بخشی از مقاله

شرح محصول
شركت Algas- SDI يك شركت ثبت شده در زمينه توليد تبخير كننده مطابق با استانداردهاي Asme , ul , CE8FM مي باشد. شركت مزبور داراي گواهينامة ISO 9001 در زمينه توليد اين محصول مي‌باشد. در يك تبخير كننده با حرارت مستقيم، همانطور كه از اسمش پيداست، نوعي از تبخير كننده است كه حرارت مستقيم با صفحه مبدل حرارتي در تماس مي باشد.

در اين دستگاه LPG كه به صورت مايع مي باشد پس از طي فرآيند مربوطه به صورت تبخير شده درمي‌آيد. اجزاي اصلي يك تبخير كننده با حرارت مستقيم مشتمل بر هفت بخش است:
• شير ورودي مايع و مجموعه شناور
• مخزن مايع يا مبدل حرارتي
• رگلاتور منبع حرارتي
• ترموستات
• مشعل
• شير كنترل ظرفيت
• سوپاپ اطمينان

نحوه كاركرد يك تبخير كننده
زماني كه شير قطع جريان به روي منبع مايع باز مي‌باشد، توسط فشاري كه در مخزن گاز مي باشد، مايع به داخل مبدل حرارتي رانده مي‌شود. به محض اينكه سطح مايع بالا مي آيد، مقداري از اين مايع شروع به جوشيدن مي‌كند تا اينكه فشار حاصله با فشار ورودي از مخزن برابري مي‌كند. موقعي كه مايع گرم مي‌شود به سمت بالا حركت مي‌كند و اين حركت به سمت بالا سبب مي‌شود كه شناور نيز به سمت بالا حركت كند، با اين حركت جريان مايع به درون مبدل حرارتي قطع خواهد شد.

زماني كه مشعل يا مشعل ها روشن هستند، گرماي حاصله از مشعل ها سبب جوشش مايع درون مبدل حرارتي مي‌شود. زماني كه هيچ نيازي به بخار نيست فشار اين مرتبه بر عكس عمل مي‌كند و فشار به سمت مخزن بيشتر مي گردد. هر زماني كه فشار درون مبدل حرارتي به اين سمت مي رود كه بالاتر از فشار مخزن باشد، اختلاف فشار حاصله باعث مي‌شود كه گاز مايع به سمت شير ورودي مخزن روانه گردد. به خاطر وقوع چنين پديده اي (عمل جوشيدن)

و يا برگشت گاز مايع به درون مخزن) سطح مايع درون مبدل حرارتي پايين مي آيد. در نتيجه سنسور حرارتي بخار گرمتر را حس مي‌كند و مشعل هاي اصلي خاموش مي گردد. به محض اينكه ميزان نياز افزايش مي يابد، فشار درون مبدل حرارتي كاسته مي‌شود. در نتيجه، مايع به سمت مبدل روانه مي گردد، در اين زمان سنسور مايع سرد را حس مي‌كند و در نتيجه باعث روشن شدن مشعل ها مي‌گردد.

طي عمليات مستتر، مشعل ها به طور متناوب روشن و خاموش مي گردند تا سطح بخار موردنياز را هميشه به يك ميزان حفظ كنند. به موازات اينكه حجم بخار از سطح موردنياز بالاتر مي گردد، مبدل حجم بسيار كوچكي از مايع را درون خود جاي مي دهد. به خاطر داشته باشيد تنها زماني كه مبدل حجم بالايي از مايع را درون خود جاي مي‌دهد زماني است كه ميزان موردنياز برابر يا بالاتر از ظرفيت تبخير كننده ها مي باشد.

هر زمان كه ميزان موردنياز از ظرفيت تبخير كننده فراتر مي رود، شير كنترل ظرفيت وارد كار مي‌شود كه باعث محدود شدن نرخ خروجي از مبدل تا سقف ظرفيت ماكزيمم تبخير كننده، مي گردد.
شير كنترل ظرفيت، شيري است كه با فنر ساخته شده است و بالاي خروجي مبدل نصب گرديده است. LPG مايع به قسمت فوقاني شير مي رسد و بخار درون مبدل به قسمت تحتاني شير مي رسد. در طي زمان كاركرد نرمال، شير با فشار فنر باز مي‌ماند.

زماني كه اختلاف فشار مايع/ بخار از نيروي فنر فراتر رود، فشار مايع باعث بسته شدن شير كنترل ظرفيت مي گردد. اين عمل باعث تشديد افت فشار خواهد شد. در عوض، عمل شير مذكور، هرچه بيشتر سبب كاهش حجم خروجي بخار از دستگاه مي گردد. با عمل خفه كردن گاز، فشار گاز خروجي كاسته مي گردد. اين عمل اجازه مي دهد كه فشار درون مبدل حرارتي به مقدار سابق برگردد و حجم مناسبي از گاز در اختيار مشعل ها قرار دهد. در صورت كار در چنين شرايطي است كه تبخير كننده دائماً در حين پروسه و كار باشد.

شكل 1 – عملكرد تبخير كننده

فصل 2- نصب تجهيزات
رؤوس
- دستگاه را طوري نصب نمائيد كه با قواعد حاكم و جاري تطبيق داشته باشد.
- اتصالات مربوط به لوله كشي‌ها را با تركيبي از آب بندهايي كه مورد تأئيد جهت مصرف LPG تكميل كنيد.
- خطوط لوله هاي زميني فوق مي بايست به طور مناسبي در مقابل فرسايش حفاظت گردد.
- خطوط لوله خروجي تبخير كننده تا رگلاتور مرحله اول مي بايست كه به سمت تبخير كننده سرازير گردد تا اجازه دهد عمل متراكم شدن در خطوط بخار صورت پذيرد و مايع بتواند مجدداً به سمت تبخير كننده باز گردد.

- هرگونه شي خارجي را از مسير لوله ها قبل از نصب اتصالات پاك كنيد.
- تمامي اتصالات و ملحقات همانطور كه مشخص شده است را براي پيدا كردن نشتي ها تست كنيد. درست قبل از زماني كه سيستم لوله كشي تحت سرويس قرار گيرد.

باز كردن بسته بندي و مونتاژ اوليه
باز كردن بسته بندي
به محض دريافت تبخير كننده از سلامت بسته بندي اطمينان حاصل نمائيد. سپس به دقت بسته را باز نموده و دستگاه را از هر جهت، بررسي نمائيد تا صدمه اي نديده باشد.

مونتاژ اوليه
مطابق جدول شمارة (1) در بدو امر درپوش يا درپوشهاي هواكش را بر قسمت فوقاني دستگاه نصب كنيد. مراقب باشيد كه محل نصب تبخير كننده حداقل 15 فوت (5 متر) نسبت به شيرآلات مخزن ذخيره سازي فاصله داشته باشد.

همانطور كه در شكل شمارة (2) مشاهده مي نمائيد، تبخير كننده را در يك سطح محكم و غير قابل اشتعال مستحكم نمائيد. دقت نمائيد كه محل نصب تبخير كننده بايد درست در محلي باشد كه در مسير تردد وسايل نقليه نباشد.

جدول شماره (1)- فاصله ها از تبخير كننده
عنوان حداقل فاصله با تبخير كننده
مخزن ذخيره سازي 10 فوت (3 متر)
شيرآلات مخزن ذخيره سازي 15 فوت (5 متر)
محل حمل 15 فوت (5 متر)
نزديكترين ساختمان يا ساير دارائي ها 25 فوت (25/8 متر)
شكل شماره 3- نصب تبخير كننده هاي H 40/40 و 40/80 گالني

احتياط
توجه

خطوط توزيع بخار (شكل شماره 3 را مشاهده كنيد)
خطوط توزيع بخار حتماً مي بايست با توجه به نوع كار، سايزبندي و طراحي گردد.
جدول شماره 2- سايز بندي خطوط توزيع بخار بهينه
طول خط گاز (فوت) تا 50 فوت 50 تا 150 فوت 150 تا 250 فوت
تبخير كننده 40 گالني 1 اينچ اينچ 2 اينچ
تبخير كننده 80 گالني اينچ اينچ 2 اينچ

مواردي كه مي بايست در طراحي خطوط توزيع بخار مدنظر داشت
1- يك عدد شير قطع جريان با حداقل فشار كاري psi250 نصب نمائيد.
2- يك عدد رگولاتور مرحله اول و تا حد ممكن نزديك به تبخير كننده نصب كنيد، اما مراقب باشيد كه اين فاصله 24 اينچ (8 متر) بيشتر از محل خروجي تبخير كننده نباشد، فشار خروجي رگلاتور مي بايست 4 تا 6 پوند كمتر از فشار بخار اشباع شده مخزن در پائين ترين دماي ممكن تنظيم گردد. از همين روست كه اين تنظيمات نياز است كه به صورت دوره اي صورت پذيرد.
3- رگلاتور مرحله دوم (يا فشار ضعيف) بايد تا حد ممكن به تجهيزات و كالاي مصرف كننده نزديك باشد.

4- يك عدد سوپاپ در خط هم جهت تخليه فشار اضافي رگلاتورها مي بايست نصب گردد، و اگر هم از يك سوپاپ اطمينان در خط استفاده شد، فشار سوپاپ را طوري تنظيم كنيد كه تقريباً 10 پوند بالاتر فشار خروجي رگلاتور مرحله اول باشد.

ورودي مايع
نكته

1- در محل ورودي مايع به تبخير كننده يك صافي اينچ با مش 60 نصب نمائيد.
2- يك شير قطع جريان با حداقل فشار كاري psi 250 در مدخل ورودي مايع نصب كنيد.
3- خط لوله مايع از طرف مخزن به سمت تبخير كننده مي بايست كه از يك اندازه مناسب برخوردار باشد. چرا كه تبخير كننده مي بايست با يك ظرفيت كامل تغذيه گردد.
4- در مرحله آخر تبخير كننده را به مخزن ذخيره سازي نصب نمائيد.

خط بايپاس بخار (اختياري) (شكل شماره 3 را مشاهده بفرمائيد)
1- يك رگلاتور مرحله اول در خروجي بخار بر روي مخزن ذخيره سازي نصب نمائيد.
فشار خروجي اين رگلاتور را 2 تا 4 پوند كمتر از فشار رگلاتور تبخير كننده تنظيم نمائيد. سپس اگر تبخير كننده داراي بار اضافي شد يا فشار خروجي آن افت پيدا كرد، رگلاتور بر روي مخزن ذخيره سازي به طور اتوماتيك اين موضوع را رفع مي نمايد.
2- از رگلاتور فوق يك خط لوله به داخل تبخير كننده بكشيد.

خط تغذيه مشعل (اختياري)
مشعل هاي تبخير كننده توسط بخار خروجي از تبخير كننده، جايي كه حداقل متراكم سازي اتفاق مي افتد، تغذيه مي شوند. در مناطقي كه مشكلي از بابت وجود مقدار زيادي LPG و فشار ناشي از آن وجود دارد، يك خط تغذيه بخار جداگانه اي به سمت مشعل ها در تبخير كننده ممكن است كه نصب گردد. اگر قرار شد كه از يك خط تغذيه جداگانه مشعل استفاده گردد، مراحل زير مي بايست لحاظ گردد:

1- خط لوله اينچ ورودي رگلاتور مشعل را جدا نمائيد.
2- خط لوله اينچ گوه روي مبدل حرارتي را جدا كنيد و توسط يك درپوش آن را ببنديد.
3- يك رگلاتور مرحله اول را تا جايي كه ممكن است به خروجي بخار مخزن نزديك باشد، نصب كنيد. يك شير قطع جريان دستي مي بايست پيش از رگلاتور نصب شده باشد.
4- خط تغذيه از رگلاتور مرحله اول را به رگلاتور مشعل در تبخير كننده نصب نمائيد. مطمئن شويد كه خط تغذيه از ساير و اندازه مناسبي باشد تا بتواند حداكثر نرخ ورودي از مشعل يا مشعل هاي تبخير كننده را كسب كند. (شكل شماره 1 را مشاهده كنيد)

پمپ مايع (اختياري)
فشار مايع در ورودي تبخير كننده مي بايست حداقل 6 پوند بالاتر از فشار تخليه باشد. اگر فشار مخزن نتواند به اين حد برسد از يك پمپ در طول خط استفاده كنيد تا اين حداقل فشار را بتواند حفظ كند.

نصب تجهيزات Economy (اختياري)
يك تبخير كننده زماني بهينه و اقتصادي عمل مي‌كند كه هر زمان كه موردنيازباشد كار كند نه اينكه به صورت دائم اين كار صورت پذيرد. ورودي يك تبخير كننده به صورتي عمل مي‌كند كه بالاترين بهره اقتصادي را دارد و هرگونه اتلاف انرژي را از بين مي‌ برد. براي همين منظور ما نصب تبخير كننده هاي Algas را كه با بايپاس بخار اوليه اي تركيب شده است، به شما توصيه مي كنيم. براي رسيدن به اين هدف شما نياز به يك كيت economy كه شامل چندين شير و رگلاتور است، داريد.

شكل شماره 4- قسمتهاي Economy
پس از نصب تبخير كننده، رگلاتورهاي Economy kit را مطابق مراحل زير نصب نمائيد:
1- رگلاتور اوليه بخار را در خط بخار با فشار 10 پوند نصب كنيد. رگلاتور مي بايست طوري نصب گردد كه هرگونه گاز متراكم شده اي بين رگلاتور و مخزن بتواند به داخل مخزن برگردد.
2- رگلاتور بخار ثانويه را در خروجي تبخير كننده نصب كنيد و فشار آن را حدوداً 3 پوند بالاتر از فشار رگلاتور مرحله اول يعني 13 پوند قرار دهيد.

3- بين رگلاتور ثانويه و خروجي تبخير كننده، رگلاتور economy را در جهت عكس طوري نصب كنيد كه طرف خروجي رگلاتور به طرف تبخير كننده باشد. اين رگلاتور مي بايست در فشار 30 پوند تنظيم گردد.

تفكيك كننده رسوبات (اختياري)
FILTAIRE يك نوع وسيله فيلتر كردن مي باشد كه جهت به تله انداختن هيدروكربن موجود در بخار گاز LPG مصرف مي گردد. همچنين اين وسيله جهت به تله انداختن ساير مواد اضافي موجود در مخزن ذخيره و يا ساير تجهيزات، مورد مصرف واقع مي‌گردد.

ناخالصيهاي مذكور درون دستگاه فوق جمع شده و به طور دوره اي دفع مي گردند. هيدروكربنهاي باقي مانده كه نقطه جوش بالاتر از LPG خالص دارند به وسيله فيلتر به تله انداخته مي‌شوند.
يك مجموعه FILTAIRE شامل اقلام ذيل مي باشد:
- اتصالات ورودي و خروجي
- شير تخليه (5)
- فشارسنج (4)
- دريچه (منفذ) (6)
- مجموعه كاملي از شيرهاي بايپاس براي پاكسازي (3 و 2 و 1).
شيرهاي بايپاس اين قابليت را به سيستم مي دهد كه سيستم به كار خود حتي زماني كه FILTAIRE جدا شده باشد، ادامه دهد. آيتمهاي 6 و 5 و 4 در مجموعه كامل FILTAIRE وجود دارد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید