بخشی از مقاله


خلاصه

درسال های اخیر با افزایش تراکم و تعداد طبقات و نیاز به تأمین پارکینگ وسایر سطوح خدماتی در ساختمان ها، عمق گودبرداری نیز بیشتر شده است. گودها می توانند باعث انحراف جانبی دیوار و حرکت زمین ( حرکت جانبی و نشست سطحی ) شوند که ممکن است باعث آسیب به ساختمان ها و تجهیزات مجاور شود.با توجه به اینکه در اغلب کارهای انجام شده تغییر مکان ساختمان ها تنها در اثر وزن خودشان و تأثیر گودبرداری لحاظ نشده است، بررسی این مسئله ضروری به نظر می رسد. در این پایان نامه با کمک نرم افزارPLAXIS به بررسی پارامتری گود پرداخته شده است. بررسی ها برای دو گود مهار نشده و مهار شده انجام شد و اثر پارامترهای خاک (پارامترهای مدول موهر-کولمب)، پارامترهای ساختمان(عرض ساختمان، فاصله ساختمان)، پارامترهای گود (عرض و عمق گود نشست ساختمان مورد بررسی قرار می گیرد.تعدادی از نتایج بدست آمده به این شرح است: نشست ساختمان در اثر وزن خودش در فاز الاستیک می باشد. با افزایش مدول الاستیسیته خاک در فاز الاستیک، بالا آمدگی ساختمان ناشی از گودبرداری کمتر خواهد شد و در فاز پلاستیک، نشست ساختمان ناشی از گودبرداری کمتر خواهد شد.)

کلمات کلیدی: عمق گودبرداری، ساختمان مجاور، مدول موهر-کولمب،فازالاستیک،انحراف جانبی دیوار و حرکت زمین


1. مقدمه

این راهنما در بسیاری از محل ها اندازه کوچک قطعات زمین و فاصله ناچیز ساختمان ها از یکدیگر موجب می شود که گود برداری امری دلهره آور و نگران کننده برای مالکان ساختمان ها و همسایگان باشد. در سال های اخیر با افزایش تراکم و تعدا طبقات و نیاز به تأمین پارکینگ وسایر سطوح خدماتی در ساختمان ها ، عمق گود برداری نیز بیشتر شده است، اما در بیشتر موارد از همان روش های سنتی استفاده میشود که در گود های کم عمق گذشته استفاده می شده است.

گود برداری اصولاً جزو کارهای پیچیده و بسیار خطرناک مهندسی محسوب می شود و به ویژه در گود های با عمق زیادتر نیازمند بررسی های جانبه، دقت و نظارت و در نهایت صرف وقت و هزینه قابل ملاحظه ای است تا جان و مال مردم از این طریق به خطر نیافتد. موارد ایمنی مربوط به گود برداری را میتوان در سه دسته عمده قرار دارد :

- ایمنی کارکنان داخل و اطراف گود و عابران و وسایل نقلیه در مقابل حوادث احتمالی به ویژه خطر ریزش گود.

- جلوگیری از خطر آسیب دیدگی و تخریب ساختمان های مجاور.گود در اثر گود برداری یا ریزش گود.
- جلوگیری از خطر آسیب دیدگی تأسیسات و شریان های شهری در اثر گود برداری یا ریزش گود.


2. مطالعات پیشین

مطالعات اولیه پاسخ ، زمین و ساختمان در اثر گودبرداری توسط اسکمپتن و مکدونالد ( ( 1957 ، بیروم ( ( 1963 ، مایرهوف(1953 و 1956 )پلوشین و تکار ( 1957 ) بورلند و راث ( ( 1974 و والز ( ( 1981 انجام شده که نشست ساختمان تحت اثر وزن خودش را بررسی کردند. مارکو و همکاران ( ( 1989 اثر گود برداری بر پاسخ ساختمان را نیز بررسی کردند. کلاف و ارورک( ( 1990 کار پک ( ( 1969 را توسعه دادند و به صورت تحربی نشست را حساب کردند. کوردینگ((1985 یک ابزار برای بررسی توزیع حرکت زمین پشت دیوار گودبرداری بر مبنای روابط حجمی روی مشاهدات میدانی تحقیقاتی فراهم کرده است. ایو و همکاران((1993 اطلاعات میدانی را گرد آوری و آنالیز کردند. و گستره تأثیرآشکار ( ( AIR بر روی سازه های مجاور را تعیین کردنداخیراً. یو

1 دانشجوی کارشناسی ارشد عمران – خاک و پی
2 استادیار گروه عمران

1

اولین کنفرانسملّی مکانیک خاک و مهندسی پی

دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران 12 و 13 آذرماه1393

(2001) اطلاعات میدانی روی حرکات دیوار جانبی برای خاک های منتهی شده با سنگ را در پیش از 60 محل گود برداری متفاوت به دست آورده و اطلاعات را با انواع دیوارها و سازه های نگهبان آنالیز کرده است.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید