بخشی از مقاله


١- مقدمه

تستهای ارتعاشی به عنوان مهمترین تست در عیب یابی ماشین آلات دوار و معتبرترین ملاک تصمیم گیری درباره سطح سلامت اکثر ماشینهای دوار در صنایع در حال گسترش هستند. و با توجه به نیاز مبرم صنایع به تولید با صرفه و اقتصادی، انجام تست ارتعاش و عیب یابی قبل از خرابی یا تعمیرات پیشگویانه به عنوان ابزاری اصلی و پر نقش در تولید به کار گرفته می شود.

نو بودن این تکنیک در قیاس با حوزه های دیگر صنعت، گستره دانسته ها و تجارب در این بخش خصوصاﹰ در کشور مـا دارای محدودیتی نسبی است. پیچیدگی و گوناگونی زیاد رفتار سیستم ها، مشخصـه هـای دینـامیکی و ارتعاشـی آنهـا تنـوع عیوب محتمل، رفتار مختلف در عیوب یکسان و تنوع پارامترهای اثرگذار بر رفتار سیستم ها جزئی از علل پیچیده بودن کـار تشخیص عیب ماشین آلات دوار است.

اینگونه مشخصات سیستم های دوار که منجر به غیر قابل پیش بینی بودن رفتار سیستم ها گشـته اسـت، احتیـاج بـه تدوین و دسته بندی خواص دینامیکی و ارتعاشی ماشین آلات مختلف و بررسی چگونگی رفتار آنها در اثر مواجهه بـا عیـوب محتمل در صنعت را به خوبی نمایان ساخته است. تا بـا اسـتفاده از آن بتـوان در تحلیـل و توصـیف داده هـای تسـت هـای ارتعاشی سیستم های گوناگون، سریعتر و دقیق تر عمل نمود هر چند این مجموعه احتیاج به کارهای تخصصی بسـیار زیـاد دارد ولی وجود چنین مجموعه ای ضروری می نماید.


ف

Archvie of SID


آنچه در این نوشته به آن پرداخته خواهد شد بیان موردی است درباره یکی از فنهای مکش غبار کوره های ناحیه فولاد سازی مجتمع فولاد مبارکه.

٢- عیب یابی موتورفن بگ هوس شماره ١ واحد فولادسازی

ناحیه فولاد سازی مجتمع فولاد مبارکه دارای هشت عدد کوره قوس الکتریکی می باشد، که گرد و غبار بسیار زیاد حاصل از عملیات ذوب توسط فن های موسوم به فن های IDF مکش می شود و پس از خنک شدن، تصفیه و گرفته شدن غبار و ذرات به محیط تخلیه می شود.


١- نقشه ایمپلر فن IDF1

٢- تصویر موتور فن IDF1

این فن دارای توانی معادل 1800 KW بوده و با قطر 2.45 (m) متر و وزنی حدود 6 (ton) تن با 980 دور بر دقیقه کار می کند.با توجه به سیال ورودی به این فن ها که حاوی مقادیر زیادی از ذرات است، مسأله سایش بر روی ایمپلر آنها از اهمیت زیادی برخوردار است. و به همین خاطر بر روی این فن ها نابالانسی مکرراﹰ به چشم می خورد و دلیل عمده مشکلات این فن ها نیز مسئله نابالانسی است. چنانکه در نقشه پیدا است این فن بر روی دو یاتاقان ﮊورنال واقع در دو طرف آن قرار می گیرد و نابالانسی بسته به مقدار آن, در جهت محوری باعث تشدیددامنه ارتعاشات میگردد.نیز تشدید ارتعاشات در جهت افقی احتمال وجود نابالانسی را کاملاﹰ تقویت خواهد کرد.در موردی که به آن پرداخته خواهد شد، وجود عوامل و پارامترهای متفاوت، قضاوت درباره عیب اصلی بر روی این فن را با ابهامات فراوان روبرو کرده است و با توجه به نوع عیب که کاملاﹰ غیر معمول و غیر تکراری بود، تخمین های اولیه منجر به بررسی های دقیق بسیاری از اجزاﺀ گشت که این بررسی ها و کسب تجارب فرعی راه را برای تعیین عیب اصلی هموار نمود.

ف

Archvie of SID


٣- طیفهای ارتعاشی مربوط به نقطه ٣ IDF1 قبل از انجام تعمیرات اساسی


٤- طیفهای ارتعاشی مربوط به نقطه ٤ IDF1 قبل از انجام تعمیرات اساسی


ف

Archvie of SID


مشکل عمده ای که توسط ناحیه فولاد سازی به بازرسی فنی گزارش گردید، عبارت بود از توقف فن به واسطه عمل کردن سنسورهای ارتعاشی دائمی موجود بر روی ماشین چند لحظه پس از راه اندازی این مشکل دقیقاﹰ در اولین راه اندازی پس از تعمیرات اساسی انجام گرفته بر روی فن به وجود آمد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید