بخشی از مقاله


سيستم انبار


سيستم انبار

در اين فصل شما عمليات قابل انجام در زير سيستم انبار را مطالعه مي کنيد در زير سيستم انبار مي توانيد عمليات ورود کالا خروج کالا انتقال بين انبار ها و همين طور فرآيند توليد را مديريت نماييد. اين بخش شامل موارد زير مي باشد:
1_ تعريفات اوليه
2_ عمليات کالا
3_ عمليات توليد
4_ گزارشهاي مقداري
5_ گزارشات
تعاريف اوليه

در اين بخش عمليات اوليه مربوط به سيستم انبار را فرا مي گيريم که شامل موارد زير مي باشد:
1-معرفي واحد هاي اندازه گيري
2_ معرفي کالا
3_معرفي انبار
4_عمليات کالا در انبار
معرفي واحد هاي اندازه گيري

رجوع شود به مبحث خريد و فروش
معرفي کالا

رجوع شود به مبحث خريد وفروش
معرفي انبار

کليه عمليات ايجاد اصلاح و حذف انبار و نيز جستجو و فيلتر انبارهاي ايجاد شده از طريق فرم معرفي انبار انجام مي شود. وهمچنين امکان کنترل موجودي ريالي انبارها از طريق اين فرم در اختيار کاربران قرار مي گيرد.
ايجاد انبار

براي ايجاد انبار جديد مي توانيد دکمه جديد را فشار دهيد يا از کليد ترکيبيAlt+N استفاده کنيد. با انجام اين عمل فرم ايجاد/ اصلاح اطلاعات انبار ظاهر مي شود.
در فرم ايجاد/اصلاح اطلاعات انباردر فرم ايجاد/اصلاح اطلاعات انبار مشخصات انبار (شاملکد انبار نام انبار نام مسئول انبار جديديبا مشخصات داده شده ايجاد مي شود.
در سيستم ثبت دائمي موجودي کالا (و همچنين در سيستم ثبت ادواري) با ايجاد هر انبار بايد يک سر فصل معين جديد ذيل سر فصل کل موجودي کالا به صورت خودکار يا غير خودکار ايجاد شود زيرا براي هر يک از عمليات کالا در انبار نظير ورود خروج انتقال بين انبارها خريد و فروش بايد ثبت مالي مربوط به عمليات در سند مالي ايجاد شود. اين نکته قابل ذکر است که

در حالت دائمي ثبت موجودي کالا حساب موجودي کالا داراي گردش لحظه اي متناسب با عمليات انجام شده انبار مي باشد و بدين ترتيب در هر لحظه اطلاعات کاملا صحيحي از عملکرد اين سر فصل و مقدار واقعي موجودي ريالي انبار در آن لحظه قابل مشاهده و برسي است. بيان اين نکته نيز ضروري است که مانده اين سر فصل معادل ارزش ريالي موجودي کالا در انبار متناظر مي باشد.
در سيستم حسابداري تدبير به دو روش مي توان يک انبار را با سر فصل حسابداري مربوط به آن مرتبط نمود.
خودکار
غير خودکار
خودکار

در اين حالت با ايجاد يک انبار جديد به صورت خودکار سر فصل حسابداري معادلي براي آن ايجاد مي شود.اين سر فصل به صورت سرفصل معين همنام با نام انبار ايجاد مي شود که سر فصل کل آن موجودي کالا مي باشد. البته بايد اين نکته را به ياد داشت که سيستم سر فصل کل موجودي کالا مي باشد. البته بايد اين نکته را به ياد داشت که سيستم سر فصل موجودي کالا به صورت پيش فرض مرتبط با حساب کل موجودي کالا مي باشد.


به عبارت ديگر اگر کد ويژه موجودي کالا با يک سر فصل حسابداري مرتبط شود سيستم براي هر انبار جديد يک سر فصل حسابداري به عنوان معين (سر فصل زيرين) آن حساب ايجاد مي نمايد. بنابراين اجباري در تعريف حساب موجودي کالا در سطح کل نيست و مي توان ان را به صورت يک حساب معين تعريف نمود و کد ويژه موجودي کالا را به آن مرتبط نمود و بدين ترتيب با ايجاد هر انبار يک حساب تفصيلي همنام با نام انبار (براي معين موجودي کالا)تعريف مي شود.


نکته مهم:در حالت خودکار يک سر فصل معين جديد ذيل سر فصل کل موجودي به صورت خودکار ايجاد مي شود.
براي مشاهده سر فصل حسابداري تعريف شده(به صورت خودکار) براي انبار جديد کافي است يک بار آن را انتخاب نماييد و سپس کليد ترکيبيAlt+A را فشار دهيد. فرم انتخاب حساب موجودي کالا ظاهر مي شود.
در اين فرم حساب مرتبط با اين انبار با توجه به اينکه سيستم هيچ سرفصل حسابداري آن قابل مشاهده خواهد بود.
غير خودکار

در حالت غير خودکار پس از ايجاد انبار با توجه به اينکه سيستم هيچ سر فصل حسابداري براي آن ايجاد ننموده است و براي ادامه فعاليت سيستم احتياج به انتخاب يک سر فصل حسابداري براي اين انبار داريم و براي آنکه انبار تعريف شده براي سيستم ناشناخته نماند بايد خود ما يک سر فصل به ان نسبت دهيم. براي معرفي سر فصل حسابداري براي اين انبار ابتدا در فرم معرفي سر فصلها ي حسابداري حساب مورد نظر را براي اين انبار تعريف نماييد.
مثلا در گروه داراييهاي جاري (يا هر گروه دلخواه) حساب کل موجودي کالا (يا حساب کل مورد نظر) حساب معين انبارها(يا هر حساب معين دلخواه) و در نهايت حساب تفضيلي مورد نظر براي اين انبار را تعريف نماييد.


سپس بايد از طريق فرم معرفي انبار ارتباط بين سر فصل حسابداري تعريف شده را برقرار نماييد.
پس در فرم معرفي انبار بر روي انبار فوق کليک کرده(آن را انتخاب نمايي) و کليد ترکيبي Alt+A را بفشاريد. فرم انتخاب حساب ظاهر مي شود و مي توانيد از بين حسابها حساب مورد نظر خود را انتخاب نماييد و با تاييد اين انتخاب سر فصل مورد نظر با انبار انتخاب شده مربوط مي شود.
از اين پس اگر مجددا از اين کليد ترکيبي استفاده نماييد سيستم به صورت خودکار همين سر فصل را براي اين انبار نشان مي دهد.
نکته:اکيدا توصيه مي شود اگر از يک انبار عمليات مختلف استفاده شده است سر فصل حسابداري مرتبط با آن را تغيير ندهيد. زيرا در عمليات بازسازي کاردکس ميتواند در اسناد ايجاد اشکال نمايد.


نکاتي که در هنگام ايجاد يک انبار بايد به آن توجه نماييد:
1/ اگر در حالت خودکار ايجاد انبار قصد ايجاد انبار جديدي را داشته باشيد حتما بايد کد ويژه انبار به سر فصل مورد نظر مرتبط شده باشد. در غير اين صورت سيستم با احضار پيغامي اطلاع مي دهد که نمي توانيد از اين امکان سيستم بهره ببريد در اين حالت به صورت خودکار سيستم ايجاد انبار به حالت غير خودکار تبديل خواهد شد.
2/ در هنگام ايجاد يک انبار بايد اين نکته را بياد داشته باشيد که نام انبار نمي تواند تکراري باشد. در اين صورت سيستم با احضار پيغام خطا از تاييد عمليات ايجاد انبار جديد جلوگيري مي نمايد.


3/ اگر از حالت خودکار ايجاد انبار استفاده نماييد اين امکان وجود دارد که نام انتخاب شده براي انبار مورد نظر(که بايد به عنوان نام سر فصل حسابداري آن تعيين شود) تکراري نباشد اما اين نام براي يکي از سر فصلهاي مالي به کار برده باشد. نظير اين اتفاق زماني ممکن است رخ بدهد که مثلا شما انباري با نام انبار مواد اوليه ايجاد نماييد و سپس به دلايلي نام آن را اصلاح نماييد يا حتي اين انبار را حذف کنيد. در هر دو حالت نام سر فصل حسابداري کماکان همان انبار مواد اوليه خواهد ماند.
بنابراين در اين حالت با ايجاد انباري که نام آن را انبار مواد اوليه انتخاب مي نماييد هر چند نام انبارتکراري نيست اما نام سر فصل حسابداري تکراري خواهد بود که سيستم با احضار پيغامهاي زير که به صورت متوالي ظاهر مي شوند به شما اخطار مي دهد.


در اين حالت انبار مذکور ايجاد خواهد شد اما هيچ حسابي براي آن انتخاب نمي شود پس بايد از حالت غير خودکار استفاده نماييدو آن را به حساب متناظر مرتبط نماييد.
د:اکيدا توصيه مي شود کد ويژه موجودي کالا نبايد به سطح تفضيلي مرتبط شود.
نکته: براي انتخاب شيوه ثبت سند حسابداري از کليد ترکيبي Alt+U براي حالت خودکار و غير خودکار استفاده مي شود. شيوه ثبت توسط تصوير کوچکي در سمت بالاي فرم ديده ميشود رنگ زرد نماينده شيوه خودکار و رنگ فيروزه اي نماينده شيوه غير خودکار مي باشد.
اصلاح انبار

براي اصلاح نام يا مشخصات يکي از انبارهاي ايجاد شده کافي است آن را انتخاب نماييد و سپس دگمه اصلاح را بفشاريد يا از کليد ترکيبيAlt+M استفاده نماييد. با اين کار فرم ايجاد/اصلاح اطلاعات انبار همراه با اطلاعات انبار انتخاب شده ظاهر مي شود. اصلاحات مورد نظر را انجام داده و دگمه تاييد را کليک کنيد تا اصلاحات ذخيره گردند.
توجه نماييد با اصلاح نام انبار نام سرفصل حسابداري مرتبط با آن تغيير نخواهد کرد و در صورت نياز بايد به صورت دستي اقدام به اصلاح آن نماييد.
حذف انبار

با انتخاب يک انبار و کليک دگمه حذف يا استفاده از کليد ترکيبي Alt+D انبار انتخابي به منظور حذف از ليست انبارها علامت گذاري خواهد شد. به منظور قطعي نمودن عمليات کليد ترکيبي Ctrl+D را فشار دهيد يا با فشردن دگمه سمت راست Mouse بر روي انبار مورد نظر عنوان حذف قطعي را انتخاب نماييد.
نکته:حذف انباري که عملياتي براي آن ثبت شده باشد ممکن نيست.


نکته:با حذف انبار سر فصل حسابداري مرتبط با آن حذف نخواهد شد.اين مورد به دليل حفظ اطلاعات حسابداري صورت مي گيرد زيرا ممکن است در سند افتتاحيه يا ديگر اسنادي که با استفاده مستقيم از سيستم حسابداري ايجاد شده اند از اين سرفصل استفاده شده باشد و حذف آن ايجاد اختلال در نظم سيستم خواهد نمود.
نکته:دقت کنيد که حذف انباري که در آن کالا وجود داشته باشد امکان پذير نيست.
جستجو و فيلتر

جستجو و فيلتر روي انبارهاي متعدد تعريف شده از امکانات فرم معرفي انبار مي باشد.
به منظور استفاده از امکان چاپ ليست انبارهاي موجود کافي است کليد ترکيبيAlt+Q استفاده نماييد.
نکته اگر در هنگام ايجاد انبار با شيوه غير خودکار احتياج به ايجاد يا اصلاح سرفصل حسابداري داشته باشيد اين امکان بدون خروج از فرم معرفي انبار در اختيار شما قرار دارد. کافي است کليد ترکيبي Alt+E را فشار دهيد. فرم معرفي سرفصلهاي حسابداري احضار خواهد شد.
امکان کنترل موجودي ريالي انبارها

با توجه به اين نکته که براي کالاها در هر يک از انبارها به صورت مستقل از سيستم حسابداري اطلاعات موجودي اوليه(به صورت مقداري و ريالي) تعيين مي شودبنابراين بايد مکانيزم کنترل کنندهاي براي مقايسه موجودي ريالي هر يک از انبارها که از طريق سيستم حسابداري مالي(سند افتتاحيه+گردش مالياين حسابها) تعيين مي شود و اطلاعات مربوط به موجودي انبارها(که از طريق امکان موجودي اوليه کالا در انبار+عمليات کالادر انبارها) تعيين مي گردند وجود داشته باشد.
در فرم معرفي انبار با فشردن دگمه سمت راست Mouse برروي بدنه رنگين و فرم انتخاب عنوان" کنترل موجودي ريالي انبارها" يا استفاده از کليد ترکيبيAlt+B اين امکان در اختيار شما قرار خواهد گرفت.


با فشردن کليد ترکيبي فوق سيستم ابتدا تاريخ محاسبه و کنترل موجودي ريالي انبارها را از طريق فرم تاريخ بررسي از شما دريافت مي دارد.
با تعيين تاريخ مناسب سيستم به بررسي موجودي ريالي انبارها در دو سيستم مختلف خواهد پرداخت. اگرنتيجه بررسي منجر به مشاهده عدم مغايرت در اين دو سيستم باشد سيستم از طريق فرم نتيجه بررسي گزارش مناسبي ارائه مي دهد.


اگر گزارش منجر به مشاهده مغايرت بشود در فرم نتيجه بررسي نام انبار داراي مغايرت موجودي ريالي اين انبار مانده حساب وابسته به آن و مبلغ اختلاف را ارائه خواهد نمود.
نکته:اگر تاريخ در فرم تاريخ بررسي اشتباه تعيين شود سيستم پيام خطايي به صورت زير ارائه خواهد نمود و سپس مجددا تاريخ را از شما دريافت خواهد نمود.
تعريف قفسه

با استفاده از فرم ليست قفسه ها و کليک دگمه هاي جديد اصلاح و حذف مي توانيد قفسه هاي جديدي را در انبار انتخابي ايجاد کرده يا قفسه هاي موجود را اصلاح يا حذف نماييد.نحوه کار با اين فرم کاملا مشابه با فرم معرفي انبار و فرم ايجاد/ اصلاح قفسه نيز مشابه فرم ايجاد/اصلاح انبار مي باشد.
با تعريف هر انبار به طور پيش فرض يک قفسه با عنوان قفسه يک نيز تعريف مي شود.
عمليات کالا در انبار

در اين بخش مطالب زير را مورد توجه قرار خواهيم داد:
1/عمليات کالا
2/ عمليات انبار
1/ عمليات کالا

عمليات مختلف مرتبط با انبار و موجودي کالا سيستم حسابداري تدبير به طور کلي فرآيند ورود و خروج کالا از انبار را کنترل کرده و همزمان ثبتهاي مالي را نيز در اسناد حسابداري مربوطه به طور خودکار انجام مي دهد.
البته امکان ايجاد ثبت مالي براي عمليات در اختيار کاربر مي باشد.به اين معني که کاربر مي تواند نظر خود را در مورد ايجاد يا عدم همزمان ثبت مالي براي عمليات انبار اعلام نمايد و سيستم از اين دستور تبعيت مي نمايد. اين امکان از طريق منوي ميانبر در تمام فرمتها در اختيار کاربر قرار دارد و با انتخاب يک روش در يکي از فرمها به صورت عمومي براي تمام عمليات عمل خواهد شد.
دو سيستم رايج در رابطه با ثبت مالي عمليات کالا وجود دارد:
1/ سيستم ثبت دائمي موجودي مواد و کالا
2/ سيستم ثيت ادواري موجودي مواد و کالا


در سيستم ثبت دائمي با هر بار ورود/ خروج کالا از انبار حسابهاي مربوط به موجودي کالا و بهاي تمام شده کالاي فروش رفته به گونه اي بروز مي شوند که در هر مقطعي ميزان وارده هاو صادره ها و موجوديها به تفکيک کالا بر حسب مقدار و مبلغ در دسترس باشند.
در سيستم ثبت ادواري موجودي مواد و کالا در پايان هر دوره مالي به طور عيني شمارش توزين و به طور کلي اندازه گيري شده و بهاي تمام شده موجوديهاي پايان دوره هر گروه از موجوديها با توجه به بهاي واحد و ميزان کالاي(موجود در انبارها) اندازه گيري شده محاسبه مي شود. در واقع در اين سيستم اطلاعات مربوط به موجودي کالاها در هر مقطع زماني در دسترس نخواهد بود.


نکته:با توجه به اينکه در سيستم ثبت دائمي مبناي بهترين براي کنترل کالا فراهم است و نيز جهت استفاده کامل از اتوماسيونهاي مختلف در سيستم تدبير توصيه ما استفاده از سيستم ثبت دائم مي باشد.
در اين بخش عمليات قابل انجام روي کالا يعني موارد ورود کالا خروج کالا سفارش خريد انتقال کالا بين انبارها رسيد و حواله را مورد بررسي قرار خواهيم داد. اين بخش حاوي مطالب زير است:
ورود
خروج
انتقال بين انبارها
رسيد
حواله
درخواست کالا
سفارش خريد
2/عمليات انبار

اصولا در سيستم مالي تدبير هر يک از عمليات ورود و خروج کالا از انبار به چهار طريق امکان پذير است.
عمليات ورود کالا به انبار عبارتند از:
1/خريد کالا
2/برگشت از فروش
3/انتقال به حساب خاص
4/انتقال بين انبارها
5/مونتاژ کالا
با هر نوع عمل ورود کالا به انبار رسيد و با هر نوع عمل خروج کالا از انبار حواله به طور خودکار توسط سيستم صادر مي شود.
ورود کالا

در اين بخش فرم کالا را مطالعه خواهيم کرد که مشتمل بر موارد زير مي باشد:
اطلاعات اوليه
انتخاب/اصلاح/حذف کالا
نحوه انتخاب شماره سند حسابداري
امکانات عمومي و مديريتي
اطلاعات اوليه

با انتخاب ورود کالا از قسمت عمليات انبار در منوي انبار فرم ورود کالا احضار مي شود. اين فرم جهت انتقال کالا از حساب خاص به انبار استفاده مي شود.
با استفاده از عمليات ورود کالا ثيتهاي مالي متناظر و اسناد انبار متناظر با اين عمليات به صورت خودکار توسط سيستم ايجاد خواهند شد.
در فرم ورود ابتدا بايد شماره سند ورود کالا و تاريخ صدور آن را تعيين نماييد. براي تعيين شماره سند از ويرايشگر شماره که در بالاي فرم موجود است استفاده نماييد. دقت نماييد شماره سند منحصر به فرد است و امکان تکرار آن وجود ندارد و سيستم در هنگام ثبت فاکتور از ايجاد شماره تکراري جلوگيري مي نمايد. سيستم به صورت خودکار شماره سند را پيشنهاد مي دهد. شماره پيشنهادي بدين صورت ارائه مي شود که بزرگترين شماره سند موجود در سيستم معين مي شود ويک واحد به آن افزوده مي شود. براي اسناد ورود کالا ترتيب ورود شماره سند اهميت ندارد .يعني کاربر مي تواند شماره سند را به شماره غير موجود مورد نظر خود (که بزرگتر از شماره پيشنهادي مي باشد)تغيير دهد.


پس از تعيين شماره سند بايد با استفاده از ويرايشگر تاريخ تاريخ صدور سند(تاريخ انجام عمليات ورود) را تعيين نماييد.
مرحله بعد در صدور سند ورود کالا تعيين انبار تحويل گيرنده کالاها مي باشد. بدين منظور از ليست ابشاري انبار موجود در بالاي فرم استفاده نماييد. نام انبارهاي تعريف شده در فرم معرفي انبار در اين ليست قابل مشاهده خواهد بود.


سپس بايد طرف حساب تحويل دهنده کلا را تعيين نماييد. در اين حالت اين حساب خاص مي تواند يک شخص يا موسسه يا هر يک از سرفصلهاي حسابداري موجود در سيستم باشد براي ورود کالا از حساب خاص به انبار حساب مورد نظر را از ويرايشگر حساب(که ليست حسابها را ظاهر مي سازد) انتخاب نماييد.
تعيين طرف حساب به دو طريق امکان پذير است:


1/با استفاده از فشردن کليد ترکيبي Alt+A يا دگمه که فرم انتخاب حساب سطح به سطح را احضار مي نمايد.
مشاهده روش بيان شده براي استفاده از اين فرم در قسمت انتخاب حساب کافي است حساب مورد نظر را از بالا به پايين (ابتدا سطح کل و سپس معين و در نهاين (در صورت وجود)انتخاب حساب در سطح تفصيلي) انتخاب نماييد. سپس دگمه تاييد را فشار دهيد.نام حساب فوق الذکر در ويرايش نام حساب و کد آن در قسمت ويرايشگر کد بالاي نام حساب ظاهر مي شود.


2/ در اين حالت کافي است نام يا دگمه Enter را فشار دهيد. در اين حالت اگر حساب فوق وجود داشته باشد در اين قسمت نام آن تکميل مي شود و کد آن در ويرايشگر کد قابل انتخاب خواهد بود.
اگر چند حساب با نام يا کد مشابه وجود داشته باشد فرم انتخاب حساب ظاهر مي شود و نام اين حسابها قابل مشاهده خواهد بود.
حساب مورد نظر را از اين ليست انتخاب نماييد و دگمه انتخاب را فشار دهيد.
انتخاب /اصلاح/حذف کالا

 

براي انتخاب کالاهاي ورودي دگمه جديد را فشار دهيد يا کليد ترکيبي Alt+N را بفشاريد.فرم ايجاد/اصلاح آرتيکل ورود کالا احضار مي شود.
در اين فرم در قسمت انبار نام انبار تحويل گيرنده به صورت غير قابل تغيير مشاهده مي شود. از بين کالاهاي موجود در اين انبار که در ليست کالاها ارائه شده است کالاي مورد نظر خود را انتخاب نماييد.
در سمت راست اين فرم ليست کالاهايي که در اين سيستم معرفي مي شودو اين ليست با توجه به ارتباطات گروه کالاها و انبار انتخاب شده فراهم مي آيد يعني تنها کالاهاي مرتبط با آن انبار در اين ليست ارائه مي شوند.


در اين فرم با تعيين نام کالا با استفاده از ليست آبشاري و جستجو آن يا تعيين قسمتي از نام کالا در ويرايشگر فوقاني و پرش بر روي محدوده کالاهاي همنام وجستجوي محدوده مورد نظر با استفاده از کليدهاي بالا و پايين(downArrow وUpArrow) کالاي مرد نظر را انتخاب نماييد.
اگر تعداد کالاها زياد باشد براي انتخاب کالاي مورد نظر خود دگمه انتخاب کالا را فشار دهيد يا از کليد ترکيبي Alt+A استفاده نمايي. فرم انتخاب کالا(انتخاب حساب با موضوع کالا بر اساس نام يا کالا بر اساس کد) ظاهر مي شود.


با وارد کردن قسمتي از نام يا کد کالاي مورد نظر و کليک دگمه جستجو نام کالاهاي مشابه با اطلاعات ورودي شما در قسمت ليست کالاها ارائه مي شود. کالاي مورد نظر را انتخاب نماييد و دگمه انتخاب را فشار دهيد.
براي اطلاعات بيشتر در مورد فرم انتخاب کالا به فرم انتخاب حساب مراجعه نماييد.
در فرم ايجاد/اصلاح آرتيکل ورود با استفاده از ويرايشگر گروه(تعبيه شده در پايين فرم) امکان مشاهده ليست کالاها بر حسب گروه و انتخاب آسانتر کالا در اختيار کاربر قرار دارد.
در اين حالت با تعيين قسمتي از نام گروه مورد نظر ليست گروهها از طريق فرم انتخاب کالا در اختيار شما قرار داده مي شود.
براي مشاهده سريع تر ليست کليه گروههاي موجود در سيستم و انتخاب گروه دلخواه کافي است از کليد ترکيبيAlt+~ استفاده نماييد.با اين کار نيز فرم انتخاب کالا ظاهر مي شود. تنها نکته مهم در فرم انتخاب کالا اين است که در اين فرم بر حسب کالا يا گروه کالا و يا بر حسب هر دو به صورت همزمان امکان جستجو و انتخاب کالا در اختيار کاربر قرار داده شده است.


*با استفاده از کليد ترکيبيAlt+M تنها امکان مشاهده و جستجو و انتخاب بر حسب کالا در اختيار کاربر قرار مي گيرد.
*با استفاده از کليد ترکيبي Alt+G تنها امکان مشاهده و جستجو و انتخاب بر حسب گروه در اختيار کاربر قرار مي گيرد.
*با استفاده از کليد ترکيبيAlt+B امکان مشاهده و جستجو و انتخاب بر حسب کالا و گروه به صورت همزمان در اختيار کاربر قرار مي گيرد.
پس از انتخاب کالا اطلاعات مربوط به واحد و موجودي کل ارائه مي شود. مقدار و قيمت واحد کالا را ورود نماييد ودگمه تاييد را براي نهايي شدن عمليات فشار دهيد. با اين عمل يک آرتيکل ورود کالا به انبار در ليست مربوط قرار مي گيرد(اين عمل مي تواند براي کالاهاي مختلف تکرار شود).
با تکرار اين عمل کليه کالاهاي مورد نظر خود براي عمليات ورود به کالا را تعيين نماييد.
بعد از ايجاد اطلاعات مربوط به سند ورود کالا دگمه ذخيره را براي ذخيره سازي عمليات ورود فشار دهيد. با اين کار سند مالي متناظر و سند رسيد انبار متناظر به صورت خودکار ايجاد مي شود.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید