بخشی از مقاله

ضوابط و ويژگي‌هاي سيستم انبار

اطلاعات پايه
امكان تعريف انواع انبار و موقعيت و مشخصات آنها
امكان تعريف انباردارها و مشخصات شخصي و شغلي آنها
امكان تعريف انواع واحدهاي شمارش كالا
امكان تعريف انواع طبقات كالا و تخصيص يك كالا به طبقات مختلف

امكان كدگذاري كالاها (امكان تعريف كدكالا در سه سطح گروه ، زيرگروه و سريال كالا)
امكان تعريف مكان‌هاي نگهداري كالا در انبار ، همچون قفسه ، رديف و ....
امكان تعيين كالاهاي انبار براي هرسال مالي
امكان تعيين كالاهاي غيرمشمول درخواست عادي يا غيرقابل خريد در يك دوره زماني
امكان تعريف كالاهاي مشابه براي هريك از اقلام انبار

امكان تعريف فروشندگان و توليدكنندگان كالا به همراه مشخصات آنها شامل : نام ،‌نشاني، تلفن و ...
امكان تعريف كارپردازان و مشخصات شخصي و شغلي آنها
امكان تعريف مراكز هزينه مطابق مراكز هزينه تعريف شده توسط امورمالي دستگاه
امكان تعريف واحدهاي درخواست كننده كالا
امكان تعريف افراد تحويل‌گيرنده كالا در واحدها و مشخصات شخصي و شغلي آنها

امكان تعريف واحدهاي سازمان
امكان تعريف منابع تهيه كالا
امكان تعريف مشخصات كشورها به همراه نام فارسي و انگليسي آنها
امكان ثبت اطلاعات كالاشامل :نام ، طبقه ، واحد شمارش ، كشور سازنده ، شركت سازنده ، مصرفي ياغيرمصرفي ، حداقل موجودي ، حداكثر موجودي ، نقطه سفارش و ...

امكان تعريف سال مالي براي انبار براي انجام عمليات مختلف انبارداري
عمليات مربوط به ورود كالا به انبار
امكان صدور درخواست خريد كالا توسط انبار و پيگيري آن
امكان صدور قبض انبار و قبض انبار مستقيم براي كالاهاي خريداري شده با ذكر تاريخ ورود كالا به انبار
توضيح : منظور از قبض انبار مستقيم ، قبض انباري است كه براي كالاهايي كه وارد انبار نمي‌شوند و مستقيم به واحد مربوط تحويل داده مي‌شوند ريال صادر مي‌شود .

امكان تهيه كاردكس انبار

امكان صدور قبض براي كالاهايي كه از محل تنخواه خريداري و وارد انبار و از انبار خارج مي‌شوند (جهت تسويه تنخواه با حسابداري ) با ذكر تاريخ ورود كالا به انبار
امكان تخصيص كالا به انبار در هنگام صدور قبض انبار
امكان صدور قبض انبا براي كالاهايي كه به امانت گرفته مي‌شوند و كنترل موجودي آنها
امكان صدور قبض انبار براي كالاهاي امانتي برگشتي به انبار از واحدهاي داخل سازمان و يا سازمان‌هاي ديگر
امكان ثبت كالاهاي مرجوعي از واحدها به انبار و صدور قبض براي آنها و اضافه‌كردن به موجودي انبار

امكان ثبت كالاهاي مازاد بر مصرف كه به انبار برگشت داده مي‌شوند .
امكان ثبت كالاهاي برگشت از فروش
امكان ثبت كالاهاي وارده از تعميرگاه
امكان ثبت كالاهايي كه بين انبارها جابجا مي‌شوند و صدور قبض و حواله براي آنها و اصلاح موجودي انبار
امكان ثبت هزينه‌هاي اضافي در گزارش قبض انبار
امكان ثبت تخفيف هركالا و تخفيف كلي فاكتور در قبض انبار

امكان پيگيري و كنترل كالاهاي ثبت شده در قبض انبار با كالاهاي درخواست شده براي خريد
امكان ثبت مشخصات فروشنده ، فاكتور و كارپرداز در قبض انبار
امكان ثبت مشخصات فني كالاهاي وارد شده به انبار در قبض انبار
امكان كنترل توالي شماره قبض انبارها (با توجه به تاريخ و ساعت صدور آنها)
عمليات مربوط به خروج كالا از انبار
امكان صدور فرم درخواست كالا از انبار توسط كليه واحدهاي سازماني وثبت عمليات مربوط به تائيددرخواست ، تحويل كالا و پيگيري درخواست‌هاي تحويل داده نشده

امكان صدور حواله توسط انبار براي كالاهاي مختلفي كه توسط يك واحد سازماني درخواست مي‌شود
امكان صدور حواله انبار براي كالاهاي خريداري شده جهت تحويل به واحدهاي متقاضي كالا
امكان پيگيري و كنترل كالاهاي ثبت شده در حواله انبار با كالاهاي درخواست شده
امكان ثبت ،‌ كنترل عمليات و صدور حواله انبار براي كالاهايي كه از انبار به ديگران امانت داده مي‌شود
امكان صدور حواله برگشت امانت براي كالاهايي كه با قبض امانتي وارد انبار و به متقاضي تحويل داده شده است
امكان صدور حواله انتقالي و كنترل عمليات براي كالاهايي كه انبارها انتقال داده مي‌شوند
امكان صدور حواله براي كالاهاي ضايعاتي

امكان ثبت عمليات مربوط به مرجوع كردن كالاها
امكان ثبت كالاهايي كه از طريق مزايده يا روشهاي ديگر به فروش مي‌رسند
امكان ثبت كالاهايي كه جهت تعمير ارسال مي‌شوند
امكان ثبت كالاهايي كه به دلايلي از قبيل زيست محيطي ، بهداشتي و ... معدوم مي‌شوند
امكان ايجاد سند حمل (بارنامه) براي تمامي اسناد خريد ، فروش و اماني

امكان تكميل و تاييد حواله‌هاي فروش توسط سرپرست انبار و دريافت امضاي مشتري روي حواله فروش پس از ارسال كالا جهت ثبت در كارت موجودي انبار
امكان كنترل توالي شماره حواله انبارها (با توجه به تاريخ و ساعت صدور آنها)
امكان تحويل كالاهاي مشابه و ثبت آن درحواله انبار در صورت فقدان كالاهاي درخواست شده در انبار
امكان كنترل موجودي كالا در زمان صدور حواله به نحوي كه در صورت صدور حواله انبار براي يك كالا به تعداد بيشتر از موجودي انبار ، موجودي كالا پس از صدور حواله انبار منفي نشود

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید