بخشی از مقاله

سخني ازحضرت علي ( ع ) درموردقيامت


علي ( ع ) به بازاربصره آمدومردم راديدآنچنان سرگرم خريدوفروش هستندكه گويي خودراازيادبرده وازهدف انساني به كلي غافل شده اند. بامشاهده اين منظره طوري متأ ثرگرديدكه بشدت گريست . سپس فرمود: اي بندگان دنياواي كارگذاران اهل دنيا، شماكه روزهاسرگرم معامله وسوگندخوردنيدوشبهابابيخبري دربسترخواب آرميده ايدوبين روزوشب ، ازآخرت وحساب وكتاب آن غافليدپس چه وقت خودرابراي سفري كه درپيش داريدمجهزمي كنيدوبراي آن توشه برمي داريدودرچه زماني به روزقيامت مي انديشيدوبه فكرمعادمي افتيد.


كتاب الحديث : روايت هاي تربيتي ازاهل بيت
منبع :
برگرفته ازكتاب قرآن

اگرجوان مومني قرآن بخواند، قرآن باگوشت وخون اوآميخته مي شود.
يعني شخصيت چنين جواني قرآني مي شود.
(( مطلب درموردجامعه شناسي ))
امام خميني ( ره ) فرمودند:
نهضت براي اسلام نمي تواندمحصورباشددريك كشورنمي تواندمحصورباشددرحتي كشورهاي اسلامي . نهضت براي اسلام همان دنباله نهضت انبياست . نهضت انبياء براي يك محل نبوده است پيغمبراكرم اهل عربستان است لكن دعوتش مال عربستان نبوده محصورنبوده به عربستان دعوتش مال همه عالم است .

دچاريعني عاشق
وفكركن كه چه تنهاست


اگركه ماهي كوچك دچارآبي بي كران باشد
وعشق
صداي فاصله هاست
صداي فاصله هايي كه
غرق ايمانم
سهراب سپهري


اعمال انسان مانندكوهي است هنگامي كه دركوه فرياد مي كشيم صدابه طرفمان بازگشت داردواعمال انسان نيزهمين طوراست به اين معني كه هنگامي كه كاري خوب يابدانجام مي دهيم سزاي آن به طرفمان برمي گردد.
واقعيت آشكاراين است كه نوع تفكرما، برچگونگي برخوردمابازندگي تأثيرمي گذارد.
ازكتاب : زندگي كنيم يافقط زنده باشيم
نويسنده : هايدن سارجنت
مترجم : وحيدلفضلي راد
مي داني :
بشربه جاي اينكه پول درآوردتازندگي كند، زندگي مي كندتاپول درآورد.
اي گرامي :
بدان كه زندگي آن گونه كه مي پنداري سهل وآسان نيست
ومشكلات آن ، آن طوركه فكرمي كني پيچيده نيست .
منبع : دفترخاطرات
فراموش نكنيم كه هيچ تغييري درمابي آنكه سخت بكوشيم ودستهايمان كثيف گرددحاصل نخواهدآمد. پس بگو:
من وجوددارم من هستم من اينجاهستم من درحال شدن هستم تنهامن هستم كه زندگيم رامي سازم تنهامن ونه هيچكس ديگرمن بايدباكمبودهاخطاهاوگناهان واش

تباهات خودرودرروقرارگيرم . ازنبودن من هيچكس به قدرمن رنج نخواهدبردامافرداروزديگري است ومن بايدتصميم بگيرم كه رختخواب راترك كرده دوباره زندگي كنم وگرزندگي كنم واگرشكست بخورم نه توراسرزنش مي كنم نه زندگي راونه خدارا.
هيچ وقت ازخودنااميدنشويد .فقط مهم اينست كه شماانسان هستيد .وجسم بي جان نيستيد.
از: شارل بودار

 


دشمن
جواني من آسمان پرابري بودكه تنهالحظه اي چندخورشيدفروزان درآن درخشيدباران رعدچنان درباغ هستي من يغماگري كردكه اكنون ديگرازميوه هاي گواراي اين باغ چيزي برجاي نمانده است حال خزان روح من فرارسيده بايدابزاركارفراهم آوردوزمين سيلاب زده اين باغ راكه درآن جابجاخزه هايي به تيرگي گورپديدآمده زيروروكرد.

اولين كمونيست هاچه كساني بودند؟
درسال 1843 شخصي به نام كارل ماركس كه درآن تاريخ فقط 24 سال داشت ، سردبيرروزنامه اي درشهركلن درپروس بود. ماركس كه طرفداردموكراسي بود، ضمنامقالاتي نيزدرباره سوساليسم مي نوشت . ولي طولي نكشيدكه پليس (( پروس )) جلوي كاراين روزنامه راگرفت . وماركس عازم پاريس گرديد. ولي درآنجاهم بخاطرنوشتن مقالاتي كه خوشاينددولت فرانسه نبود، پليس فرانسه بوي اخطاركردكه خاك فرانسه راترك كند.بالاخره ماركس درانگلستان اقامت گزيدودرآنجابودكه باشخص آلماني الاصل ديگري بنام (( فردريك انگلس )) آشناگرديد. انگلس مديريت كارخانه اي راكه متعلق به پدرش بود، بعهده داشت . اين دومردجوان ، پيروعقايدمشتركي كه داشتندباين نتيجه رسيدندكه سيستم سرمايه داري داراي معايبي است كه قابل اصلاح نيست .
بنابراين دنيااحتياج به سيستم جديدي داردواين سيستم راكمونيسم ناميدند. سپس درسال 1847 ماركس وانگلس ، پيرواني راازمليت هاي مختلف يعني آلمان ، فرانسه ، ايتاليا، روسيه وحتي سوئيس دورخودجمع كردندواتحاديه كمونيست رابوجودآوردندوبراي تفهيم مقاصداين اتحاديه ،

كتاب معروف (( تئوري كمونيست )) رابه سال 1848 چاپ ومنتشركردند. وپس ازآن تاريخ بودكه كمونيسم صاحب نفوذوقدرت بسيارگرديدوشايدغيرازانجيل ، هيچ كتابي تابحال باين اندازه به زبانهاي مختلف دنياترجمه نشده باشد. درسال 1966 بيشترازيك جمعيت جهان زيرسلطه حكومت هايي بوده اندكه رهبرانشان عقيده به مراسم كمونيستي داشته اند. باوجوديكه عقايدكمونيسم بصورت امروزي اش ، دراواسط قرن نوزدهم پايه گذاري شده است پاره اي ازآنهااززمانهاي بسيارقديم نيزوجودداشته است .
بچه هامي پرسند چگونه ، چرا ، كجا ( جلد1 و 2 )
ماري التينگ


ترجمه شهيند خت رئيس زاده


دختري مي شناسم بدني داردمايه ي غبطه ي همگان ، ذهني زيبا، خرمني ازموهاي عالي ، چشماني براق وهوشياراماكف پاي اوصاف است تنهاچيزي كه به هنگام قدم زدن درخيابان مي شنودصداي پاي ناقص خويش است وباوجودآنكه ديگرهيچكس اين صدارانمي شنودنگران است كه كسي يك بارببيندكه پاي اوصاف است اماانسان هميشه مي تواندرشدكندوتغييريابدواگربه اين مومن نباشي درسراشيب مرگ هستي هرروزبايددنياراباتازگي آن روزببيني درخت باغچه توهمان درخت ديروزنيست فرق كرده به آن نگاه كن اطرافيانت همه درحال تغييرندبه آنهانگاه كن همه چيزدرحال تغيبراست وازجمله تو. توهم ازاين قاعده مستثني نيستي پريروزبادوتن ازدانشجويانم درساحل راه مي رفتيم يكي ازآنهايك ستاره ماهي خشك شده راازروي ماسه هابرداشت وبادقت فراوان آنرادوباره درآب انداخت مي گفت : خشك شده امااگردوباره رطوبت رابگيردزنده مي شود. بعدروبه من كردوگفت :
مي دانيدشايداين همه فرآيندشدن باشدگاه به جايي مي رسيم كه مانيزمي خشكيم وتنهاچيزي كه احتياج داريم ذره اي رطوبت است تاجان تازه اي بگيريم . شايدموضوع همين باشدوبس.
(( لئوبوسكاليا))

 

اگرتنهاترين تنهاهاشوم بازخداهست اوجانشين همه نداشتن هاست
نفرين وآفرين هابي ثمراست


اگرتمامي خلق گرگهاي هارشوندوازآسمان هول وكينه برسرم باردتومهربان جاودان آسيب ناپذيرمن هستي اي پناهگاه ابدي توميتواني جانشين همه بي پناهي هاشوي
دكترعلي شريعتي ازكتاب بامخاطب هاي آشنا

انسان نهالي است كه درزيرنورايمان وهواي فرهنگ وبرروي خاك مليت خويش ميرويدوريشه درعمق تاريخ خويش ميدواندوازرخادو تجربه ها: عاطفه هاارزشها، عشق هاوايمان هاشكست هاوپيروزيهاوخلاصه ساخته هاواندوخته هاي عقلي وعلمي واساسي وهنري وادبي وآرمان نسل هاوعصرهامستمري كه تاآن سوي تاريخ ميرودوبه خلقت نوعي خويش ميچيوندتغذيه ميكند.
دكترعلي شريعتي ازكتاب مخاطب هاي آشنا

به نام خدا
وقتي كارزياداست درزمان كم ، برنامه ريزي اهميت دوچندان مي يابد. ( قلم چي )
دوستاني انتخاب كنيدكه اهل زحمت وتلاش باشندوشمارابه درس خواندن وزحمت كشيدن تشويق كنند.
( قلم چي )
ازاوقات مرده براي مطالعه استفاده كنيدبه ويژه دروس حفظي رادراين زمانهامروركنيد. ( قلم چي )
منبع : ( كتاب برنامه ريزي به روش قلم چي )

منتظرشرايط خارق العاده نباشيدتااقدامات مفيدانجام دهيدسعي كنيدازموقعيتهاي معمول بهره بگيريد.
خوشبخت كسي است كه به يكي ازاين دوچيزدسترسي دلردياكتابهاي خوب ويادوستاني كه اهل كتاب باشند.
اگرمي خواهيدكوههاراجابجاكنيدبايداول يادبگيريدذرات راجابجاكنيد.


موفقيت هاي بزرگ تنهادرصورتي نصيب انسان مي شودكه ازشروع هاي كوچك راضي باشد.
موفقيت مانندسايه به دنبال پشتكاراست .
غرورونخوت شنهاي چسبنده درمسيرموفقيت هستند.
شمابراي ديگران درس نمي خوانيداگرواقعاازحاصل كارخودتان راضي هستيدكافي است .
يك تمبرپستي موفقيتش راتضمين مي كندچون اين توانايي راداردكه تارسيدن به هدف به چيزي بچسبد.


دردنيالذتي نيست كه بالذت مطالعه برابري كند.
به يادگيري ادامه دهيدازموفقيتهايتان يادبگيريد. بنابراين آنهاراتكراركنيدوازشكستهايتان نيزبياموزيد. بنابراين ، هرگزيك اشتباه رادوبارتكرارنمي كنيد.
اشتباه راتصحيح نكردن خوداشتباه ديگري است .
عادتهادرآغاز، همچون رشته اي نازك ونامرئي هستنداماهرباركه عملي راتكرارمي كنيم رشته اي بررشته ي قبلي تنيده مي شودتاسرانجام مانندطنابي ضخيم وچاره ناپذيربردست وپاي افكارواعمال مامي پيچد.
تجربه معلم سختگيري است اول امتحان مي كندوبعددرس مي دهد.
دشواريهابي دوامنداماسختكوشهادوام مي آورند.
حسادت هيچ چيزراازبين نمي بردمگرقلب فردرا.
اميددرزندگاني بشرآنقدراهميت داردكه ، بال براي پرندگان .
قدروقت ر ا نشـــناسد، دل وكاري نكند بس خجالت كه ازين حاصل اوقات بريم
( حافظ )
رهروآن نيست كه گرمي تندوگرمي خسته رود رهروآن است كه آهسته وپيوسته رود

خداوندابه من تواني عطافرماتاچيزهايي راكه نمي توانم تغييردهم بپذيرم
شهامتي عطافرماتاچيزهايي راكه مي توانم تغييردهم
وخردي كه تفاوت بين اين دورادرك نمايم

 

انديشه هاي جسورانه شبيه به شطرنج بازاني هستندكه حمله مي كنند. احتمال شكست وجوددارد، امااين مي تواند آغازيك پيروزي هم باشد.
گوته
ازكتاب : زندگي كنيم يافقط زنده باشيم
نويسنده : هايدن سارجنت
مترجم : وحيدلفضلي راد

 

ازنامه هاي آن حضرت عليه السلام است بسران لشگرهايش ( كه درآن حق آنان رابرخودوحق خويش رابرآنهابيان وايشانرابدادگري وپيروي امرفرموده است ):
اين نامه ازبنده خداعلي ابن ابيطالب سرداروكارفرماي مومنان است بمرزبانانش : پس ازستايش خداودرودبرپيغمبراكرم، سزاواراست كارفرماراكه فزوني يافته ونعمتي كه به آن رسيده سبب تغييرحال اوبررعيت نشوند(مقام ومنزلت اورابازارزيردستان واندارد) ونعمتهاي كه خدابهره اوگردانيده اورابسيارآشنايي بابندگان خداومهربان بربرادرانش وادارد( كه هركه چنين نكندشكرنعمتهاي پروردگارش رابجانياورده است ).
آگاه باشيدحق شمابرمن آنست كه رازي راازشماپوشيده ندارم مگردرجنگ ( كه فاش شدن اسرارجنگ دشمن رابرآن آگاه ميسازد) وكاري رابدون شورباشماانجام ندهم مگردرحكم شرعي ( كه مشورت لازم نيست زيراهمه احكام رابايدازمن بياموزيد) ودررساندن حقي راكه بجااست براي شماكوتاهي نكنم .
وازآن بي استوارنمودن وتمام كردنش دست برندارم ، واينكه شمادرحق نزدمن برابرباشيد( يكي رابرديگري برتري ندهم ) پس هرگاه رفتارمن باشماچنين شدبرخدااست كه نعمت رابرشماتمام كندوحق من برشماپيروي وفرمانبرداري است ، واينكه ازفرمان من روبرنگردانيد ، ودركاريكه صلاح بدانم كوتاهي ننمائيدودرسختيهاي راه حق فرورويد( متحمل رنجهاگرديدتاحق رابيابيد) پس اگرشمااينهارادرباره من بجانياوريدكسي ازبحر(شمانزدمن خوارترنيست ، پس اورابكيفربزرگ ميرسانم ونزدمن رخصت ورهايي براي اونميباشد، شما(نيز)اين پيمان راازسران، زبردست ) خودبگيريد، وازخودبه ايشان ببخشيدچيزي راكه خدابآن كارشمارااصلاح ميفرمايد( آنهاراخوارننمايندتابكمك آنان به دشمن پيروزي يابيد)ودرودبرآنكه شايسته است .
(( نهج البلاغه ))

حضرت علي ( ع ) فرمودند:
عقل كه غريزه اختصاصي انسان وازسرمايه هاي طبيعي بشراست باعلم آموزي وتجربه اندوزي افزايش مي يابد.
ونيزفرمودند: كه تحصيل علم ودانش مايه تقويت وتاييدعقل آدمي است .
امام صادق ( ع ) فرمودند: مطالعه بسياروپي گيردرمسايل علمي ، باعث شگفتي ع

قل وتقويت نيروي فكروفهم است .
پيامبراكرم ( ص ) فرمودند: اي اباذر، درقيامت بدترين مردم نزدپروردگارعالمي است كه درجهان ازدانش خودعملااستفاده نكرده وازآن پيروي ننموده باشد.
ازكتاب الحديث : روايات تربيتي

رسول خدا( ص ) والدين رابه خداخواني كودكان به بازي امرمي كند.


دع ابنك يلعب سبع سنين
هفت سال فرزندت رابه بازي فراخوان .

امام صادق ( ع ) فرمودند:
براي پي بردن به ايمان افرادبه طولاني بودن ركوع وسجودايشان نگاه نكنيدزيراممكن است كه انسان اين عبادات راازروي عادت انجام دهدبه طوري كه اگرآن راترك كند ناراحت ومضطرب مي شودبلكه براي پي بردن به ايمان فردبه راستگويي وامانتداري ايشان بنگريد.( سفينه البحار)


شهرت نيكونگهدارنده قدرت وموقعيت انسان است .
( امام علي ( ع ) )
حسن شهرت ونام نيك بزرگترين سعادت است .
فردريك شيلد( شاعرآلماني )
نيكنامي ازكمربندزرين بهتراست .
(مثل فرانسوي )

پيامبراكرم ( ص ) فرمودند:
پربارترين شماكسي است كه، با داشتن قدرت ازكسي كه به اوستم كرده است درگذرد.
(مستدرك الوسايل )

حضرت امام حسين ( ع ) فرمودند: هركه به ديگران نيكي كندخداوندنيزهمانگونه باوي رفتارخواهدكرد.
( كشف الغمه )

به آنچه هستيدوآنچه درتوان شماوديعه است فكركنيد.
لئوبوسكاليا
آموزش بايدفرآيندي براي كمك به اشخاص باشدتامحضربه فردبودن خودرادريابند.
لئوبوسكاليا

 

درنهايت تنهاچيزي كه داراي خودتوست .
لئوبوسكاليا

بهترين چيزرسيدن به نگاهي است كه ازحادثه عشق تواست .
((سهراب سپهري ))

وعشق صداي فاصله هاست، صداي فاصله هايي كه غرق ابهامند.
((سهراب سپهري ))

پرهيزازناسزاگويي
ازسوره نبا
ازكتاب : شعارهفته
پيامبراكرم ( ص )
داخل شدن دربهشت برهركس كه فحش وناسزابگويدحرام ا

ست .
پرهيزازاذيت وآزار
ازسوره خلق

پيامبراكرم (ص )


پست ترين مردم كسي است كه به ديگران اهانت كند.

پيامبراكرم ( ص ) فرمودند: قوي ترين شماكسي است كه به هنگام خشم زمام نفس خودرادردست داشته باشد.

بپرس تادانا شوي . عدالت پيشه كن تاحاكم گردي .(امام علي(

ع))

صدقه دادن دارويي شفابخش است كرداربندگان دردنيا،پيش روي ايشان درآخرت جلوه گراست .
نهج البلاغه ( حكمت 7 )
ناتوان ترين مردم كسي است كه ازيافتن دوست شايسته ناتوان است وازاوناتوان تركسي است كه دوست شايسته خودراازدست بدهد. نهج البلاغه( حكمت 12)
آتش چنان سوزدفتيله راكه عدالت قبيله را.(شيخ ابوسعيد)
دشمني كسي رابه دل رامده، كه توراهميشه غمگين دارد.ارسطو(فيلسوف يوناني )
دوست رازوددشمن توان كردامادشمن رادوست گردانيدن دشواربود.( قابوس نامه )
سخن درتندرستي تندرست است كه درسستي همه تدبيرسست است
شايدكردخودراچــــــــــاره كار كـــــــــه بيمارست راي مردبيمار
(نظامي )

پيروزي درآينده نگري است وآينده نگري درپايداري تدبيروپايداري تدبيردرنگاهداري راز ( امام علي( ع) )
ّ
نيروي حيات


دراين جهان زيبا .آرزوي مرگ ندارم . ميخواهم بين همنوعانم زندگي كنم . بشرط آن كه بتوانم دراين گلستان فروزان حيات درقلبي سرشاراززندگي گوشه اي داشته باشم .

( مسئوليتي درجهان بزرگترازانسان بودن نيست وچه بهتركه تونيزبه آن مومن باشي. )
((لئوبوسكاليا))
يك نظريه اي اصالت وجودمي گويد ((من بايدوجودداشته باشم زيراكاري انجام داده ام چيزي خلق كرده ام- پس هستم ))
بااين حال مااين كارهارانمي كنيم ازان مي ترسيم كه خوب نباشدوموردتاييدقرارنگيرداگراحساس مي كني بايدجوهربه ديواربپاشي اين كاررابكن بگو((اين اثرمن است من آنراخلق كردم وچنين خوبيست .))


كاش يارب آشنايي هانبود يابه دنبالش جداييهانبود
ياكه من بااونبودم آشنا يامراازاونمي كردي جدا
من وكوه دلي ازجنس شيشه غروب حسرت وفريادشيشه
به خون دل نوشتم روي سنگي عزيزم دوستت دارم هميشه
منبع : دفترخاطرات

عشق تبلوريك اراده وابرازهويت است وحالتي ازتكامل
( منبع : نامشخص ( احتمالايك مجله )

عرض طناب
شخصي پسرش رافرستادتاطناب بخردبه اوگفت :
(( بايدطول آن بيست مترباشد))
پسررفت وبعدازمدتي برگشت وبه پدرگفت : (( طول طناب راگفتي ولي عرض آن رانگفتي ؟))
پدرگفت : عرض آن به اندازه مصيبتي است كه ازداشتن تومي كشم .
منبع : مجله سلام بچه هاشماره 150

ترس ، گرگهارابزرگترازواقعيتشان نشان مي دهد.


يك ضرب المثل آلماني
ازكتاب : زندگي كنيم يافقط زنده باشيم
نويسنده : هايرن سارجت
مترجم : وحيدلفضلي راد

( اگربدانيم كه امروزهمان فردايي است كه ديروزمنتظرآن بوديم قدرامروزرابيشترمي دانيم .)
وقتي كه آدم مي خواهدعاشق شوداحساس مي كندكه دنيابه آغوش تحولي عظيم افتاده است ستاره ديگرچراغ چشمك زن سقف كبودفلك نيست بلكه گوهري درخشنده بردامان كبريان فرشته ي عشق است .
( ماه ديگرعروس عشوه فروش شبهانيست بلكه چشمه ي نوراني عفاف است .)
(هنربه مشابه پروازپرنده ايست كه بادوبال عقل واحساس پروازمي كند(( ارسطو)))
( گركسي بدي توبه خلق گفت، توخوبي اوگوي تاهردودروغ گفته باشيد.)
اي رفيق به چشمانت بياموزكه هركس ارزش ديدن ندارد.
اي رفيق بنده چشم سياه وطاق ابرومباش .
بي گمان زيباست آزادي ولي من چون قناري دوست دارم درقفس باشم تازيباتربخوانم .
امشب تازماني كه به بسترخواهي رفت وآن زمان كه دررامي بندي وقفل مي كني به كساني بينديش كه درتاريكي وسرمابه سرمي برندزيرامحبت ومهرباني تاآن حدوجودنداردكه همگان رادربربگيرد.
براي دوست داشتن ديگران
ابتدابايدخودرادوست بداري
((لئوبوسكاليا))

درسرازيري به ديگران عنايت داشته باش كه يك روزدرسربالايي آنهاراخواهي ديد.
(( منبع: سخن ويلسون ميزنرازمجله روزهاي زندگي ))

 

(( توت فرنگي ))
توت فرنگي گياه علفي پاياوكوچكي ازتيره گلسرخيان است . طول ساقه اش به 15 تا 20 سانتيمترمي رسدتوت فرنگي حاوي ويتامين هاي C و B وهمچنين آهن ويدوآهك است . اين ميوه براي بيماران مبتلابه نقرس وروماتيسم وسل واشخاص ضعيف وكم خون بسيارمناسب است .
توت فرنگي به علت داشتن فسفرزيادبراي اعصاب بسيارمفيداست .
(( لينه )) گياه شناس سوئدي كه خصوصيات اوليه بيشترگياهان رانوشته است ، مي گويدكه خوداوبه دنبال مداواباتوت فرنگي ازبيماري نقرس نجات يافته است .
توت فرنگي به خاطرداشتن ويتامين C واملاح معدني بسيارمغزي است وبه همين سبب براي بيماران كم خون ، دوران نقاهت ونيزبراي اشخاص مبتلابه ازديادفشارخون وتصلب شرايين توصيه مي شود.
ازآنجاكه مسهل است ، براي مداواي يبوست مفيداست .
قندتوت فرنگي ازنوع لوولوزاست ، به همين خاطربراي بيماران مبتلابه ديابت توصيه مي شود.
×مهمترين خواص درماني توت فرنگي :
-افزايش طول عمر- توت فرنگي چون حاوي يداست عمرراطولاني مي كندوازبروزسرطان وتصلب شرايين جلوگيري مي كند.
-درمان اسهال 200 گرم ريشه توت فرنگي رابه مدت 3 ساعت دريك ليترآب بجوشانيد،اين جوشانده كاملااشتهاآوروادراافزااست ودرضمن براي درمان اسهال نيزمفيداست .
-درمان نقرس وروماتيسم -2تا3 گرم ريزدم - ساقه زيرزميني - رادريك فنجان آب جوش بريزيدوازصافي بگذرانيدوشكربيافزاييداين جوشانده ادراآورمخصوص درمان نقرس وروماتيسم است .
-زيان ها-افراط درخوردن توت فرنگي ممكن است ايجادتب كند .افرادي كه مبتلابه بيماري هاي آلرژي (حساسيت) هستندبهتراست ازخوردن آن صرفنظركنندچون ممكن است ايجادعوارض مختلفي مثل خارش پوست ياآسم و… كند. ضمناتوت فرنگي راقبل ازمصرف كاملاب

شوريد ،زيراساقه آن كوتاه است ودرمجاورت زمين رشدمي كند ممكن است به علت تماس بازمين آلوده به ميكروب باشد.
منبع = مجله خانواده

قال علي ( ع ) : قطع العلم عذرالمتعللين
امام علي ( ع ) : علم وآگاهي عذرتوراوبهانه جويي افرادي كه احساس مسئوليت مي كنند برطرف مي كند.
حكمت 284 . نهج البلاغه
قال علي ( ع ) : والفكرمراه صافيه
امام علي ( ع ) فكروانديشه آيينه اي صاف است كه واقعيت رانشان مي دهد.
حكمت 5 نهج البلاغه
به پيري خاك بازيگاه طفلان مي كنم برسر
كه شايدبشنوم ازآن خاك بوي مهربان را
منبع وماخذ : نهج البلاغه

1- قال كاظم ( ع ) : من اوجب حق رضك الاتكتمه شيساينفعه لامن دنباه ولامن آخرته :
28 – بحار/ 2 / 75
امام كاظم ( ع ): مي فرمايند:ازواجب ترين حقوق برادرمسلمانت آن است كه هرچيزي كه به نفع دنياياآخرت اوست دراختياراوقراردهي وهيچ نكته سودمندي راا زاومخفي نكني .
1- قال اميرالمومنين ( ع ) : ان الله فرض في اموال الاغنياءاقوات الفقراءفماطاع فقيروالابمامنع غني :
30 – نهج البلاغه
اميرالمومنين ( ع ) مي فرمايند :خداوندخوراك فقيرارادراموال ثمرتمندان قرارداده (وبرآنهاواجب كرده كه به فقرارسيدگي كنند )ولذاهرفقيري كه گرسنه بماندبخاطركوتاهي( وبخل) يك ثروتمنداست .

 


موضوع جامعه شناسي
من ازاهل وطن
ديدم زبس نامهربانيها
به جاي سرمه برچشم
كشيدم خاك
غربت ها …!


گرخواهي كه جهان دركف اقبال توباشد
خواهان كسي باش كه خواهان توباشد
((منبع: نامشخص ))

لقمان حكيم دراندرزهايش به فرزندش مي گويد:
درعلم آموزي به اين نكات دقت كن: باشخص لجوج (كه درپي يافتن حق نيست وفقط راي ونظر خودش برايش مهم وقابل قبول است) بحث وجدل مكن، همچنين باشخص عالم ودانامجادله مكن .

شاعر:مرتضي مصلح


منبع : روزنامه ي قدس
سه شنبه
به من اجازه بده گاهي غروبهابه توبرگردم
به آن شروع زمستاني سه شنبه اي كه كم آوردم
فقط همين كه نمي خواهي بت هميشه من باشي
خودش دليل غم انگيزيست اگرغريبم ودلسردم
غريبه هاي خيابان هم درست مثل تومي خندند


به اين گذشتن پي درپي به اين عبورپرازدردم
تومي روي پس ازباران ،هميشه مال خودت باشي
ومن كنارغمي متروك پس ازفردترين مردم
اگرچه قاعدتاذهنت مراادامه نخواهدداد
فقط اجازه بده گاهي سه شنبه هابه توبرگردم

 

به دل گفتم كه درياكن تواي دوست همه دريا ازآن ماكن اي دوست
دلم درياشدودادم به دستت مكش دريابه خون پرواكن اي دوست
پارسايي است درآنجاكه توراخواهدگفت :
بهترين چيزرسيدن به نگاهي است كه ازحادثه عشق تراست .
سهراب سپهري


اسماعيل زاده


پرسيديكي كه عاشقي چيست ؟
گفتم كه مپرس ازاين معاني
آنگه كه چومن شوي ببيني
آنگه كه بخواندت بخواني
مولانا


درره منزل ليلي كه خطرهاست درآن
شرط اول قدم آنست كه مجنون باشي
حافظ
تنهاآنگاه كه مسئولانه عشق مي ورزي ،عشق جاودانه دلشادودرمقابل ياس ايمن مي ماند.
كي يوكگارد
منبع : زندگي، عشق وديگرهيچ


زندگي بال وپري داردباوسعت من
پرشي دارد،اندازه عشق
سهراب سپهري

اي گرفتارعقل ودين هوس
دورازاين رهگذرمستانند!
برواي بي خبركه معذوري
عاشقان قدرعاشقان دانند


حافظ

تكه ناني دارم ،خرده هوشي، سرسوزن ذوقي، مادري دارم، بهترازبرگ درخت، دوستاني بهترازآب روان، وخدايي كه دراين نزديكي است .لاي اين شب بوها،پاي آن كاج بلند…
صداي پاي آب ص 272
شاعرسپهري

مي خوام يه قصري بسازم پنجره هاش آبي باشه
من باشم وتوباشي ويك شب مهتابي باشه


تازگي هاخيلي بي اعتناشدي بامن هم مثل غريبه هاشدي !
ديگه توكو چه پيدات نميشه نكنه باكسي آشناشدي ؟
مردماهرچي كه مي خوان بگن توديگه مثل اوناچرا شدي ؟
روتوبرگردوني هرجامنم ديگه تومنودوست نداري ؟

فرخنده بوطالب زاده
((پروردگارا!به من آرامش عطاكن تاواقعيتهاي غيرقابل تغييررابپذيرم ،شهامتي عطاكن براي تغييردادن آنچه درتوان من است وذكاوتي براي تشخيص اين دوازيكديگر))
برگرفته ازكتاب زندگي كنيم يافقط زنده باشيم .


زندگي چون اجل است مي تازد
هركه فكرفرداكندمي بارد
يادمان باشداگرخاطرمان تنهاماند
طلب عشق زهربي سروپايي نكنيم
كاش درزندگي سه چيزوجودنداشت :عشق ،غرور،دروغ


زيراانسانهابه خاطرعشق ازطريق غرور،دروغ مي گويند
خوب رويان جهان وفاندارددلشان
بايدازجان گذشت آنكه شودعاشقشان
اشك وقتي زيباست كه براي چشم باشد


اشك وقتي زيباست كه براي عاشق باشد
عشق حسي است غريب وبي انتها،براي عشق ورزيدن لازم نيست محبت خودراازفردي بگيريدتاآن رابه ديگرتقديم كنيد.درعشق هميشه محبت به حدخوديافت مي شود.

غم روز جدايي :
شنيدستم كه افلاطون شب وروز
به گريه داشتي چشم جهان سوز
بپرسيدندازاوكاين گريه ازچيست ؟
بگفتي :چشم كس بيهوده نگريست
ازآن گريم كه جسم وجان دمساز
به هم خوكرده اندازديده گه باز
جداخواهندگشت ازآشنايي
همي گريم بدان روزجدايي


شاعر:نظامي گنجوي
منبع :عاشقانه دركوي عارفان

شاعر:مرتضي مصلح
منبع : روزنامه ي قدس
دفترچشمانت
مي خواهم آسمان خودم باشم بابغض يك دوشنبه ي

تكراري
يعني نمك به زخم خودم پاشم چيزي درست مثل خودآزادي
اين روزهاكه سخت شكستن هم يك جورتلخ رسم وفاداريست
بايد به سنگ بودن توحق دادبايدقبول كردكه ناچاري
حالاكه دست وبال دلم خاليست وقتي هميشه سهم خودت ه

ستي
اين منصفانه نيست بهارت راازشانه هاي پنجره برداري
ازمن ازاين هميشه همين طوري متروك وغم زده با اين بغض
جزعقده هاي مرده نمي رويدبشكن، سكوت كن، بروحق داري
مازوج هاي مفرداين شهريم، تنهاترازهميشه كه يكروزي
بايدلاي دفترچشمانت اين مردرابه خاطربسپاري
چشمان سياهت كه خماري شب است درگردش زلف پريشان بس كم است
دردايره حكمت سرداب گران سرسختي آيات نهان وپنهان
سيماب جهاني درسحرجان داده است دررقص قناري وسراب وسنبل است
چون گردش آبي وزحل بس شدتمام سيماب جهاني يك به يك شدبيكران
مهدي صاحب زمان كرده است ظهور چون تضادها رون وقوم جهود
خورشيداين اخترسوزناك است كين جهان نوران شده ازاين شع

ف
سربداران، ياران خشنودند كزجهان ويران شودازاين وبس
پس اگرخواهي باشي سربدار ونباشي توزاصحاب شمال
كين توسناوشكرخدا تاكه باشي ازياران واصحاب ما
شاعر: لعياعليزاده

شاعر: چنگ رابنواز:
اين من يارجاودان ومحبوبه باوفاي توكه دراين دل شب غمناك وخحوشت ديده ام وازفرازآسمان هادردلت فرودآمده مانندمرغكي كه برسرجوجكان بينواي خودپروبال كشدوآن هارابرسينه گرم خودبفشاردبرسرت سايه مهروعطوفت گسترده ام. آمدم تاباتوبگويم وكم كم غبارملال راازخاطرآزرده ات بر دارم .

گل پر پر شده
خواستم ازميان گلهاي رنگارنگ عشقم گلي بچينم وتقديمش دارم بارهافكركردم كه كدام گل مي تواندشايسته اش باشد؟
سرانجام گلي راانتخاب كردم آن راچيده وبه اوهديه كردم نيم نگاهي انداخت وبيرحمانه گلبرگهاي آن راپرپركردوبه زمين ريخت اشك چشم راكه ديدخنديدورفت . آخراوچه مي دانست گلي كه پرپركردعشق من بوده است .


منبع = ازكتاب هزارحديث
لايعرف الفضل لاهل الفضل الااولوالفضل .
فضيلت صاحبان فضل راتشخيص نمي دهندمگركساني كه خودشان صاحب فضيلت هستند.
امام علي ( ع )

بهترين همنشين وانتخاب دوست
تحف العقول
اصحاب حضرت عيسي ( ع ) پرسيدند :اي روح خداباكه همنشيني كنيم ؟ حضرت عيسي ( ع ) فرمودباكسي كه ديدارش شمارابه يادخدااندازدوگفتارش به علم شمابيفزايدورفتارش شمارابه آخرت متوجه كند .
امام علي ( ع )
غررالحكم

برگرفته ازكتاب قرآن
نيكي به پدرومادر:
برالوالدين واجب
نيكي به پدرومادرواجب
وان كانامشركين
اگرچه مشترك باشند
ولاطاعه لهمافي معصيه الخالق
ولي نبايدازدستوراتي كه معصيت خداوندرادربردارداطاعت كرد

يحب للمومن علي المومن ان يسترعليه سبعين كبيره 8 – سفينه الجار/ 1 / 598
امام باقر( ع ) فرمود :برشخص مسلمان واجب است، حتي اگرهفتادگناه كبيره ازمسلمان ديگري سراغ دارد ،پرده پوشي نموده وآبرويش راحفظ كند.

((شعارهفته ))
امام علي (ع) فرمود:
كسي كه نسنجيده باديگران طرح دوستي مي ريزدناچاربايدبه رفاقت اشراروافرادفاسدتن دهد.
نيكي به پدرومادرواجب است اگرچه مشرك باشندولي نبايدازدستوراتي كه معصيت خداوندرادربرابردارداطاعت كرد.

10ماكنت كاتمه من عدوك فلاتطهرعليه

صديقك .
آنچه راكه ازدشمنت مخفي مي داري به دوستت هم نگو.
لاتطلب الحياه لتاكل تل اطلب الاكل لتحيا.
زندگي رابراي خوردن مخواه، بلكه خور ن رابراي زندگي بخواه .
من ايقظ فتنه ممنوالكما.
هركس فتنه رابيداركندخودش گرفتارآن مي شود.
منبع: هزارحديث
ازحضرت امام علي( ع)


تبسم خرجي نداردولي سودبسيارمي دهدلحظه اي بيش پايدارنيست ولي يادآن درسراسرعمرباقي مي ماند.
ديل كارنگي

افتخاردرخشك كردن قطره اشك است نه درجاري ساختن سيل خون .
بايرون

ازويكتورهوگوپرسيدند:
((براي موفقيت درزندگي 3 عامل پول، كاريا عقل ،كداميك موثرند ؟))
وي جواب داد : (فرض كنيدروي سه چرخه اي سوارهستيدكدام چرخ براي شمااهميتش بيشتراست ؟)
ناشناس

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید