بخشی از مقاله

تأثيرات فشار خشكسالي بر توليد سويا


در انتهاي ماه جولاي ، آب و هواي گرم و خشك ، تكامل محصول سويا ، حدود 8 روز فراتر از حد طبيعي خود ، سرعت بخشيد . در حدود 85 درصد محصول جوانه زد و 25 درصد آن ، شروع به تشكيل پوسته خارجي خود كردند . اين مقاله ، بر روي موارد زير بحث مي كند : 1 ) چگونه فشار خشكسالي ، بر پتانسيل محصولات سويا تأثير مي گذارد 2) چگونه پتانسيل محصولات سويا ، قبل از برداشت ارزيابي مي شوند و 3 ) مصارف متوالي در فصل خشكسالي ، بر سويا ايجاد فشار مي كند .


سوياها ، محصولي انعطاف پذير تر از ذرت هستند كه با دوره هاي مربوط به فشار رطوبت موجود ، سازگاري مي يابند . همان طور كه محل ذرت ، از طريق ايجاد خوشه تا شكوفيايي و افتادن آن كامل مي شود حالت رطوبت موجود ، مهم و جدي مي شود . برعكس ، محصولات سويا ، به فشار رطوبت ، در طي يك دوره خيلي طولاني و حدودي از مراحل رشد ، عكس العمل نشان مي دهند .


تنوعات سويا ، با منطقه جنوبي داكوتا سازگار هستند و از نوع مشخصي مي باشند ، در حاليكه تعدادي از مراحل رشد را در همين زمان ، آشكار مي سازند . هنگاميكه يك گياه ، مراحل گل دهي يا تكثير را آغاز مي كند ( R1 به R8 ) هنوز ، در حال رشد است . ( مرحله گياهي ) و مي تواند بر گها را ساقه هاي بيشتري را توليد كند ، اين حدود وسيع در مراحل رشد ، به سوياها ، اجازه جبران كمبود خود ، در فصل خشكسالي را مي دهد ، هنگامي كه رشد ، و در ديگر مراحل رشد ، كاهش يافته است .
پتانسيل محصول سويا ، تحت تأثير تمام تعداد پوسته ها ، در هر گياه است ،‌تعداد لوبياها در هر تخمدان و وزن آنها در هر لوبيا ( اندازه دانه ) مشخص مي گردد .
تركيب محصول تحت تأثير قرار گرفته ، بستگي به مرحله توليد و تكثير ( R ) دارد ، هنگامي كه فشاري بوجود مي آيد . مهم ترين مرحله براي پتانسيل محصول آغاز مي گرد ، همانطور كه محصول ، به مرحله كامل شده مادگي خود مي رسد .


( R4 ، مادگي ، در حدود 4/3 اينچ ، در يكي از چهار گره بالايي و بر روي ساقه اصلي ، با يك برگ كاملاٌ پيشرفته ، طول دارد ) .
فشار خشكسالي ، در زمان از طريق R4 ، در حد اندكي ، بعد از مرحله R4 ( شروع رويش دانه ، دانه ها ، داراي طول 8/1 اينچ هستند ) ، محصولات موجود را بيش از همين فشار و در هر زمان ديگري از مرحله پيشرفت ، كاهش خواهد داد . در اين دوره R45 ( تشكيل دير هنگام مادگي ) تا حدود R55 (‌مدت كوتاهي قبل از تشكيل و رشد كامل دانه ) مخصوصاٌ مهم و اساسي است ، زيرا گل دهي متوقف مي گردد و مي تواند نه به مدت طولاني مادگي هاي از دست رفته را جبران نمايد . مادگي ها و ساقه ها جوان تر ، همچنين ، تحت فشار در برابر رشد ناكامل ، استعداد بيشتري را نسبت به مادگي ها و دانه ها ي قديمي تر دارند .


كاهش محصول در اين زمان ، اساساٌ نتيجه فقدان تمام مادگي ، در هر گياه هستند . بعد از مرحله R56 بايد رطوبت مهيا باشد ، اندازه دانه ممكن است ، كاهش محصول را جبران كند . بهر حال ، اندازه دانه ، از نظر ژنتيكي ، محدود مي گردد .
روش ارزيابي پتانسيل محصول در سوياها ، بصورت زير است :


1 )‌ محاسبه تعداد گياهان موجود ، در يك ناحيه آزمايشي كوچك ، در يك مزرعه ( 1000/1 دانه در هر جريب ) .
بصورت اتفاقي ، ده ناحيه را در هر مزرعه انتخاب كنيد . طول رديف هاي مورد نياز ، برابر با 1000/1 در هر جريب مي باشد كه بستگي به فاصله گذاري رديف ها دارد :
74 پا و 8 اينچ براي رديف هاي 7 اينچي اندازه گيري مي شود .
52 پا و 2 اينچ براي رديف هاي 10 اينچي .


