بخشی از مقاله


1) تاريخچه فعاليت شركت

1- 1 ) كلـيات
شركت پروفیل و یخچال سازی ایران پویا در تاريخ 16/01/1336 به صورت شركت سهامي خاص تاسيس شده و طي شماره 5566در اداره ثبت شركتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسيده است. در سال 1358 به شرکت "صنایع جنرال استیل"و متعاقبا در سال 1362 به شركت پروفیل و یخچال سازی ایران پویا تغییر نام داده است و در سال 1365 به شرکت سهامی تبدیل و در سال 1370 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.
دفترفروش شرکت تهران ،میدان ونک، بزرگراه خاقانی نرسیده به بزرگراه مدرس ، ، پلاك 33.
آدرس قانونی کارخانه در کیلومتر4 جاده قدیم کرج، 45 کیلومتری زرند، نرسیده به سه راه شاد آباد واقع گردیده است.


2-1) فعاليت اصلي شركت
موضوع فعاليت شركت طبق ماده 3 اساسنامه و بموجب پروانه بهره برداری شماره 70010/973/31 مورخ 07/12/1374 صادره از وزارت صنایع و معادن عبارت است از تولید انواع یخچال، فریزر، یخچال فریزر برقی، کولر، پروفیل آلومنییوم، کارهای تولیدی و صنعتی و دیگر و همچنین اعطاء کمک به فقرا و محرومین و مشارکت در تامین منابع جهت اجرای طرح امور فرهنگی فرزندان شاهد و کلیه اموری که باتوجه به قوانین جاری کشور انجام آن منع قانونی نداشته باشد.

3-1) وضعيت اشتغال
تعداد كاركنان تمام وقت و پاره وقت شركت طي سال بشرح زير بوده است:
سـال 1383 سـال 1382
كاركنـان دائم 761 نفر 907 نفر
كاركنـان موقت 128 نفر 77 نفر
جمع 889 نفر 984 نفر

2) مبناي تهيه صورتهاي مالي

صورتهاي مالي اساساً بر مبناي بهاي تمام شده تاريخي تهيه و در موارد مقتضي از مبناي ارزشهاي جاري استفاده شده است.


3) خلاصه اهم رويه هاي حسابداري
1-3) سرمايه گذاريها
- سرمايه گذاريهاي بلند مدت به بهاي تمام شده پس از كسر هرگونه ذخيره بابت كاهش دائمي در ارزش هر يك از سرمايه گذاريها ارزشيابي ميشود .
- آن گروه از سرمايه گذاريهای سریع المعامله در بازار كه به عنوان دارايي جاري طبقه بندي ميشود به اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش مجموع سرمایه گذاریها و سایر سرمایه گذاریهای جاری به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هر يك از سرمايه گذاريها ارزشيابي ميشود .
- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در شرکت فرعی در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ تصویب صورتهای مالی) و درآمد حاصل از سایر سرمایه گذاریها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ ترازنامه و تصویب صورتهای مالی) شناسایی می شود .
2-3) دارائيهاي ثابت مشهود
1-2-3) دارائيهاي ثابت مشهود بر مبناي بهاي تمام شده در حسابها ثبت ميشود، مخارج بهسازي و تعميرات اساسي كه باعث افزايش قابل ملاحظه در ظرفيت يا عمر مفيد دارائيهاي ثابت يا بهبود اساسي در بازدهي آنها ميگردد به عنوان مخارج سرمايه اي محسوب و طي عمر مفيد باقيمانده دارائيهاي مربوط مستهلك ميشود . هزينه هاي نگهداري و تعميرات جزئي كه به منظور حفظ يا ترميم منافع اقتصادي مورد انتظار واحد تجاري از استاندارد عملكرد ارزيابي شده اوليه دارائي انجام ميشود، هنگام وقوع به عنوان هزينه هاي جاري تلقي و به حساب سود و زيان دوره منظور ميگردد.
2-2-3) استهلاك دارائيهاي ثابت مشهود با توجه به عمر مفيد برآوردي دارائيهاي مربوط (و با در نظر گرفتن آئين نامه استهلاكات موضوع ماده 151 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/01/1380) و بر اساس نرخها و روشهاي زير محاسبه ميشود:
دارائــي نرخ استهلاك روش استهلاك
ساختمان 7 تا 10 درصـد نزولي
وسائط نقليه 25 تا 30 درصـد نزولي
اثاثيه و منصوبات 10 سـاله و سه ساله مستقيم
براي دارائيهاي ثابتي كه طي ماه تحصيل ميشود و مورد بهره برداري قرار ميگيرد ، استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حسـابها منظور ميشود . در مواردیكه هر يك از دارائيهاي استهلاك پذير پس از آمادگي جهت بهره برداري به علت تعطيل كار يا علل ديگري براي مدتي مورد استفاده قرار نگيرد ، ميزان استهلاك آن براي مدت ياد شده معادل25 درصد نرخ استهلاك منعكس در جدول بالاست .
3-3) موجودیها: موجودی مواد و کالا به اقل بهای تمام شده یا خالص ارزش فروش ارزشیابی میشود. در صورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش مابه التفاوت بعنوان ذخیره کاهش ارزش موجودی شناسایی میشود. بهای تمام شده موجودی با بکارگیری روش میانگین متحرک قیمت گذاری و در حسابها منظور میشود.
4-3) ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان بر اساس يك ماه آخرين حقوق ثابت براي هر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور ميشود .

4) موجودي نقد
1-4 ) موجودي نزد بانكها
5 ) سرمايه گذاري كوتاه مدت
1-5 ) سرمايه گذاري در سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس
2-5 ) سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت مربوط به سپرده نزد بانك ملي شعبه برق تهران است .
3-5 ) مبلغ -/620/552/185 ريال ذخیره کاهش ارزش سهام در حسابها منظور شده است .

6 ) حسابها و اسناد دريافتني تجاري
1-6 ) اسناد دريافتني تجاري
2-6 ) طلب از شـركتهاي گروه :
طلب از شركتهاي گروه كلاً مربوط به سود سهام میباشد.
7 ) ساير حسابها و اسناد دريافتني :
1-7 ) حصه كوتاه مدت وام مديران شركتهاي درخواست كننده

8 ) موجــودي مواد و كالا :
- موجودیهای شرکت مبلغ 4 میلیارد ریال از پوشش بیمه ای برخوردار میباشد.
9 ) سفارشات و پيـش پـرداختـها :

1383 1382
ريال ريال
شركت موتوژن 650/678/509/3 390/327/224/5
شركت آیدا پلاستیک 574/309/157/1 172/658/949/4
224/988/666/4 562/985/173/10

12 ) دارائیهای نامشهود :
1-12- افزایش دارائیهای نامشهود مربوط به خرید نرم افزارهای سهام از شرکت همکاران سیستم میباشد .


ترازنامه
سال82
داراییهای جاری : ریال
موجودی نقد 3576701265
حسابها واسناد دریافتنی تجاری 11254930807
سایر حسابهای دریافتنی 623709082
موجودی مواد وکالا 13366407491
سفارشات و پیش پرداختها 12707010
جمع دارائیهای جاری 28834455655
دارائیهای غیرجاری :
دارائیهای ثابت مشهود 12882795693
سرمایه گذاریهای بلندمدت 280646311
سایر دارائیها 198540084
سرقفلی حاصل از تلفیق 1164918240
جمع دارائیهای غیرجاری 14526900328
جمع دارئیها 43361355983
بدهیهای جاری :
حسابها واسناد پرداختنی تجاری 721470231
سایر حسابها و اسناد پرداختنی 3444052651
پیش دریافتها 37203840
ذخیره مالیات 111393184
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی 6715417236
تسهیلات مالی دریافتی کوتاه مدت 16196700379
جمع بدهیهای جاری 27226237521
بدهیهای غیرجاری :
تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت 1222841455
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 988763311
جمع بدهیهای غیرجاری 2211604766
جمع بدهیها 29437842287
حقوق صاحبان سهام :
سرمایه(12میلیون سهم یک هزار ریالی تمام پرداخت شده) 12000000000
اندوخته قانونی 1003734773
سود (زیان) انباشته 1032778923
جمع حقوق صاحبان سهام 14036513696
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام 43474355983ترازنامه
سال83
داراییهای جاری : ریال
موجودی نقد 1275693178
حسابها واسناد دریافتنی تجاری 11880941747
سایر حسابهای دریافتنی 1812174370
موجودی مواد وکالا 16151517598
سفارشات و پیش پرداختها 1479032001
جمع دارائیهای جاری 32599358894
دارائیهای غیرجاری :
دارائیهای ثابت مشهود 13513441865
سرمایه گذاریهای بلندمدت 1361058319
سایر دارائیها 88047000
سرقفلی حاصل از تلفیق 0
جمع دارائیهای غیرجاری 14962547184
جمع دارئیها 47561906078
بدهیهای جاری :
حسابها واسناد پرداختنی تجاری 6198585070
سایر حسابها و اسناد پرداختنی 2495604845
پیش دریافتها 77270230
ذخیره مالیات 2477490
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی 4824401633
تسهیلات مالی دریافتی کوتاه مدت 18513628005
جمع بدهیهای جاری 32111967273
بدهیهای غیرجاری :
تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت 977059534
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 1160933578
جمع بدهیهای غیرجاری 2137993112
جمع بدهیها 34249960385
حقوق صاحبان سهام :
سرمایه(12میلیون سهم یک هزار ریالی تمام پرداخت شده) 12000000000
اندوخته قانونی 1021810028
سود (زیان) انباشته 290135665
جمع حقوق صاحبان سهام 13311945693
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام 47561906078ترازنامه
سال84
داراییهای جاری : ریال
موجودی نقد 867012963
حسابها واسناد دریافتنی تجاری 12513480703
سایر حسابهای دریافتنی 3174000286
موجودی مواد وکالا 24348933654
سفارشات و پیش پرداختها 267251631
جمع دارائیهای جاری 41170679237
دارائیهای غیرجاری :
دارائیهای ثابت مشهود 12856377986
سرمایه گذاریهای بلندمدت 1282888982
سایر دارائیها 116347000
سرقفلی حاصل از تلفیق 0
جمع دارائیهای غیرجاری 14255613968
جمع دارئیها 55426293205
بدهیهای جاری :
حسابها واسناد پرداختنی تجاری 1084504282
سایر حسابها و اسناد پرداختنی 3385892781
پیش دریافتها 242040098
ذخیره مالیات 120635615
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی 4266068300
تسهیلات مالی دریافتی کوتاه مدت 38770682793
جمع بدهیهای جاری 47869823869
بدهیهای غیرجاری :
تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت 445424219
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 1290402655
جمع بدهیهای غیرجاری 1735826874
جمع بدهیها 49605650743
حقوق صاحبان سهام :
سرمایه(12میلیون سهم یک هزار ریالی تمام پرداخت شده) 12000000000
اندوخته قانونی 1021810028
سود (زیان) انباشته 7201167566
جمع حقوق صاحبان سهام 5820642462
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام 55426293205ترازنامه
سال85
داراییهای جاری : ریال
موجودی نقد 3106682434
حسابها واسناد دریافتنی تجاری 24606770767
سایر حسابهای دریافتنی 4130693847
موجودی مواد وکالا 8202187059
سفارشات و پیش پرداختها 831561572
جمع دارائیهای جاری 40877895679
دارائیهای غیرجاری :
دارائیهای ثابت مشهود 12678513862
سرمایه گذاریهای بلندمدت 1282888982
سایر دارائیها 235200199
سرقفلی حاصل از تلفیق 0
جمع دارائیهای غیرجاری 14196603043
جمع دارئیها 55074498722
بدهیهای جاری :
حسابها واسناد پرداختنی تجاری 820823300
سایر حسابها و اسناد پرداختنی 2147919859
پیش دریافتها 39393898
ذخیره مالیات 21007627
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی 3798384669
تسهیلات مالی دریافتی کوتاه مدت 39377426202
جمع بدهیهای جاری 46204955555
بدهیهای غیرجاری :
تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت 0
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 1709851574
جمع بدهیهای غیرجاری 1709851574
جمع بدهیها 47914807129
حقوق صاحبان سهام :
سرمایه(12میلیون سهم یک هزار ریالی تمام پرداخت شده) 12000000000
اندوخته قانونی 1021810028
سود (زیان) انباشته 5862118435
جمع حقوق صاحبان سهام 7159691593
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام 55074498722


ترازنامه
سال86
داراییهای جاری : ریال
موجودی نقد 8746762531
حسابها واسناد دریافتنی تجاری 20392006270
سایر حسابهای دریافتنی 4308884992
موجودی مواد وکالا 10811002470
سفارشات و پیش پرداختها 751972312
جمع دارائیهای جاری 45010628575
دارائیهای غیرجاری :
دارائیهای ثابت مشهود 12246773846
سرمایه گذاریهای بلندمدت 1282888982
سایر دارائیها 138900199
سرقفلی حاصل از تلفیق 0
جمع دارائیهای غیرجاری 13668563027
جمع دارئیها 58679191602
بدهیهای جاری :
حسابها واسناد پرداختنی تجاری 1890165900
سایر حسابها و اسناد پرداختنی 1637061950
پیش دریافتها 46545407
ذخیره مالیات 0
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی 3798384669
تسهیلات مالی دریافتی کوتاه مدت 44020713998
جمع بدهیهای جاری 51392871924
بدهیهای غیرجاری :
تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت 0
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 1951759925
جمع بدهیهای غیرجاری 1951759925
جمع بدهیها 53344631849
حقوق صاحبان سهام :
سرمایه(12میلیون سهم یک هزار ریالی تمام پرداخت شده) 12000000000
اندوخته قانونی 1021810028
سود (زیان) انباشته 7687250275
جمع حقوق صاحبان سهام 5334559753
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام 58679191602


صورت سود وزیان
سال82

فروش خالص 29834708007
بهای تمام شده کالای فروش رفته 23826635533
سود ناخالص 6008072474
هزینه های فروش، اداری و عمومی 3769346426
خالص سایر درآمدها وهزینه های عملیاتی 295537363
سود(زیان)عملیاتی 1943188685
هزینه های مالی 1956943728
خالص سایر درآمدها وهزینه های غیرعملیاتی 515688315
سود قبل از مالیات(زیان) 501933272
مالیات 58835285
سود(زیان)خالص 443097987


صورت سود وزیان
سال83

فروش خالص 47399919510
بهای تمام شده کالای فروش رفته 38013366830
سود ناخالص 9386552680
هزینه های فروش، اداری و عمومی 6105293659
خالص سایر درآمدها وهزینه های عملیاتی 273498835
سود(زیان)عملیاتی 3007760186
هزینه های مالی 3644138720
خالص سایر درآمدها وهزینه های غیرعملیاتی 1191220892
سود قبل از مالیات(زیان) 554842358
مالیات (21900591)
سود(زیان)خالص 532941767


صورت سود وزیان
سال84

فروش خالص 34493337323
بهای تمام شده کالای فروش رفته 30143067207
سود ناخالص 4350270116
هزینه های فروش، اداری و عمومی 5087634385
خالص سایر درآمدها وهزینه های عملیاتی 524937163
سود(زیان)عملیاتی (1262301432)
هزینه های مالی 5513150779
خالص سایر درآمدها وهزینه های غیرعملیاتی 19505542
سود قبل از مالیات(زیان) (6755946669)
مالیات 0
سود(زیان)خالص (6755946669)

صورت سود وزیان
سال85

فروش خالص 70316216442
بهای تمام شده کالای فروش رفته 57895602851
سود ناخالص 12420613591
هزینه های فروش، اداری و عمومی 6266247646
خالص سایر درآمدها وهزینه های عملیاتی 1020631032
سود(زیان)عملیاتی 7174996977
هزینه های مالی 5918564750
خالص سایر درآمدها وهزینه های غیرعملیاتی 103624531
سود قبل از مالیات(زیان) 1360056758
مالیات (21007627)
سود(زیان)خالص 1339049131

صورت سود وزیان
سال86

فروش خالص 62880676275
بهای تمام شده کالای فروش رفته 54721287895
سود ناخالص 8159388380
هزینه های فروش، اداری و عمومی 4706183317
خالص سایر درآمدها وهزینه های عملیاتی 863935181
سود(زیان)عملیاتی 4317140244
هزینه های مالی 5642671893
خالص سایر درآمدها وهزینه های غیرعملیاتی 63224287
سود قبل از مالیات(زیان) )1388755936)
مالیات 0
سود(زیان)خالص (1388755936)


تجزیه و تحلیل صورتهای مالی:
تجزیه و تحلیل مالی فرایندی است که طی آن مشخصات و ویژگیهای بارز مالی و عملیاتی واحد اقتصادی با استفاده از صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی مشخص می شود و در امر تصمیم گیری ، استفاده کنندگان از صورتهای مالی را یاری می کند از جمله این وظایف ،تحلیل گری مالی را می توان نام برد که این روزها یک حسابدار موفق باید قادر به انجام آن باشد . هنگامی که یک حسابدار یک صورت مالی را تهیه و تنظیم می نماید باید خود نیز آن را تجزیه و تحلیل نموده ، و نقاط ضعف و قوت آن را به صاحبکار اطلاع دهد . این را به یاد داشته باشید که : درست است که صورتهای مالی بیانگر وضعیت موسسه می باشند اما هر کسی متوجه آن نمی شود. این روزها حسابداران فقط موظف به ثبت زنی رویدادهای مالی و فعالیتهای موسسات نیستند . روزگاری بود که مفهوم حسابدار و ماشین حساب تفاوت چندانی با هم نداشت و یک حسابدار تنها به منظور ثبت زدن و نگه داری حسابهای در هم پیچیده موسسات استخدام می شد . اما امروزه حسابداران وظایف سنگینی بر عهده گرفته اند که شاید بتوان گفت ، تعهد آنها را در مقابل صاحبکار بیشتر کرده است. به طور کلی هر واحد اقتصادی به منظور برنامه ریزی و تعیین خط مشی آینده ، اطلاعات و گزارشهای حسابداری را مورد بررسی قرار می دهد و از آنجا که اطلاعات حسابداری به خودی خود قابل استفاده نیستند باید ثبت و طبقه بندی شده و در قالب صورتهای مالی خلاصه گردند . برای ثبت این اطلاعات ، حسابداران هر یک از فعالیتهای مالی را مورد تجزیه و تحلیل قرارداده و پس از طبقه بندی اقلام ثبت شده اثر آن را برمعادله حسابداری تعیین می نمایند ، سپس اقلام ثبت شده را در قالب اعداد قابل سنجش به پول خلاصه نموده سپس در این مرحله از ترکیب و تنظیم حسابهای دفتر کل گزارشهایی را تهیه می کنند که حداکثر اطلاعات مورد نیاز کسانی که به این نتایج برای ادامه فعالیت خود نیاز دارند ، را به طور ساده و خلاصه به دست می دهد . این گزارشها را در اصطلاح حسابداری صورتهای مالی می گوییم .
این روزها اگر کسی بخواهد در زمینه بورس و سهام فعالیت کند باید بتواند نسبتهای مالی یک موسسه را محاسبه کند . نسبتها مانند کلیدهایی هستند که در های بسته را باز می کنند . وقتی که شما یک صورت مالی را در اختیار دارید و می خواهید به موسسه صاحب آن صورت مالی وام بدهید ، بهترین کار محاسبه نسبتهای نقدینگی موسسه مذکور است .
نسبتهای اهرمی نیز کارایی بالایی دارند . از طریق این نسبتها می توان نسبت بدهی به دارایی و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام را مشخص نمود . ضمناً میتوان میزان توانایی یک موسسه در پرداخت بهره را محاسبه نمود . نسبت دیگری نیز وجود دارد که نشان می دهد که درآمد شرکت تا چه اندازه برای پوشش هزینه های ثابت کافی است .
نسبتهای فعالیت که شامل : نسبت گردش موجودی کالا ، نسبت متوسط دوره وصول مطالبات ،نسبت گردش حسابهای دریافتنی ، نسبت گردش دارائیهای ثابت و نسبت گردش مجموع دارایی هاست. نسبتهای سودآوری و مالکیت هم که اهمیت خاصی برای مدیریت سهام دارد معمولاً کمتر مورد توجه سهامداران قرار می گیرد . معمولاً سهامداران تنها با توجه به سابقه یک موسسه ، اقدام به خرید سهام آن موسسه می نمایند . شاید دلیل اصلی این اقدام ، دانش ناکافی سهامداران در ایران است . معمولاً در ایران سرمایه و تجربه حرف اول را میزند و دانش جایگاه خواصی ندارد . توجه داشته باشید که اگر تجربه و دانش در هم آمیخته شود و سرمایه در کنار این ترکیب قرار گیرد در این صورت نه تنها نتیجه مطلوب تری حاصل می شود بلکه ریسک سرمایه گذاری نیز کاهش می یابد .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید