دانلود مقاله گواهان فردا ( قیامت )

word قابل ویرایش
13 صفحه
18700 تومان

گواهان فردا (قیامت)
مقدمه
اگر ما باور کنیم که تک تک اعمال ما به وسیله خدا، فرشتگان وکاتبان اعمال و حتی اعضاء وجوارح ما ثبت وضبط می شود و روزی علیه ما به کار گرفته خواهد شد، مراقب خود را برافعال و اقوالمان بیشتر خواهیم کرد.
قیامت روز شهادت است:
یکی از مسائل مهم قیامت وجود گواهان مختلف است. گرچه خدا به شاهد نیاز ندارد، ولی انسان طوری است که هرچه حضور شاهدها را بیشتر احساس کند برای تربیت وتقوایش عامل مهمتری می یابد؛ برای نمونه توجه شما را به یک ماجرای تاریخی جلب می کنم:
روزی جناب عقیل خدمت حضرت علی (ع) رسید واز آن امام عادل تقاضای سهم بیشتری کرد. حضرت فرمود: روز جمعه بیا. عقیل آمد. حضرت دست او را گرفت وبه نماز جمعه برد؛ جمعیت انبوه را به عقیل نشان داد و فرمود: سهم بیشتر از بیت المال دادن یعنی دزدیدن حق این همه مردم.
عقیل از درخواست خود پشیمان شد ورفت.
بعداز بیان مطالب فوق، وارد اصل بحث می شویم. گواهان در قیامت متعددند. قرآن می فرماید:
« ویوم یقوم الاشهاد»
روزی که شاهدان به پا می خیزند.
اما این شاهدان چه کسانی هستند؟ قرآن کریم وروایات گواهان رستاخیز را چنین برمی شمارند:
1ــ خداوند
درقرآن می خوانیم :
« ان الله علی کل شی شهید»
همانا خداوند بر همه چیز گواه است.
برای خداوند اوصاف دیگری نیز بیان شده که همگی دلالت بر احاطه و حضورو علم وگواهی خداوند دارد، نظیرآیه:
« ان الله کان علیکم رقیباً»
همانا خداوند مراقب شماست.
ودر جای دیگر می خوانیم :
« وکان الله بکل شیٍٍ محیطاً»
وخداوند برهر چیز احاطه دارد.
درباره علم خداوند آیات فراوان است؛ بنابراین، اولین گواه در دنیا وآخرت ذات مقدس الهی است.
2ــ انبیا
پیامبران بزرگوارنیز در قیامت از گواهانند، قرآن می فرماید:

« وجئنا بک علی هولاء شهیداً»
ما تو را در قیامت، در حالی که گواه مردم هستی، حاضر می کنیم.
در جای دیگر می خوانیم:
« ویوم نبعث فی کل امةٍ شهیداً علیهم من انفسهم وجئنا بک شهیداً علی هولاء»
روزی که از میان هر قوم وامتی شاهدی از خودشان برمی انگیزیم ... وتورا در حالی که گواه مردم هستی، حاضر می کنیم.
بنابراین، شاهد هر امتی در قیامت پیامبر همان امت خاهد بود و شاهد تمام انبیا شخص رسول اکرم (ص) است.
یک پرسش:
اگر انبیا در قیامت بر کار مردم گواهی می دهند، پس چرا همان روز در پاسخ پرسش خداوند که می پرسد امت شما چگونه رفتار کردند، می گویند:
« لا علم لنا»
ما علمی نداریم.
چگونه کسی که علم ندارد، می تواند شاهد باشد؟
پاسخ:
اولاً: علم انبیا از طرف خداوند است و از خودشان چیزی نمی دانند.
ثانیاً: اگر کودکی به پهلوانی گفت که من زور ندارم یا شاگردی به استادش گفت که من علمی ندارم، این تعبیر یک نوع احترام وادب است. بنابراین، علم انبیا در برابر علم خداوند چیزی نیست، نه آنکه اصلاً علمی ندارند؛ وگرنه اگر به کلی علم ندارند، چرا طبق فرموده قرآن گاهی از بدرفتاری امت خود شکایت می کنند.
3ــ امامان معصوم(ع)
« وکذلک جعلناکم امةً وسطاً لتکونوا شهداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شهیداً»
و بدین گونه ما شما را یک امت میانه قرار دادیم تا شاهد بر مردم باشید و رسول خدا هم بر شما شاهد باشد.
با توجه به اینکه همه افراد امت اسلامی آن عدالت واعتدال ولیاقت وآگاهی، که برای یک شاهد لازم است، ندارند؛ بنابراین مراد از امت در آیه بعضی از افراد هستند نه همه آنها. همان گونه که مدح قرآن درباره کسانی که با پیامبرند «اشداء علی الکفار» شامل همه نمی شود؛ زیرا منافقان هم با رسول خدا بودند. با توجه به اینکه بسیاری از افراد امت اسلامی به خاطر گناه خود از کسانی هستند که گواهی آنان برای اندک چیزی آن هم در کوچکترین دادگاه های دنیا ارزش قانونی ندارد، چگونه می توانیم بگوییم که همه این افراد لایق شهادت دادن وگواه بودن می شوند؟! آن هم در روز بزرگ قیامت!! آن هم در برابر خداوند متعال!! آن هم نسبت به کلیه ی اعمال همه انسانها!! آری، عقل ما را هدایت می کند که تنها بعضی از افراد امت شرایط شهادت را دارند؛ یعنی کسانی که:
میان مردم و با مردم و از کار آنها آگاه هستند.
از عدالت مخصوصی برخوردارند که بتوانند در گواه بودن لغزش پیدا نکنند.
اهمیت ولیاقت آن افراد با عظمت روز قیامت تناسب داشته باشد.
چنین گواهی، جز اولیای خدا نمی تواند باشد. اینها هدایت وجدان مذهبی و عقل ماست.
حال به سراغ روایات برویم تا ببینیم که امامان معصوم ما درباره این آیه چه فرموده اند:
در تفسیر صافی می خوانیم که امام باقر(ع) فرمود:
آن امت وسط [که شاهدانند] تنها ما هستیم.
4ــ فرشتگان
در قرآن می خوانیم:
« وجاءت کل نفسٍ معها سائقٌ و شهیدٌ»
روز قیامت هر انسانی در پیشگاه عدل الهی حاضر می شود، در حالی که در کنارش فرشته ای است که او را به محشر سوق می دهد و نیز همراهش فرشته ای است که شاهد کارهای انجام شده اوست.
فرشتگانی که در قیامت براعمال انسان گواهی می دهند، ممکن است همان مأمورانی باشند که کردار ما را دردنیا ثبت می کنند وممکن است فرشتگان دیگر باشند.
5 ــ زمین
درقرآن می خوانیم:
« یومئذٍ تحدث اخبارها»
زمین در قیامت خبرهایش را بازگو می کند.
ممکن است شهادت زمین در آن روز به وسیله ی وضع ونظام جدیدش باشد؛ یعنی زمین آن روز دچار زلزله ای بسیار بزرگ می شود وبعد از کنده شدن کوه ها و به حرکت درآمدن وبه هم خوردن وقطعه قطعه شدن وسپس شن شدن آنها، با ما حرفها دارد؛ وضع ونظام آن روز به ما مطالبی را می فهماند، همان گونه که دایره های تنه درخت پس از بریده شدن تاریخ آن را به ما می فهماند وهمان گونه که نوشته ها مقدار اطلاعات نویسنده را به ما می گوید. آری، این ها همه در آفرینش خود با ما حرف می زنند وگواهی ها همراهی دارند. طبق این معنا، مراد از شهادت دادن زمین گواهی اوضاع آن است نه گفتگو وکلام.
معنای دیگر گواه بودن زمین این است که خداوند با اراده خود هر گوشه ای از آن را به سخن در می آورد. این امر برای ما کاملاً قابل درک وهضم است؛ زیرا همان قدرت واراده ای که در دنیا عصای موسی را به اژدهایی بزرگ، تبدیل می کند وهمان قدرتی که از خاک، میوه واز میوه نطفه وسپس انسانی پدید می آورد که می تواند حرف بزند؛ در آن روز، این رشته طولانی را در هم می پیچد وحرکت کند را به صورت یک حرکت سریع در می آورد. جمادها دارای شعور، ساکت ها گویا وناآگاهان آگاه می شوند.
راستی چگونه ما به راحتی می پذیریم نواری که در ضبط قرار می گیرد، با ما حرف بزند؛ ولی نوارهایی که در طول عمر از ما گرفته شده، وقتی در جایگاه قیامت قرار گرفت، نتواند سخن بگوید. امام صادق (ع) فرمود: نمازهای خود را در مکانهای مختلف بخوانید؛ زیرا مکانها هم در قیامت بر اعمالتان شهادت خواهند داد.
و در حدیث می خوانیم که رسول خدا در هر منطقه ای دو رکعت نماز به جا می آورد و می فرمود این مکان بر نماز ما شهادت می دهد.
6ــ وجدان
در آن روز یکی از شاهدان، وجدان زنده وعقل وچشم بیدار شده انسان است. در قرآن آیات بسیاری آمده که نشان می دهد انسان با کمال صراحت به گناه وانحراف خود اعتراف می کند. جالب اینکه در آنروز خداوند همان وجدان را قاضی قرار می دهد وبه انسان می فرماید:
« اقرء کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیباً»
نامه عمل خود را بخوان، امروز روان تو برای اینکه علیه تو گواهی دهد، کافی است.
آری، برفرض که هیچ دادگاهی نباشد، امروز تمام وجود گناهکار براو نفرین می کند. اگر هیچ کس به معتادان سیگار سخنی نگوید، همان تنگی سینه وهریک از سرفه هایش، که در اثر اعتیاد پیدا شده، فریاد می زند: مرگ بر سیگار. در مناجات چنین می خوانیم: خدایا، هرگاه حساب مرا به خودم واگذار کنی، جزای خویش را جز خشم وآتش دوزخ تو چیز دیگری نمی دانم.
7ــ اعضای بدن
بدن انسان نیز یکی از شاهدهای قیامت است. قرآن می فرماید:
« یوم تشهد علیهم السنتهم وایدیهم وارجلهم بما کانوا یعلمون»
روزی که زبانها ودست وپاهای مردم برآنچه عمل می کردند، گواهی می دهند.
وگاهی دهانشان مهر خورده، تنها دست وپاها سخن می گویند:
« الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون»
روزی که بر لبهای آنان مهر می زنیم وتنها دست آنان با ما حرف می زند وپاهایشان گواهی می دهد که در دنیا به کجاها رفتند وچه کردند.
درآیه دیگر می خوانیم:
« شهد علیهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما کانوا یعلمون»
روز قیامت هم گوش وهم چشمها وپوستهایشان، به آنچه دردنیا عمل کرده اند، گواهی می دهند.
جالب آنکه که وقتی انسان این گواهی را از چشم وگوش وپوست خود می بیند، با کمال ناراحتی وشرمندگی به پوست خود می گوید: چرا، دراین روز، ازگناهان شرم آوری که به وسیله ی تو مرتکب شده ام، پرده برداشتی وگواهی دادی؟!
« وقالوا لجلودهم لم شهدتم علینا قالوا انطقنا الله الذی انطق کل شیءٍ» ..
به پوست هایشان میگویند چرا علیه ما شهادت دادید، پوست جواب می دهد: خداوندی که همه چیز را به سخن می آورد، ما را نیزبه گواهی وسخن گفتن وادار کرد.
علامه طباطبائی- رحمة الله علیه- در تفسیراین آیات می فرماید:
شهادت اعضا زمانی واقعیت دارد که هریک از اعضا دردنیا دارای شعورباشد واز عمل انسان آگاه شود وگرنه هرگاه خداوند، درقیامت، به اعضا شعور بدهد یا در آن روزبه آنها آگاهی وصوت بدهد، شهادت نخواهد بود؛ زیرا شاهد باید هنگام عمل حاضرو عالم باشد تا بتواند ماجرا را دریابد وگواهی بدهد. بنابراین، همه اعضای ما در این عالم دارای یک نوع آگاهی وشعورند، گرچه نوع علم وشعورآن با علم وشعور ما فرق داشته باشد.
درجای دیگرقرآن می خوانیم:
« ولا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولاً»
ازآنچه که نمی دانی پیروی مکن؛ زیرا گوش وچشم ودل در روز قیامت مورد پرسش قرار می گیرند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 13 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله نقد داستان فردا

word قابل ویرایش
21 صفحه
18700 تومان
نقد داستان فردا يادداشتي بر داستان «فردا»ي صادق هدايت از محمد بهارلو در «نوشته‌هاي پراکنده صادق هدايت»، که حسن قايميان گرد آورده است، داستان کوتاهي هست به نام فردا که تاريخ نگارش 1325 را دارد. اين داستان اول بار در مجله «پيام نو» (خرداد و تير 1325) و بعد در کبوتر صلح 1329 منتشر شد، و اگرچه در زمان انتشار درب ...

تحقیق در مورد مواقف قیامت

word قابل ویرایش
36 صفحه
18700 تومان
مواقف قیامتحضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود:«در قیامت پنجاه موقف (محل توقف برای رسیدگی به اعمال و حساب) خواهد بود؛ و هر موقفی هزار سال به طول می‌انجامد. اولین موقف، هنگام خروج از قبر است. مردگاه هزار سال با بدن برهنه و پای برهنه با حال گرسنگی و تشنگی در قبر انتظار می‌کشند. هر که از قبر خود بیرون آید در ...

دانلود پاورپوینت معرفی شرکت به اندیشی و فناوری فردا

PowerPoint قابل ویرایش
37 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 :معرفی شرکت به اندیشی و فناوری فردا (بافکو) –معرفی شرکت–پروژه های انجام شده–فعالیتها –ارائه راه حل های جامع جابجایی و موقعیت دهی مواد–کنترل ، مونیتورینگ و اتوماسیون صنعتیمحصولات –بالانسر فنری–دستگاه تست جوش مقاومتینمایندگی ها –نمایندگی FESTO )تجهیزات پنیوماتیک)–نمایندگی INDEVA(منیپولیتور)–نمایندگی Br ...

دانلود پاورپوینت معرفی شرکت به اندیشی و فناوری فردا ( بافکو )

PowerPoint قابل ویرایش
37 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 :شرکت به اندیشی و فناوری فردا (بافکو) با هدف، ورود به عرصه فناوری های نوین صنعتی  و بومی سازی، تطبیق و معادل سازی آنها با فرهنگ کاری و محیطهای صنعتی ایران تأسیس گردید.از آنجا که تحقق این مهم قبل از هر چیز نیازمند داشتن نیروی انسانی با انگیزه، پرتلاش و آگاه به دانش فنی روز می باشد و با توجه به دیدگاه ...

دانلود پاورپوینت اینترنت 2 اینترنت فردا

PowerPoint قابل ویرایش
39 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 : اینترت به بن بست می رسد! با رشد روز افزون اینترنت در تمامی شاخه های زندگی فردی و اجتماعی ما، سرعت اینترنت  معمولی  حتی آنچه که  به  عنوان اینترنت با  پهنای  باند  وسیع می گوییم  ( مانند DSL) در  آینده ای نزدیک جوابگوی حجم  انبوه اطلاعات درخواستی ما نخواهد بود. «وينتون‌سرف‌» كه‌ لقب‌ پدر اينترنت‌ ...

دانلود مقاله شهرهوشمند ، تکوین انقلاب شهری نوین« ، »شهر الکترونیک و اقعیت شهرهای فردا

word قابل ویرایش
15 صفحه
21700 تومان
چکیده:شهرهای هوشمند برپایه شهرهای واقعی یا فیزیکی بنیان می شوند و داراری ویژگی های مشترکی با آنها هستند.شهرهای مجـازی نـه تنهـا مستقل از شهرهای واقعی نیستند بلکه همچنین به این شهرها وابسته هستند.مدل های شـهر مجـازی بـه برنامـه ریـزان شـهری،معماران و سرمایه گذاران کمک های فراوانی می کند.مهمترین مزیت شهرهای مجا ...

دانلود مقاله بازآفرینی مفهوم باغ ایرانی در توسعه منظر ایرانی - اسلامی شهر فردا

word قابل ویرایش
14 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تاریخ شهرسازی و منظر شهری در ایران مملو از حضور پدیدهای بـه نـام بـاغ ایرانـی بـه عنـوان یـک محصـول فرهنگی از تعامل سازنده بین انسان و طبیعت پیرامون به وجود آمده است. با عنایت به این نگرش و عواملی که منجر به ایجاد باغ در طول تاریخ گشت مصداقهای مختلفی از آن را در مقیـاسهـای متفـاوت مـیتـوان دیـد مصداقهایی که ...

دانلود فایل پاورپوینت اینترنت 2 اینترنت فردا

PowerPoint قابل ویرایش
39 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 :    مقدمه اینترت به بن بست می رسد! با رشد روز افزون اینترنت در تمامی شاخه های زندگی فردی و اجتماعی ما، سرعت اینترنت  معمولی  حتی آنچه که  به  عنوان اینترنت با  پهنای  باند  وسیع می گوییم  ( مانند DSL) در  آینده ای نزدیک جوابگوی حجم  انبوه اطلاعات درخواستی ما ...