلول 0/02 N LiCl
برابر با 100 نانومتر و برای نانوذره سنتز شده با محلول 0/04N LiCl، برابر با 40 نانومتر است و برای ذرات سنتز شده با کمک امواج مایکروویو اندازه میانگین 20 نانومتر حاصل شده است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 6 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله بررسی ویژگیهای اپتیکی و اندازه ذرات گرد و غبار و وابستگیهای آنها به کمک دادههایAERONET

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
مقدمه حیات در کره ی زمین متاثر از فرآیندهای فراوانی است. یکی از این فرآیندها، چرخه ﻱ ﮔﺮﺩ ﻭﻏﺒﺎﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ چرخه ی آب، کربن و انرژی نیز به شدت مرتبط است .(Shao et al., 2011) برای ارائه تعریف دقیقی از پدیده-ی گرد و غبار با استناد به پروتوکل سازمان جهانی هواشناسیWMO بر اساس میزان دید،گرد و غبارها به 4 دسته تق ...

مقاله بررسی خصوصیات مکانیکی بتن خود تمیز شونده حاوی نانو دی اکسیدتیتانیوم

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی خصوصیات مکانیکی بتن خود تمیز شونده حاوی نانو دی اکسیدتیتانیوم خلاصه با گسترش شهرها و تولید روز افزون آلودگیهای تولید شده به دست بشر، نیاز جدی به ارایه راهکارهای عملی در راستای رفع یا کاهش آلاینده های زیست محیطی احساس می شود. نانو بتن خود تمیز شونده با عملکرد فوتوکاتالیستی خود می تواند نقش مفیدی در ت ...

مقاله استفاده از امواج مایکروویو جهت بازرسی غیرمخرب قطعات کامپوزیتی و نانوکامپوزیتی مورد استفاده در صنایع هوایی

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
استفاده از امواج مایکروویو جهت بازرسی غیرمخرب قطعات کامپوزیتی و نانوکامپوزیتی مورد استفاده در صنایع هوایی چکیده با توجه به خواص منحصر بفردی که کامپوزیتها و نانوکامپوزیتها از قبیل نسبت وزن به استحکام بالا دارند جایگاه ویژهای را در صنایع هوایی پیدا کردهاند. کامپوزیتهای مورد استفاده در صنایع هوایی شامل فیبره ...

مقاله سنتز نانوذرات اکسید آلومینیوم به روش تخلیه الکتریکی مستقیم جهت کاربردهای زیست محیطی

word قابل ویرایش
5 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
سنتز نانوذرات اکسید آلومینیوم به روش تخلیه الکتریکی مستقیم جهت کاربردهاي زیست محیطی   چکیده در این پژوهش نانوذرات اکسید آلومینیوم در دو محیط آب بـدون یـون و متـانول بـا اسـتفاده از روش تخلیه الکتریکی در مایع، ساخته شد. نانو ذرات اکسید آلومینیـوم بـراي جـذب آلودگیهـاي مختلـف از جمله فلزات سنگین از آب به کا ...

مقاله بررسی کارایی حذف آرسنات از آب توسط ترکیبی از نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی سنتز شده به روش سبز و امواج آلتراسونیک

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بررسی کارایی حذف آرسنات از آب توسط ترکیبی از نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی سنتز شده به روش سبز و امواج آلتراسونیک چکیده آرسنیک از جمله آلاینده های شیمیایی حاصل از فعالیتهای طبیعی و انسانی است. آرسنیک محلول در آب به شـدت سمی بوده و از طریق آ ...

مقاله سنتز نانو ذره نوین TiO2 دوپ شده با Cdو : Fe بررسی اثر فوتوکاتالیستی و مکانیسم حذف باکتری

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** سنتز نانو ذره نوین TiO2 دوپ شده با Cdو :Fe بررسی اثر فوتوکاتالیستی و مکانیسم حذف باکتري چکیده دوپ کردن نانو ذرات دي اکسید تیتانیوم با اتم هاي فلزي و غیر فلزي می تواند خواص فوتوکاتالیستی را تحت تابش نور مرئی افزایش دهد. در این مقاله براي ن ...

مقاله سنتز نانوذرات اکسید منیزیم و بررسی خواص مورفولوژی آن به روش رسوب دهی مستقیم

word قابل ویرایش
5 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** سنتز نانوذرات اکسید منیزیم و بررسی خواص مورفولوژی آن به روش رسوب دهی مستقیم چکیده: در این بررسی ما استفاده از روش رسوب دهی مستقیم به عنوان یک روش سـریع و کـم هزینـه بـرای سـنتز نـانوذرات اکسید منیزیم را توضیح می دهیم. پارامترهای مختلف د ...

مقاله سنتز سونوشیمیایی نانو ساختارهای پارامغناطیسی اکسید آهن با خلوص بالا جهت کاربرد در صنعت پزشکی

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
سنتز سونوشیمیایی نانو ساختارهاي پارامغناطیسی اکسید آهن با خلوص بالا جهت کاربرد در صنعت پزشکی   چکیده نانو ساختارهاي اکسیدهاي آهن کاربردهاي فراوانی در مهندسی، پزشکی و سایر علوم پیدا کردهانداین نانو ساختارها در ساخت رنگدانه ها، مواد جذب کننده، نیمه هادي ها و دارو رسانی نیـز کـاربرد دارنـد. همچنین به علت ...