34 پا و 10 اينچ ، براي رديف هاي 15 اينچي .
26 پا و يك اينچ براي رديف هاي 20 اينچي .
17 پا و 5 اينچ ، براي رديف هاي 30 اينچي .


14 پا و 6 اينچ ، براي رديف هاي 36 اينچي .
13 پا و 19 اينچي ، براي رديف هاي 38 اينچي .
ازتعداد گياهان بدست آمده ، در مرحله چهارم استفاده كنيد .
2 ) تعداد مادگي ها را بر روي 10 گياه موجود در اين رديف ها محاسبه نماييد و بر روي هر 5 گياه ، در پايين اين رديف ها .
در نظر بگيريد تا موقعي كه 20 گياه ، شمارش شده باشد ، عموماٌ بيشتر گياهان شمارش شده يا بيشتر مكانهاي نمونه اي در اين مزرعه ، دقت بيشتري را در ارزيابي مزرعه ، بكار خواهند برد .
3 ) ميانگين تعداد مادگي ها ، در هر گياه ، براي هر ناحيه آزمايشي را محسابه كنيد .

4 ) وزن محصولات درهر جريب ، از طريق اين رابطه بدست مي آيد : Bu/A برابر با تعداد گياهان ، در هر نمونه است و ميانگين X ، تعداد مادگي ها ا در هر گياه است كه به اندازه X0.4024 تقسيم شده از طريق ( 60 ) است .
ارزيابي پتانسيل محصول ، فقط ممكن است براي زماني كوتاه ، خوب و مناسب باشد . اگر خشكسالي ادامه يابد و باعث كندي رشد مادگي موجود گرديد يا مانع از پر شدن دانه شود ، اين ارزيابي ممكنست ، مدت زيادي معتبر و مطمئن نباشد .


معمولاٌ يك ارزيابي دقيقتر است . هنگامي كه شكل محدودتري را نسبت به تكامل محصول مي گيرد . ارزيابي قبل از فقدان برگ ، ممكن است بگويد كه آيا محصول بايد بصورت دانه برداشت شود ، يا بصورت علفي . ارزيابي ديگري ممكن است نشان دهد كه آيا اين برداشت محصول توجيه مي گرد و اصلاح پذير است .
سويا ها مي توانند بصورت علف خشك يا علف تازه مانده برداشت شوند ، اگرچه مشكلات موجود در محافظت از ساقه هاي وسيع گياه ، مشكل توليد علف خشك را بوجود مي آورند .
علف خشك سويا ، در حد وسيعي از نظر كيفيت و مطلوب بودن حالت علفي خود متنوع هستند و بستگي به نسبت برگ به ساقه ، سختي ساقه و چگونگي بسته بندي و ذخيره سازي خوب و مناسب دارد .


اگر بصورت علف تازه مانده بكار مي روند ، بايد ، قبل از انباشتگي به دليل خشك بودن ، بين 40 تا 50 درصد مرطوب شوند .
مرحله مطلوب پيشرفت ، براي برداشت ساقه هاي علفي سويا ، هنگامي است كه تخمدانها شكل گرفته اند و برگهاي پاييني ، به درستي ، شروع به زرد شدن مي كنند .
اطلاعات تحقيقاتي دانشگاه ايالتي اوهايو ، كيفيت هلفي سويا و علفهاي تازه گياه يونجه ( در جدول ) مقايسه كردند . آزمايشات مربوط به مطلوب بودن اين گياه ، نشان مي دهد كه ساقه علفي سويا ، از طريق چهار پايان مورد استفاده قرار مي گيرد ، اگرچه حيوانات ممكن است ، اين علف را با گستردگي بيشتري نسبت به يونجه مصرف كنند ، زيرا ساقه آن سخت است . مقدار بيشتر غيرقابل پذيرش آن مي تواند مورد انتظار قرار گيرد .


پيشرفت و زمان بندي رشد گياه ، گل دهي ، تشكيل و پيشرفت مادگي و پر شدن لانه هاي وسويا (‌دانشگاه ايالتي ايوا ) .
كيفيت علفي سويا و يونجه تازه . از دانشگاه ايالتي اوهايو ، گرفته شده است .
Ea p NDF2 ADF1 پروتئين مرحله محصول
02/1 44/0 2/35 1/31 4/22 تشكيل غنچه يونجه
30/1 39/0 6/48 6/40 2/16 ابتداي تشكيل مادگي سوياها


1 ) ADF - فيبر اسيدي پاك كننده با اندازه قابليت هضم مقدار پايين ADF قابليت هضم بالا .
2 ) NDF - فيبر طبيعي پاك كننده با اندازه محصول علفي بدست آمده مقدار پائين NDF محصول بيشتر .
اين مقاله و ديگر مقالات مي توانند ريال بصورت الكترونيكي از كالج كشاورزي و انتشارات علوم بيولوژيكي SU – SD در دسترس باشند ، چيزي كه بر روي آدرس اينترنتي زير موجود است :
آدرس اينترنتي


از رشد كار گسترش همكاري گرفته شده است ، فعاليت هاي 8 مي و 30 ژوئن 1914 ، در همكاري با USDA است . لاري تايدمن ،‌رئيس اين موسسه گسترش همكاري ها از دانشكده كشاورزي و علوم بيولوژيكي دانشگاه ايالتي داكوتاي جنوبي ، در بروكينز است . SDSV فعاليتي قابل تأييد و به موازات تناسب كاري( از نظر جنسيتي ، مرد يا زن ) مي باشد و تمام فوايد ، خدمات و تناسبهاي آموزشي و شغلي را ، بدون مراجعه به اصل و نسب ، سن ، نژاد ، شهري بودن ، رنگ آئين ، مذهب ، جنسبت ، ناتواني ، مليت ، برتري جنسيتي .
يا اوضاع مربوط به دوران جنگ و هتنام ، ارائه مي دهد.


آبياري گياه سويا
ويليام ال.كرانز ، متخصص آبياري گسترده : روژه دبليو المور ، متخصص محصولات گسترده وجيمزه اي اسيح ، استاد كشاورزي و باغباني علمي
مديريت صحيح ومناسب آبياري ، براي مطلوب ساختن محصولات ومنابع آب مخصوص آبياري ، مهم و اساسي است . توليد سوياي آبياري شده در ناحيه نبراسكا ، ناحيه اي باشوعات خاك و آب و هوا واد انرژي ها ي مديريتي آبياري متفاوت را در بر مي گيرد و اين آزمايشات مربوطه ناحيه بنراسكاو در مورد پيشنهادات مربوط به آب مخصوب آبياري هستند كه خاك بنداسكا ، آب و هوا و تنوع پذيري رسوب مواد را مناسب و سازگار مي دارند . وسعت زمين ، تحت كشت سويا در نبراسكا ، از 43000 جريب با توليد مصحول آبياري شده در سال 1972 ، به 55/2 ميليون جريب در سال 2003 افزايش يافته است . در حدود 45 درصد از تمام وسعت زمين تحت كشت سويا در بنراسكا ، آبياري مي شود . توجه به سويا ، به دليل مصارف اقتصادي مطلوب ، تنوعاتي با پتانسيل بهتر مصحول ، ارزش سويا ، در گردش با محصولات ديگري ، مثل ذرت و تغييراتي در قوانين زمين كشاورزي ايالات متحده آمريكا است .
رشد و پيشرفت گياه سويا


پيشرفت گياه سويا مي تواند ، در دو مرحله از هم جدا شوند – مرحله رشد گياهي و مرحله توليد و تكثير . مرحله گياهي ،‌ با رشد و نمو دانه و ظهور جوان ها آغاز مي گردد . مرحله توليد و تكثير ، با ظهور اولين گل بر روي گياه ، آغاز مي شود . پيشرفت مرحله گياهي ، بويژه ، توسط در نظر گرفتن تعداد گره هاي اصلي ساقه ، نشان داده مي شود . گره ، در حاليكه دو برگ كوچك پگاه لبه دار به هم مربوط مي شوند ، بصورت گره ( O ) محاسبه مي شود ، با توجه به اينكه گره ، در جائيكه دو برگ كوچك اوليه به هم مي پيوندند ، بصورت گره ( 1 ) در نظر گرفته مي شود . تمام برگهاي ديگر ، در بالاي برگهاي كوچك گياه برگهاي كوچك سه تايي را بوجود مي آورند و بصورت متوالي ، گره 2 و 3 و غيره ، خوانده مي شوند . پيشرفت توليد و تكثير ، كمي پيچيده تر است و جزئيات آن ، در جدول ( 1 ) تهيه مي گردند . دانستن اين مراحل رشد سويا ، هنگامي است كه از روش فهرست بندي آبياري هاي موجود در مرحله رشد استفاده مي شود .


تنوع سويا و انواع محل رشد ساقه
براي توليد سوياي آبياري شده ، تنواع انتخاب ، يك عامل مهم مديريتي است . بسياري از تنوعات سوياي موجود در نبراسكا ، از نوع نامحدود هستند ، كه در آنها ، مراحل بعدي رشد گياه ، با مراحل اوليه پيشرفت توليد و تكثير آن ، زياد گسترش مي يابند . در اين تنوعات رأس اصلي ساقه ، فعاليت رشد گياه را حفظ مي نمايد (‌مثلاٌ گره هاي جديد را توليد مي كند ) بعد از اينكه اولين گل ظاهر مي شود ( بويژه ، بر روي گره ششم ساقه اصلي ) . همان طور كه فعاليت گياه ادامه مي يابد به تدريج كند مي شود ، تا زمانيكه دقيقاٌ‌ّ بعد از پيدايش مرحله گسترش رشد و نمو دانه ، متوقف مي گردد ( مثلاٌ گره هاي بيشتري توليد نمي شوند ) چنين تنوعاتي ، اغلب بيش از 20 گره موجود بر روي ساقه اصلي را در مرحله تكامل خواهند داشت .


برعكس ، رأس اصلي ساقه با تنوعات مشخص به شكلي ناگهاني ، فعاليت رشد گياه را بعد از توليد گل ، متوقف مي سازد . اين مورد ، منتهي به جمع شدن رأس اصلي ساقه در خوشه انتهايي گل ها مي گردد . چنين تنوعاتي ، عموماٌ فقط در حدود 14-10 گره در ساقه اصلي خود و در مرحله تكامل دارند ولي قد كوتاه آنها ، مي توانددانه بيشتري را در خود نگه دارند ، هنگامي كه با تراكم هاي بالايي از گياه در زمينهاي انتهايي آبياري شده استفاده مي شوند ، در جائيكه تنوعات نامحدود ، اغلب ديده مي شوند .


تنوعاتي از گياه از نوع نيمه محدود در نبراكسا ، مهيا مي شوند ، (‌نوع NE3001 نبراسكا ، يك نمونه است ) . رأس اصلي ساقه ، در اين تنوعات به سرعت ، از حالت رشد گياه به تكثير آن ، متمركز نمي شود و عموماٌ در حدود 18-16 گره در ساقه اصلي خود و در مرحله تكامل ، وجود خواهند داشت ، تحقيق انجام گرفته از طريق دانشگاه نبراسكا – لينكن ، بيان مي كند كه انواع نيمه محدود ، ممكنست براي بهره مندي بهتر از پتانسيل محصول مربوط به سيستم هاي توليد سوياي به شدت تحت نظارت و آبياري شده ، مورد نياز باشند .


تصوير 1 ) استفاده آب در محصول سويا يا انتقال روزانه بخار آب ( ET ) از يك محصول بخوبي آبياري شده ، خط آبي ، ET مورد انتظار را بر اساس اطلاعات تاريخي نشان مي دهد ، با توجه به اينكه خط قرمز ، نشان دهنده ET روزانه ، براي يك فصل خاص رشد و نمو است

.
جدول 1 )مراحل توليد و تكثير سويا و پيشرفت آن ( ريحي و همكارانش ،1994 ) .
توصيف مرحله


در نهايت يك گل باز مي شود كه در هر گره ساقه اصلي وجود دارد . عموماٌ اولين گل بر روي گره ششم و در انواع نامحدود بوجود مي آيد ولي تقريباٌ تمام گره ها ، همزمان در انواع مشخصي ، گل مي دهند R1 آغاز گل دهي


در نهايت يك گل باز مي شود و در يكي از دو گره ساقه بالايي اصلي موجود است كه كاملاٌ داراي برگهاي پيشونده هستند . يك گره با برگ كاملاٌ رشد يافته ، فقط در زير گره اي خواهد بود كه برگهاي كوچك آن به طرف قسمت گسترده آن پيش نمي روند و لبه هاي آنها داراي تماس با هم ، به مدت طولاني نخواهند بود . R2 گل كامل
در نهايت ، يك مادگي ( تخمدان گياه ) با طول 16/3 اينچ ، در يكي از چهار گره بالايي ساقه اصلي موجود است كه يك برگ كاملاٌ پيشرونده را دارند . عموماٌ مادگي هايي با طول بيشتر در گره هاي پائيني و گل هايي با مقاومت بيشتر ديده مي شوند ، گل ها باز مي گردند و غنچه هاي آنها بر روي گياه و در مرحله R3 است .


R8 آغاز تداوم رشد تخمدان

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید