دانلود مقاله به سازی تصاویر ماموگرافی با استفاده از تبدیل موجک

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان

مقدمه

ماموگرافی مؤثرترین روش برای تشخیص اولیه سرطان سینه میباشد. در کشورهای توسعهیافته و کشورهای در حال توسعه علت اصلی مرگ و میر زنان سرطان سینه میباشد4]،3،2،.[1 تشخیص و درمان به موقع سرطان سینه، کلید اصلی در اثرگذاری درمان این بیماری میباشد. در تصاویر ماموگرافیمعمولاً از اشعه ایکس با انرژی پایین استفاده میشود. به دلیل انرژی پایین اشعه ایکس، تصاویر ماموگرافی دارای نویز بوده و نرخ سیگنال به نویز پایین (کنتراست پایین) دارند. کنتراست پایین باعث میشود که بیشتر رادیولوژیستها به سختی بتوانند ماموگرام را تجزیه و تحلیل کنند. برای حل این مشکل بایستی نویز تصویر حذف و تفاوت بین ناحیهای از تصویر و محیط اطراف آن بهینه شده و در واقع، بهینهسازی روی تصویر انجام گردد. برای بهینهسازی تصویر، اخیرأ روشهایی مانند روش چند مقیاسی مورد توجه محققان قرارگرفته است. از ابزارهای روش چند مقیاسی، تبدیل موجک میباشد. تبدیل موجک تصویر را به مجموعهای از توابع به نام خانواده موجک تجزیه میکند، که همه این توابع از یک تابع به نام موجک مادر مشتق شدهاند. تبدیل موجک برای اولین بار در سال 1991 برای کاهش نویز تصاویر MRI استفاده شد1]،3،.[5 در سالهای اخیر از تبدیل موجک در پردازش تصویر، تشخیص طرح، مخصوصا برای بهینهسازی تصاویر ماموگرافی و تشخیص میکروکَلسیفیکِیشِن (تومورهای کوچکتر از 10 میلیمتر) ، استفاده شده است.[6] در سال 2002 یون، روش بهینهسازی تصاویر ماموگرافی با

891


استفاده از تبدیل موجک را بکار برد که در آن از فیلتر همومورفیک استفاده میشود.[7] در سال 2005 استوجیک، در سال 2008 دابور و بعدها در سال 2010 گانتورو، روش بهینهسازی تصاویر ماموگرافی با استفاده از تبدیل موجک را بکار بردند که در آن از فیلتر پایینگذر استفاده نمیشود5]،4،.[1 در سال 2011 آموتا و در سال 2012 کومار، روش بهینهسازی تصاویر ماموگرافی با استفاده از تبدیل موجک را بکار بردند که در آن از فیلتر پایین گذر برای تجزیه تصویر اصلی استفاده میشود3]،.[2

-2 روش کار

در روش پیشنهادی برای بهسازی تصاویر ماموگرافی، از فیلتر پایینگذر برای عبور اجزای فرکانس پایین تصویر استفاده میشود. برای کاهش نویز تصویر، عملگرهای مورفولوژیکی روی اجزای فرکانس پایین و الگوریتم بهینهسازی کنارهها روی اجزای فرکانس بالای تصویر اعمال میشوند. برای برطرف کردن نویز باقیمانده در تصویر، تصاویر حاصل از اعمال عملگرهای مورفولوژیکی روی اجزای فرکانس پایین و الگوریتم بهینهسازی کنارهها روی اجزای فرکانس بالای تصویر با هم جمع میشوند و از تبدیل موجک سطح3 روی تصویر حاصلجمع، و فیلتر همومورفیک برای ضرایب حاصل از تبدیل موجک و معکوس تبدیل موجک سطح3، استفاده میشود. جزئیات روش پیشنهادی برای بهسازی تصاویر ماموگرافی شامل مراحل زیر است (شکل:(1

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 6 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله نویززدایی از تصاویر پزشکی هستهای به کمک تبدیل موجک

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقدمهتصویربرداري مسطح و تصویربرداري برش نگاري (مانند (SPECT دو طبقه بندي اصلی از تصویربرداري پزشکی هستهاي مبتنی بر گسیل تک فوتون در پی تزریق رادیوداروي پرتوزا به بدن بیمار و تجمع آن در عضو مورد نظر محسوب میشوند. اگرچه تصویربرداري برشنگاري براي تصویربرداري پزشکی هستهاي بالینی بیشتر مورد توجه می گیرد اما تصویرب ...

مقاله فشرده سازی تصاویر سنجش از دوری بر مبنای تبدیل کرولت و الگوریتم Set Partitioning in Hierarchical Trees - SPIHT

word قابل ویرایش
15 صفحه
21700 تومان
*** فرمول ها در سایت قابل نمایش نیست *** فشرده سازی تصاویر سنجش از دوری بر مبنای تبدیل کرولت و الگوریتم Set Partitioning in Hierarchical Trees (SPIHT) چکیده : هدف فشردهسازی تصاویر از گذشته تا کنون کاهش حجم تصویر برای ذخیره سازی و یا ارسال تصاویر با حفظ کیفیت قابلقبول است. در این مقاله سعی بر ارائه راهکاری ...

مقاله شبیه سازی الگوریتم کوانتومی شور با استفاده از تبدیل فوریه کوانتومی

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** شبیه سازی الگوریتم کوانتومی شور با استفاده از تبدیل فوریه کوانتومی خلاصه: در این مقاله به بررسی شبیه سازی الگوریتم شور با استفاده از کامپیوترهای کوانتومی می پردازیم، این الگوریتم نشان دهندهی افزایش نمایی سرعت در محاسبات کلاسیک می باشد. هم ...

مقاله پیشبینی تبخیر تعرق با استفاده از پارامتر دمای سطح زمین حاصل از تصاویر ماهوارهای در مدل موجک

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** پیشبینی تبخیر تعرق با استفاده از پارامتر دمای سطح زمین حاصل از تصاویر ماهوارهای در مدل موجک چکیده تبخیرتعرق را میتوان بعد از بارندگی بعنوان یکی از موثرترین مؤلفهها برای تعیین بیلان آبی منطقه دانست. داشتن برآورد دقیق از شار تبخیرتعرق برای ...

مقاله تولید شتاب نگاشتهای مصنوعی منطبق بر طیف طرح براساس ترکیب تبدیل موجک و بهینه سازی

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** تولید شتاب نگاشتهای مصنوعی منطبق بر طیف طرح براساس ترکیب تبدیل موجک و بهینه سازی خلاصه در این مقاله، روش ترکیبی تبدیل موجک و بهینهسازی برای تولید شتابنگاشتهای منطبق بر طیف طرح ارائه شده است. تبدیل موجک برای تحلیل سیگنالها در حوزه زمان ...

مقاله طراحی محدود کننده هوشمند جریان خطا با استفاده از تبدیل موجک و شبکه عصبی

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
طراحی محدود کننده هوشمند جریان خطا با استفاده از تبدیل موجک و شبکه عصبی   خلاصه این مقاله نوع هوشمندی از محدود کنندههای جریان اتصال کوتاه (FCL) را معرفی میکند که شامل بخش رزونانسیLC موازی و یک مقاومت سری با خازن است. بر خلاف انواع محدود کنندههای جریان خطایی که تا کنون معرفی شده، در این نوع هوشمند به جای تش ...

مقاله پیش بینی میزان تلاش توسعه نرم افزار با استفاده از شبکه عصبی و تبدیل موجک

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** پیش بینی میزان تلاش توسعه نرم افزار با استفاده از شبکه عصبی و تبدیل موجک چکیده1 امروزه نیاز به نرم افزار به طور گسترده اي افزایش و تکنولوژیهاي نرم افزاري مدرن به سرعت در حال رشد هستند.بنابراین برنامه ریزي و مدیریت پروژه هاي نرم افزاري ا ...

مقاله استخراج پتانسیل برانگیخته بینایی با استفاده از ترکیب تبدیل موجک گسسته و ICA مقید در P300 Speller

word قابل ویرایش
17 صفحه
27700 تومان
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** استخراج پتانسیل برانگیخته بینایی با استفاده از ترکیب تبدیل موجک گسسته و ICA مقید در P300 Speller   چکیده در این مقاله، کارآیی ترکیب تبدیل موجک گسسته (DWT با دو روش ICA مقيد خودکار و غیرخودکار جهت تشخیص حرف از مجموعه دادگان مسابقه بررسی می ...