whatsapp call admin

مقاله بررسی کیفیت شیمیایی منابع آب شرب شهر خرم آباد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

word قابل ویرایش
8 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
10700 تومان
107,000 ریال – خرید و دانلود

بررسی کیفیت شیمیایی منابع آب شرب شهر خرم آباد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

چکیده

آب چاه و چشمه، منابع اصلی تامین آب شرب شهر خرم آباد را تشکیل می دهند. هدف از انجام این مطالعه بررسی کیفیت آب شرب شهر خرم آباد، و تهیه نقشه های کیفی آب شرب در منطقه مورد مطالعه است. در این تحقیق از داده های ۲۳ حلقه چاه و چشمه که آب شرب شهر از آنها تامین می شود استفاده شده است این داده ها در طی ۱۰ سال در چهار فصل نمونه برداری شده و مورد آزمایش قرار گرفته است. شاخص های کیفی

شیمیایی مورد مطالعه شامل PH، سختی کل((TH، هدایت الکتریکی((EC، بود که با استاندارد های ملی ایران، استاندارد WHO و استاندارد EPA مورد بررسی قرار گرفتند. از نرم افزار ArcviewGis ویرایش ۹/۴ و روش

درون یابی جهت تهیه نقشه کیفی آب چاه ها و چشمه های منطقه مورد مطالعه استفاده شد. نتایج نشان داد که میزان PH در فصول مختلف تغییرات محسوسی نداشته و در هر چهار فصل مورد بررسی در حد محدوده مطلوب و مجاز قرار داشته و بنابراین خطرات ناشی از این پارامتر قابل تصور نمی باشد. و پارامترTH در همه فصول بالاتر از محدوده مطلوب هر سه استاندارد مورد بررسی این تحقیق می باشد. همچنین پارامتر EC پایین تر از حد مطلوب و حداکثر مجاز استانداردهای مورد بررسی می باشد. نتایج این تحقیق نشان دهنده این است که عدم رعایت استاندارهای کیفیت آب شرب باعث ایجاد مشکلات و بیماریهای مختلف مرتبط با پارامترهای مورد بحث در طول زمان خواهد شد.

کلمات کلیدی: کیفیت شیمیایی، آب شرب، استاندار های ملی، WHO، EPA، پارامترهای PH، TH، EC

مقدمه:

خاورمیانه از جمله مناطقی است که به شدت با مشکل محدودیت منابع آب شیرین مواجه است و بسیاری از کارشناسان پیش بینی می کنند که در آینده درگیری های فراوانی بر سر تصاحب منابع آب شیرین منطقه

 

صورت خواهد گرفت. همچنین گفته می شود که آب در آینده در این منطقه همچون نفت مورد معامله قرار می گیرد(.(Johansson,R,2000

ایران به عنوان یکی از کشورهای واقع در کمربند خشک کره زمین با مشکل کم آبی، خشکسالی متناوب و سیل های مخرب و ویرانگر مواجه می باشد. رشد فزاینده جمعیت و تخریب های ناشی از آن و نیاز روز افزون به آب، مسئله کم آبی را به گونه ای بسیار جدی فراروی کشور قرار داده است بطوری که متوسط بارندگی ۲۵۰ میلیمتر در سال، نسبت به ۷۵۰ میلیمتر میانگین جهانی آن، در گروه کشورهای خشک و نیمه خشک قرار می گیرد.

توزیع زمانی و مکانی بارندگی در کشورها نیز بسیار نامناسب است و به دلیل شرایط خاص جوی، در بیشتر سالهای گذشته با خشکسالی مواجه بوده است ( کشاورز و صادق زاده ، .(۱۳۸۰

در تاریخ ادبیات اقتصادی، در نظر گرفتن آب بصورت یک کالای اقتصادی به اوایل قرن بیستم برمی گردد. در دهه ۱۹۹۰ بخصوص بعد از کنفرانس بین المللی در زمینه آب و محیط زیست در دوبلین این نگاه به اوج رسیده.

در گزارشهای این کنفرانس که به بیانیه ی “دوبلین “مشهور است، عنوان شد که آب در کلیه مصارف رقیبش دارای ارزش اقتصادی است و باید بصورت یک کالای اقتصادی در نظر گرفته شود. همچنین مدیریت و اداره آب

به عنوان یک کالای اقتصادی روش مهم به منظور دست یابی به مصرف کالا و برابر آب و تشویق با ترغیب به ذخیره و حفاظت از منابع آبی می باشد .(ICWE,1992)

اما چالشهای زیادی در مورد مدیریت و برنامه ریزی مناسب برای استفاده صحیح از منابع آبی موجود بویژه در بخش آب شرب خانگی در سراسر دنیا وجود دارد.

پالوپی ۴و همکاران((۱۹۹۵، در بررسی کیفیت آب رودخانه های مجاور جاکاراتا اندونیزی با استفاده از شاخص کیفیت آب(( WQI بیان داشتند که در فصول بارانی سطح فلزات سنگین بیش از استانداردهای اندونیزی نمی باشد. همچنین نتایج ایشان نشان داد که کیفیت سراسری آب رودخانه های سیلی وانگ، سانتر و کروکات در محدوده فقیر و خیلی فقیر قرار دارد.

سلیک(۲۰۰۶ ) ۵، با بررسی های هیدروشیمیایی کیفیت آبهای زیزمینی حوزه کاراسکایی در ترکیه نشان می
دهد که آب زیرزمینی در حوزه بسیار تحت تاثیر شوری( ( ା െ ି تشکیلات نمکی و آبهای شورمزه( ଶି، ଶା،( ଶାقرار دارد.

 

معروفی و بیات (۱۳۸۸)، در بررسی نتایج تجزیه شیمیایی کیفیت شیمیایی آب رودخانه کرج با توجه به استانداردهای ملی کیفیت آب شرب نشان دادند که میانگین غلظت پارامترهای شیمیایی موجود از حد استاندارد پایین تر می باشد.

چیت سازان و اختری (۱۳۸۵)، به پتانسیل یابی آلودگی آب زیرزمینی دشت های زویرچری و خران ( دشت های واقع در شمال شرق اهواز) با استفاده از مدل دراستیک و gis پرداخته و با استفاده ازهفت پارامتر مهم هیدرولوژیکی، نقشه آسیب پذیری را تولید نمودند. براساس این مطالعه نواحی کوچکی در شمال غرب و شرق منطقه مورد مطالعه در محدوده بدون خطر آلودگی قرار دارد و سایر بخش های آبخوان نیز آسیب پذیری پایینی را نشان داده اند.

مواد و روش ها:

پژوهش از نوع کاربردی می باشد. در این تحقیق از ۲۳ حلقه چاه و چشمه که آب شرب شهر از آنها تامین می شود در طی ۱۰ سال در چهار فصل نمونه برداری شده است و مورد آزمایش قرار گرفته است شاخص های کیفی شیمیایی مورد مطالعه شامل ph، سختی کل((TH، هدایت الکتریکی((EC با روش استاندارد متد مورد آزمایش

قرار گرفتند. میانگین داده های هر پارامتر را در تمام سالها د فصول مختلف بدست آورده، و از نرم افزار ArcviewGis ویرایش ۹/۴ به روش درون یابی جهت تهیه نقشه کیفی آب چاه ها و چشمه های منطقه مورد

مطالعه استفاده شده است، سپس غلظت هر پارامتر را با توجه به نقشه ها با مقادیر بیان شده توسط هر سازمان از جمله: استاندارد ملی، استاندارد سازمان جهانی بهداشت((who و استاندارد سازمان محیط زیست آمریکا((EPA جدول (۱) مقایسه گردید. با توجه به نتیجه مقایسه آلودگی منابع مورد مطالعه مورد سنجش قرار گرفت.

شکل((۱ موقعیت منطقه مورد مطالعه

یافته ها:

جهت ارزیابی کیفیت آب آشامیدنی شهرستان خرم آباد از استاندارد ملی، استاندارد((WHO استاندارد((EPA

استفاده شده است. در جدول ۱ حد مجاز و مطلوب عناصر کیفی موجود در آب شرب ( استاندارد ملی، سازمان بهداشت جهانی((who و سازمان محیط زیست آمریکا(((EPA ارائه شده است.

جدول(۱) استانداردهای پارامترهای کیفی آب شرب( استاندارد ملی، استاندارد سازمان جهانی بهداشت، EPA

غلظت PH در آب منابع منطقه مورد مطالعه در شکل ۲ ، ۳، ۴، ۵ ارائه شده است، که طبق آن ها، ph در تمامی فصول در محدود مطلوب استانداردها جدول ۱ می باشد.

شکل(ph (2 بهار شکل(ph(3 تابستان شکل(ph (4 پاییز شکل(ph (5 زمستان

غلظت سختی کل در آب منابع تامین کننده آب شر منطقه مورد مطالعه در شکل ۶، ۷، ۸، ۹ ارائه شده است که

طبق آن ها، TH در تمامی فصول بالاتر از حد مطلوب استاندارد ملی ایران و استاندارد سازمان جهانی بهداشت (who) می باشد.

شکل(th (6 بهار شکل(th (76 تابستان شکل(th (8 پاییز شکل(th (9 زمستان

با توجه به شکل ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳ میزان پارامتر هدایت الکتریکی در تمامی فصول پایین تر از حد مطلوب و حداکثر مجاز هر سه استاندارد می باشد جدول(.(۱

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 10700 تومان در 8 صفحه
107,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد