بخشی از مقاله

تاريخچه
در سال 1348 کار ساخت تراکتور با مونتاژ تراکتور های رومانی 650 U‚ 651U با قدرت 65 اسب بخار شروع شد.
در سال 1354 اولين تراکتور های MF در چهار نوع 135 MF با قدرت 45 اسب بخار و 165MF با قدرت 62 اسب بخار و 185MF با قدرت 72 اسب بخار و 295 MF با قدرت 92 اسب بخار به بازار عرضه شد.


از سال 1356 تراکتور 285 MF با هدف ساخت کامل و با استفاده از توانائيهای بالقوه شرکت جايگزين تراکتور 185 MF گرديد بطوريکه هم اکنون اين تراکتور با قدرت 75 اسب بخار و با بيش از 91% ساخت داخل بعنوان محصول محوری توليد می شود.
در سال 1366 با تحليل و بررسی موقعيت شرکت ، هئيت مديره شرکت طی مصوبه ای به دلايل ذيل اقدام به تفکيک شرکتهای آهنگری، موتورسازان و ريخته گری از شرکت مادر نمود.


بهره برداری بهينه از منابع و امکانات شرکت.
استفاده از ظرفيت های مازاد شرکت( ظرفيت های پرسنلی ، تخصصی و ماشين آلات).
منعطف و چابک نمودن شرکت مادر، عدم تمرکز و توجه به توسعه محصولات.
توسعه توليدات جانبی.


در سال 1370 در تداوم سياستها و استراتژی تعيين شده اقدامات لازم در جهت تفکيک شرکتهای خدماتی صنعتی تراکتور سازی ايران و ماشين آلات صنعتی تراکتور سازی ايران معمول گرديد.
از سال 1372 تراکتور سازی در کنار توليد کامل تراکتور 285 MF و در راستای اهداف تنوع محصول و تأمين نياز بازار به تراکتور های با قدرت بالا اقدام به توليد تراکتور سنگين 399 MF با قدرت 110 اسب بخار و مدلهای تک ديفرانسيل و دو ديفرانسيل نموده و تاکنون موفق شده ساخت داخل آنرا به 54% برساند.

 

در سالهای 1373 لغايت 1376 به ترتيب مراکز ساخت ابزار ، طراحی و ساخت ماشين و ساخت کاميونت ايجاد گرديد.
در سال 1379 مهندس محسن خادم عرب باغی به عنوان مدير عامل مجموعه تراکتور سازی معرفی و شرکت تراکتور سازی ايران که توليد آن تا قبل از مسئوليت ايشان کمتر از پنج هزار دستگاه در سال بود با رهبری و مديريت موفق شاهد بهبود مستمر در حوزه های متعدد مأموريت ، نظير افزايش ميزان توليد ، صادرات و فروش و نيز توفيق جمعی پرسنل و عوامل کاری که در تحقق اهداف با توسل به ارزش های انسانی به عنوان سرمايه های کاری رکورد شکنی های پياپی در زمينه توليد تا مرز 30 هزار دستگاه برای پايان سال جاری تعريف شد.
در سال 1380 با توجه به تأکيدات برنامه های پنجساله دوم و سوم کشور و اهميت تراکتور های سنگين در مکانيزاسيون بخش کشاورزی خط مونتاژ تراکتور رومانی به خط مونتاژ تراکتور 399 MF تغيير يافت.
در سال 1381 در راستای استراتژی تنوع و توسعه محصول تراکتور جديد 800 ITM با قدرت 80 اسب بخار طراحی و توليد گرديد.
در سال 1382 طراحی و توليد تراکتور های جديد از جمله تراکتور 840 ITM با قدرت 84 اسب بخار و تراکتور سنگين 6290MF با قدرت موتور 142 اسب بخار نيز در برنامه شرکت قرار گرفته اند.
در سال 1383 خط مونتاژ واحد شماره 2 اين شرکت در استان کردستان (تراکتور سازی سنندج)با ظرفيت سالانه 3500 دستگاه در مرداد ماه 1383 بدست رياست محترم جمهوری وقت افتتاح وبه بهره برداری رسيد.
در سال 1382 شرکت تراکتور سازی اروميه که عليرغم چندين سال فعاليت بصورت راکد و غير فعال مديريت می گرديد و در زمينه توليد تراکتور های باغی گلدونی فعاليت داشت توسط شرکت تراکتور سازی ايران خريداری و با برنامه ريزيهای اصولی راه اندازی به نحوی که توليد يک سال آن برابر با توليد سال های قبل بود و متعاقب آن کارخانه ريخته گری با ظرفيت 14000 تن در سال ، نصب و راه اندازی گرديد.
در سال 1383 در راستای توسعه بازار های خارجی شرکت تراکتورسازی و نيران با مشارکت شرکت CVG از کشور و نزوئلا و تراکتور سازی ايران پيرو توافق نامه بين ايران و ونزوئلا ، با ظرفيت 5000 دستگاه در کشور ونزوئلا به بهره برداری رسيد.


نمودار سازمانی و تشکيلات

هيئت مديره


نوع محصولات توليدی يا خدماتی
همانطور که در قسمت تاريخچه ذکر شده نوع محصولات توليدی يا خدمات اين شرکت عبارتند از ساخت :
- تراکتور های MF در چهار نوع 135MF با قدرت 45 اسب بخار و 165 MF با قدرت 62 اسب بخار و 185 MF با قدرت 72 اسب بخار و 295 MF با قدرت 92 اسب بخار
-تراکتور 285 MF
- تراکتور 399 MF با قدرت 110 اسب بخار
- تراکتور 800 ITM با قدرت 80 اسب بخار
- تراکتور 840 ITM با قدرت 84 اسب بخار و تراکتور سنگين 6290 MF با قدرت موتور 142 اسب بخار

شرح مختصری از فرآيند توليد يا خدمات
مواد اوليه خريداری شده در کاگاه توليدی قطعات تهيه و سپس در سالنهای مونتاژ محصول شرکت (تراکتور) مونتاژ می گردد. سپس توسط واحد بازاريابی و فروش به بازار و مصرف کنندگان عرضه می گردد. جهت طراحی و ايجاد محصولات جديد و به روز بودن از نظر تکنولوژی واحد تحقيق و توسعه مبادرت به طراحی محصولات جديد می نمايد.

فصل دوم

موقعيت رشته مديريت صنعتی
رشته مديريت صنعتی برابر آموزشهای تدوين شده توسط وزارت علوم در واحدهای صنعتی از اهميت خاصی برخوردار است. شاخص عملکرد اين رشته در خصوص طراحی و اجرا کنترل هر مديريت مجموعه صنعتی می باشد و تقريباٌ تمام آموخته های تخصصی در مجموعه های صنعتی کاربرد جامع و وسيعی دارد.

وظايف واحد صنعتی
- ارزيابی کارو زمان
- ايمنی و بهداشت صنعتی
- مديريت سيستمهای ستادی، توليد و پشتيبانی (مديريت مالی ، مديريت توليد، مديريت سيستم ها)

امور جاری در دست اقدام
ارزيابی کار وزمان:ثبت منظم و تجزیه و تحلیل دقیق روش فعلی انجام کار به منظور به دست آوردن روش پیشنهادی است که دارای کارایی و اثر بخشی بالاتر باشد و ارزیابی زمان شامل مراحل زیر است :
-ایجاد و فضای بهبود


1- انتخاب کار مورد مطالعه((select برای بهبود که می تواند در زمینه های فنی یا اقتصادی یا انسانی باشد .
2- ثبت ((Record هر آنچه که مربوط به روش فعلی انجام کار است .
3- تجزیه و تحلیل((Examine آنچه که ثبت شده،هدف،مکان،شخص انجام دهنده،وسیله انجام،تقدم و تاخر با استفاده از مناسب ترین تکنیک ها.


4-ایجاد روش جدید((Develop انجام کار با رعایت نکات فنی،اقتصادی،انسانی و محیطی
5-مقیاس گذاری:((Measurment استاندارد برای روش جدید
6-تعریف و روش جدید ((Define انجام روشی که همیشه قابل شناسایی باشد.
7-استقرار عملی و فیزیکی روش جدید((Install
8-ابقاء روش جدیدو استاندارد های آن((Maintain


9-جستجوی فرصت های ایجاد بهبود بیشتر((Seek
ايمنی و بهداشت: این واحد ایران به منظور ارتقاء و تامین سطح ایمنی و عاری از خطر،سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای استقرار مینماید.
و در راستای کاهش و حذف خطرات احتمالی،نقاط پتانسیل خط کلیه فرایند ها و فعالیت ها را شناسایی نموده،نسبت به آنالیز احتمال و انجام اقدامات اصلاحی پیشگیرانه و موثر اقدام نماید0


این واحد اهداف و برنامه های ایمنی و بهداشت حرفه ای خود را بطور مستمر مورد بازنگری قرار دادند و از سیستمهای محیط کار خود اطمینان دارند.
مديريت سيستمها: جهت افزايش کارايی و مديريت کامل بر مجموعه واحد متولی تدوين روش ها و دستورالعملها جهت مديريت و کنترل هر چه بيشتر سيستم وجود دارد. اين واحد با استفاده از مفاهيم سيستمی و اصول مديريت توليد و کارخانه مبادرت به طراحی روش و سيستم چه به صورت دستی و چه به صورت مکانيزه می نمايد تا ساير واحد قيد شده در چارت سازمانی نسبت به اجرای آن احتمام ورزند . اين واحد ضمناً مديريت و کنترل بر نحوه اجرای فعاليت ها به شکل نظارتی را بر عهده دارد .

برنامه های آينده
با استفاده از اصول قيد شده در موارد فوق بهبود مستمر و مداوم و به روز بودن از تفکر تکنولوژی مد نظر می باشد.

تکنيک های به کار رفته در رشته مديرت صنعتی
کليه آموخته های تئوری و عملی در رشته مديريت صنعتی در سطحی ساده تر و عملياتی تر در اين سه واحد اجرا و به کار گرفته می شود.


فصل سوم

تعاريف و مفاهيم
تعاريف بهره وری
كانلان(متخصص مديريت و بهره وری):
انجام كاردرست به روش درست
سازمان بين المللي كا ر :
هركس بايد بيشتر از آنچه مصرف مي كند، توليد کند
سازمان ملي بهره وري ايرا ن :
توانايي يك نظام در ايجاد ارز ش
بهره وری يعنی :
نگاه هوشمندانه به کار و زندگی در همه اوقات ...
انواع شاخص های بهره وری
شاخص های بهره وری به دو دسته زير تقسيم می شود:

الف) شاخص بهره وری جزئی عوامل توليد (يا بهره وری عامل منفرد)
ستانده کل = بهره وری نيروی کار
نهاده نيروی کار
ستانده کل = بهره وری سرمايه
نهاده سرمايه
ب) شاخص بهره وری کل
ستانده کل = بهره وری عوامل (TFP)
نهاده کل ( کار و سرمايه)

نتيجه : انجام کار درست به روش درست
مبانی نظری بهره وری و رويکرد های توسعه

چرخه مديريت بهره وری

1- اندازه گيری


2- تحليل 3- برنامه ريزی

4- اجرا

رويکردهای توسعه
- توسعه با ايجاد ظرفيت های جديد (افزايش نهاده ها)
- توسعه با ارتقاء بهره وری ظرفيتهای موجود (افزايش ستانده ها)
- توسعه با روش ترکيبی
طرح کايزن جزئی از برنامه چرخه مديريت بهره وری است که خود يگی از فنون و تکيکهای مؤثر در بهبود فرايند های کاری و سهيل در خدمات مطلوب ، با کيفيت و کاهش هزينه ها است. در برنامه های تغيير و تحول سازمانی ، تمرکز زدايی و توسعه غير متمرکز ، اصلاح و بهبود فرايندهای انجام کار ، دارای نقش و جايگاه ويژه و تأثير زيادی در برنامه های توسعه استان دارد.

توسعه از سه طريق امکان پذير است
1- توسعه از طريق ايجاد ظرفيت های جديد که نياز به تزريق پول و سرمايه گذاری های زياد دارد.
2- توسعه از طريق بهبود بهره وری وضع موجود که از طريق کاهش هزينه ها ، بهبود فرايندها ، کاهش اتلافها و... ميسر می شود.
3- توسعه به صورت ترکيبی با استفاده از درصدهای 40 و 60 انجام می شود . کشورهايی چون چين، سنگاپور، کره،مالزی از اين روش استفاده کرده اند.

توسعه اقتصادی با ايجاد ظرفيتهای جديد

توسعه اقتصادی با ارتقای بهره وری ظرفيتهای موجود

توسعه اقتصادی باروش ترکيبی

نتيجه :
✯ با توجه به رويکردهای مختلف رويکرد ترکيبی مناسب می باشد .
✯ متناسب با شرايط هر کشوری نسبتهای ترکيب رويکردهای1و2متفاوت است .


مفاهیم اولیه
خطاناپذیری
كيفيت: ميزان برآورده شدن نيازمنديها توسط مجموعه اي از ويژگيها اثربخشي: ميزان تحقق فعاليتهاي طرحريزي شده و حصول نتايج مورد نظر
كارايي: رابطه ميان نتايج حاصله با منابع استفاده شده
خطا: رفتار و عملکرد ناخواسته خارج از نرم و استاندارد مورد نظر است که معمولا موجب بروز خرابی می گردد.
خرابی: حالتی است که بيانگر عملکرد غير طبيعی و غير نرمال يک شی يا فرايند می باشد.

کاربرد و ويژگی ZQC
 ZQC روشی جهت خطاناپذير کردن فرايند است.
 ZQC بر اين اصل استوار است که جلوی ايجاد ضايعات را از طريق کنترل اجرای فرايند می توان گرفت.
 ZQC روشی است که بر افراد تکيه نمی کند.
 اين روش می داند که ماشينها و افراد گاهی دچار خطا می شوند و لذا راههايی را پيدا می کند تا اين خطاها منجر به خرابيها و ضايعات نشوند.
 کاهش پيچيدگی، موجب کاهش احتمال خطا می شود.
 کاهش روشهای انجام کار، موجب کاهش خطا می شود.در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید