دانلود مقاله به سازی تصاویر ماموگرافی با استفاده از تبدیل موجک

word قابل ویرایش
6 صفحه
5700 تومان

مقدمه

ماموگرافی مؤثرترین روش برای تشخیص اولیه سرطان سینه میباشد. در کشورهای توسعهیافته و کشورهای در حال توسعه علت اصلی مرگ و میر زنان سرطان سینه میباشد۴]،۳،۲،.[۱ تشخیص و درمان به موقع سرطان سینه، کلید اصلی در اثرگذاری درمان این بیماری میباشد. در تصاویر ماموگرافیمعمولاً از اشعه ایکس با انرژی پایین استفاده میشود. به دلیل انرژی پایین اشعه ایکس، تصاویر ماموگرافی دارای نویز بوده و نرخ سیگنال به نویز پایین (کنتراست پایین) دارند. کنتراست پایین باعث میشود که بیشتر رادیولوژیستها به سختی بتوانند ماموگرام را تجزیه و تحلیل کنند. برای حل این مشکل بایستی نویز تصویر حذف و تفاوت بین ناحیهای از تصویر و محیط اطراف آن بهینه شده و در واقع، بهینهسازی روی تصویر انجام گردد. برای بهینهسازی تصویر، اخیرأ روشهایی مانند روش چند مقیاسی مورد توجه محققان قرارگرفته است. از ابزارهای روش چند مقیاسی، تبدیل موجک میباشد. تبدیل موجک تصویر را به مجموعهای از توابع به نام خانواده موجک تجزیه میکند، که همه این توابع از یک تابع به نام موجک مادر مشتق شدهاند. تبدیل موجک برای اولین بار در سال ۱۹۹۱ برای کاهش نویز تصاویر MRI استفاده شد۱]،۳،.[۵ در سالهای اخیر از تبدیل موجک در پردازش تصویر، تشخیص طرح، مخصوصا برای بهینهسازی تصاویر ماموگرافی و تشخیص میکروکَلسیفیکِیشِن (تومورهای کوچکتر از ۱۰ میلیمتر) ، استفاده شده است.[۶] در سال ۲۰۰۲ یون، روش بهینهسازی تصاویر ماموگرافی با

۸۹۱

استفاده از تبدیل موجک را بکار برد که در آن از فیلتر همومورفیک استفاده میشود.[۷] در سال ۲۰۰۵ استوجیک، در سال ۲۰۰۸ دابور و بعدها در سال ۲۰۱۰ گانتورو، روش بهینهسازی تصاویر ماموگرافی با استفاده از تبدیل موجک را بکار بردند که در آن از فیلتر پایینگذر استفاده نمیشود۵]،۴،.[۱ در سال ۲۰۱۱ آموتا و در سال ۲۰۱۲ کومار، روش بهینهسازی تصاویر ماموگرافی با استفاده از تبدیل موجک را بکار بردند که در آن از فیلتر پایین گذر برای تجزیه تصویر اصلی استفاده میشود۳]،.[۲

-۲ روش کار

در روش پیشنهادی برای بهسازی تصاویر ماموگرافی، از فیلتر پایینگذر برای عبور اجزای فرکانس پایین تصویر استفاده میشود. برای کاهش نویز تصویر، عملگرهای مورفولوژیکی روی اجزای فرکانس پایین و الگوریتم بهینهسازی کنارهها روی اجزای فرکانس بالای تصویر اعمال میشوند. برای برطرف کردن نویز باقیمانده در تصویر، تصاویر حاصل از اعمال عملگرهای مورفولوژیکی روی اجزای فرکانس پایین و الگوریتم بهینهسازی کنارهها روی اجزای فرکانس بالای تصویر با هم جمع میشوند و از تبدیل موجک سطح۳ روی تصویر حاصلجمع، و فیلتر همومورفیک برای ضرایب حاصل از تبدیل موجک و معکوس تبدیل موجک سطح۳، استفاده میشود. جزئیات روش پیشنهادی برای بهسازی تصاویر ماموگرافی شامل مراحل زیر است (شکل:(۱

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 5700 تومان در 6 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد