بخشی از مقاله

سيستم‌هاي ترمز ضدقفل


سيستم‌هاي ترمز ضدقفل(سيستم ترمز ضدقفل) يك 1999-2006(c)معرفي شبه‌فني اورسون وانگ جديد كردن 12 فوريه2006 سيستم ترمز ضدقفل چراغ آژير است آيا رويچه است بشكند؟ فيزيك اساسي چيست يا نظريات پشت سيستم ترمز ضدقفل؟ مزيتها چه‌اند و از استفاده كردن سيستم ترمز ضدقفل از شهرت كم ميشوند؟ يك راننده ماهر سيستم ترمز ضدقفل را ميتواند بزند، درست؟( بنابراين من چرا سيستم ترمز ضدقفل را ميخواهم؟) من چه به درباره استفاده كردن سيستم ترمز ضدقفل احتياج دارم بشناسم؟ آيا هر چيزي من است

آيا سيستم ترمز ضدقفل را در حالت قله‌اي بايد انجام بدهد نگه داشته باشد(؟ در مورد روغن ترمز؟) آيا سيستم ترمز ضدقفل را روي وسيله نقليه‌ام ميتوانم نصب بكنم؟ چه اتفاق ميافتد اگر tekramretfa را نصب بكند خسته ميكند،، چرخ‌ها آسترها را ترمز ميكنند، پرگارها، چشمه‌ها..،؟ در مورد DWA و 4 در 4 وسيله نقليه؟ چه كسي بهترين سيستم ترمز ضدقفل را درست ميكند؟ توزيع ترمز الكترونيك چيست؟ شما به چه ماشيني ميرانيد؟

چراغ آژير سيستم ترمز ضدقفل من است آيا رويچه است ميشكند؟ دو پاسخ ممكن به اين سؤال هستند: 1. رسيدگي بكنيد ببينيد اگر چراغ آژير ترمز قرمزتان روشن بكند شما چه وقت ماشينتان را شروع ميكنيد. هر چراغ آژير در يك ماشين در راه‌اندازي را تعيين‌شده است روشن بكند چراغ برق را به عنوان يك بررسي بكند.( بله، سازنده انتظار دارد براي شما 15 اخطار همه هر بار چراغ‌ها امتحان بكنيد شما ماشين را شروع بكنيد.) اگر لامپ ترمز آگاهيدهنده قرمز روشن نكند، ممكن است كه چراغ آژير سيستم ترمز ضدقفل است شما را روشن ميكند

خبر بدهد كه لامپ ترمز آگاهيدهنده قرمز سوخته‌شده است. با مكانيكتان را رسيدگي بكنيد لامپ را درباره تغيير بدهد يا، براي باجرأت، هينزتان را با دست تعمير در بياورد جدا داشبورد خودتان را و سعي بكنيد ببريد. 2. من از پاسخ ممكن دوم هميشه تنفر دارم توزيع بكنم براي اينكه حقيقتاً يك پاسخ نيست. براي تنها راه يقين معلوم ميكند نادرست چيست به است آنرا به يك دلال ميبرد يا يك مكانيك مطمئن با وسائل تشخيصي الكترونيك. هيچ ديگر عمومي صريح نيست(ميخواند: ارزان) راه‌حل. مقداري دلال شارژ خواهند كرد شما ماشينتان را به كامپيوتر

تشخيصي 75 دلار فقط به وصل بكنيد. مكان‌ها علاقه دارند منطقه خود زحمت بازيافت ممكن است مجاني رمزدار بكند. سيستم ترمز ضدقفل يك سيستم يك‌جزئي نيست. براي مثال، اگر دستگاه پخش سي-ديتان كار نكند اما پخش‌كن نوار حتماً كار ميكند، يك گرفتاريجانشين كردن آسان همه واحد راديويي سر است. با اين وجود، سيستم ترمز ضدقفل از خيلي جزء

تشكيل ميشود، هريك از كه ميتواند باشد انفراداً جانشين ميكند. اينجاست يك فهرست واحدهاي ساختماني اساسي سيستم ترمز ضدقفل: سه يا حساسگرهاي چهارچرخه سرعت.( بعضي وقت‌ها، فقط يك حساسگر به معدل دو چرخ عقب عادت دارد نشان بدهد سرعت ميگيرد.) سه يا چهار حلقه دندانه‌دار.( يكي براي هر حساسگر.) يك واحد كنترل الكترونيكي.( . a. k. a مغز.) يك كنترلگر هيدروليكي. براي خيلي از سيم‌كشي همه چيز را با هم وصل ميكند. شما در حال ارزيابي كردن ميتوانيد ببينيد نادرست چه باشد در به بهترين وجه به دليل تعداد اجزاء حدس ميتواند كار بكند. همه اجزاء هستند براي تابع سيستم ترمز ضدقفل درست را ملزوم ميكند. هيچ تركيب تكي نميتواند حذف‌شده باشد. سازندگان اين مسئله را

شناختند و اينطور سيستم ترمز ضدقفل را همه با توانايي خوددر حال تشخيص دادن بخشيد. سيستم ترمز ضدقفل خودش را بدون وقفه زير نظر دارد هرگاه وسيله نقليه است همه روي به اطمينان پيدا ميكند خوب است. خوب همه نه چه وقت است، چراغ اعلام خطر سيستم ترمز ضدقفل زرد است روشن ميكند. بنابراين سيستم ترمز ضدقفل يك رمز گسلي انبار خواهد كرد در حافظه كه است دوباره بدست ميآورد و به وسيله وسائل تشخيصي را كشف كرد. بعضي از اين تواناييهاي تشخيصي نسبتاً مصنوعي ميتواند باشد. براي مثال، همچنين مقداري سيستم به ركورد را يك تاريخ خلاصه هر حساسگر چرخي سرعت بالاي به اصل مطلب قادر هستند كه يك كوتاهي كشف‌شده بود. فهرست بعدي مقداري مثال فراهم ميكند از چه

ميتواند ايراد پيدا بكند. به خاطر بسپاريد اين يك فهرست كاملاً دربرگيرنده نيست! يكي از حساسگرهاي چرخي سرعت است يكي از حلقه‌هاي دندانه‌دار را ميشكند است واحد كنترل الكترونيكي را دندانه‌دار بكند است واحد كنترل هيدروليكي را بشكند با آلوده‌ها درپوش‌گذاشته است موتور واحد كنترل هيدروليكي يكي از آنها را درهم‌شده است خيلي دريچه واحد كنترل هيدروليكي است حالا اخبار.( بله، شما خبر خوب را فقط ميخوانيد.) اگر بعضي وقت‌ها مسئله متناوب است، تشخيص براي سيستم ترمز ضدقفل مشكل ميشود. بعضي وقت‌ها، چراغ اعلام خطر روشن خواهد كرد و سپس خودش را خاموش ميكند.( در چنين موارد، سيستم ترمز ضدقفل فكر ميكند كه مسئله دور شد.) در چنين موارد، يك رمز گسلي ممكن نيست

باشد انبار ميكند. اين بخش است شما جايي كه مويتان را شروع ميكنيد عقب‌نشيني بكنيد. بهترين شرط‌بندي شما به دلالتان قرار است نزديك بشود وقتي كه چراغ آژير سيستم ترمز ضدقفل روشن بكند و مجبور ميكند آنها يك وسيله تشخيصي فوراً وصل بكنند.( ماشين را خاموش نكنيد وگرنه اخطار ممكن است دور بشود!) مسئله هر چيزي هنوز ميتوانست باشد اما در تجربه‌ام، مسائل متناوب مكرراً ايجادشده توسط گسلش هستند سيم كشي ميكند يا اتصالات را سيم كشي ميكند.


فيزيك اساسي چيست يا نظريات پشت سيستم ترمز ضدقفل؟ شما داريد delod نسخه اساسي را بيرون احتمالاً به وسيله مطبوعات ميخواند. براي چيزي مثل معمولاً اين را ميخواند: " سيستم ترمز ضدقفل قفل‌بالاي چرخ‌ها زير ترمزگيري مانع ميشود ترمزها حدود 30 بار يك دوم به وسيله تعديل بشود اينطور توانايي هادي را نگهداري بكند." من دو تهوع اصلي با اين تقريباً توصيف به دليل تصورات غلط دارم كه به وجود ميآورد: 1. سيستم ترمز ضدقفل قفل‌بالاي چرخ‌ها هنگام ترمزگيري قطعاً حتماً مانع ميشود. با اين وجود، اين به خيليها را كه معني

ميرساند سيستم ترمز ضدقفل فقط براي تفنگ چخماقي چرخ‌دار را زير نظر داشته باشد(مانند، مطلقاً چرخش صفر). اين مورد نيست. 2. اشاره است كه، چه وقت طلب شده است، سيستم ترمز ضدقفل ترمزها را باز و بسته 30 بار هر ثانيه به سادگي ميچرخاند، موجود مافوق انسان شبيه‌سازي ترمزها را باز و بسته 30 بار يك دوم پمپ ميكند. اين بيشتر از حقيقت نميتوانست باشد. هرگز سيستم ترمز ضدقفل به تفنگ چخماقي چرخ‌دار عمداً اجازه نميدهد، حتي براي يك ميليونيم ثانيه. من سيستم ترمز ضدقفل را فكر ميكنم به عنوان يك ترمزگيري

وصف‌شده بهتر است و بهينه‌ساز ثبات. من وكلا را ميتوانم تصور بكنم لرزاننده ترسان در يك چنين بيانيه. اين بهترين حدس من است هرگز من در رابطه با چرا سيستم ترمز ضدقفل را نشنيده‌ام وصف‌شده در يك چنين راه. يك چنين بيانيه معني ميدهد كه سيستم بهترين ترمزگيري ممكن مستعد به نائل است و هميشه‌اين ثبات مورد نيست. با اين وجود، به خاطر اين سؤالات درخواستي فركانس، من فكر ميكنم است را كه سودمند براي تصور بكند سيستم ترمز ضدقفل است بهترين ترمزگيري ممكن را سعي بكند انجام بدهد و ثبات.( اگرچه ما اين كه هر دو خواهيم ديد نه با هم هميشه ممكن است.) من دوباره ميخواهم تأكيد بكنم براي اينكه اين نقطه است خيلي وقتها گم ميكند: هرگز عمداً سيستم ترمز ضدقفل به چرخ تعليق اجازه نميدهد، حتي براي يك لحظه. لاستيك اساسي scitsisretcarahc


براي مهم‌ترين جنبه سيستم ترمز ضدقفل را ميفهمد(يا در مور آن موضوع، ترمزگيري به طور كلي) به است مشخصات رفتاري يك لاستيك را ميفهمد. اين بخش وخيم است براي اينكه مشخصات واقعي يك لاستيك بياعتنايي ميكنند(متداول) حس. خيليها اعتقاد دارند كه براي تندترين راه توقف ميكند يك ماشين با حبس كردن هنوز چرخ‌ها است. اين هيچكدام تندترين راه نه كنترل‌شده‌ترين راه نيست كه يك ماشين توقف ميكند. نمودار را زير در نظر بگيريد:. اين نمونه جعلي است اما با اين حال مشخصات اساسي هر لاستيك را دارند. محور عمودي ضريب

اصطكاك چسبندگي است يا لاستيك چه مقدار نيروي ترمزگيري روي قير خشك را قادر است بيرون بريزد. محور افقي است 0% زيرپوش تصور ميكند به عنوان يك لاستيك در امتداد زيرپوش‌به سادگي غلت بدهد و به عنوان يك لاستيك كه 100% زيرپوش محبوس است و در امتداد پياده‌رو را جيغ ميكشد بيرون دادن خيلي از دود. شما از اين نمودار را ميتوانيد ببينيد كه درجه را ترمز ميكند نه در 100% زيرپوش اتفاق بيافتد(يك چرخ قفل‌شده). در واقع، چنگ مطلوبترين با تقريباً 15% از زيرپوش را اتفاق ميافتد. اين است، البته، فقط يك مثال و يك لاستيك واقعي هر چيزي از 5% تا 25% ميتواند باشد. با اين وجود، يادداشت آن شكل منحني هميشه همان و نقطه بهينه چنگ است هميشه در يك نوك است. نكته مهم ديگر به يادداشت

درباره چنگ قله‌اي است كه اين يك نقطه ناثابت است. يك شباهت اينجاي مفيد است. هرگز آيا شما پشت روي صندليتان را تكيه داده‌ايد و تقريباً ميافتيد پشت اما خودتان را به طور ناگهاني ميگيرد؟ نقطه شما در كدام تقريباً به عقب‌نشيني هستيد به)15%(نقطه قله‌اي چنگ شبيه روي نمودار بالاي است. 0% زيرپوش به شبيه است وقتي كه همه چهار پاي صندليتان بر روي زمين هستند. موضوع بين 0% و 15% زيرپوش به شبيه است شما وقتي كه پشت در صندليتان را داريد تكيه ميدهيد. 100% زيرپوش [suogalana] كاملاً نوك‌دار به صندلي روي است، با سرتان و پشت بر روي زمين. طرح خشن بعدي اين صندلي را ببخشيد شباهت كج بشود.


همانطور كه ممكن است بدانيد از تجربه خصوصي، شما چه وقت پشت بسيار دور روي صندلي تكيه ميدهيد، شما شروع ميكنيد بيافتيد و هيچ چيز نيست شما از آن به بعد ميتوانيد انجام بدهيد به جز به بست براي برخورد. يك لاستيك زير ترمزگيري مشابه است. آرسنيك شما عصباني از پدال ترمز را فشار ميدهد، روي لاستيك را ليز ميخورد بسازد، مقادير افزايشي باعث‌شونده از ترمزگيري(در حال محكم گرفتن) نيرو. با اين وجود، اگر شما بسيار سخت ترمز بكنيد، شما لاستيك را گذشته از اين نقطه بهينه فشار خواهيد داد و لاستيك به طرف قفل را به تندي و خارج از اراده جيغ خواهد زد. يك راه است كه تفنگ چخماقي چرخ‌دار مانع ميشود، با اين وجود. اگر شما پدال ترمز را لاستيك كمتر بكنيد را بر خواهد گشت نزديك‌ترين سطح

زيرپوشي كه با كوشش ترمزگيري مطابقت بكند كه شما در خيلي به سرعت كمتر كرده‌ايد. از آن فكر بكنيد اين طرف: اگر شما بسيار سخت ترمز كرده‌ايد و لاستيك حالا در 20% زيرپوش است اما شما پدال ترمز را تا 10/1 به سرعت كمتر ميكنيد، لاستيك به 40% زيرپوش يا خواهد رفت يا 4% زيرپوش. با اين وجود، 4% زيرپوش به وضعيت اخيرش نزديكتر است بنابراين به 4% زيرپوش نقل مكان خواهد كرد. به طور ناگهاني اين است بخش كه شبيه است كه خودتان را لاغر پشت روي صندلي مثل شما ميگيرد. اگر شما ركاب را كافي كمتر نكنيد، اراده را ليز ميخورد به افزايش ادامه بدهد تا چرخ در قفل است. نمودار نمونه‌اي براي قير بود اما سطوح ديگر مشابه‌اند. براي مثال، قير را براي تر كرد، شكل نمودار مشابه است اما نوك پايين‌تر

است و برگه براي چنگ مطلوبترين را ملزوم ميكند بلندتر يا پايين‌تر ممكن است باشد. اين چيزي كه وسائل سيستم ترمز ضدقفل بنابراين سيستم ترمز ضدقفل چطور كار ميكند؟ scitsiretcarhc كاردان بالاي را شرح داد، يك را كه امكان دارد وسوسه‌شده باشد بگويد سيستم ترمز ضدقفل ترمزها را به اين منظور كه يك از حداكثر ميزان بكند 15% به سادگي مجاز است. با اين وجود، اين غيرممكن است براي اينكه به زيرپوش را اندازه ميگيرد، يك احتياج يك تشخيص مستقل سرعت وسيله نقليه. يعني، تمام چرخ‌ها دارند ترمز ميكنند و بنابراين اينطور لغزش يك شناختن چطور انجام ميدهد در هر چرخ چه مقدار زيرپوش است؟ يك به يك چرخ غيرترمزگيري پنجم احتياج دارد! اما سيستم ترمز ضدقفل اين را انجام نميدهد. كاملاً به

سادگي، سيستم ترمز ضدقفل پشت روي صندلي تكيه ميدهد تا صندلي احساس ميكند باشد همين طور كه است درصدد برميگرداند و سپس خودش را به طور ناگهاني ميگيرد. اين فرآيند به اندازه شما را تكرارشده است بلافاصله پس از پدال ترمز را نگه داشته باشد فشار بدهد. براي نمودار در حال استفاده كردن شرح ميدهد آيا چه اتفاق ميافتد، لاستيك چه وقت به 20% زيرپوش ميرسد(گذشته از نوك،) لاستيك به طرف قفل را به طور ناگهاني شتاب ميگيرد(احساس از برگرداندن). بنابراين سيستم ترمز ضدقفل به سرعت ترمز را آزاد بكند به

اندازه كافي به اين منظور كه چرخ به طرف قفل را در حال شتاب گرفتن توقف بكند و زيرپوش را به حدود 10% برميگرداند. از اينجا، سيستم ترمز ضدقفل نيروي ترمزگيري را به آهستگي افزايش ميدهد تا نوك دوباره رسيده‌شده است،، كجا تسريع ناگهاني دوباره خودش را آشكار بكند و دور تكرار بكند. سيستم ترمز ضدقفل به صندلي انعام ميدهد بنابراين خودش را ميگيرد و به صندلي انعام ميدهد بنابراين خودش را ميگيرد.،.. را كه تصور بكنيد سيستم ترمز ضدقفل در سلسله بالاي دائماً بين 10% زيرپوش و 20% زيرپوش در نمودار دارد كار ميكند،

دائماً بين اين دو نقطه را نوسان بكند. اينطور است كه رشته اتفاقات اتفاق افتادن‌ها: 1. شما روي پدال ترمز ميپريد، لاستيك حادثه‌جو خيلي به تندي به 20% زيرپوش. 2. سيستم ترمز ضدقفل همان كاهش سرعت تند چرخ‌ها را حس ميكند و فشار ترمز را در هر چرخ كاهش ميدهد. سيستم ترمز ضدقفل به اندازه كافي فشار را آزاد ميكند كه به در جلوي نوك‌يك جايي حدود 10% زيرپوش برميگردد.( به ياد بياوريد اين به طور مستقل براي هر چرخ را اتفاق بيافتد)3. سيستم ترمز ضدقفل از 10% تا 15% را به نرمي فشار بدهند. وقتي كه لاستيك به نوك در 15% ميرسد، لاستيك روي به 20% زيرپوش در حال عجله كردن كاملاً به طور ناگهاني شروع ميكند. 4. به پله 2 برويد. زمان از يك ترمز به ترمز بعدي را آزاد بكند معمولاً بين 2/0 ثانيه

و 9/0 ثانيه آزاد بكند. بنابراين سازندگان كجا را به دست ميآورند" حدود 30 بار يك دوم"؟ خوب، واحد هيدروليك كه تمام روغن ترمز را دور به علت حركت ميدهد اين ترمز كم بكنند و قطعاً مستعد به را افزايش ميدهند بند" 30 بار يك دوم". با اين وجود، آنچه انجام‌شده است اين نيست براي اينكه اين بهترين راه نيست كه ماشين را توقف ميكند. سيستم ترمز ضدقفل در ناحيه 10% تا 15% زيرپوش به اندازه ممكن ميخواهد باشد براي اينكه اينجاست كه بهترين ترمزگيري اتفاق ميافتد. با اين وجود، به نوك را پيدا ميكند، سيستم ترمز ضدقفل لاستيك را

دائماً گذشته از نوك بايد فشار بدهد. متكي به لاستيك و وسيله نقليه، تندي سيستم ترمز ضدقفل با كدام اين كار را انجام ميدهد هر جايي از 2/0 ثانيه پيش از 9/0 ثانيه‌ها ميتواند باشد. نمودار به يك مثال چطور زير نشان ميدهد يك ترمز تك ميتوانست به كار بياندازد. فشار سيلندر اصلي نشان ميدهد چه راننده‌اي است فرمانده از ميان پدال ترمز و فشار پرگار نيروي ترمزگيري واقعي را در واقع تحويل‌شده به چرخ نشان ميدهد. همانطور كه است وصف‌شده، سيستم ترمز ضدقفل فقط كاهش دادن نيروي ترمزگيري ميتواند بنابراين فشار پرگار هميشه كمتر از فشار سيلندر اصلي است. ديگري ميچرخد بد همين‌طور به كار مياندازد اما به طور جزئي متفاوت به نظر ميرسد.. راهنمايي


جزء ديگر به همه اين است. نمودار زير مانند نمودار ضريب اصطكاك بالاي است، مگر اين كه خط ديگر اضافه‌شده بوده است:


خط قرمز آن انحصاريكننده ممكن حداكثر را نشان ميدهد آيا ممكن است ماداميكه يك لاستيك دارد ترمز ميكند(همه در غير اين صورت مساوي باشد). اين نمودار به كه اتفاق افتادن‌هاي انحصاريكننده حداكثر نشان ميدهد وقتي كه است شما هيچ لغزش‌چه وقت ترمز نميكنيد. چرخ وقتي كه قفل‌شده است، عملاً هيچ توانايي هادي است نگهداري ميكند. مطرح بكنيد كه در نقطه ترمزگيري حداكثر، مقداري توانايي انحصاريكننده هنوز است. اينطور است كه سازندگان ماشيني را كه قادر هستند بگويند سيستم ترمز ضدقفل به شما ترمز اجازه بدهد و در همان موقع هدايت ميكند. سنگ‌فرش بكنيد و ديگر(نرم) اينجاست صيد را به سطح ميآيد. سطوح كه است به قير علاقه داشته باشد به همان راه را در كاملاً آسان رفتار نكنيد. سنگ‌فرش بكنيد و برف شل براي مثال، است صدا ميزند(قابل تغييرشكل) براي اينكه دقيقاً شكلش چكش‌خور است. نمودار براي ريگ بعدي به نظر برسد:


سطوح نرم متفاوت هستند براي اينكه آنها هيچ نقطه بيثباتي را ندارند. يك لاستيك روي ريگ سخت‌تر در حال محكم گرفتن و سخت‌تر نگه داشته باشد مثل چرخ بيشتر به سادگي ليز بخورد. خوب كه چه سيستم ترمز ضدقفل انجام ميدهد؟ اول از همه، سيستم ترمز ضدقفل تفنگ چخماقي چرخ‌دار زير همه موضوعات سعي ميكند مانع بشود. آن توانايي را مطرح بكنيد كه هدايت بكنيد به صفر تقريباً هنوز روي ريگ ميرود اگر شما چرخ‌ها را قفل بكنيد. سيستم ترمز ضدقفل يك سازش ميبرد نزديك ميشود. به آن اعتقاد داشته باشيد يا نه، مدرن‌ترين سيستم‌هاي سيستم ترمز ضدقفل در واقع ميتوانند بشناسند شما روي يك سطح هستيد به ريگ علاقه داشته باشد. در صورت شما توجه نكرده‌ايد، خشن سنگ‌فرش ميكند بد و اين سرعت چرخي حقيقتاً خوش‌نما آشفته سبب ميشود علامت ميدهد. سيستم ترمز ضدقفل اين [ssenissem] را ميشناسد و معلوم ميكند شما روي ريگ هستيد. وقتي كه اين اتفاق ميافتد، سيستم ترمز ضدقفل به بيشتر از معمولي مقدار زيرپوش‌هر جايي چرخي از 30% تا 80% اجازه ميدهد، متكي به انتخاب سازنده. آره اما يك لاستيك چرا به اين رفتار ميكند

علاقه داشته باشد؟ سؤال خيلي خوب. من اين سؤال را فكر ميكنم به بسيار ماوراي دامنه اين سؤالات درخواستي فركانس برود. مهندسين و پروفسورها دارند حرفه‌ها را بيرون از در حال سعي كردن درست ميكند كه ميفهمد. چرا اگر بعد از همه شما بفهميد يك لاستيك چرا به اين روش رفتار ميكند، شما را ممكن است بگيريد وفق بدهد بفهمد به چطور يك لاستيك بهبود بيابد. اين يك موضوع خيلي پيچيده است و براي اين سؤالات درخواستي فركانس، شما اين حقايق را بدون سؤال به سادگي بايد بپذيريد. اگر شما بيشتر ميل داريد بياموزيد، شما واژه‌هاي كليدي را ميتوانيد سعي بكنيد استفاده بكنيد" مدل قلم موي akjecaP لاستيكي" با موتور جستجوگر مطلوبتان.


مزيتها چه‌اند و از استفاده كردن سيستم ترمز ضدقفل از شهرت كم ميشوند؟ براي روزانه نمونه بارز براند، نقاط فقط تعدادي مربوط هستند: مزيتها


ساده بيد بيد: شما پدال ترمز را له ميكنيد و كامپيوتر به عهده ميگيرد. به هر وسيله سطح، سيستم ترمز ضدقفل به آن وفق ميدهد. رانندگان ماشين مسابقه‌اي حتي حرفه‌اي به سرعت يك كامپيوتر نميتوانند وفق بدهند تغيير بدهد به سطح بيايد. كه بيشتر آن در مناطق برفيتر را زندگي ميكنند ميداند چه برف تكه‌تكه‌اي ميتواند باشد علاقه دارد. [ytilibareets] نگهداريشده است. سازندگان علاقه دارند بفروشند اين نقطه براي اينكه آسان است كه نشان ميدهد و مردم پيامدهايش را به آساني ميتوانند بفهمند. با اين وجود، من اين يك سود ثانوي را در نظر ميگيرم. اكثريت رانندگان بزرگ،، در تجربه‌ام كمبود دارد خون‌سردي كه است زير فشار ملزوم ميكند فكر بكند. با وجود اينكه ماشينهاي درايو I زير اجراء بلند پايه را به طور

منظم مشروط بكند، من وحشت هنوز بعضي وقت‌ها من وقتي كه كنترل را گم بكنم و مقداري درس اساسي ماشين فراموش ميكنم نظارت ميكند. من بيشمار ديده‌ام(تصادفي) رانندگان وحشت ميكنند و فراموش ميكنند هدايت بكنند يك تصادف وقتي كه نزديك است. قسمت ديگر مردم حتماً به ياد ميآورد هدايت بكند اما كمتر ارزش ميگذارد چقدر سريع وسيله نقليه ميتواند هدايت‌شده باشد يا چقدر سريع وسيله نقليه ميتواند بچرخد. زيان‌ها


فاصله توقف روي ريگ يك شكل يا تا حدي بلندتر برف ميبارد. افزايش در فاصله توقف هر جايي از 20% تا 60% ميتواند باشد، متكي به سيستم ترمز ضدقفل مخصوص و جاده مشروط ميكند. مقايسه، مثل وصف‌شده بالاي، كه شما است ميگيرد هدايت بكند. يك راننده ماهر سيستم ترمز ضدقفل را ميتواند بزند، درست؟( بنابراين من چرا سيستم ترمز ضدقفل را ميخواهم؟) يك راننده ماهر سيستم ترمز ضدقفل را به ندرت هرگز روي يك سطح هموار ميتواند بزند. من اين تصور غلط را ميبينم روي پيغام راننده هواخواه هميشه سوار بشود. كه آنها ميگويند اين درست فرضيه‌اي هستند اما قطعات موضوعات عملي را وخيم دارند از دست ميدهند. هرگز من ندارم، در حرفه‌ام، يك راننده lanoiseeforp ديده‌شده يك سيستم سيستم

ترمز ضدقفل خوب روي قير خشك ميزند. و من درباره تأثيرات ذهني اينجا صحبت نميكنم. من درباره اطلاعات اطلاعات‌فاصله توقف دقيق به اينچ دارم صحبت ميكنم. اينجاست نمونه بارز مباحثه كه معرفيشده است. آرسنيك نمودارها بالاي نمايش، يك نوك معين در چسبندگي يك لاستيك زير ترمزگيري است. براي يك سطح معين، از قبيل قير خشك، يك راننده بايد قادر باشد پيش‌بيني بكند چه مقدار فشار ترمز است ملزوم ميكند. از طرف ديگر، سيستم ترمز ضدقفل همه زمانش را در اين نوك مصرف نميكند. ، وصف‌شده را همانطور كه است ترجيح

بدهيد، سيستم ترمز ضدقفل گذشته از نوك را فشار ميدهد، به جاي حركات تند و سريع پشت زير نوك و سپس گذشته از نوك را دوباره فشار ميدهند. شما براي مثال، ميتوانستيد بگوييد، كه سيستم ترمز ضدقفل آيا فقط 95% باكفايت است(اين عدد صرفاً يك مثال است). اين حقيقت تماماً است. سيستم ترمز ضدقفل پيش‌بيني را راه يك راننده حرفه‌اي ندارد. يك راننده حرفه‌اي سطح دقيق را ميشناسد كه او است روي و، با تجربه ميتواند، نيروي ترمزگيري دقيق را ميآموزد پيش‌بيني بكند به نوك ملزوم بكند برسد و آنجا ميماند. با اين وجود، اين تشخيص است مقداري فرض وخيم درست ميكند: همه ترمز و اجزاء را خسته ميكند كاملاً در مشخصه است و هيچ تغيير از يك ترمز نيست يا به ديگري را خسته ميكند. به عبارت ديگر،

فرض است درست ميكند كه ترمز جلوي چپ به ترمز جلوي درست دقيقاً رفتار ميكند علاقه داشته باشد. هرگز اين حقيقت نيست. تغييرات هميشه كوچكتر هستند در ترمز لايه بگذارد، بردارهاي ثابت را ترمز بكند، ترمز بكند يك رديف بكند. در واقع، شما هيچ بيشتر به جاي ترمز احتياج داريد به نظر برسيد يك رديف بكند تصور بكند چطور تغييرات ميتواند اتفاق بيافتد: ترمز جلوي لوله ترمز به سمت چپ به طور نمونه كوتاه‌تر از ترمز جلوي لوله ترمز به سمت راست است. اين به تفاوتهاي كوچكتر در پاسخ به طور نمونه زمان منتج ميشود. تغييرات در ترمز مواد

را لايه بگذارد علت يك ترمز ميتواند كه به طور كسري قويتر از ديگري است. سيستم ترمز بوده است توزيع وزني دقيق وسيله نقليه را هنگام ترمزگيري روي سطح مطلوب تنظيم ميكند جور بكند. به عبارت ديگر، يك توزيع 'elcihev وزني نامساوي است و يك چرخ با وزن بزرگتر روي آن مستعد به ترمزگيري بزرگتر است. در نظر بگيريد كه راننده در سمت چپ وسيله نقليه را براي مثال، مينشيند. اين را كه تايرهاي چپ قصد دارد وزن بزرگتر را به جاي تايرهاي درست حمل خواهد كرد. بنابراين، تايرهاي چپ به ترمز را بيشتر از تايرهاي درست بايد قادر باشند.

ترمزگيري يك وسيله نقليه به بيشتر پيچيدگيهابه عنوان يك وسيله نقليه اضافه بكند ترمزشده است، وزن بكند انتقال بدهد به جلو بچرخد، براي چرخ‌هاي جلوي باعث‌شونده وزن بيشتر را حمل بكنند ماداميكه پشت وزن كمتر را بچرخد حمل بكند.( است حقيقت كه ماشينها" دريچه‌هاي متناسب‌كننده" به مسئله معامله با اين در سيستم ترمز ضدقفل و وسائل نقليه غيرسيستم ترمز ضدقفل اما اين وسائل انجام نميدهند بنابراين با دقت بدون نقص.) نتيجه اين دو نقطه به وسيله يك مثال بهترين مصور ميتواند باشد: وسيله نقليه يك:


را كه سيستم ترمز ضدقفل تصور بكنيد روي يك وسيله نقليه مخصوص 95% از نوك مستعد به نائل است نيروي ترمزگيري در دسترس اصلاً بچرخد(100% نميتواند باشد براي اينكه سيستم ترمز ضدقفل دور چسبندگي قله‌اي لاستيكي را در اوج به جاي اينكه نشست دارد گردش ميكند). اين منتج ميشود يك وسيله نقليه كه با يك بازده كلي 95% ترمزشده است. وسيله نقليه بي:-


تصور بكنيد كه يك راننده ماهر است يك ماشين بدون سيستم ترمز ضدقفل به كار مياندازد. او به چسبندگي قله‌اي روي تايرها سعي ميكند برسد. به ياد بياوريد او از هريك از خسته كردن‌در حال انجام دادن بايد اجتناب بكند قفل بكند بنابراين قدرت ترمزگيري شديداً روي لاستيك لوازم سر خوردن كم ميشود. در اين صورت مسئله اوليه است كه راننده يك پدال ترمز دارد. به دليل تغييرات شرح دادند بالاي، با اين وجود، راننده توانا نيست كه به چسبندگي قله‌اي روي همه تايرها ميرسد. به دليل تغييرات وزني و تغييرات ترمز بخش بيش از حد كوچكتر، او به 100% ترمزگيري اجبار بر يك چرخ ممكن است قادر باشد برسد اما ديگري ميچرخد ممكن باشد در 97% باشيد به كار بياندازيد، 88% و 91% كارآيي. به طور كلي، اين در راننده

كاردان بود خوش‌شانس بود اگر او يك بازده كلي مساوي با سيستم ترمز ضدقفل ميتوانست انجام بدهد. راه ديگر را بگذاريد، يك راننده چهار پايي ماهر به كار مياندازد يك وسيله نقليه كه چهار [etarepes] ترمز را دارند پا بزند كنسرو بكند سيستم ترمز ضدقفل را مرتباً بزند به شرط آنكه او آماده است و هوشيار بكند. بالاخره، براي هواخواهان نژادي، هنوز نه چه كسي به من اعتقاد دارد، من به اين حقيقت كه سيستم ترمز ضدقفل ميل دارم متذكر بشوم بوده است در تقريباً همه اصلي معرفي بكند شكل‌هاي قير مسابقه بگذارد(1- از قبيل فرمول و بعداً تحريم كرد. اينها ماهرترين رانندگان در جهان هنوز هستند سيستم ترمز ضدقفل خيلي زياد عدد از يك مزيت رقابتي بر ضد تجهيز كردن غيرسيستم ترمز ضدقفل ماشينها ثابت كرد از اين رو تحريم.


من چه به درباره استفاده كردن سيستم ترمز ضدقفل احتياج دارم بشناسم؟ شناختن اينجا، سازندگان به شما همه چيز را گفته‌اند كه شما به پدال ترمز احتياج داريد له بكنيد و له ميكنيد به سختي شما آيا. ميتواند هرگز تجربه من آن هيچ كس است حتي وقتي كه اين من بگويد آنها پدال ترمز را پيش از موقع به له بكنند به سختي آنها ميتوانند. مطرح بكنيد اين نامربوط با سيستم ترمز ضدقفل را دارد. سيستم ترمز ضدقفل به هر چيزي احتياج ندارد انجام بدهد اگر چرخ‌ها به طرف تفنگ چخماقي چرخ‌دار را ليز نخورند. همچنين، اين نامربوط با

توانايي فيزيكي نمونه بارز سيستم ترمز را دارد به تفنگ چخماقي چرخ‌دار علتي را در حدود 120 پوند اجبار بر پدال ترمز تعيين‌شده است يا كمتر. اگر شما روي يك پا ميتوانيد بيايستيد، شما از اين نيرو ميتوانيد درخواست بكنيد. در واقع، مطالعات سازندگان را رفتار شده بوده‌اند كه معلوم ميكنند هرگز مردم چرا از 120 پوند درخواست نميكنند روي پدال ترمز كه لازم براي وسيله نقليه پر توانايي را دارد ترمز ميكند(و به سيستم ترمز ضدقفل را به كار مياندازد). كاملاً يك rerutcaufnam درست ميكند يك وسيله نقليه شكل اجدادي كه توانايي ترمزگيري پر كافي با فقط 20 پوند اجبار بر بود پدال ترمزفقط عطسه‌آور سبب ميشود كه توانايي ترمزگيري وسيله نقليه را نامزد ميكند. در آغاز، رانندگان اين حساسيت غيرمعمولي صندوقشان را پيد

ا بكند بر ضد tlebtaesشان را مكرراً فشار بياورد. با اين وجود، رانندگان به پدال ترمز به طور فوق‌العاده حساس زود با آب و هواي جديد خو گرفته‌شده شدند. رانندگان راننده دور حتي شانسي داشتند تمرين بكنند و به سيستم ترمز ضدقفل را روي اين وسيله نقليه خاص تمرين ميكند طلب بكند. اين رانندگان وقتي كه بودند با يك مانع سورپريز بعداً مقابله ميكند، آنها از 20 پوند نيرو درخواست نكردند براي قدرت ترمزگيري پر را ملزوم بكند. درس چه از اين است؟ من نميدانم. خيلي نظريه ممكن هستند كه به اين توضيح ميدهند. اينجا چند تا هستند:

هراسان وضعيت، رانندگان به شناخت پيرترشان تبديل ميشوند. شناخت پيرتر از روزهاي پيش‌سيستم ترمز ضدقفل ديكته‌ها كه چرخ‌ها را قفل كرد از دست دادن كنترل علتي ميتواند. اگر يك كسي در دوران پيش‌سيستم ترمز ضدقفل را راننده آموخت يك چنين قاعده جايي كه حقيقت بود، يك است اين را به آساني مخصوصاً در ميان يك وضعيت سورپريز نامحتمل به

فراموش ميكند. هرگز رانندگان يك فرصت نميشوند كه با مقادير زياده از حد كاهش سرعت وسيله نقليه راحت ميشوند. كاهش سرعت وسيله نقليه زياده از حد ميتواند احساس بكند خاموش بكند يا غيرطبيعي. من ميدانم ناآشنا براي من بعضي وقت‌ها مخصوصاً هنوز احساس بكند باشد پس از يك ناهار بزرگ. مقداري عكس‌العمل طبيعي ممكن است باشد كه از كاهش‌هاي سرعت خيلي بزرگ براي اينكه اجتناب كردن ناراحتي فيزيكي اجتناب ميكند. هراسان وضعيت، بسيار رانندگان به يك گوزن در چراغ‌هاي جلو منجمد ميكنند بالاي علاقه داشته باشند(من از تجربه را ميشناسم كه من بالاي همچنين متمايل هستم منجمد بكنم). آيا چند عدد مردم دارد پدال ترمز در حال له كردن را در واقع با 120 پوند نيرو سعي ميكند ماداميكه راهنمايي دور يك مانع متحرك؟ اگر يك كسي وضعيت هراسان است، يك است يك چيزي را نامحتمل به سعي ميكند انجام بدهد كه او روزانه تمرين نكرده است. براي هرچه، دليل

ميآورد، كاملاً براي تمايل رانندگان سيستم‌هاي ترمزگيري را به كار نميبرد عامل بالقوه است دليل اينكه" ترمز سراسيمگي كمك بكند" سيستم‌ها توسعه‌يافته بوده‌اند. در اين سيستم‌ها، كامپيوتر زير نظر دارد شما چطور پدال ترمز را استفاده ميكنيد. اگر كامپيوتر معلوم بكند شما داريد خيلي به طور ناگهاني به طرف پدال ترمز را بپرد(اگر مثل شما يك گربه انجام بدهيد در جلوي ماشينتان را بپرد،) كامپيوتر سيستم ترمز ضدقفل كاربرد پدال ترمزتان را وسعت خواهد داد و عصباني از پدال ترمز را كمي بيشتر روي در حقتان فشار ميدهد. 90 پوند شما اجبار بر پدال ترمز كاهش سرعت به اين اندازه حالا مثل 120 پوند اجبار بر پدال ترمز سبب بشود. اگر شما يك چنين سيستم را نداريد(و شما احتمالاً تكنولوژي انجام دادن‌اين متمايل باشد باشد در بروشور فروش را ترويج بدهد،) آنچه ميتوانيد انجام دهيد است به يك پاركينگ خالي برود و پدال ترمز را چندين بار سعي ميكند له بكند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید