بخشی از مقاله

مقدمه
پلی هیدروآسی بوتیرات (PHB) توسط بسیاري از ریزسازواره ها به صورت ذرات درون سلولی و به عنوان منبع ذخیره آربن و انرژي تجمع می یابد. اهمیت آن به واسطه خواص زیست سازگاري، زیست تخریب پذیري، غیر سمی بودن و خواص مکانیکی مشابه با پلی پروپیلن است (لی، ۶١٩٩؛ یمانه ١٩٩٨) و کاربرد در مهندسی بافت، داروسازي و دامپزشکی در زمینه رهایش آنترل شدة دارو و کاربردهای گسترده دیگر در پزشکی دارد (استین باچل، ١٩٩٨). از آنجا که قیمت رقبای پترشییایی این پلیمر کمتر از $ /Kg ١ است، هنوز میدان رقابت برای کاربرد PHB به ویژه در صنایع بسته بندی تنگ است. گزارشها نشان می دهند که برای آاهش قیمت این پلیمر کافی است با استفاده از منبع کربن ارزان و درصد وزنی بالا محصول دهی به g/L.h ۴ رسانده شده و استخراج پلیمر با روش ارزان انجام گیرد(چوی، ١٩٩٧).

در سالهای اخیر راهبردهای جدید متنوعی برای کاهش هزینه تولید پلیمر PHB در شرایط هتروتروفی ارائه شده است (خسروی و همکاران:a ,b٢٠٠٣؛ ۴٢٠٠؛ چن و همکاران، ٢٠٠١؛ تیمر و همکاران، ١٩٩٨). اما تولید از سوبسترای ارزان قیمت ٢CO به ندرت مورد تحقیق قرار گرفته زیرا آشت اتوتروفیک با مشکلات متعددی مواجه است که از مهمترین آنها احتمال وقوع انفجار در طی فرایند است. حسگر ضد آف آه احتمال وقوع جرقه در حین آار آن وجود دارد، در این سامانه قابل استفاده نیست. اگر غلظت گاز ٢O زیر حد انفجاري آن (حدود v/v % ٩/٦ ) نگه داشته شود ایمنی سامانه تأمین خواهد شد، اما در این غلظت میزان انتقال جرم ٢ O در محیط آشت مایع آاهش می یابد (تاناآا و همکاران، ١٩٩٢ ). آشت دو مرحله اي R. eutrophus ATCC17697 براي تولید این پلیمر پیشنهاد شده است (تاناآا و همکاران، ۵١٩٩ و ١٩٩٧).به این منظور، ابتدا باآتري تحت شرایط هتروتروفی به فاز لگاریتمی رشد رسید، سپس براي تجمع PHB در شرایط اتوتروفی و در غلظت زیر حد انفجار ٢O قرار گرفت. برای استفاده کامل از سوبسترا، سامانه بازگردشی بسته گاز١ ترجیح داده می شود.

در این تحقیق به منظور کاهش قیمت تمام شده این پلیمر باکتری تثبیت کننده هیدروژن با مقاومت بالا در براب تغییر غلظت گازهای اکسیژن و مونوکسید کربن جداسازی و خالص سازی شده و در سامانه بازگردشی بسته گاز مورد مطالعه قرار گرفته است.


1 Recycled gas closed circuit culture system


مواد و روشها
شرایط کشت. در این مرحله از محیطآشت جامد آگار ﻣﻌﺪﻧﻲ ١ با ترآیبات ذی ل س اخته ش د (NH4)2SO4 :(g/L) ، ٠/١ ؛ KH2PO4، ۵ /؛ ٠MgSO4؛ ٢ /٠ و pH با آمک سود نرمال برابر ٥/٦ تنظیم و%٢ آگار به مخلوط اضافه شد و به مدت

٢٠ دقیقه در دماي C١٢٠ در اتوآلاو قرار گرف ت . محل ول عناص ر آ م مق دار آ ه قبلاً از طری ق فیلتراس یون س ترون شده بود، به میزان %(V/V)١ اضافه و به بشقابکهاي سترون منتقل شد، از نمونه آب رودخانه نیز ی ک ل وپ ب ه بش قابکها منتق ل و کش ت خط ی انج ام ش د . مخل وط گ ازي در ١:١: ٧ از ٢:CO ٢: O ٢ H تنظ یم ش د، درب دس یآ اتور ب ا روغ ن سیلیکون آب بندي و با نوار وینیل بسته شد. پس از گذشت یک هفته آلن ی ب اآتريه اي تثبی ت آنن ده هی دروژن نمای ان ب ود. باکتری خالص سازی شد و به لحاظ مقاومت در برابر غلظتهاي زیاد ٢ O و CO بررسی شد و تصویر SEM کوکس ی های گرم منفی را با بزرگنمایی ٢٠٠٠٠ مشاهده شد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید