دانلود مقاله تطهیر با آب شرب

word قابل ویرایش
21 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

تطهیر با آب شرب

احکام طهارت
آب مطلق و مضاف
١۵ آب یا مطلق است‏یا مضاف: آب مضاف آبى است که آن را از چیزى بگیرند،مثل آب هندوانه و گلاب، یا با چیزى مخلوط باشد، مثل آبى که به قدرى با گل و مانند آن مخلوط شود که دیگر به آن آب نگویند. و غیر اینها آب مطلق است و آن بر پنج قسم است: اول: آب کر. دوم: آب قلیل. سوم: آب جارى. چهارم: آب باران.پنجم: آب چاه.

١- آب کر
١۶ آب کر مقدار آبى است که اگر در ظرفى که درازا و پهنا و گودى آن هر یک سه وجب و نیم است بریزند آن ظرف را پر کند، و وزن آن از من تبریز مثقال کمتر است، و به حسب کیلوى متعارف بنابر اقرب ۴١٩/٣٧٧ کیلوگرم مى‏شود.
١٧ اگر عین نجس مانند بول و خون به آب کر برسد، چنانچه به واسطه آن بویا رنگ و یا مزه آب تغییر کند آب نجس مى‏شود، و اگر تغییر نکند، نجس نمى‏شود.

١٨ اگر بوى آب کر به واسطه غیر نجاست تغییر کند، نجس نمى‏شود.
١٩ اگر عین نجس مانند خون به آبى که بیشتر از کر است برسد و بو یا رنگ یا مزه قسمتى از آن را تغییر دهد، چنانچه مقدارى که تغییر نکرده کمتر از کر باشد،تمام آب نجس مى‏شود. و اگر به اندازه کر یا بیشتر باشد، فقط مقدارى که بو یا مزه یا رنگ آن تغییر کرده نجس است.

٢٠ آب فواره اگر متصل به کر باشد آب نجس را پاک مى‏کند در صورتى که مخلوط با آن شود. ولى اگر قطره قطره روى آن آب نجس بریزد آن را پاک نمى‏کند،مگر آنکه چیزى روى فواره بگیرند تا آب آن قبل از قطره قطره شدن، به آب نجس متصل شود و با آن مخلوط گردد.

٢١ اگر چیز نجس را زیر شیرى که متصل به کر است بشویند آبى که از آن چیز مى‏ریزد اگر متصل به کر باشد و بو یا رنگ یا مزه نجاست نگرفته باشد پاک است

٢٢ اگر مقدارى از آب کر یخ ببندد و باقى آن بقدر کر نباشد چنانچه نجاست به آن برسد نجس مى‏شود، و هر قدر از یخ هم آب شود نجس است .

٢٣ آبى که به اندازه کر بوده، اگر انسان شک کند از کر کمتر شده یا نه مثل آب کر است ، یعنى نجاست را پاک مى‏کند و اگر نجاستى هم به آن برسد نجس نمى‏شود. و آبى که کمتر از کر بوده و انسان شک دارد به مقدار کر شده یا نه حکم آب کر ندارد .

٢۴ کر بودن آب به دو راه ثابت مى‏شود: اول: آن که خود انسان یقین کند. دوم: آن که دو مرد عادل خبر دهند.
٢- آب قلیل

٢۵ آب قلیل آبى است که از زمین نجوشد و از کر کمتر باشد.

٢۶ اگر آب قلیل روى چیز نجس بریزد یا چیز نجس به آن برسد نجس مى‏شود، ولى اگر از بالا با فشار روى چیز نجس بریزد مقدارى که به آن چیز مى‏رسد نجس ، و هر چه بالاتر از آن است پاک مى‏باشد، و نیز اگر مثل فواره با فشار از پایین به بالا رود در صورتى که نجاست به بالا برسد پایین نجس نمى‏شود و اگر نجاست به پایین برسد بالا نجس مى‏شود.

٢٧ آب قلیلى که براى برطرف کردن عین نجاست روى چیز نجس ریخته شود و از آن جدا گردد، نجس است ، و همچنین بنابر اقوى باید از آب قلیلى هم که بعد از برطرف شدن عین نجاست ، براى آب کشیدن چیز نجس روى آن مى‏ریزند و از آن جدا مى‏شود، اجتناب کنند.

ولى آبى که با آن مخرج بول و غائط را مى شویند با پنج‏شرط پاک است: اول : آن که بو یا رنگ یا مزه نجاست نگرفته باشد. دوم : نجاستى از خارج به آن نرسیده باشد. سوم : نجاست دیگرى مثل خون، یا بول یا غائط بیرون نیامده باشد. چهارم : ذره‏هاى غائط در آب پیدا نباشد. پنجم : بیشتر از مقدار معمول ، نجاست به اطراف مخرج نرسیده باشد.

٣- آب جارى

٢٨ آب جارى آبى است که از زمین بجوشدو جریان داشته باشد مانند آب چشمه و قنات .

٢٩ آب جارى اگر چه کمتر از کر باشد، چنانچه نجاست به آن برسد تا وقتى بو یا رنگ یا مزه آن بواسطه نجاست تغییر نکرده پاک است .

٣٠ اگر نجاستى به آب جارى برسد مقدارى از آن که بو یا رنگ یا مزه‏اش بواسطه نجاست تغییر کرده نجس است و طرفى که متصل به چشمه است اگر چه کمتر از کر باشد پاک است . و آبهاى دیگر نهر اگر به اندازه کر باشد یا بواسطه آبى که تغییر نکرده به آب طرف چشمه متصل باشد، پاک و گر نه نجس است .

٣١ آب چشمه‏اى که جارى نیست ولى طورى است که اگر از آن بردارند باز مى‏جوشد حکم آب جارى دارد. یعنى اگر نجاست به آن برسد، تا وقتى بو یا رنگ یا مزه آن بواسطه نجاست تغییر نکرده پاک است .

٣٢ آبى که کنار نهر ایستاده و متصل به آب جارى است‏حکم آب جارى دارد.
٣٣ چشمه‏اى که مثلا در زمستان مى‏جوشد و در تابستان از جوشش مى‏افتد فقط وقتى که مى‏جوشد حکم آب جارى دارد.

٣۴ آب حوض حمام اگر چه کمتر از کر باشد چنانچه به خزینه‏اى که آب آن به اندازه کر است متصل باشد مثل آب جارى است .

٣۵ آب لوله‏هاى حمام که از شیرها و دوشها مى‏ریزد اگر متصل به کر باشد مثل آب جارى است و آب لوله‏هاى عمارات اگر متصل به کر باشد در حکم آب کر است .

٣۶ آبى که روى زمین جریان دارد ولى از زمین نمى‏جوشد، چنانچه کمتر از کر باشد و نجاست به آن برسد نجس مى‏شود اما اگر از بالا با فشار به پایین بریزد، چنانچه نجاست به پایین آن برسد بالاى آن نجس نمى‏شود.
۴- آب باران

٣٧ اگر به چیز نجسى که عین نجاست در آن نیست‏یک مرتبه باران ببارد جایى که باران به آن برسد پاک مى‏شود . و در فرش و لباس و مانند اینها فشار لازم نیست ولى باریدن دو سه قطره فایده ندارد، بلکه باید طورى باشد که بگویند باران مى‏آید.

٣٨ اگر باران به عین نجس ببارد و به جاى دیگر ترشح کند، چنانچه عین نجاست همراه آن نباشد و بو یا رنگ یا مزه نجاست نگرفته باشد پاک است . پس اگر باران بر خون ببارد و ترشح کند ، چنانچه ذره‏اى خون در آن باشد یا آن که بو یا رنگ یا مزه خون گرفته باشد نجس است .

٣٩ اگر بر سقف عمارت یا روى بام آن عین نجاست باشد، تا وقتى باران به بام مى‏بارد آبى که به چیز نجس رسیده و از سقف یا ناودان مى‏ریزد پاک است . و بعد از قطع شدن باران اگر معلوم باشد آبى که مى‏ریزد به چیز نجس رسیده است ، نجس مى‏باشد.

۴٠ زمین نجسى که باران بر آن ببارد پاک مى‏شود. و اگر باران بر زمین جارى شود و به جاى نجسى که زیر سقف است برسد ، آن را نیز پاک مى‏کند .

۴١ خاک نجسى که به واسطه باران گل شود و آب آن را فرا گیرد پاک است. اما اگر فقط رطوبت به آن برسد پاک نمى‏شود.

۴٢ هرگاه آب باران در جایى جمع شود اگر چه کمتر از کر باشد، چنانجه موقعى که باران مى‏آید چیز نجسى را در آن بشویند و آب بو یا رنگ یا مزه نجاست نگیرد، آن چیز نجس پاک مى‏شود.

۴٣ اگر بر فرش پاکى که روى زمین نجس است باران ببارد، و بر زمین نجس جارى شود، فرش نجس نمى‏شود و زمین هم پاک مى‏گردد.
۵- آب چاه

۴۴ آب چاهى که از زمین مى‏جوشد اگر چه کمتر از کر باشد چنانچه نجاست به آن برسد، تا وقتى بو یا رنگ یا مزه آن به واسطه نجاست تغییر نکرده پاک است، ولى مستحب است پس از رسیدن بعضى از نجاستها مقدارى که در کتابهاى مفصل گفته شده از آب آن بکشند.

۴۵ اگر نجاستى در چاه بریزد و بو یا رنگ یا مزه آب آن را تغییر دهد، چنانچه تغییر آب چاه از بین برود، موقعى پاک مى‏شود که با آبى که از چاه مى‏جوشد، مخلوط گردد.

۴۶ اگر آب باران یا آب دیگر، در گودالى جمع شود و کمتر از کر باشد، چنانچه بعد از قطع شدن باران نجاست به آن برسد، نجس مى‏شود.
احکام آبها
۴٧ آب مضاف که معنى آن گفته شد، چیز نجس را پاک نمى‏کند، وضو و غسل هم باآن باطل است.

۴٨ اگر ذره‏اى نجاست به آب مضاف برسد نجس مى‏شود. ولى چنانچه از بالابا فشار روى چیز نجس بریزد، مقدارى که به چیز نجس رسیده نجس، و مقدارى که بالاتر از آن است پاک مى‏باشد. مثلا اگر گلاب را از گلابدان روى دست نجس بریزند،آنچه به دست رسیده نجس و آنچه به دست نرسیده پاک است. و نیز اگر مثل فواره با فشار از پایین به بالا برود اگر نجاست به بالا برسد، پایین نجس نمى‏شود.

۴٩ اگر آب مضاف نجس طورى با آب کر یا جارى مخلوط شود که دیگر آب مضاف به آن نگویند، پاک مى‏شود.

۵٠ آبى که مطلق بوده و معلوم نیست مضاف شده یا نه، مثل آب مطلق است،یعنى چیز نجس را پاک مى‏کند، وضو و غسل هم با آن صحیح است. و آبى که مضاف بوده‏و معلوم نیست مطلق شده یا نه مثل آب مضاف است، یعنى چیز نجس را پاک نمى‏کند،وضو و غسل هم با آن باطل است.

۵١ آبى که معلوم نیست مطلق است‏یا مضاف، و معلوم نیست که قبلا مطلق یا مضاف بوده، نجاست را پاک نمى‏کند، وضو و غسل هم با آن باطل است. ولى اگر به‏اندازه کر یا بیشتر باشد و نجاست به آن برسد حکم به نجس بودن آن نمى‏شود.

۵٢ آبى که عین نجاست مثل خون و بول به آن برسد و بو یا رنگ یا مزه آن را تغییر دهد، اگر چه کر یا جارى باشد، نجس مى‏شود. ولى اگر بو یا رنگ یا مزه آن به واسطه نجاستى که بیرون آن است عوض شود، مثلا مردارى که پهلوى آب است بوى آن را تغییر دهد، نجس نمى‏شود.

۵٣ آبى که عین نجاست مثل خون و بول در آن ریخته و بو یا رنگ یا مزه آن را تغییر داده، چنانکه به کر یا جارى متصل شود، یا باران بر آن ببارد، یا باد باران را در آن بریزد، یا آب باران در موقع باریدن از ناودان در آن جارى شود و تغییر آن از بین برود، پاک مى‏شود، ولى باید آب باران یا کر یا جارى با آن مخلوط گردد.

۵۴ اگر چیز نجس را در آب کر یا جارى فرو برند، و در چیزهایى که قابل فشار دادن است مانند فرش و لباس، طورى فشار، یا در داخل آب حرکت دهند که آب داخل آن خارج شود، چنانچه از چیزهایى باشد که در دفعه اول پاک مى‏شود، آبى که بعداز بیرون آوردن، از آن مى‏ریزد، پاک است و اگر از چیزهایى باشد که باید دو مرتبه آن را در آب فرو برند تا پاک شود، آبى که بعد از دفعه دوم از آن مى‏ریزد،پاک مى‏باشد.

۵۵ آبى که پاک بوده و معلوم نیست نجس شده یا نه پاک است. و آبى که نجس بوده و معلوم نیست پاک شده یا نه، نجس است.

۵۶ نیم خورده سگ و خوک و کافر ، نجس و خوردن آن حرام است. و نیم خورده حیوانات حرام گوشت پاک و خوردن آن مکروه مى‏باشد.

آب و شرایط پاک کنندگى آن
چند چیز نجاست و ناپاکى را پاک مى کنند که به آنها <مُطَهِّرات > یا پاک کننده ها مى گویند. یکى از مطهّرات آب است .

آب یا <مُطلَق >(1) است یا <مُضاف >.
آب مضاف (۲) آبى است که آن را از چیزى بگیرند, مثل آب هندوانه و گُلاب ; یا با چیزى مخلوط باشد, مثل آبى که به قدرى با گِل و مانند آن مخلوط شود که دیگر به آن , آب نگویند (م ۱۸٫

غیر اینها آب مطلق است و آن بر پنج قسم است :
اول : آب کُر:(۳) مقدار آبى است که اگر در ظرفى که درازا و پهنا و گودى آن هر یک سه وجب و نیم (۴) است بریزند آن ظرف را پُر کند… (م ۱۹٫

دوم : آب قلیل :(۵) آبى است که از زمین نجوشد و از کُر کمتر باشد(۶) (م ۲۸٫
سوم : آب جارى : آبى (۷) است که از منبعى جریان پیدا کند و جریان داشته باشد, مانند آب چشمه و قنات (۸)(م ۳۱٫
چهارم : آب باران .
پنجم : آب چاه .

شرایط پاک کنندگى آب
آب با چهار شرط چیز نجس را پاک مى کند:
اول : آنکه مطلق باشد. پس آب مضاف مانند(۹) گُلاب و عرق بید چیز نجس را پاک نمى کند.
دوم : آنکه پاک باشد.

سوم : آنکه وقتى چیز نجسى را مى شویند, آب , مضاف نشود(۱۰) و بو یا رنگ یا مزهء نجاست هم نگیرد.(۱۱)
چهارم : آنکه بعد از آب کشیدنِ چیز نجس , عَین (و ذات و خودِ) نجاست (۱۲) (مانند خون ) در آن نباشد. و(۱۳)]; پاک شدن چیز نجس با آب قلیل , یعنى آب کمتر از کر شرطهاى دیگرى هم دارد که بعداً گفته مى شود (م ۱۵۳

توجه از(۱۴) هر چیز نجس تا عین نجاست را از آن برطرف نکنند پاک نمى شود, ولى اگر بو یا رنگ نجاست در آن خمانده باشد اشکال ندارد. پس اگر خون را از لباس برطرف کنند و لباس را آب بکِشند و رنگ خون در آن بماند پاک حمى باشد, اما چنانچه به واسطهء بو یا رنگ یقین کنند یا احتمال دهند که ذره هاى نجاست در آن چیز مانده نجس است (م ۱۷۲٫ آبى (۱۵)که عین نجاست مثل خون و بَول به آن برسد و بو یا رنگ یا مزهء آن را تغییر دهد, اگرچه کر یا جارى باشد نجس مى شود… (م ۵۵٫

۱ـ زنجانى : آب مطلق مایعى است که بدون قید و اضافه به آن , آب گفته مى شود, هر چند به آن , آبِ با اضافه هم گفته شود, مثلاً آب رودخانه که به گِل مخلوط شده باشد, اگرچه به آن , آبِ گِل نیز بگویند, چنانچه بتوان کلمه ءآب را بدون قید و اضافه دربارهء آن به کار برد, آب مطلق مى باشد, ولى اگر تنها آبِ گِل به آن گفته شود, دیگر آب مطلق نمى باشد (م ۱۵٫

۲ـ مکارم :… آب مضاف آبى است که آب به تنهایى به آن گفته نمى شود, مثلاً مى گویند آب میوه , آب نمک وآب گل . اما آب مطلق آن است که مى توان بدون هیچ قید و شرطى به آن , آب گفت , مثل آبهاى معمولى (م ۲۱ زنجانى : آب مضاف مایعى است که تنها با قید و اضافه به آن , آب گفته شود, مانند آب هنداونه , گلاب (م ۱۵٫

۳ـ بهجت : آب کر بنابر اقوا مقدار آبى است … (م ۲۱ مکارم : آب کر بنابر احتیاط واجب مقدار آبى است …(م ۲۳٫
۴ـ بهجت (م ۲۱ و تبریزى (م ۱۶:… سه وجب است … .
۵ـ قلیل = کم ; اندک .

۶ـ بهجت :… و آب باران در حال باریدن هم نباشد (م ۳۰ زنجانى : آب قلیل آبى است که کر و جارى و۷۷ باران و آب چاه نباشد (م ۲۵٫
۷ـ بهجت : آب جارى آبى است که از زمین بجوشد و جریان داشته باشد… (م ۳۳ مکارم : آبهایى که از زمین مى جوشد و جارى مى شود مانند آب چشمه و قنات , یا از برفهاى متراکم در کوهها سرچشمه مى گیرد و ادامه داردآب جارى است (م ۳۴ زنجانى : آب جارى آبى است که جریان داشته و ماده دار باشد, یعنى به منبعى متصل باشد, مانند آب چشمه , آب رودخانه , آب قنات و آب لوله کشى شهرى (م ۲۸٫

۸ـ تبریزى :… و ولوله کشیهایى که فعلاً در بِلاد (= شهرها) مرسوم است جارى نیست و حکم آب کر را دارد(پیش از: م ۲۹٫
۹ـ زنجانى : مانند آب هندوانه و گلاب … (م ۱۵۰٫

۱۰ـ بهجت :… مگر اینکه قبل از مضاف شدن , چیز نجس پاک شده باشد و آب هم بو یا رنگ یا مزهء نجاست رانگرفته باشد (م ۱۵ تبریزى : و در شُستنى که بعد از آن , شستنِ دیگر لازم نیست بو یا رنگ یا مزهء نجاست هم نگیرد, و در غیر این شستن تغییر ضرر ندارد, مثلاً چیزى را با آب کر یا قلیل بشوید و دو دفعه شستن در او لازم باشد, در دفعهء اول اگرچه تغییر کند در دفعهء دوم با آبى تطهیر (= پاک ) کند که تغییر نکند پاک مى شود (م ۱۵۰٫

۱۱ـ زنجانى : سوم آنکه وقتى چیز نجس را مى شویند از مطلق بودن خارج نشود. و بنابرا احوط در شستنى که بعد از آن , شستن دیگر لازم نیست , باید بو یا رنگ یا مزهء آن به واسطهء نجاست تغییر نکند, و در غیر آن شستن ,تغییر ضرر ندارد مثلاً اگر چیزى را با آب کر یا قلیل بشوید و دو دفعه شستن در او لازم باشد, در دفعهء اول اگرچه تییر کند, چنانچه در دفعهء دوم به آبى تطهیر کند که تغییر نکند پاک مى شود (م ۱۵۰٫

۱۲ ـ بهجت :… عین نجاست یا چیزى که نجس شده و پاک نشده در آن نباشد… (م ۱۵۱٫
۱۳ـ زنجانى : و در برخى موارد در تطهیر آب , شرایط دیگرى نیز لازم است که در مسائل بعد گفته مى شود(م ۱۵۰٫

۱۴ـ مکارم : هرگاه چیز نجسى را بشویند و عین نجس برطرف شود, اما بو یا رنگ آن بماند ضررى ندارد. و اگرشک کند عین نجس مانده یا نه , باید بیشتر بشوید تا یقین کند از بین رفته است (م ۱۹۰٫

۱۵ـ مکارم : هرگاه آبى بر اثر مجاورت و نزدیکى با عین نجس , بوى نجس بگیرد پاک است , مگر اینکه عین ];۸۸ّنجس به آن برسد. در عین حال اجتناب از آن بهتر است (م ۵۸٫

قطع اتصال به کُر و حکم آن
س: جایى که ساکن هستیم، بیشتر اوقات آب به واحد ما نمى‌رسد. مجبوریم موتور پمپ حبابى را دقیقاً سر راه لوله آب نصب کنیم، تا هرگاه آب ضعیف بود آنرا پمپاژ کند. مدتى است متوجه شدم که موتور داراى شیر یکطرفه است و هربار حباب خود را پر کرده

و زمانى‌ که آب را به بالا پمپاژ مى‌کند، توسط شیر یکطرفه خود، آب شهر را قطع مى‌کند در اینصورت آب لوله ما کُر است یا خیر؟
ج) اگر اتصال آن از آب شهرى قطع شود حکم آب کُر را ندارد مگر اینکه آب داخل لوله‌ها و منبعى که بدان متّصل است، به اندازه کُر باشد.

احکام تخلى (بول و غائط کردن)

۵٧ واجب است انسان وقت تخلى و مواقع دیگر عورت خود را از کسانى که مکلفند، اگر چه مثل خواهر و مادر با او محرم باشند، و همچنین از دیوانه ممیز و بچه‏هاى ممیز که خوب و بد را مى‏فهمند بپوشاند، ولى زن و شوهر لازم نیست عورت خود را از یکدیگر بپوشانند.

۵٨ لازم نیست با چیز مخصوصى عورت خود را بپوشاند و اگر مثلا با دست هم آن را بپوشاند کافى است.

۵٩ موقع تخلى باید طرف جلوى بدن یعنى شکم و سینه رو به قبله و پشت به قبله نباشد.

۶٠ اگر موقع تخلى طرف جلوى بدن کسى رو به قبله یا پشت به قبله باشد و عورت را از قبله بگرداند، کفایت نمى‏کند. و اگر جلوى بدن او رو به قبله یا پشت به قبله نباشد، احتیاط واجب آن است که عورت را رو به قبله یا پشت به قبله ننماید.

۶١ در موقع تطهیر مخرج بول و غائط رو به قبله و پشت به قبله بودن اشکالى ندارد، ولى اگر در موقع استبراء، بول از مخرج بیرون آید در این حال رو به قبله و پشت به قبله بودن حرام است.

۶٢ اگر براى آنکه نامحرم او را نبیند مجبور شود رو به قبله یا پشت به قبله بنشیند، باید رو به قبله یا پشت به قبله بنشیند. و نیز اگر از راه دیگر ناچار باشد که رو به قبله یا پشت به قبله بنشیند، مانعى ندارد.

۶٣ احتیاط واجب آن است که بچه را در وقت تخلى رو به قبله یا پشت به قبله ننشانند، ولى اگر خود بچه بنشیند جلوگیرى از او واجب نیست.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 21 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد