بخشی از مقاله

اگر شما هنور سيستم ضد قفل ماشيني يا وانتي داريد كه به سيستم ترمز ضد قفل ABS مجهز نشده است . پژوهشگران صنعتي تخمين زده اند كه نيمي از ماشينهاي جديد و كاميونهاي سبك تا سال 1995 مجهز به اين سيستم خواهند شد .ABS به شما كمك مي كند كه ماشينهاي تحت كنترك شما در جاده هاي لغزند يا شرايط اورژانسي باشد مزاياي ايمني كاهش پيدا مي كن .

در هر حال بدون نگهداري ماشين و پيشگيري اي سيستم ABS تخريب شد منجر به تعميرات گردن در طول جاده مي باشد . كارشناسان شركت ALLIED SIGNAL اظهار دارند .بسياري از راننده ها با آنكه ماشينهايشان داراي سيستم شدند ABS محفوظ مي باشد اين انجام برايشان بوجود مي آيد كه جايگزيني پدال ترمز باعث مي شود كه نگهداري آنها آسان تر شود . اين توضيح را ASEIONGLUX سخنگوي تاييد شده شركت ALLIED در مورد ترمزها اظهار مي دارد آنچه كه بايد بيشتر به آن توجه شود . كه سيستم احتياج به نگهداري مستيم و شخصي دارد براي آن كه از تخريب هاي پر خرج در طول جاده جلوگيري مي شود .

ABS چگونه كار مي كند ؟
بر طبق شرح توني لاكس و در وسايل نقليه با ترمزهاي معمولي ، بسادگي ايستادگي پدالها تحت كششي ضعيف با شرايط احتمالي باعث مي شود كه يك يا چند چرخ قفل شود و احتمالاَ در نتيجه ترمز است . از اين ترمز (گير)دوري كنيد . رانندگان كارشناس با سرعت پدال ترمز را تلمبه مي كنند وقتي كه آنها احساس مي كنند چرخها قفل شده اند . ABS يك عمل تلمبه مشابه را تهيه مي كنند بر طبق شرح لاكس : ABS به صورت اتوماتيك ترمز فشار را تحت شرايط توقف كه چرخها را احتمالا قفل مي كند دوبراه عملي مي كند و اما او اضافه مي كند ABS يك سود و مزيت اضافه دارد كسي كه دوست ندارد با پدال ترمز برود و به پشت قدم بر دارد ABS مي تواند آن را سريعتر انجام دهد . حواس متوجه گيربكس و فرمانها ، ترمز ، به هر چيزي كه چرخها را قفل كرده است ABS آن را ميزان مي كند .

ABS چگونه كار مي كند ؟
لاكس مي گويد بيشتر قسمتهاي ترمز در ماشين با ABS مجهز هستند اگر چه شباهتهاي زيادي وجود دارد ماشينها با ABS قسمتهاي اضافي دارند . او شرح مي دهد سيستم ترمز ABS حواس را ياري مي كند كه چرخ سرعت را اندازه بگيرد و اين اطلاعات را براي يك دستگاه كنترل الكترونيك روي يك صفحه عوض مي كند . اين دستگاه سرعت وسايل نقليه را حساب مي كند و در طي آن قفل مي شود . علائم يك محرك هيدروليك كه بكار برده مي شود و ترمزها را در 10 بار هر ثانيه رها مي كند . لاكس مي كند سرعت علائم از چرخها فرستاده مي شوند به كامپيوتر ABS مركزي كامپيوتر مقايسه مي كند سرعت چرخ به برنامه وسيله نقليه در حالي كه ماشين ترمز كرده است . اگر هر كدام از چرخها آرامتر از چرخهاي ديگر باشد كامپيوتر مي تواند بگويد كه آن قفل شده است .


اگر كامپيوتر تخمين زد كه چرخ نزديك است كه قفل شود آن سپس مي فرستد يك علامت به سوپاپ هيدروليكي براي آن چرخ .
دستگاه هيدروليك سوپاپ را كه شامل يك كميت ترمز سيال تحت فشار خيلي بالاست مي بندد . لاكس شرح مي دهد . آن همچنين سوپاپهايي دارد كه مي تواند فشار خط ترمز را بگيرد به هر چرخي كه ممكن است آن را قفل كند در حالي كه ترمزهاي ديگر كارشان را مي كنند يك بار خطر قفل چرخ عبور داده مي شود . فشار ترمز سيال دوباره اجازه مي دهد كه به آن ترمز برسد كه با آرامش ماشين را دنبال مي كند . اين مرحله خيلي سريع در محل انجام مي گيرد و ممكن است چندين با در هر ثانيه تكرار شود .


نگهداري / سرويس تضميني
لاكس مي گويد بيشترين كار ترمز نگهداري ABS است كه مجهز مي كند ماشينها و كاميونها را كه نبايد بيشتر از سرويس ترمز هاي معمولي رج شود . ر كس كه مجبور است روي يك ديسك معمول مي تاند بسياري از كارهاي ترمز روي يك ماشين را با ABS دستمالي كند . او مي گويد : آنها به طور اساسي احتياج به همان طرز عمل براي جايگزيني بالشتكهاي ترمز و كفشكها دارند و براي قسمتهاي گردنده ماشين دوباره صاف كند .
بسياري از رانندگان ، كه ماشينهايشان به طور معمل ترمز با يا سيستم ABS دارد به اشتباه فكر مي كنند دوباره جايگزين شود مالش جسمي در بالشتكاهاي ترمز براي نگهداري ترمز وجود دارد

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید