دانلود مقاله تعمیرات سیستم های هوای ورودی و تجهیرات سیستم توربین گاز

word قابل ویرایش
221 صفحه
30000 تومان
300,000 ریال – خرید و دانلود

تعمیرات سیستم های هوای ورودی و تجهیرات سیستم توربین گاز

توری ورودی (INLET SCREEN)
تور های ورودی درست در بالای سپراتورهای( جداکننده های) اینرسی
(INRETIAL – SEPRATORS ) قرار دارند تا از ورود پرندگان، برگها، ترکها، کاغذها، و دیگر اشیاء مشابه جلوگیری شود. در این توربینها باید از تجمع زیاد آشغالها ممانعت کرد تا ا زجریان آزاد هوا اطیمنان حاصل شود.
(سپراتورهای اینرسی)

سپراتورهای اینرسی معمولاً( خودتمیز کننده) (SELE CLEANING ) بوده و برخلاف فیلترهای هوا که ذرات گردوغبار راجمع کرده و نگه می دارند به سرویس روتین نیاز ندارند هر چند در فواصل زمانی منظم سیستم فوق از نظر صحت اتصالات سیل یا آسیب اتفاق، باید بازدید شود سالی یک بار اطاقک های(CELLS) سپراتورهای اینرسی از نظر تجمع رسوبات باید مورد امتحان قرار گیرد. پوشش نازک از غبار، طبیعی بوده و کارکرد یا راندمان اطاقک ها را خراب نخواهد کرد. هر چند در برخی واحدها ممکن است در اطاقک به علت وجود بخار روغن(OIL MIST ) یا بخارات مشابه دیگر در هوا رسوبات ضخیم تری از کثافت قشری تجمع کنند. چنین تجمع در سپراتور سبب کاهش راندمان تمیزکنندگی یا تنگی مسیر عبور هوا یا هر دو مورد می شود در چنین سطوح تیغه ها و(یا) وزیدن هوای فشرده می تواند تمیز کرد. سپراتورهای اینرسی قابل جداشدن(دراوردن) را می تواند در

محلول دترژنت یا جدول مناسب دیگری تمیز کرد. وزنده های تخلیه به بیرون(BELLD- BLOWERS) وقتی که توربین در حال کار باشند روشن باشد. اگر وزنده های فوق در موقع کار توربین در حال عمل نباشد سپراتورهای اینرسی دارای راندمان تمیز کاری نخواهند بود.

پیش فیلترهای میانی (MEDIA PRE- FILTERS)
ممکن است یک ردیف از پیش فیلترهای میانی در پائین دست(DONSTREAM) سپراتور

های اینرسی و در ست در بالا دست فیلترهای میانی با راندمان بالا واقع باشد. مقصود از پیش فیلترهای میانی طولانی کردن عمر مفید فیلترها با راندمان بالا میباشد. واحد باید فقط با فیلترهای نصب شده تمیز با راندمان بالا کار کند. اختاف فشار باید اندازه گیری و ثبت شود. سپس فیلترها می بایست نصب شده و افت فشار دوباره ثبت شود این مقدار مجموع افت فشار در طول همه طبقات فیلتراسیون می باشد. وقتی افزایش نشان داده شده توسط گیج فشار متناظر با مقدایر توصیه شده توسط تولیدکننده فیلترباشد پیش فیلترها باید تعویض شود و دور انداخته شوند قبل از نصب پیش فیلترهای نو افت فشار در فیلترهای با راندمان بالا باید ثبت و با مقدار اولیه
(ORIGINAL) مقایسه شود. روش فوق باید تکرار شود تا موقعی که افت فشار در طول فیلترهای با راندمان بالا به حدهای یقین شده توسط تولیدکننده فیلتر برسد، در این موقع فیلترهای با راندمان بالا (HIGH-EFFECIENCY – FILTERS ) باید تعویض شود.
** **

«در موقع کارکردن توربین گاز، اختلاف فشار در دو طرف درب کویه فیلتر وروی ممکن است سبب بسته شدن سریع درب یا اشکال در بازکردن درب از طرف داخل کویه شود در موقع کار توربین نباید وارد کویه فیلتر شد مگر آنکه پیش بینی های خاص از نظر ورود ایمن و بی خطر(SAFE-ENTRY ) انجام شده باشد».
پیش فیلترهای میانی را در حین کار توربین گاز می توان تعویض کرد در موقع اجرای چنین کاری:
۱- (WARNING )ذکر شده در فوق را ملاحظه کنید.
۲- تمام چیزهای شل را از جبیبها د رآورده، عینک و کلاه ایمنی را محکم کنید.
۳- پیش فیلترها را درآورید این کار را با ردیف بالائی فیلترها شروع کنید.

۴- اول از همه تمام پیش فیلترهای کثیف را درآورده و سپس شروع به نصب فیلترهی تمیز کنید.
۵- نصب فیلترهای تمیز را با ردیف پائین فیلترها آغاز کنید.
« فیلترهای میانی با راندمان بالا»
فیلترهای با راندمان بالا در پائین دست سپراتورهای اینرسی واقع شده و مرحله آخری فیلتراسیون را شامل می شود. راندمان آنها حدود ۷/۹۹ درصد درتست غبار ظریفA-C می باشد. دقیقترین روش برای تعیین زمان نیاز فیلترهای فوق به تعویض اندازه گیری افزایش تنگی ناشی از تجمع آلوده کننده ها در این بخش می باشد. برای تعیین این موضوع واحد باید فقط با فیلترهای با ران

دمان بالا در حال کار باشد. اختلاف فشار باید اندازه گیری و ثبت شود این مقدار مجموع افت فشار در طول همه مراحل فیلتراسیون می یاشد. موقعیکه افزایش در افت فشار که توسط گیج فشار نشان داده میشود متناظر با مقدار توصیه شده توسط تولیدکننده فیلتر باشد فیلترها باید درآورده شده و بجای آنها فیلترهای نو نصب شود. در موقع نصب فیلترهای نو باید دقت شود تا اطمینان حاصل شود که همه واشرها در وضعیت و موقعیت صحیحی باشند. از لبه فیلترها و قاب نگهدارنده نباید هیچگونه نشتی موجود باشد.
** **
« نباید در حین کار کردن توربین گاز مبادرت به تعویض المانهی فیلتر با راندمان بالا نمود.»
درب بای پاس (BY PASS – DOOR )
در پائین دست المانهای فیلتر درب( با دربهای) بای باس واقع است. دربهای فوق طوری طراحی شده اند تا موقع کاهش فشارات استاتیک به مقدار معین شده از قبل بطور شاخص ، باز شوند دربه بطور نرمال نباید باز شوند. در بهای فوق به عنوان وسیله ای ایمنی برای جلوگیری از شات دان توربین و (یا) از داخل ترکیدن
(IMPLOSTON ) کانال ورودی در اثر بلوکه شدن ناگهانی یا غیر نرمال سیستم ورودی طراحی شدند. بنابراین اهمیت دارد که قبل از آنکه تنزل فشار استاتیک به مرحله ای برسد که درب بای باس باز کند سیستم تمیز کننده هوا سرویس شود.موقعی که درب بای باس بازشد توربین غیر حفاظت شده بوده و هوای غیر فیلتر خواهد بلعید. دریچه بای باس واشرگذاری شده تا از نشتی های هوا جلوگیری شود. این واشرها بطور متناوب باید چک شده و در صورت مشاهده لیک های احتمالی تعمیر شود. جهت درب بای باس سوئیچی فراهم شده که همراه با بازشدن درب، آلارم میدهد درصورت وقوع چنین آلارمی می بایست فوراً جهت تعیین و برطرف کردن علت، اقدام شود. سالی یکبار باید لیمیت سوئیچ(LIMIT SWITCH) بطور دستی بکا رانداخته شود تا کارکد صحیح مدار چک شود.
کوپه وردی کانال ورودی و صداگیرها(SILENCERS )
در موقع شات دادن سپراتورهای اینرسی در حال کار نمی باشندو این موضوع اجازه می دهد

که هر نوع گردوعبار ز داخل آنها عبور کرده ووارد کوبه ورودی شود.
قبل از استارت واحد و پس از پریود شات دادن کوپه باید بازرسی شده و در صورت نیاز تمیز شود. حداقل سالی یکبار، کانال ورودی و صداگیرها باید از نظر نشتی یا مواد خارجی وارد شده بازرسی شود. لیک ها را باید با یک ماده درزگیری( بتونه کاری)(CAULKING) مناسب، سیل کرد. مواد خارجی وارد شده باید درآورده شوند هرگونه لکه های زنگ یا اکسیداسیون روی ماتریال غیرکورتنی(COR-TENMATERIAL ) باید تراشیده و دوباره رنگ زده شود.

« جداکننده های رطوبت»
در واحدهای مجهز شده با جداکننده های رطوبت، جداکننده ها نوعاًًًًًًًًَََ بین سپراتورهای اینرسی و فیلترهای میانی با راندمان بالا قرار می گیرند.

خنک کننده های تبخیری(EVAPORATIVE- COOLERS )
موقعی که درجه حرارت محیطی(DRY-BULB) بالای بوده و تقرباً نیم ساعت قبل از استارت توربین گاز، کنترل های پمپ کولر تبخیری باید بطور دستی بکار انداخته شود بعد از بسته شدن بویکرهای ژنراتور، سوئیچ کنترلها باید روی اتوماتیک(AUTOMATIC) قرار داده شود در این روش قبل از جراین یافتن هوا تمامی قسمت میانی مرطوب شده درنتیجه مانع وردی آب ایع از محیط خشک بداخل هوا می شود.
NOTE
« در پایان فصل سرما، تانکها را تمیز کرده محوطه کولر(MEDIA ) را با آب بشوئید»
« تنظیم فلوی آب »
والوهای کنترل کننده فلو آب به هدر(HEADER) را تقریباً سه دور ا ز حالت کاملاً بسته(FULLY- CLOSED ) باز کنید. در حالی که توربین کار می کند محوطه کولر را چک کنید اگر محوطه فوق کاملاً مرطوب نباشد( نوعاً در طرف مقابل پمپ) والو را نیم دور نیم دور باز کنید تا موقعی که محوطه میانی کاملاً مرطوب شود. پنج دقیقه بین تنظیمات والو صبر کیند تا عمل مرطوب شدن انجام شود . موقعی که والوها تنظیم شده باشد تنظیمات دیگری جز چک کردن تناوبی رطوبت قسمت میانی در طی کارکرد روزانه لازم نمی باشد. در برخی کولرها سیستم توزیع آب ممکن است اجازه ندهند که آب به ۱۲ اینچ انتهایی از سمت میانی در جت دور از پمپها در هر وضعیتی برسد این موضوع نرمال بوده و سبب هیچگونه افتی در عملکرد نمی شود.
کارکرد پمپ در وضعیت شان دان واحد

 

حدوداًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً نیم ساعت قبل از شات دان توربین گاز سوئیچ کنترل های پمپ را خاموش کنید این کار به قسمت میانی اجازه می دهد که بطور کامل خشک شده و از کندانسه شدن احتمالی در کانال های ورودی در موقع توقف توربین جلوگیری شود.
بخش ۴ (۴ TAB)
« تعمیرات برنامه ریزی شده توربین »

فهرست مطالب
شرح صفحه
بازرسی های در حین کار(RUNINHG – INSPECTION )

نگهداری واحد(HOUSE KEEPING )
ثبت اطلاعات (DATA- RECORDING)
بازرسی ویژه
اندازه گیریهای کلیرنسی نازل(۳F1, 2F1 )
ادی کارنت (EDDY CURRENT)
بورسکوپ(BORSCOPE )
بخش چهار
تعمیرات برنامه ریزی شده توربین
بازرسی های در حین کار واحد
بازرسی های در حین کار واحد شامل مشاهدات انجام شده در حین کار واحد می باشد توربین می بایست طبق یک جدول برنامه ریزی شده که باید بعنوان قسمتی از برنامه تعمیراتی واحد در ارتباط با لازمه های اپراتور تلقی شود مورد بازرسی قرار گیرد.
نگهداری از واحد
علاوه بر روشهای جزء به جزء تعمیراتی که ذکر خواهد شد ملاحظه روزانه( یا کوتاه مدت) کارکرد و ظاهر توربین گاز باید مورد توجه قرار گیرد.چک لیست(check list ) ذیل در موقع تعیین برنامه های روتین تعمیراتی جهت توربین های گاز به ما کمک خواهد کرد.
کابینت کنترل(control cab )
« در موقع کار با کابینت کنترل واحد کلیه توجهات و هشدارهای ایمنی را مورد توجه قرار دهید.»
۱) وضعیت پانل کنترل توربین ژنراتور و لامپ های مرکز کنترل موتور را چک کنید.
NOTE :« تعویض حبابها(BULBS ) در موقع کار واحد می تواند منجر به شات دان غیرعمدی واحد شود.
۲) دقت کنید که همه وسایل(INSTRUMETS) ، فعال(FUNCTIONAL ) و قابل خواندن باشند، سطوح شیشه ای را در صورت کثیف بودن تمیز کنید و شیشه های شکسته را تعویض کنید.
۳) المان فیلتر در قسمت تهویه مطبوعAIR CONDITIONER)) کوپه را بطور تناوبی چ

ک کنید در صورت لزوم آنرا تمیز کنید.
۴) بازرسی لازم از نظر وجود سیم های شل یا کثیف بعمل آورد و در صورت لزوم جهت برطرف کردن عیوب، برنامه ریزی لازم را انجام دهید.
۵) کف کوپه را تمیز کنید.
۶) به مقدار خروجی شارژر باطری توجه کنید.
کوپه توربین

« موقع کارکردن در کوپه توربین تمام ملاحظات ایمنی را رعایت کنید».
۱) هر دو سیستم DC,AC روشنایی کوپه را مورد توجه قرار دهید. لامپهای سوخته شده را تعویض کنید.
۲) آیتم های ذیل را از نظر نشتی هوا، دود خروجی، روغن، روغنکاری، سوخت یا آب مورد بازرسی قرار دهید.
a ) تیوبهای (TUBING ) گازوئیل
(b تورک کنورتور( مبدل گشتاور)
(c فیلتر روغن روغنکاری
(f گیربکس اکسسوری
(g پانل گیج(GAUGE PANEL )
(h مانیفولد هیدرولیک
(I فیلترهای هیدرولیک
۳) به وضعیت پانل گیج توجه کنید. وسائل اندازه گیری کثیف را تمیز کرده. جهت تعمیر گیج های صدمه دیده برنامه ریزی کرده و در صورتی که گیج ها مقایر معقول را نشان نمی دهند کالبیراسیون آنها را در شات دان چک کنید.
۴) کف کوپه را از کثافات آب و روغن و دیگر آشغالها پاک کنید. منشاء مایعات ریخته شده در کوپه را پیدا کنید.
۵) به پاپنیگ، مجاری برقی(CONDULT ) یا دیگر فیتینگ های شل یا لرزش دار توجه کنید و در صورت لزوم جهت تعمیر آنها برنامه ریزی کنید.
۶) سطوح کلاچ را از نظر تمیزی یا صدمه احتمالی چک کنید تمیزکردن یا برنامه‌ریزی تعمیراتی لازم را انجام دهید.
۷) از نظر اور هیت شده اجزاء اکسسوری(مثل تغییر رنگ، و رنگ آمیزی آن) بازرسی لازم را انجام داده و جهت بازدید تعمیراتی یا تست اجزاء مشکوک برنامه ریزی کنید
سیستم های آف بیش(OFF-BASE )

۱) به پاپینگ مجاری یا اتصالات شل یا لرزش دار توجه کنید. در صورت نیاز جهت امور تعمیراتی برنامه ریزی لارم را انجام دهید.
۲) کف ها( FLOORS) رااز کثافات آب ، سوخت یا روغن روغنکاری پاک کنید.
کلی GENERAL
1) سیلهای درب ها را از نظر خرابی چک کنید. در صورت لزوم جهت تعویض آنها برنامه ریزی کنید.
۲) در وضعیت شات دان سطوح روغن در توربین کمپرسور هوای اتمایزینگ و کمپرسور کمکی(BOOSTER ) هوای اتمایزینگ را ملاحظه کنید. به اختلافها توجه کرده و علت را تحقیق کنید و در صورت لزوم تمام اجزاء را تا سطح صحیح روغن دوباره پر کنید.

 

ثبت اطلاعات
اطلاعات کاری رااز نظر ارزیابی عملکر و تجهیزات و نیاز مندیهای تعمیراتی می بایست ثبت کرد. اطلاعات شاخص شامل باد، درجه حرات اگزوز، لرزش، فلو، و فشار سوخت کنترل و تغییرات درجه حرارت اگزوز و زمان استارت می باشد. توجه قرار دارد فشارهای سوخت در سیستم باید مورد مطالعه قرار گیرد. تغییرات درفشار سوخت ممکن است حاکی از کیپ شدگی( کثیفی) راهگاههای نازل سوخت یا صدمه دیدگی یا خارج از کالبیراسیون بودن المانهای اندازه گیری سوخت باشد. تغییر در درجه حرارت اگزوز توربین باید اندازه گیری شود. افزایش در گستره(SPREAD ) در جه حرارت دلالت بر اجزای سیستم احتراق یا مشکلات توزیع سوخت می کند در صورتی که موضوع فوق تصحیح نشود کم شدن عمر قطعات پائین دست را میتوان انتظار داشت. یکی از مهمترین کارکردهای کنترل که باید مورد ملاحظه قرار گیرد سیستم کنترل درجه حرارت اگزوز و مدار حفاظتی تریپ درجه حرارت بیش از
(OVER TEMPERATURE) می باشد.
رسیدگی روتین کارکرد و کالبیراسیون این سیستم ها سایش در قطعات میسر گاز داغ را به حداقل خواهد رساند. زمان استارت( در موقعی که توربین گاز نو می باشد) مرجعی عالی می باشد که پارامترهای کاری بعدی را می توا با آن مقایسه کرده و ارزیابی کرد. یک سخن از پارامترهای استارت از سرعت سیگنال VCE سوخت درجه حرارت اگزوز و نقاط بحرانی توالی((CRITICAL SEQUENCE BENCHMARKSبرحسب زمان از موقع سیگنال اولیه استارت علامت خوبی از دقت سیستم کنترل

سیستم سوخت نازل های سوخت،جرقه زدن، و سیستم احتراق می یاشد. انحراف از وضعیت نرمال در تعیین مشکلات احتمالی تغییر در کالبیراسیون یا آسیب دیدگی اجزاء به ما کمک خواهد کرد. اطلاعات کاری باید ثبت شود تا امکان ارزیابی عملکرد تجهیزات و نیازهای تعمیراتی

فراهم شود اطلاعات می بایست پس از آنکه توربین گاز در هر شرایط باری به وضعیت پایدار رسید ثبت شود. وضعیت پایدار
(STEADY- STATE ) به وضعیتی اطلاق میشود که تغییر در درجه حرارت ویل اسپیس 

MS 9001
اطلاعات کاری
اطلاعات باید در بار کامل، بار کامل، کامل، و در بار کامل (FULL LOAD) ثبت شود. در واحدهای دو سوخته، این اطلاعات باید جهت هر دو نوع سوخت، ثبت شود.
سوخت
سرعت توربین HP(برحسب RPM)
ساعات کاری
تعداد استارتهای دستی(MANUAL)
تعداد کل استارت ها
تعداد استارتهای، بارگیری سریع
تعداد عملکرد بریکر ژانراتور
ارتفاع سایت از سطح دریا، فوت
فشار در محل سایت، HG، IN
درجه حرارت هوای محیط اطراف
درجات حرارت (OF)
هوا پس از کولر تبخیری
تخلیه کمپرسور، چپ
تخلیه کمپرسور، راست
فوروارد ویل اسپیس مرحله اول، داخلی
فوروارد ویل اسپیس مرحله اول، داخلی
فوروارد ویل اسپیس مرحله اول، خارجی
فوروارد ویل اسپیس مرحله اول، خارجی
آفت ویل اسپیس مرحله اول، خارجی
آفت ویل اسپیس مرحله اول، خارجی
فوروارد ویل اسپیس مرحله دوم، خارجی
فوروارد ویل اسپیس مرحله دوم، خارجی
آفت ویل اسپیس مرحله دوم، خارجی

آفت ویل اسپیس مرحله دوم، خارجی
فوروارد ویل اسپیس مرحله سوم، خارجی
فوروارد ویل اسپیس مرحله سوم، خارجی
آفت ویل اسپیس مرحله سوم، خارجی
آفت ویل اسپیس مرحله سوم، خارجی

اگزوز توربین، شماره (۱)
اگزوز توربین، شماره(۲)
اگزوز توربین، شماره(۳)
اگزوز توربین، شماره (۴)
اگزوز توربین، شماره(۵)
اگزوز توربین، شماره(۶)
اگزوز توربین، شماره(۷)
اگزوز توربین، شماره(۸)
اگزوز توربین، شماره(۹)
اگزوز توربین، شماره(۱۰)
اگزوز توربین، شماره(۱۱)
اگزوز توربین، شماره(۱۲)
اگزوز توربین، شماره(۱۳)
اگزوز توربین، شماره(۱۴)
اگزوز توربین، شماره(۱۵)
اگزوز توربین، شماره(۱۶)
اگزوز توربین، شماره(۱۷)
اگزوز توربین، شماره(۱۸)
اگزوز توربین، شماره(۱۹)
اگزوز توربین، شماره(۲۰)
هدر روغنکاری یاتاقان

کمپرسور هوای اتمایزینگ، ورودی
مانیفولد هوای اتمایزینگ
تخلیه تانک آب
تخلیه تانک آب
درین های یاتاقانها( در صورت استفاده)
جای خالی (LOCATION)
فشارها (PAIG)

روغن، خروجی پمپ اصلی
روغن، هدر یاتاقان
خروجی کمپرسور اصلی
هدر آب خنک کننده
مدار تریپ هیدرولیکی
گازوئیل پس از فیلتر اصلی
مانیفولد هوای اتمایزینگ
فیلتر روغن روغنکاری، تفاضلی
نازل سوخت، شماره ۱
نازل سوخت، شماره ۲
نازل سوخت، شماره۳
نازل سوخت، شماره ۴
نازل سوخت، شماره۵
نازل سوخت، شماره۶
نازل سوخت، شماره۷
نازل سوخت، شماره۸
نازل سوخت، شماره۹
نازل سوخت، شماره ۱۰

نازل سوخت، شماره ۱۱
نازل سوخت، شماره ۱۲
نازل سوخت، شماره ۱۳

نازل سوخت، شماره۱۴
فیلتر LP سوخت، تفاضلی
فیلتر HP سوخت، تفاضلی
منبع تغذیه گازوئیل( قبل از فیلتر LP)
منبع تغذیه گاز(در صورت کاربرد)
گاز پس از والو SR و کنترل والو(در صورت کاربرد)

مقادیر اولیه در محاسبه کارائی
(PERFORMANCE INPUTS)
فلوی سوخت
درجه حرارت گازوئیل( در صورت مطرح بودن کارائی)
ارزش حرارتی سوخت ( LHV یا HHV)
ژنراتور
ولتاژ خروجی، ۲-۱
ولتاژ خروجی، ۳-۲
ولتاژ خروجی، ۱-۳
جریان فاز، ۱
جریان فاز، ۲
جریان فاز،۳
مگا وار
ولتاژ تحریک
جریان تحریک
درجه حرارت استاتور ، ۱
درجه حرارت استاتور،۲
درجه حرارت استاتور، ۳
درجه حرارت استاتور، ۴
درجه حرارت استاتور، ۵

کل کیلووات ساعت
کیلووات ساعت( در صورت انجام شدن کارائی)
زمان(ثانیه) برای بیست دور چرخش دیسک KWHR
مقدار ثابت وسیله اندازه گیری KWHR

اطلاعات لرزش
بار
RPM-HP
گیربکس اکسسوری، H
گیربکس اکسسوری،V
گیربکس اکسسوری، A
کوپلینگ اکسسوری، طرف گیربکس
کوپلینگ اکسسوری، طرف توربین
پوسته کمپرسور، H( در پایه ساپورت)
پوسته کمپرسور، V (در پایه ساپورت)
پوسته کمپرسور، A( در پایه ساپورت)
پوسته توربین، H( در پایه ساپورت)
پوسته توربین، V( در پایه ساپورت)
پوسته توربین، A( در پایه ساپورت)
کوپلینگ بار، طرف توربین
کوپلینگ بار، طرف بار
وسیله بحرکت درآورده شده، ژنراتور
طرف توربین،H
طرف توربین، V
طرف توربین، A
طرف دیگر( خارجی)،H
طرف دیگر، V
طرف دیگر، A

چک های کرنکنیگ( تنظیمات نهائی)

۱) کورس بای پاس والو پمپ سوخت یا والوگاز
اشتعال (FIRE) (فایر)
گرم شدن WARM UP (وارم آپ)
شتاب گیری ACCELERATION
حداکثر
حداقل
۲) تنظیمات رله سرعت( سرعت توربین)
۱۴ HM

۱۴ HA
14 HS
14 HR
3) اور اسپید
توربین گاز
وسیله راه انداز( در صورت کاربرد)

متفرقه
سطح تانک روغن
سطح تانک آب خنک کننده

بازرسی های ویژه
تمهیداتی در توربین های گاز هیوتی دیوتی MS9001 (HEAVY DUTY) جنرال الکتریک بعمل آمده تا اجرای چندین روش بازرسی ویژه را در صورت نیاز، تسهیل کند این روشهای خاص، امکان بازرسی و اندازه گیری تعدادی از اجزاء داخلی و حساس توربین را بدون نیاز به برداشتن پوسته های خارجی توربین، فراهم می کند. سه نوع از این روشها عبارتنداز: بازرسی بورسکوپ، اندازه گیریهای کلیرنس نازل و تست «ادی کارنت». بجز روشهای فوق، روشهای بازرسی ویژه غیرمعمول تری ممکن است گاهگاه در مورد توربین گاز اجرا شود، اما در اینجا فقط سه روش فوق شرح داده شده اند.

اندازه گیریهای کلیرنس نازل( در صورت نیاز)
در حین کارکرد توربین، کلیرنس های بین اجزاء ثابت و چرخان در داخل توربین گاز تا حد معینی می تواند تغییر کند. مقادیر و میزان تغییرات کلیرنس بستگی به متغیرهای متعددی شامل درجات حرارت کاری، مقادیر تفاضل فشار در تغییر بار و زمان کاری دارد. اندازه گیری مقادیر مطلق کلیرنس ها میزان تغییر را بدست داده و کلیرنس های ۲F1 و ۳F1 طبق فرم ISE/GT-FF-9019بین نازل مرحله دوم توربین و ویل مرحله دوم توربین، و بین نازل مرحله سوم و ویل مرحله سوم توربین را می توان بدون برداشتن پوسته توربین به انجام رساند. سوراخی با قطر یک اینچ در داخل پوسته و شرودهای توربین در موقعیت مکانی بین طرف عقبی (AFTER SIDE) نازل مرحله دوم و طرف جلوئی (FORWARD SIDE) ویل مرحله دوم توربین، و در موقعیت مکانی بین طرف عقبی نازل مرحله سوم و طرف جلوئی ویل مرحله سوم توربین، تعبیه شده است. کلیرنس های ۲F1 و ۳F1 مربوط به این مکانها را می توان با استفاده از یک تیپرگج (TAPER GAVGE) همراه با یک بورسکوپ، اندازه گیری کرد.
تست« ادی کارنت» (EDDY CURRENT TESTING) ( در صورت لزوم)
روشی که قبلاً جهت بازرسی باکت ها (پره ها) بکار می رفت مستلزم دمونتاژ توربین جهت نمایان شدن روتوره در آوردن باکت ها، و حمل آنها به یک مرکز تعمیراتی توربین گاز برای تمیز کردن، پولیش کردن و بازرسی با مایع نفوذ کننده
(LIQUID PENETRANT) بود. هر چند متد فوق در تشخیص و تعویض باکت ها خیلی مؤثر بود ولی

کاری پرهزینه و زمان گیر برای استفاده کننده بود. جهت رفع این مشکل، شرکت G.E یک روش بازرسی با استفاده از تکنیک های « ادی کارنت» و بورسکوپ جهت پیدا کردن ترک و تعیین اندازه ترک(CRACK SIZE) فراهم می‌شود. روش فوق وسیعاً تحت تحقیق مهندسی قرار گرفته تا حداکثر حفاظت در برابر صدمات بزرگ و خروج طولانی واحد از مدار، که در صورت توسعه کشف نشده ترک و خرابی حاصله در باکت ها می توانست ایجاد شود، فراهم شود. بطور نرمال کل بازرسی فوق ب

ه یک هفته یا کمتر وقت نیاز دارد. هر چند ترجیح داده میشود که در طی این بازرسی واحد بطور پیوسته در دسترس باشد، آنرا میتوان پس از حدود یک ساعت توجه، در مدار قرار داد.
بازرسی های با بورسکوپ
کلیات: در توربین گاز تمهیداتی هم در پوسته های توربین و هم در پوسته های کمپرسور برای

بازرسی چشمی مرحله( یا مراحل) میانی (INTERMEDIATE) روتور کمپرسور، باکت ها و تیغه های نازل های مرحله اول، دوم، سوم توربین، توسط بورسکوپ نوری بعمل آمده است. این تمهیدات شامل سوراخ های بطور شعاعی الاین شده (RADIALLY ALIGNED) در داخل پوسته ها و شرودهای ثابت داخلی توربین بوده و طوری طراحی شده اند تا نفوذ یک بورسکوپ نوری بداخل مناطق مسیر گاز با جریان هوای یک توربین گاز متوقف را با امکانپذیر سازد. بورسکوپ های نوری جهت فراهم کرد امکان بازرسی چشمی قطعات چرخنده وثابت، بدون برداشتن پوسته‌ها بالائی کمپرسور و توربین، بکار میروند.

مناطق بازرسی
بورسکوپ در دستهای یک تکنسین خوب، امکان بازرسی سریع مناطق ذیل را در حداقل زمان خروج واحد از مدار، حداقل نیروی انسانی(MAR POWER) و حداقل اتلاف تولید فراهم می کند.
۱) بخش توربین
۲) کمپرسور جریان محوری
۳) سیستم احتراق
NOTE
« از نظر امکان دستیابی، سیستم احتراق را با در آوردن نازل های سوخت، می توان مورد آزمایش

قرار داد. در این بازرسی یک بورسکوپ انعطاف پذیر مورد نیاز می باشد.» در جدول (۱-۴) ملاک بازرسی برای مناطق فوق، ذکر شده است. جدول(۲-۴) مکان سوراخهای دسترس(ACCESS HOLES)، فاصله از قسمت سطح فوروارد یا آفت (AFT FACE) و تعداد سوراخها در هر مکان را ذکر کرده است.

جدول (۱-۴)
MA 9001
ملاک بازرسی
منطقه دستیابی ACCESS AREA از نظر موارد ذیل مورد بازرسی قرار گیرد.
پره های کمپرسور
آسیب ناشی از شیئی خارجی- کوروژن- تجمع کثافت- اروژن نوک- نازک شدن لبه انتهایی
(TRAILING EDGE)- اروژن ریشه پره استاتور- لقی( کلیرنس) سری( نوک پره) TIP CLEARANCE
احتراق( لاینر و ترانزیش پیس) تجمع دوره داغی ها(HOT SPORT) ترک خوردگی- توّرم(BULDING) سایش(WEAR) نبودن قسمتی از فلز(MISSION METAL)
نازل های توربین آسیب ناشی از شیئ خارجی- کوروژن – بلوکی شدگی سوراخهای خنک کننده- ترکها- خم شدگی لبه انتهایی – اروژن – سوختگی (BURNING)
باکت های توربین آسیب ناشی از مواد خارجی – کوروژن – تاو ل
(BLISTERS) اروژن- ترک ها – کلیرنس سری
( نوک پره) فقدان قسمتی از فلز

جدول (۲-۴) MS9001
موقعیت مکانی سوراخهای دسترسی جهت بازرسی
شناسائی موقعیت مکانی تعداد سوراخها
استاتور کمپرسور ، مرحله دوم از فلنج آفت، پوسته فوروارد کمپرسور ۱
استاتور کمپرسور ، مرحله سوم از فلنج آفت، پوسته فوروارد کمپرسور ۱
استاتور کمپرسور ، مرحله ششم از فلنج آفت، پوسته افت کمپرسو ۱
استاتور کمپرسور ، مرحله هفتم از فلنج آفت، پوسته افت کمپرسو ۱
استاتور کمپرسور ، مرحله هشتم از فلنج آفت، پوسته افت کمپرسو ۱
استاتور کمپرسور ، مرحله یازدهم از فلنج آفت، پوسته تخلیه کمپرسو ۲
استاتور کمپرسور ، مرحله شانزدهم از فلنج آفت، پوسته تخلیه کمپرسو ۲
آفت پوسته تخلیه کمپرسور از فلنج آفت، پوسته تخلیه کمپرسو ۱
لبه انتهایی نازل مرحله اول و لبه جلوی(LEDING EDGE) باکت مرحله اول از فلنج فوروارد توربین ۸
لبه جلویی نازلمرحله دوم و لبه نتهایی باکت مرحله اول از فلنج فوروارد توربین ۵
ادی کارنت مرحله اول از فلنج فوروارد توربین ۱
لبه انتهای نازل مرحله دوم و لب جلوئی مرحله دوم از فلنج آفت توربین ۵
لبه جلویی نازل مرحله سوم و لبه انتهای باکت مرحله دوم از فلنج آفت توربین
از فلنج فوروارد توربین ۵
ادی کارنت مرحله دوم از فلنج فوروارد توربین ۱
اندازه کلیرنس مرحله دوم توبین از فلنج فوروارد توربین ۱
لب انتهایی نازل مرحله سوم و لبه جلوی باکت مرحله سوم از فلنج آفت توربین ۵
پروبهای (PROBES ) نازل مرحله اول( چک وضعیت) از فلنج آفت توربین ۴
اندازه گیر کلیرنس مرحله اول توربین
CLEARANCEOMETER از فلنج آفت توربین

۴
اندازه گیر کلیرنس مرحله سوم کمپرسور از فلنج آفت توربین
۴

اندازه گیر کلیرنس مرحله اول کمپرسور از فلنج فوروارد از پوسته فوروارد کمپرسور ۴
اندازه گیر کلیرنس مرحله ششم کمپرسور از فلنج فوروارد، از پوسته فوروارد کمپرسور ۴
اندازه گیر کلیرنس مرحله سیزدهم کمپرسور آفت از فلنج فوروارد، پوسته تخلیه کمپرسور ۴
اندازه گیر کلیرنس مرحله شانزدهم کمپرسور آفت از فلنج فوروارد، پوسته تخلیه کمپرسور ۲
تجهیزات مورد نیاز
یک بورسکوپ خم نشو(RIGID) با سیستم عدسی های خوب و با دوام بعلاوه یکریق یک پروژه کتور نوری خارجی تجهیزات اصلی لازم برای بازرسی چشمی توربین و کمپرسور می باشد. سیستم احتراق مشتمل بر ترانزیشین پیسها را فقط با استفاه از یک بورسکوپ فیبر نوری انعطاف پذیر(FELXIBLE FIBEROPTIC) می توان بازرسی کرد. یک تکنسین خوب با استاده از این تجهیزات می تواند مشاهدات چشمی را انجام داده و جزئیات مشاهده شده را ثبت کند. تجهیزات کمکی اضافی که جهت تکمیل تجهیزات اصلی مناسب می باشد شامل یک نشیمنگاه نگهندارنده(SUPPORT MOUNT) یا فیکسچر نگهدارنده(SUPPORT FIXTURE ضمائم دوربین عکاسی، دوربین عکاسی، و یک دوربین تلویزیونی با توانائی ضبط و نمایش دوباره می باشد.

برنامه ریزی بازرسی با بورسکوپ
برنامه طرح ریزی شده بازرسی بورسکوپ این نمره را دارد که یک واحد توربین فقط وقتیکه ضروری است تا قطعات تعویض یا تعمیر شوند باز شوند باید دانست که فواصل بازرسی برمبنای متوسط روشهای کاری و احد می باشد تنظیم این فواصل را براساس تجربه و طریقه کار واحد می باشد تنظیم این فواصل را براساس تجربه و طریقه کار واحد مربوطه و سوخت های بکار رفته میتو ان انجام داد برنامه بازرسی با بورسکوپ باید شامل موارد زیر باشد:
۱) بازرسی مرجع (BASELENE) و ثبت کردن وضعیت ها با هم بصورت نوشته شده و هم با عکس در زمان استارت
۲) بازرسی تناوبی و ثبت نتایج توسط تکنسین

روش بازرسی
۱) آماده سازی توربین گاز برای بازرسی با بورسکوپ
(a توربین گاز باید متوقف شده و درجات حرارت ویل اسپیس قبل از دخول بورسکوپ بیشتر از نباشد.

NOTE
« قرار گرفتن بورسکوپ در معرض درجات حرارتی بالاتر ممکن است به سبب صدمه دائمی رشته فیبر شیشه ای(GLASS FIBER BUNDING) داخل می شود.»
(b- جهت اطلاع از جای سوراخها دسترسی برای بازرسی بورسکوپ جدول(۲-۴) را ببینید. در صورتی که قرار باشد یک بازرسی نرمال، بورسکوپ انجام شود فقط درپوش های سوراخهای دسترسی را که روی پوسته توربین بوده و علامت(B.S ) دارند درآورید.

NOTE
«تمhم سوراخهای پوسته در MS-9001 به استثنای( لبه جلویی باکت های مرحله سوم) یک درپوش داخلی در زیر درپوش رزوه شده در پوسته دارند. جهت حصول دسترسی هر دو درپوش باید برداشته شوند. اطمینان حاصل کنید که درپوش های داخلی(INNER PLUGS ) پس از انجام کار بازرسی بطور صحیح در جای خود قرار گیرند.
(C در موقع بازرسی پره های کمپرسور و باکت های توربین لازم است که روتور بطور جزء بجزء(INCREMENTALLY ) چرخانده شود تا هر باکت به حوزه دید بورسکوپ درآید. بورسکوپ را در موقع چرخاندن روتور کمی بیرون بکشید، تا از واردشدن صدمه به تجهیزات جلوگیری شود.

« در طی بازرسی بورسکوپ تغذیه روغن روغنکاری به یاتاقانهای روتور باید برقرار باشد.»
(d یک مأخذ صفر(ZERO DATUM ) توسط علامت زدن روی کوپلینگ بار برای روتور باید تعیین شود این کار مرجع لازم برای تعیین یک دور چرخش روتور یا موقعیت های زاویه ای بینابین را فراهم خواهد کرد.
(e در حالیکه سوراخهای بازرسی باز باشند بورسکوپ را می توان داخل کرده سوئیچ منبع نور را برای«NO » قرارداده و شدت نور را تنظیم کرد. توصیه می شود که بازرسی از کمپرسور شروع شده و با هر مرحله توربین ادامه می یابد.
(f روش بازرسی باید شامل بازرسی چشمی همه قطعات قابل دیدن( استاتور های کمپرسور و نازلهای توربین) و هر باکت / پره در هر قسمت قابل دیدن از ریشه نوک شامل پلاتنفورم ها و سیلهای نوک باشد، جهت اطلاع از ملاک بازرسی جدول(۱-۴) را ببینید.
NOTE
« بمنظور تعیین جهت فیزیکی، لنزهای شیئی(OBJEETIVE LENS ) در نوک بورسکوپ نسبت به متصل کننده نور در زیر چشمی(EYEPIECE ) جابجا شده است.»
(g پس از کامل شدن بازرسی اطمینان حاصل کنید که همه در پوش های سیل کننده در سوراخ های دسترسی بورسکوپ قرار گرفته ومحکم شده اند.
(h در صورتی که قعطعات داخلی توربین بطور غیر عادی کشف باشند( کثافات بلعیده شده یا بخارات روغن) توربین باید قبل از اقدام به بازرسی بورسکوپ تمیز شود.

بخش ۵ پنج

(TAB 5 )
بازرسی احتراق
فهرست مطالب
شرح صفحه
دمونتاژ
روشهای بازرسی
مونتاژ مجدد

CATION
« قبل از اقدام به بازرسی احتراق اطمینان حاصل کنید که برق توربین گاز قطع و تگ زده شده باشد سیستم غیر فعال شده باشد سیستم سوخت مایع پرژ شده و غیر فعال شده و( یا) تغذیه گاز قطع شده باشد
دمونتاژ(DISASSEMBLY )
عمل (۱) (OPERATION ) خطوط( لوله های) سوخت مایع را جدا کنید.
۱) هر خط سوخت را تعیین هویت کرده و تگ بزنید. بطوریکه بعداً به همان محفظه احتراق COMBUSTOR که قبلاً از آن جدا شده بود دوباره مونتاژ شود.
۲) خطوط سوخت را از چک والوهای سوخت و از فیتینگ های تغذی

ه سوخت باز کنید. فیتینگ ها را با یک آچار پشتیبان نگهدارید از چرخش فیتینگ در روی تیوپ جلوگیری شود.

« از آچار لوله گیر یا آچار گلوئی(CRESCENT WRENCH ) استفاده نکنید زیرا منجر به آسیب فیتینگ خواهد داشت.»
(a همیشه از آچار تخت و یا آچار رینگی مخصوص تیوبها(TUBING BOX WRENC H ) استفاده کنید.
(b دهانه انتهایی باز خطوط سوخت را در پوش بگذارید تا از ورو

د کثافات، حشرات یا دیگر مواد آلوده کننده جلوگیری شود.

« از درپوش ها یا کهنه هایی که امکان ورود اتفاقی آنها به داخل تیوب ها وجود داشته باشد استفاده نکنید.»
(c در صورت کاربرد خطوط پروژه سوخت مایع و تزریق آب اجباراً باید برداشته شود.
(d وقتی که خطوط پرژ مایع به خطوط هوای اتمایزینگ با گیره بسته شده باشد بهتر است که به گیره ها دست نزده و هر دو خط را با هم درآوریم( باز کنیم)
عمل ۲) خطوط های هوای اتمایزینگ را باز کنید.
۱) هر تکه تیوب را قبل از درآوردن شناسایی کرد تگ زده و بدون صدمه زدن نسبت به شماره محفظه احتراق به آن علامت تطبیقی(MATCHMARK ) بزنید.
۲) فلنج واقع در مجموعه نازل سوخت را باز کنید.

« مانیفولدهوای اتمایزینگ را ساپورت کننید بطوری که وقتی نازل های سوخت جدا می شوند، وزن مانیفولد روی آخرین نازل سوختی که باز می شود نیفتد.»
۳) فلنج واقع در رینگ هوای اتمایزینگ را باز کرده( جدا کرده) و لوله کشی را باز کنید.
۴) همه سطوح فلنج ها را تمیز کرده و تمام دهنه های لوله ها را بپوشانید همه مهرها و بولت ها را تمیز کرده و واشرهای کهنه را دور بیندازید. بولت ها و مهره ها را چیده و جهت مونتاژ مجدد تعیین هویت کنید.

« از درپوش با سایز نامناسب یا از کهنه جهت پوشاندن دهنه های لوله ها استفاده نکنید. زیرا ممکن است بطور اتفاقی بداخل لوله کشی رانده شود.»
عمل ۳) خطوط سوخت گاز را باز کنید
۱) هر تکه را قبل از درآوردن شناسائی کرده، تگ زده وبدون صدمه زدن نسبت به شماره محفظه احتراق مربوط به آن علامت تطبیقی بزنید.
۲) فلنج های واقع در مجموعه های نازل های سوخت را باز کنید.

« مانیفولد گاز را ساپورت کنید بطوریکه وقتی نازلهای سوخت باز می ش

وند وزن مانیفولد روی آخرین نازل سوختی که باز می شود نیفتد.»
۳) فلنج های واقع در مانیفولد گار را باز کرده و تکه لوله ها را درآورید. شکل (CI-5) را ببینید.
۴) تمام سطوح فلنج ها را تمیز کرده و تمام دهنه های لوله را بپوشانید. بولت ها و مهره ها را چیده و جهت مونتاژ مجدد تعیین هویت کنید.
عمل ۴) چک والوهای سوخت مایع را درآورید.

« در واحدهای با سوخت دو گانه چک والوهای خط پرژ را نیز در آورید.»

۱) هر چک والو را جهت نصب مجدد نسبت به نازل سوختی که از آن برداشته شده تعیین هویت کرده و تگ بزنید.
۲) چک والوها را توسط قراردادن یک آچار روی سطح شش گوش در نزدیک ترین محل نسبت به نازل سوخت، درآورید فیتینگ نازل سوخت را در موقع آوردن چک والوها، بطور محکم نگهدرید تا ازچرخش تیوب سوخت جلوگیری شود.
۳) سرهای بازهم چک والوها و هم نازل های سوخخت را با درپوش ببندید تا از دخول مواد خارجی جلوگیری شود.

« از در پوش های با سایز نامناسب یا کهنه جهت پوشاندنن دهنه های لوله ها استفاده نکنید زیرا ممکن است تصادفاً بداخل لوله کشی رانده شوند.»
عمل ۵) نازل های سوخت را درآورید.
۱) بولت ها را بازکرده و مجموعه های نوز لهای سوخت را از درپوش های محفظه های احتراق واشرهای کهنه را دور بریزید.
۲) نوز لها را تعیین هویت کرده و تگ بزنید طوری که آنها را بتوان روی همان درپوش های احتراق که قبلاً بسته بودند جای داد.
۳) مواد آنتی سیز کهنه( قدیمی) را از بولتها تمیز کرده و تمام سطوح آشکار شده فلنج‌ها را تمیز کنید بولت ها را باز کرده و جهت مونتاژ مجدد تعیین هویت کننید.
۴) در موقع کارکردن با نازلهای سوخت، دقت کنید که صدمه نبینند. مجموعه را روی چوب یا مقوای ضخیم قرار داده و در کیسه های پلاستیکی بپیچید تا به کثافات آلوده نشوند.
عمل ۶) دتکتورهای شعله و جرقه زنها را درآورید.
۱)منبع برق وصل شده به جرقه زنها و دتکتورهای شعله را جدا کنید این کار هرگز احتمال برق دار شدن دتکتورهای شعله یا جرقه زنها را منتفی خواهد کرد.
۲) تورهای محافظ واقع در روی دتکتور های شعله را بردارید.
۳) سیم کشی به دتکتور شعله را قطع کنید.
۴) بولت های یقه(COLLAR) دور استم(STEM) دتکتور شعله را که از وردی هوا کوپه توربین به محفظه محاط بر دتکتور شعله ممانعت می کند باز کنید.
۵) بولت های فلج دتکتور شعله را باز کنید و پروب را از محفظه درآورید.
۶) سیم های جرقه زدن در جرقه زنها را قطع کرده و از انتهای سیم ها حافظت لازم بعمل آورید.
۷) بولت ها ئی که مجموعه جرقه زن را روی پایه روی لفاف(WARPPER PAD ) بسته است، باز کنید.
۸) جرقه زنها را بیرون بکشید.

« جهت جلوگیری از شکستن قطعات سرامیکی(CERAMIC) داخلی جرقه زنها آنها را بدقت جابجا کنید.»
۱) مواد آنتی سیز کهنه را از روی تمام بولتها زدوده، آنها را جهت مونتاژ مجدد تعیین هویت کرده و در کیسه بریزید.

۲) درپوش های محفظه احتراق را از طریق چرخاندن درپوش به دور لولای آن باز کنید. با این کا ربدون نیاز به در آوردن درپوش به غلاف جریانی( فلواسلیو) و لاینر احتراق می توان دسترسی پیدا کرد.

« اگر به هر دلیلی درپوش های لولادار را بخواهیم از پوسته احتراق درآوریم از
ای بولتها، طنابها، وایرها، و پولی ها می بایست استفاده کنیم. از اس

تراکچر محاط کننده کوپه توربین بعنوان نقاط بستن کابلها، طنابها و غیره استفاده کنید بجای سعی برای بیرون کشیدن پین لولا (HINGE-PIN) بهتر است که دو عدد بولت نگهدارنده درپوش به صفحه لولا را در آورید. بخاطر زاویه مایل محفظه های احتراق(COMBUSTORS) در موقع آزادکردن این بولت ها اطمینان حاصل کنید که درپوش خوردن(SWING) کابلهای آی بولت در صورت امکان باید از امتداد مرکز ثقل درپوش گذشته باشد.
۳) واشرهای حلقوی(RING GASKET ) درپوش را درآورده و دور بیاندازید از این واشرها استفاده مجدد نکنید.
۴) سطوح درگیر فلنج ها را تمیز کنید.
عمل ۸) نگهدارنده های لوله انتقال شعله لاینرهای احتراق، لوله های انتقال شعله، و فلواسلیو ها را در آورید.
۱) لاینرهای احتراق را توسط کشیدن و دورکردن تمام گیره های نگهدارنده( RETAINER CLAMP) نسبت به یقه های لوله های انتقال شعله( دو گیره در هر لوله انتقال شعله) درآورید. همه گیره های نگهدارنده را تگ زده و مطابق با موقعیت مربوطه ، تعیین هویت کنید.
۲) جهت درآوردن یک لاینر احتراق هر دو لوله انتقال شعله را بداخل محفظه های مجاور فشار دهید تا وقتی که آنها از لاینر احتراق آزاد شوند.
۳) لاینر را بطور مستقیم بیرون بکشید. لاینرها را روی تکه ای تخته چندلائی طوری که انتهای آفت آنها پائین باشد قرار دهید تا از صدمه وارده به آنها جلوگیری شود و از کثافات بدور باشند.

در موقع درآوردن لاینرها دقت کنید که برگه های سیل فنری آفت به استوپ های لاینر(LINER STOPS ) واقع در فلواسلیوها، گیرنکند.
۴) هر لاینر را مطابق با موقعیت مکانی محفظه مربوطه تعیین هویت کنید.
۵) هر دو لوله انتقال شعله را درآورده و هر سر را منتاظر با مکا

ن محفظه احتراق مربوط به تعیین هویت کرده و تگ بزنید.
۶) مابقی لاینرهای احتراق و لوله های انتقال شعله را به همین نحو درآورده و هریک را تعیین هویت کرده و تگ بزنید.
۷) چهار بولت فلنج استقرار فلواسلیو را درآورده فلواسلیو را بدقت بطور مستقیم بیرون کشیده آنرا در حالیکه انتهای فورواردش بالا باشد روی تکه ای تخته چندلائی قرار دهید تا از وارد شدن صدمه به آن جلوگیری شود.

قبل از درآوردن دو بولت آخری انتهای آفت فلواسلیو را ساپورت کنید تا از افتادن عیرمنتظره آن ممانعت شود.
۸) فلواسلیو را مطابق با موقعیت مکانی محفظه مربوطه، تعیین هویت کنید.
عمل ۹) ترانزیشین پیس را درآورید.
۱) بولت ها، ضخامت قفل کننده و مجموعه های نگهدارنده(RETINER) سیل جانبی (SIDE SEAL ) را از بین ترانزیشین پیس های(۱۴،۱) و (۱۳،۱۴) درآورید. سیل های جانبی را بطور شعاعی بیرون بکشید. سیلها و مجموعه های نگهدارنده را مطابق با موقعیت مکانی ترانزیشین پیس، تعیین هویت کنید..
۲) ترانزیشن پیس شماره ۱۴ را ساپورت کرده و دو بولت محل استقرار براکت آفت و ضخامت قفل کننده ترانزیشین پیس را به رینگ نگهدارنده نازل مرحله اول محکم می کند، درآورید.
۳) فوروارد ترانزیشین پیس شماره ۱۴ را بلغزانید(SLIDE ) تا سیل ها رااز نازل مرحله اول و گوشک ها(LUGS ) را از محل استقرار فوروارد از درگیری خارج کنید. ترانزیشین پیس رااز داخل دهنه لفاف درآورید.
۴) ترانزیشین پیس و براکت ها را از نظر موقعیت مکانی تعیین هویت رده تگ بزنید.
۵)مابقی ترانزیشین پیس ها را با استفاده از مراحل ۱ تا ۴ فوق درآورید.

« بولتها و صفحات قفلی درآورده شده در طی دمونتاژ را دور بریزید. از این صفحات استفاده مجدد نکنید.»
۶)ترانزیشین پیس ها را در حالیکه انتهای گرد آنها به سمت پائین باشد در روی زمین قرار دهید تا از آسیب احتمالی به سیلهای شناور (FLOATING SEALS) جلوگیری شود.
روشهای بازرسی
عمل ۱۰) چک والوهای گازوئیل را از نظر فشار تست کنید.
** **
« تست کردن چک والوهای گازوئیل با فشار، نیاز به استفاده از گازوئیل یا هوای با فشار زیاد دارد. لوله های لاستیکی(HOSES ) فیتینگ ها و تجهیزات متعلقه که مناسب برای فشار زیاد باشند بکار برده از تجهیزات معیوب استفاده نکنید زیرا خرابی آنها می‌تواند باعث آسیب بشود. پیش بینی های ایمنی مربوطه در مورد کارکردن با گازهای فشار زیاد را ملاحظه کنید.
۱) فشاری ا ز گازوئیل برابر هزار(PSI ) در خلاف جهت جریان در مورد هر یک والوها اعمال کنند تا از عدم نشتی در خلاف جهت جریان(BACK FLOW) اطمینان حاصل می شود. یا از هوای فشرده با فشار هشتاد تا صد PSI در حالیکه والو در زیر آب فرو برده شده باشد استفاده نکنید.
۲) هریک والو معیوب را تعویض کرده و یا به شرح زیر تعمیر کنید:
(a دمونتاژ والو:

(a.1 والو را بطور عمودی در یک گیره یا فیسکچر نگهدارنده مناسب با درگیره قراردادن قسمت شش گوش بدنه مستقر کرده و دقت کنیدکه به اتصالات رزوه ای صدمه بزنید.
(a.2 با یک آچار از نوع رینگی با سایز مناسب که در روی قسمت شش گوش بکار رود درپوش را در خلاف جهت عقربه ساعت بچرخانید. پس از شل کردن اولیه درپوش(cap) باید به سادگی با فشار انگشت چرخانده شده و بتوان آنرا درآورده.. درپوش(۱) را بردارید.
(a.4 بخش بدنه را از گیره درآورید. حال اجزاء داخلی را با ضربه زدن بدنه نسبت به دست یا سطح نرم دیگری یا توسط واردکردن یک میله کوچک بداخل انتهای خروجی و فشار دادن آرام روی قسمت حائل والوفشنگی( CARTRI VALVE ) می توان دید.
a.5 ) فیلتر را از نظر آسیب دیدگی چک کنید. ارینگ های را از نظر قطع شدگی و ترک چک کنید.
(a.6 اگر به والو فشنگی مشکوک هستید توسط کاربرد هوای فشرده به انتهای خروجی و مشاهد حبابها در ورودی در زیر آی یا با یک محلول آب صابون آنرا از نظر کیپ بودن در برابر نشتی چک کنید در صورت وجود نشتی کل مجموعه والو را تعویض کنید.
(b روش تمیز کردن:
(b.1 فیلتر را می توان در هر حلال تجاری با کیفیت مناسب تمیز کرد. با وزیدن باد از طرف عقب بطور ملایم آنراخشک کنید.
(b.2 والوفشنگی(۲ ) را نمی توان دمونتاژ کرد ولی می توان با تکان دادن شدید آن در حلال در حالی که بطور دستی پوپت(poppet ) را باز نگهداشته ایم تمیز کرد. در صورتی که عملکرد کارتریج زیر سئوال باشد مراحل ۱ تا۶ مذکور در فوق را تعقیب کنید.
(b.3 قبل از مونتاژ مجدد اجازه دهید که اجزاء والو بخوبی خشک شوند کانکتورهای رزوه دار بدنه ودرپوش را با برس از کثافت زدوده و تمام راهگاههای داخلی را یاد بگیرید.
(c مونتاژ:
(c.1 ارینگ ها را با گریس سیلیکونی یا روانساز مناسب دیگری روغنکاری کنید. ارینگ‌های را در ته سوراخ بدنه و شیار ارینگ والو کارتریجی نصب کنید.
(c.2 ارینگ (۶ ) را در شیار درپوش انتهایی(۱) نصب کنید.
(c.3والو کارتریجی را در داخل بدنه قرار دهید و با انگشت بداخل فشاردهید تا به ته برسد.
(c.4 فیلتر را توسط انگشتان با فشاردر جای خود قرار دهید فیلتر را وارونه (BACKWARD) قرار ندهید.
C.5) مقدار کمی روانساز به رزوه های درپوش بزنید.
(C.6 بدقت رزوه درپوش را به رزوه بدنه تماس داده و با انگشتان ببندید.
(C.7 درپوش را با آچار رینگی با سایز مناسب محک

م کنید.
(C.8 خروجی را به خط هوا( با فیتینگ های مناسب) متصل کرده و فشار هوا را در جهت چک اعمال کنید. توسط فروبردن والو در آب از نظر نشتی آنرا چک کنید. اگرنشتی دیده شد ارینگ های بطور صحیح در جای نشسته نشده اند یاصدمه دیده اند، چک والوها را دمونتاژ کرده و مراحل فوق را تکرار کنید و ارینگ ها را بدقت چک کنید مجموعه ابر نشتی کیپ خواهد بود .
عمل ۱۱) بازرسی نازل سوخت

« هر دمونتاژ ، تمیز کردن، بازرسی، مونتاژمجدد، تست کردن و نصب مجدد نازل سوخت در واحد حتماً باید در مطابقت با روش ذیل اجرا شود.»
کلیات
این روش، ابزارها، فیکسچرها، دمونتاژ ، بازرسی، مونتاژ مجدد و شرایط تست نازلهای سوخت دوباره مونتاژ شده در قبل از بازگشت به حالت کاری را شرح می دهد. در صورتیکه دارنده واحد توانائی اجرای این تستها را نداشته باشد، نازل ها می بایست به محل با امکانات خوب جهت بازرسی، مونتاژ مجدد، و تست کردن، فرستاده شود. تست فشار نازل سوخت را قبل از دمونتاژ اجرا کنید. واشرها را از نظر نشت گازوئیل وتیوب گازوئیل را از نظر ترک چک کنید وجود حبالبها در لوله هوای اتمایزینگ یا فصل مشترک یقه تیوب گازوئیل دلالت برداشته معیوب و( یا) تیوب ترک خورده گازوئیل می کند. فشار پیش از دمونتاژ توصیه می شود زیر بازرسی چشمی نمی تواند عیوب در این اجزاء را آشکار کند.
روش تست فشار (PRESSURE TEST)
1) مجموعه نازل سوخت را طبق شکل در فیکسچر تست قرار دهید.

** **
« فقط از خطوطی استفاده کنید که جهت تحمل ۳۰۰۰PSIG تحت تست فشار واقع شده فیتینگ ها، والوها، و گیج هائی بکار برید که برای کار با گازهای فشار زیاد مورد تأئید باشند. احتیاطات ایمنی در مورد کارکردن با گارهای فشار زیاد را مورد توجه قرار دهید.»
۲) تنه نازل سوخت را جهت تست لیک( نشتی) تحت فشاری برابر ۳۰۰PSIG قرار دهید
۳) شات آف والو( SHOUT OFF VALVE ) را بسته و مجموعه نازل را در یک مخزن آب غوطه ور کنید.
۴) نازل را از نظر نشتی چک کنید.
دمونتاز نازل سوخت( پس از تست فشاری)
۱) سره گردابی(SWIRL TIP) بیرونی و هر تنه نازل سوخت را تعییین هویت کردن تگ و( یا ) علامت بزنید تا از مخلوط شدن قطعات مشابه در موقع مونتاژ مجدد جلوگیری شود.
« درآوردن قطعات از تنه نازل سوخت باید به دقت خیلی زیاد انجام شود بریدگی های کوچک(NICKS ) کوچک خراش ها یا دیگر صدمات وارده

 

به سطوح جریانی اریفیس‌ها می تواند الگوی جریانی(FLOW PATTERN ) نازل را تغییر داده و منجر به وضعیت نامطلوب احتراق شود. قطعات باید در ظروف(CONTAINERS ) تمیز قرار داده شده و نباید روی میزهای کار فولادی یا سطوحی که ممکن است به آنها صدمه بزند قرارگیرد. سبدهای دسته دار سیمی(WIRE BASKETS ) ظروف قابل قبول می‌باشند.
۲) با استفاده از یک آچار تخت شش گوش و(یا) آچار شش گوش
(CROW FOOT HEX TOOL ) سره گردابی بیرونی و صفحه قفلی را از تنه نازل سوخت باز کنید صفحه قبلی را دور بیاندازید. شکل(CI-20 ) را ببینید.
۳) بااستفاده از یک آچا رپاکلاغی یا آچار بوکس مناسب سره خارجی(OUTER TIP) را از بدنه نازل سوخت درآورید.
۴) با دقت رینگ هوای اتمایزینگ را به سمت بالا بیرون بکشید.
۵) با استفاده از آچار بوکس تدارک دیده شده ویژه مجموعه قطعه عبوری(TRANSITION PIECE) را از بدنه نازل سوخت درآورید. مجموعه قطعه عبوری را نسبت به بدنه نازل مربوط، تعیین هویت کنید.
۶) واشری را که بین بدنه نازل و مجموعه قطعه عبوری را سیل می کند درآورده و دور بیاندازید و در موقع درآوردن واشر دقت کنیدکه به سطح سیل کننده واشر شیار یا خش وارد نشود.
۷) هر مورد غیرعادی یا معیوب یافته شده در طی دمونتاژ را در فرم ثبت کنید.

۸) نگهدارنده (RETAINER) را با استفادها از یک آچار شش گوش راست( STAAIGT HEX WRENCH) مناسب از قطعه عبوری در آورید سطوح انتهایی شده داخلی(INNER TIP) بمنظور آزادکردن پیلوت(PILOT)« تقه » نزنید.
۹) با استفاده از یک میله چوبی(WOODEN DOWE ) به قطر ۰/۲۵۰ و یک کوبه سبک وزن، به نرمی با تقه زدن به پیلوت را از نشت سره داخلی درآورید و در حین عمل فوق برای جلوگیری از آسیب دیدن شیارهای گردابی(SWIRL SLOTE ) پیلوت یا اوریفیس سره داخلی احتیاط لازم را بعمل آورید.
۱۰) هرگونه مورد غیرعادی یا عیوب یافته شده در طی دمونتاژ قطعه عبوری رادر فرم ثبت کنید.
بازرسی و تمیز کردن نازل سوخت(پس از دمونتاژ)

 

«مدت زمان لازم جهت تمیزکردن کافی نازل های سوخت تا حد زیادی به سوخت بکار رفته مدت زمان کارکردن توربین و نوع ماده تمیزکننده که بکار رفته بستگی خواهد داشت. روش ذیل جهت تمیزکردن اجزاء نازل سوخت توصیه می شود.
۱) قبل از تمیز کردن قطعات را ازنظر تجمع زیاد کربن( دوده)

و از نظر انسداد شیارها یا اریفس ها بازرسی کنید. در صورتی که گازوئیل به داخل راهگاههای( مجاری) هوای اتمایزینگ نشت کرده باشد لازم است که رسوبات گازوئیل و کربن را از بدنه برطرف کنیم چنین کاری می بایست قبل از کار بعدی توربین انجام شود.
۲) تکه های بزرگ کربن(دوده) سطحی را که بتوان با انگشت کند یا سابید، می توان برطرف کرد این کار زمان مورد نیاز برای ماندن قطعه، در مخزن تمیز کردن را کوتاه می کند.

« ازکاردک های فلزی METALLIC SCRAPERS ) چاقوهای قلمی یا با برسهای سیمی جهت زدودن کربن از مجاری تنظیم کننده جریان سوخت((FULE METRING PASSAGS استفاده نکنید.
۳)قطعات را در محلولی تمیز مشابه آنچه در جدول(CI-1 ) پیشنهاد شده، فرو برده و اجازه دهید تا در درجه حرارتی که توسط سازنده حلال جهت محلول توصیه شده تا زمانی که تمیز نشوند خیس بخورند. دستورالعمل های تولیدکننده محلول را از نظر کاربرد درجه حرارت لازمه و احتیاط های ایمنی که باید بعمل آید اجرا کنید. همچنین ازتجهیزات تمیزکردن با روش اولتراسونیک برای تمیزکردن اجزاء نازل سوخت می توان استفاده کرد. با تولید کننده تجهیزات فوق جهت توصیه های لازم مشورت کنید دستورالعمل های سازنده را ازنظر نوع محلول تمیزکردن، درجه حرارت لازم و احتیاط‌های ایمنی اجرا کنید.
**
» محلولهای تمیز کننده به شدت سوزاننده هستند. از لباس محافط، دستکش ها و ماسک صورت(FACE SHIEL ) استفاده کنید تا از تماس پوست با چشم ها با محلول جلوگیری شود در صورتی که محلول با پوست، چشم، تماس حاصل کند با آب تمیز بخوبی شستشو داده و فوراً به پزشک مراجعه کنید.»
*) وقتی رسوبات بسیار چسبنده وجود داشته باشد خیس خورن قبلی به میزان نیم ساعت در(TURCO SUPER CARB ) یا معادل آن توصیه می شود.
۴) قطعات را از محلول تمیز کننده درآورده و با آب و بخار اسپری کنید تا از تکه های شل شده کربن پاک شوند.

 

۵) قطعات را آبکشی کرده و با گازوئیل تمیز یا روغن ماشین سبک آغشته کنید.
جدول(CI-1) –
مواد تمیزکننده توصیه شده
LIX DIESEL KLEAN, HEAVY LIX CORPRATION
716 EAST 95 TH STREET
KANSAS CITY MISSURI
*TURCO 4008 TURCO PRODUCTS INC
6135 SOUTH CENTRAL AVWNUE LOS ANGELES, CALIFORNIA
BENDIX METAL CLENE BENDIX PRODUNTS
SOUTH BEND INDIANA
OACKITE SOLUTION OAKITE PRODUCTS TNC
50 VALLEY ROAD
BERKELELY HEIGHTS NEW JERSY
6)کلیه قطعات رابطه چشمی بازرسی کرده و توجه داشته باشید که سطوح تماسی قطعات نازل سوخت تا حد پرداخت ظریف( FINE FINISH ) ماشینکاری شده طوری که میزان جریان( فلوی) گازوئیل آب تزریقی، و هوای اتمایزینگ عبوری از مجموعه نازل، در داخل محدوده های مشخص شده باشد. در موقع بازرسی قطعات دقت کنید که تورفتگی(DENT ) و دندانه(BURR) یا شیار(NICKS) که در موقع مونتاژ مجدد موجب مزاحمت شود یا بر فلو گازوئیل، آب، یا هوا اثر بگذارد وجود نداشته باشد به وضعیت شیارهای گردابی(SWIRL SLOTS ) در پیلوت نازل سوخت و سطوحی که رینگ نازل با آنها در تماس است توجه خاصی می بایست مبذول شود اگر در شیارهای گردابی هرگونه علامتی از له شدگی(CRUSHING ) ، سائیدگی (GALLING ) یا اروژن وجود داشته، یا اگر سطوحی که با آنها در تماس هستند تحت (FLAT ) و فرم(SMOOTH ) نباشد قطعات را می بایست تعویض کرد.

« سعی نکنید که قطعات آسیب دیده را ماشینکاری مجدد کنیدو این کار می تواند سبب فلوی غیرمنظم سوخت، کاربرد غیر قابل پیش بینی سیستم احتراق ومتعاقباً واردشدن صدمه توربین شود.
۷) سره گردابی خارجی گاز(OUTER GAS SWIRL TIP ) را درمناطقی که بطور نرمال در تماس با درپوش لاینر احتراق هستند از نظر سایش مورد بازرسی قرار دهید. اگر سایش در این منقطه به عمق یا بیشتر باشد. سره خارجی و سره داخلی را بازرسی کنید تا معین شود که کدام قطعات توسط اروژن معیوب شده اند. عمق اروژن و ضخامت باقیمانده فنر را با یک کولیس تعدیل شده(MODIFIED CAALIPER )
می توان اندازه گرفت.

« کولیس هائی در دسترس هستند که می توانند برای اندازه گرفتن اروژن بکار روند. یک مدل از آنها:
ODITEST MODEL NO 70
DYER CO , LANCASTER,
PENN .
8) اطلاعات ذیل می بایست در یک کپی از فرم ISE/GT-FF- 9028ثبت شود.
(a مینیمم ضخامت باقیمانده( بعلاوه بر کد وضعیت اروژن بعد واقعی را در ستون وضعت اروژن ثبت کنید .)
(b ساعات کاری( ازموقع نصب نازل های سوخت یا از هنگام بازرسی قبلی)
۹) میزان اروژن را توسط رسم کردن نمودارهائی بعنوان مثال اگر نازل سوختی در هزار ساعت بازرسی شده و ضخامت باقیمانده دیواره سره خارجی برابر ۰۹۰/۰ اینچ باشد، می توان برآورد کرد که این نازل را درهمان امکان بدون تعویض نمی توان بیش از ۵۰۰ ساعت دیگر مورد استفاده قرار دارد بطور مشابه سره خارجی ماتریال باقیمانده آن د ربازرسی پس از دیواره به پائین تر از مقدار حداقل معین شده برای سره های خارجی برسد مورد استفاده قرار داده بدیهی است که وضعیت نازل سوخت با تیزترین شیب فاصله بازرسی بعدی را معین خواهد کرد.
مونتاژ مجدد
۱) قطعات نو اغلب با یک روکش پلاستیکی حفاظت شده اند.ا طمینان حاصل کنید که کلیه روکش های پلاستیکی قبل از مونتاژ مجدد نازل درآورده شده باشند.
۲) از نوار تفلون یا سیل کننده مایع(LIGUID SEALANT ) در هیچ جائی از مجموعه نازل سوخت استفاده نکنید.
۳) تحقیق کنید که همه واشرها نو باشند هرگز یک واشر کهنه را مورد استفاده مجدد قرار ندهید.
۴) از ماده آنتی سیز(FEL – PRO C-120 ) در کلیه قطعات رزوه دار استفاده کنید.
۵) درطی مونتاژ مجدد و نازل سوخت مقادیر تورک( گشتاور) معین شده
۶) از آچار تورک متری با محدوده صفر تا حدوداً ۲۰درصد بالای ماکزیمم تورک مورد نیاز جهت مونتاژ استفاده کنید. دقت باید در محدوده درصد باشد.
۷) سره داخلی را با استفاده از دو تکه فلز نرم با عرض و عمق کافی جهت گرفتن قسمت شش گوش پوسته سره داخلی در فکهائی گیره بطور سبک اما محکم بصورت عمودی در یک گیره قرار دهید.
۸) پیلوت را در داخل بدنه قطعه عبوری قرار داده و اطمینان حاصل کنیدکه کلیه قطعات بطور صحیح روی سیتهای خود نشسته باشند.
۹) ماده آنتی سیز را به مقدار کم روی رزوه های داخلی قطعه عبوری و روزه های نگهدارنده بمالید.
۱۰) نگهدارنده را به قطعه عبوری ببندید. با استفاده از یک بوکس شش گوش و آچار تورک متر( نگهدارنده) را به مقدار تورک معین شده سفت کنید
۱۱) از ماده آنتی سیز به مقدار کمی به رزوه های داخلی مجموعه قطعه عبوری و به رزوه های متناظر در بدنه نازل سوخت بمالید.
۱۲) با استفاده از یک فیسکچر نگهدارنده مناسب بدنه نازل سوخت را در یک وضعیت ع

مودی طوری که سمت سوراخ دار آن روبه پائین باشد محکم نگه دارید.
۱۳) با دقت یک واشر نو در داخل سره داخلی قرار داده و اطمینان حاصل کنید که واشر در پله سره داخلی نشسته باشد.
۱۴) با فشار انگشت مجموعه قطعه عبوری را نسبت به بدنه نازل سوخت پیچ کنید
با استفاده از بوکس مخصوص و یک آچار تورک متر، مجموعه قطعه عبوری را به میزان تورک معین شده سفت کنید .
« تحت هیچ شرایطی بدون تعویض واشر نباید مجموهعه را شل کرده و دوباره تحت تورک قرار داد»
۱۵) بی نقصی نصب مجموعه عبوری را توسط تست فشار به میزان فشار معین شده در نقشه مربوطه مجموعه نازل سوخت، چک کنید. نشتی ها در مجموعه قطعه عبوری دلالت بر معیوب بودن واشر میکند.
۱۶) حال بدنه نازل سوخت را در فیکسچر نگهدارنده در وضعیت عمودی و د رحالی که سمت سوراخ دار به طرف بالا باشد مجدداً نصب کنید.
۱۷) کمی ماده آنتی سیز به رزوه های سره خارجی و رزوه های متناظر واقع در بدنه نازل سوخت بمالید.
۱۸) رینگ هوای اتمایزینگ نازل سوخت را در روی نشانه(SHOULDER) مجموعه قطعه عبوری قرار دهید. در موقعی که رینگ نو باشد هریک از دو طرف آن می تواند بالا باشد. اگر یک رینگ مورد استفاده مجدد قرار گرفته باشد، طرفی که علائمی حاکی از اروژن دارد، باید در سمت پائین دست(DOWN STREAM) باشد.

« یک رینگ هوای اتمایزینگ را که روی آن خورده شده برعکس قرار ندهید زیرا این کار بر فلوی هوای اتمایزینگ تأثیر منفی می گذارد.»
۱۹) صفحه قبلی نازل سوخت را در بدنه نازل سوخت نصب کنید.
۲۰) سره خارجی را بداخل بدنه نازل سوخت پیچ کنید. با استفاده از یک آچار پا کلاغی ویژه و یک آچار تورک متر سره خارجی را به میزان تورک معین شده در نقشه مجموعه نازل سوخت، سفتت کنید.
۲۱) کمی ماده آنتی سیز به رزوه های سره گردابی گاز(GAS SWIRL TIP) و به رزوه های متناظر واقع در بدنه نازل سوخت بمالید.
۲۲) سره گردابی گاز را با استفاده از آچار پاکلاغی ویژه و یک آچار تورک متر به بدنه نازل سوخت پیچ کنید. سره گردابی گاز را به میزان تورک معین شده در نقشه مجموعه نازل سوخت سفت کنید.
۲۳) سره گردابی گاز را متوسط صفحه قفلی نسبت به بدنه نازل سوخت قفل کنید.
صفحه قفلی را حداقل به میزان با استفاده از ابزار محکم کننده
(STAKING TOOL) در لااقل سه نقطه روی بدنه نازل و لااقل سه نقطه روی سره گردابی گاز، محکم کنید.

« نازل سوخت قبل از برگشت به کار و یا ذخیره شدن در انبار باید تستهای جریان هوا و جریان سوخت ذیل را با موفقیت بگذارند تا صحت مجموعه و کار آن اطمینان حاصل شود.»
۱) چک فلوی هوای نازل سوخت

(a فلو جریان هوای عبوری از داخل نازل را نمی توان تنظیم کردو. برآمدگی شیار خط یا گودی های روی سطوح درگیر( MATING SYRFACES ) پیش از حد سفت کردن(OVERTOVQUING) سره خارجی وکیپ شدگی راهگاهها، بر فلوی هوا تأثیر منفی می گذارد.
b ) مجموعه سوخت نازل را مطابق در فیکسچر تست نصب کنید.
(c فلوی هوا را از نظر مطابقت داشتن با مقادیر مذکور در نقشه چک کنید.
(d کمی فلوی هوا دلالت بر کیپ شدگی سوراخ های گردابی(SWIRL HOLES)
می‌ کند. زیادی فلوی هوا دلالت بر نشتی های ایجاد شده توسط برآمدگی ها یا کثافات بین سطوح درگیر یا اروژن بیش از حد قابل قبول می کند.
۲) چک فلوی سوخت مایع و الگوی پاشش نازل سوخت
(a مجموعه نازل سوخت را مطابث شکلCI-33 در فیکسچر تست نصب کنید.
(b از لحاظ الگوی متقارن پاشش( اسپری) مجموعه نازل سوخت، چک لازم را انجام دهید.
(c فلوی سوخت گذرنده از میان نازل سوخت را از نظر مطابقت داشتن مقادیر مشخص شد در نقشه نازل سوخت در جلد قطعات و نقشه ها ازاین دستورالعمل تعمیراتی چک کنید.
(d فلوی اضافی سوخت دلالت بر این دارد که اریفیس خروجی و (یا) شیارها وسوراخهای پیلوت ممکن است خیلی بزرگ بوده یا مونتاه پیلوت غیر صحیح باشد که در نتیجه اجازه دهد سوخت پیلوت را باس پاس کنند. چون کم سوخت دلالت براین دارد که سوراخ ها و شیارها در نازل ممکن است گرفته شده یا دااری برآمدگی هائی باشند که جریان( فلو) را محدود می کند.
۳) چک فلوی تزریق آب نازل سوخت
(a در مجموعه نازل که دارای سیستم تزریق آب می باشد عمل نازل اسپری آب در یک فیکسچر تست مطابق شکل CI-33 چک می شود.
(b نازل سوخت را در فیکسچر نصب کنید.
(c فلوی آب گذرنده ا ز داخل نازل های اسپری را از نظر مطابقت داشتن با مقادیر مشخص شده در نقشه مجموعه نازل سوخت در جلد قطعات و نقشه ها از این دستورالعمل تعمیراتی چک کنید.
(d فلوی زیادی یا غیر کافی اب دلالت بر بدکارکردن نازل اسپری می کند. سعی نکنید که نازل را تعمیر کنید.نازل هایط معیوب( خراب) باید تعویض شوند.
انبارکردن نازل سوخت
۱) نازل های قابل کار سوخت باید بعنوان مجموعه های کامل در جاهای جداگانه که جهت جلوگیری از واردشدن آسیب به نازل ها در طی انبار کردن طراح شده اند، ذخیره( انبار) شوند، در صورتی که درنظر باشد که نازل ها برای مدتی نامعین انبار شوند توصیه می شود که در یک اتمسفر غیرخورنده انبار شوند.
عمل ۱۲- بازرسی لاینرهای احتراق
۱) بازرسی لاینر احتراق را توسعه فرم بازرسی ISE/GT-FF-9029 گزارش دهید یک طرف این فرم برای لاین خنک شونده از نوع(LOVERCCOLED ) و طرف دیگر برای لاینرها خنک شونده از نوع(SLOT COOLED) استفاده می شود.

« لاینرهای محفظه احتراق به هیچ شماره نقشه خاصی ارجاع داده نخواهد شد.
تکنیک های جوشکاری تعمیراتی شرح داده شده نخواهد شد جز توجه دادن به اینکه GTAW جوشکاری قوس تنگستن با گاز محافظ
(GAS TUNGSTEN ARC WELDING)
تنها روش تعمیرتتی جوشکاری است که در مورد لاینرهای احتراق MS-9001 مجاز نمی باشد. الکترود روپوش دار نباید بکار رود. خرابی کمتر از ماکزیمم حدود مجاز دلالت می کند که در صورت توجه به ساعات کاری و شرایط فایرینگ(FIRING ) لاینرها تاکنون و کارکردهای م

ورد انتظار بعدی لاینرها استفاده مجدد مجاز می باشد.»
۲) لاینرهای خنک شونده از نوع (SLOT COOLED) را بازرسی کنید.
(a جدول(CI-2) راهنمایی جهت اخذ تصمیم برای استفاده مجدد تعمیر یا دور انداختن لاینرهای احتراق خنک شونده از نوع فوق می باشد.
(b تکنیک صحیح جوشکاری برای لاینر از نوع((SLOT COOLED هنوز معین نشده است.
(c شکلهای (CI-34) و (CI-35) و (CI-36) جهت شناسای مناطقی از لاینر احتراق از نوع(SLOT COOLED) که در جدول CI-21 راجع به آنها صحبت شده می بایست بکار روند.
(d ترکهای جوش (WELD CRACKS) با بکاربردن مواد نفوذکننده فلورسنت

(FLUORESCENT PENETRANT) آشکار خواهند شد.(ZYGLO ZL 54 ) قابل قبول می باشد.
(e ترک های سرچشمه گرفته از سوراخهای خنک کننده یا سوراخ های احتراق باید با استفاده از نور روشن و ذره بین با بزرگنمایی دو برابر آشکار شود.
(f شکل(CI-36 ) شاخص یک سوراخ احتراق(SLOT- COOLED ) و بخشی از دو نوار سوراخ های خنک کننده را نشان می دهد. مناطقی که باید بخوبی تجسس شود از A تا E مشخص شده اند.
(g منطقه A : این موضوع حائز اهمیت است که تحقیق شود که ترک های سرچشمه گرفته از سوراخهای احتراق، ترک های بین سوراخ های خنک کننده و یا از سوراخ های خنک کننده به سمت سوراخ های احتراق وجود نداشته باشد.
(h منطقه B: انتهای فوروارد یک رینگ نورد جوشکاری شده(BRAZED RING ) را در ذهن خود درنظر بگیرد. لبه های سوراخ های احتراق را خصوصاً در جائی که سوراخها رینگ های خنک کننده را تلافی می کنند بازرسی کنید.

جدول CL-2
حدهای بازرسی در لاینرهای از نوع (SLOT-COOLED)

بازرسی ماکزیمم حدهای قابل قبول ترتیب کار ( برای قطعات که خارج از حد ماکزیمم باشند)
« سیل فنری لاینر»
۱) تر کهای محوری
۲) ترکهای حلقوی
۳) کجی( پیچیدگی)
تخت شدگی (FLATTENING) قطر خارجی نوار دایره ای شکل
۴) سایش

قطر خارجی نوار دایره ای شکل

۵) فقدان برگه ها(LEAVES )
6) ترکهای نقطه جوش

۷) برگه های خم شده

( تاشده)
صفر
صفر
صفر
بلندی

از بین رفتگی ۵۰ درصد فلز در چاکها

قطر
صفر
چهار عدد در هر لاینر بیش از دو عدد مجاور هم نباشد.
هرتعداد

سیل را تعویض کنید.
سیل را تعویض کنید.
سیل را تعویض کنید.
سیل را تعویض کنید

سیل را تعویض کنید.

سیل را تعویض کنید
سیل را تعویض کنید

سیل را تعوض کنید.
سیل را تعوض کنید.

آنهار را راست کرده و با نفوذ کننده چک کنید.

 

« یقه( COLLOAR )لوله انتقال شعله»
۱) ترکها
۲) سایش

۳) کجی( پیچ خورد گی)

طول دردو مکان باقی ماندن از ماتریال
حداقل قطر داخلی

یقه را تعویض کنید.

با ابزارهای دستی آنرا اصلاح کنید
استوپ های لاینر(LINER STOPS )
1) سایش باقیماندن از فلز
صفر تعمیر کنید
جوشکاری تعمیراتی کنید
«پرچ های لاینر»
۱) تر کهای جوش
۲) فقدان پرچ ها
صفر
نباید حتی یک پرچ موجود باشد.
تعمیر کنید.
پرچه ها را جایگزین کنید.

« یقه نازل سوخت»
۱) سایش
فلز برداشته شده توسط سایش به میزان در قوس

جوشکاری تعمیراتی کنید.

« مجموع کلاهک (CAP)»
۱) پلیت های کلاهک از نظر تر کهای جوش
صفر

*تعویض کنید
« غلاف لاینرLINER SLEEVE »
۱) ترکها

۲) ترکها بجز آنچه در شماره (۱)
در فوق ذکر شده است.

۳) سوراخ شدگی ناشی از سوختگی همراه با فقدان فلز
۴) خارج از دایره ای شکل بودن

۵) پیچ و تاب داشتن موضعی

هرتعداد بطول دور از سوراخهای خنک کننده در سوراخ هماهنگ کننده هیچ ترک مجاز نمی باشد.
شکل (CI-36 )

 

صفر

ا زدوره کرانه اولیه
ا زکرانه اولیه بدون هیچگونه ترک

* تعویض کنید.

* تعویض کنید.

* تعویض کنید.

با استفاده از ابزارهای دستی اصلاح شود
* تعویض شود

۶) سایش لاینر در زیر سیل ها ۴۰ درصد ضخامت ماتریال زیر سیل * تعویض کنید
« رینگ های لاینر»
۱) ارتفاع شکاف رینگ
۲) تر کهای محوری
۳) تر کهای دایره ای
۴) سوراخ شدگی ناشی از سوختگی همراه با فقدان فلز
۵) جریان یافتگی( آب شدن) زرد جوش که با چشم دیده نشود.
(درجه حرارت بیش از حد) تعویض کنید
تعویض کنید
تعویض کنید
تعویض کنید

تعویض کنید حداقل دهنه
صفر
صفر
صفر

صفر
*: به این معنی نیست که لاینر دور انداخته شود.
:I منطقه C : لبه برآمده رینگ خنک کننده را نشان می دهد که باید از نظر مشخص کردن ترک ها، پیچ، و تاب خوردگی، یا داغی(BURNING ) بازرسی شود، خصوصاً لبه برآمده در پانل خنک کننده در پشت و داخل لوله انتقال شعله و سوراخ های احتراق را بازرسی کنید.
(J منطقه 😀 استوپ های لاینر را از نظر سایش، ترکها یا دفورماسیون وتغییر شکل چک کنید.
(K منطقه :E استوپ لاینر باید از نظر ترک ها بازرسی شود.

 

(l سیلهای لاینر را از نظر ترک ها، پیچ خوردگی( تخت شدگی) ، سایش، فقدان برگه ها، برگه های تاشده، یا ترک های نقطه جوش(SPOTWELD ) بازرسی کنید. از نظر ملاک بازرسی، جدول
(CI-2 ) را ملاحظه کنید.
(m در صورتی که هر یک از سیل های لاینر از نظر شکل دوباره بوضوح اولیه برگردانده شده باشند مطمئن شوید که ارتفاع انحنای برگه(LEAF ) برابر ارتفاع برگه های مجاور بوده و تعداد نوار دایره ای شکل برقرار باشد.
(n هر برگه سیل دوباره شکل داده شده را با مایع نفوذکننده چک کنید.
(o پرچ های کلاهک درپوش(cap cowl ) به لاینر را از نظر ترک های جوش و فقدان سرهای پرچ بازرسی کنید.
(p یقه نازل سوخت(FULE NOZZEL COLLAR ) از لاینر احتراق را از نظر سایش بازرسی کنید.
(q مجموعه درپوش و پلیت کلاهک را از نظر ترک ها بازرسی کنید.
(v یافته های بازرسی را در فرمهای بازرسی (ISE/GT-FF-9092) گزارش کنید.
۳) درپوش های (LOUVER COOLED ) لاینر
(a جدول CI-3 راهنمایی جهت کمک به اخذ تصمیم در مورد استفاده مجدد تعمیر یا دورانداختن درپوش های فوق است.
(b چک کردن و اندازه گیری دهنه های کرکره ای ها( لوورها) عموماً توصیه نمی شود. جز دورهائی که در نزدیکترین مورد قبلی تعمیراتی داشته اند.
(c دهنه های لوورها در انواع مختلف توربین های متقاوت می باشد. دقت کافی باید اعمال شود تا دهنه های لوورها با دهنه های لوورهای متناظردر دیگر لاینرهای احتراق مطابقت داشته باشد.
(dدهنه های لوورهای تعمیر شده باید در محدوده ۰۰۵/۰ نسبت به مقادیر نقشه ها یا بعد مقایسه باشد، با توجه به اینکه حداقل عرض دهنه لوور با اندازه تا ابقاء شود.
(e تا موقعی که پرچ ها سالم باشند کلاهک لق لاینر( حداکثر نشتی را
می توان استفاده کرد کلیرنس انتهایی بین کلاهک و لاینر« حاد» نمی باشد.

جدول(CI-3)
درپوش کرکره ای احتراق(LOUVERD COMBUSRION CAP)
لازمه های بازرسی
بازرسی ها: حدهای مورد قبول ترتیب کار و عمل
برای وضعیت های خارج از حد قابل قبول
۱- صدمه کلاهک ناشی از اورهیت شدن
(A برآمدگی موضعی به مقدار از دوره مخروطی روی کلاهک
(B فقدان فلز
۲) تر کها در منطقه کرکره دار

(A ترک های ازیک کرکره به کرکره دیگر

(B ترکهای محوری بین کرکره ها
(Cترکهای انتهای کرکره ۱)دور انداختن قطعه از حد خارج شده
(A نجات قطعه مورد قبول( کلاهک یا لاینر) از نظر استفاده مجدد
(B تعویض کنید.

(A تعویض کلاهک در پوش در صورتیکه سه رشته مجاور یا بیشتر ترک خورده باشند ضروری است.
(B کلیه تر کها را تعمیر کنید
(C کلیه ترکها را تعمیر کنید
(D هم ترک کرکره به کرکره و هم ترک ااز یک ردیف به ردیف مجاور با هم وجود داشته باشد (D تعویض کلاهک درپوش در مورد قطعات ترک دارد که ترکها همواره با کرکره های دیگر ترکها تشکیل سه ضلعی یک مستطیل را می دهند.
عمل ۱۳- لوله های انتقال شعله و نگهدارنده ها را بازرسی کنید. شکل(CI-37 )
1- لوله های انتقال شعله را از نظر وجود کجی( پیچ وتاب)، ترکهای جوش، فقدان فلز، سوراخ شدگی ناشی از سوختن(BURN-THROUGH ) و سایش بازرسی کنید. رینگ‌ها را از نظر ترک ها در محل جوش خوردن رینگ ها به لوله بازرسی کنید. جدول(CI-4 ) را بعنوان معیار بازرسی بکار برید.
۲- نگهدارنده های لوله انتقال شعله را از نظر سایش یا خردشدگی(SPALLING) سطح تخت و خم شدگی بازرسی کنید.

جدول(CI-4 ) را از نظر معیار بازرسی بکار برید.
بازرسی حداکثر حدهای قابل قبول عیب ترتیب کار( برای قطعاتی که خارج از حدهای ماکزیمم باشند)
لوله های انتقال شعله
۱-سوراخ شدگی ناشی از سوختگی- فقدان فلز
۲- کجی( پیچ و تاب خوردگی)
۳- تر ک های جوش
۴- سایش

صفر

صفر
صفر
۵۰% از ماتریال اولیه

تعویض کنید

تعویض کنید
تعویض شود
تعویض شود
نگهدارنده های لوله انتقال شعله
۱- سایش
۵۰% از ماتریال اولیه
تعویض شود
۲ – خردشدگی سطح سخت
۳- خم شدگی صفر
صفر تعویض شود
راست کنید
عمل ۱۴- ترانزیشین پیس ها را بازرسی کنید شکل(CI-38 )
1- هر یک از مناطق ذیل در ترانزیشین پیس ها را تمیز کرده و با نفوذ کننده فلورسنت از نظر ترک خوردگی بازرسی کنید . جدول CI-5 را جهت معیار بازرسی ملاحظه کنید. انتهای آفت بدنه( مستطیل شکل) در منطقه ای به فاصله هم سطح داخل وهم سطح خارج را توسط نفوذکننده فلورسنت چک کنید.
-A نشیمنگاه (MOUNT) دایره ای آفت از نظر ترک های جوش یا بدنه در روی سطح داخل و خارج
-B گوشه های فریم/بدنه در آفت از نظر ترک های جوش یا بدنه
-C رینگ ساپورت در فوروارد از نظر ترک های جوش یا بدنه درروی سطح داخلی یا خارجی
-D سیلهای شناورFloating-seals) ) را از نظر ترک ها و سائیدگی سطوح چک کنید.
-E گوشک های (LUGS) استقرار واقع در فوروارد را از نظر ترک ها چک کنید.
-۲ جدول معیار بازرسی ترانزیشین پیس(CI-5 ) را پس از

ن پیسها مورد بازرسی قرار گیرد.
NOTE
«GTAW( جوشکاری قوس تنگستن با گاز محافظ) تنها روش تعمیراتی توسط جوشکاری است که در مورد ترانزیشین پیس های MS-9001 مجاز می باشد.

جدول – (CI-5)
حدهای بازرسی ترانزیشین پیس MS-9001
بازرسی ماکزیمم حدهای قابل قبول ترتیب کار در مورد قطعاتی که خارج از حدهای ماکزیمم هستند.
قاب(PICTURE-FRAME )
1- سایش
۲- ترکها
بدنه
۱- ترک های بدنه یا جوش
۲- غیر دایره ای( گردی شکل) بودن
۳- کوروژن

۴- رسوبات
گوشک های ساپورت در قسمت فوروارد
عمق برابر
صفر

بطول
ازدوره ( کناره)
کاهش ا زضخامت ماتریال اولیه
ضخامت

 

تعویض شود*
تعویض شود *

تعویض شود *
تعویض شود*
تعویض شود*

برطرف شود*

۱- ترکها
۲- سایش صفر
از بعد اولیه تعویض شود
تعویض شود
نشیمنگاه دایره ای در قسمت آفت
۱- ترکهای جوش یا بدنه گوشه های قاب / بدننه درآفت بطول (سطح خارجی و داخلی) تعویض شود
۱- ترکهای جوش یا بدنه
۲- رینگ ساپورت در قسمت فوروارد صفر
تعویض شود
۳- ۱- ترکهای جوش یا بدنه سیلهای شناور بطول ( سطح داخلی و خارجی) تعویض شود
۴- ۱- سایش
۲- ترکها ۵۰% از ضخامت ماتریال اولیه
صفر
تعویض شود
تعویض شود
(تعویض شود) بدین معنی نیست که ترانزیشین پیس را باید دورانداخت.
عمل ۱۵: فلواسلیو(FLOW- SLEEVE ) ( غلاف جریانی) محفظه احتراق را بازرسی
۱-با استفاده از نور روشن و یک ذره بین با بزرگنمایی ده برابر، فلواسلیو محفظه احتراق را بازرسی کنیدو.
-A اسلیو را از نظر ترک های بدنه یا جوش غیر دایره ای شکل بودن سواخ شدگی ناشی از سوختگی و فقدان فلز بازرسی کنید.
-B جوش فلنج قسمت فوروارد به بدنه را از نظر ترک ها یا ترک های موجود در فلنج بازرسی کنید.
-C استوپهای لاینر را از نظر سایش، ترک های جوش استوپ و بدنه باززرسی کنید.
-D براکت نگهدارنده لوله انتقال شعله را از نظر ترکهای جوش، ترکهای براکت و سایش بازرسی کنید.
جدول (CI-6)

حدهای بازرسی در مورد فلواسلیو
بازرسی ماکزیمم حدهای قابل قبول ترتیب

 

کارد (برای قطعاتی که خارج از حدهای ماکزیمم باشد)
اسلیو( غلاف)
۱- تر کهای بدنه یا جوش
۲- غیر دایره ای شکل بودن
۳- کجی( پیچ و تاب خوردگی) موضعی
۴- فقدان فلز ناشی از سوراخ شدگی بعلت سوختگی فلنج به سمت فوروارد
۱- ترک جوش فلنج به بنه
۲- ترکها
استوپهای لاینر
۱- سایش
۲- ترکهای جوش استوپ به بدنه
براکت نگهدارنده لوله انتقال شعله
۱- ترکهای جوش
۲- ترکها

طول

از دوره کناره اولیه
از دوره اولیه بدون هیچگونه ترک
صفر

صفر

صفر

ازماتریال اولیه
صفر

بطول
صفر

تعویض شود*

تعویض شود*

تعویض شود*

تعویض شود*

تعویض شود

تعویض شود

تعویض شود 

 

تعویض شود
تعویض شود
*: ( تعویض کنید) بدین معنی نیست که فلواسلیو را باید دور انداخت. قطعه را
می‌ توان توسط یک مجتمع مناسب تعمیراتی تعمیر کرد .
عمل ۱۶- لفاف احتراق(COMBUSTION – WRAPPER ) را بازرسی کنید.
۱- داخل و خارج لفاف احتراق را از نظر تر کها، برآمدگی(BULGING ) خمیدگی( کمانش) (BUCKLING ) شواهدی حاکی از اورهیت شدن و کوروژن بازرسی کنید.
۲- لفاف را در محلهای محفظه های ۱۰,۹,۸,۷,۶,۵ از نظر کیپ شدگی یا بلوکه شدن دهنه های درین استارت ناموفق(FALSE START ) بازرسی کنید.
۳- هر درپوش و لولای محفظه احتراق را از نظر ترک خوردگی آزادی کار لولاها، سخت افزار شل، نشیمنگاه های لولا، بازرسی کنید هر دریچه چشمی(SIGHT- PORT ) رااز نظر ترکها و آسیب دیدگی بازرسی کنید.
۱- از یک بورسکوپ از طریق داخل دهنه های بازرسی(INSPEETION PORTS ) استفاده کنید. نازل مرحله اول را از نظر کوروژن – اروژن ، تر کهای رسوبات و صدمه ناشی از شیئی خارجی بازرسی کنید.
۲- در صورتی که بازرسی با بورسکوپ را نتوان انجام داد یک بازرسی چشمی ا زنازل مرحله اول بعمل آورید.
عمل ۱۸- جرقه زنها را بازرسی و تست کنید.
۱- مجموعه جرقه زن رااز نظر گیرپاژ(BINDING ) لکه سوختگی(GALLING ) قوس زدگی(ARCING ) تر کهای جوش، ترکهای عایق سرامیک و رزوه های صدمه دیده در اتصالات سیم الکتریکی بازرسی کنید.
۲- سیم شمع را درآورد ه و ترمینال را مورد محافظت قرار دهید.
۳- جابجای پیستون شمع را توسط فشاردادن انتهای پیستون چک کنید.

جدول(GI-7 )
حدهای بازرسی جرقه زن
بازرسی ماکزیمم حدهای قابل قبول ترتیب کار( برا ی قطعاتی که خارج از حدهای ماکزیمم باشد)
جرقه زن

 

 

۱- گیرپاژ
۲- تاول

۳- ترکهای امتداد ترمینال
(TERMINAL EXENSION )
4- ترک عایق سرامیکی
۵- تر کهای مجموعه هسته CORE ASSEMBLY
6- روزه های معیوب و اتصال الکتریکی
۷- امتحان عمل جرقه زدن
صفر
صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

دمونتاژ کرده و تمیز کنید.
با پارچه سمباده ظریف پولیش کنید.
تعویض کنید

تعویض کنید
تعویض کنید

تعویض کنید

عایق را تعویض کنید

« سیم شمع را هیچوقت نکشید.»
در صورتی که هرگونه گیرپاژ وجود داشته باشد، مجم

وعه سیلندر می بایست دمونتاژ شده و گیرپاژ برطرف شود. جهت دمونتاژ مجموعه سیلندر، چهار بولت واقع در بالای سیلندر را درآورده، سپس قسمت بالای سیلندر را درآورید.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 30000 تومان در 221 صفحه
300,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد